Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

ÅRET 2019

“Et av de mest begivenhets­rike årene i vår historie.”

Konsernsjef Geir Håøy

Vi har i løpet av 2019 blitt en vesentlig større leverandør til den maritime industrien. Vi har gått tungt inn i vedlikehold av militære fly og helikoptre, og vi har bygget ordrereserve gjennom store og små kontrakter.
Når dette skrives er det gått snart ett år siden Rolls-Royce Commercial Marine ble innlemmet i Kongsberg Maritime. Med dette oppkjøpet har vi doblet vår omsetning på det maritime området og fått et betydelig styrket fotavtrykk innen maritim næring. Vi er styrket på produktsiden, vi har fått tilført verdifull kompetanse og vi leverer enda flere tjenester. Fremdriftssystemer, dekkshåndtering og skipsdesign er nå en integrert del av vår portefølje og gjør oss i stand til å levere løsninger fra bro til propell.

I Kongsberg Maritime er det gjort et svært viktig arbeid med å harmonisere de eksisterende produktene og løsningene i Kongsberg Maritime og Commercial Marine. Dette er viktig både for oss og våre kunder. Med dette vil vi være i stand til å gjøre systemene enda smartere gjennom enda mer sømløs integrasjon. Dette vil gi oss et konkurransefortrinn i markedet og en kostnadseffektivisering internt.

Vi har økt vår strategiske betydning og kommer oss nå tidligere inn i prosjekter, særlig der vi selger komplette systemer. Vi opplever at kundene ønsker å snakke med oss i enda større grad enn tidligere. Vi har ytterligere forsterket vår posisjon for skip i høyende-skalaen hvor vi kan utnytte hele vår produktportefølje og være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i en tidlig fase, hvor vi deltar i utviklingen av løsningene.

Kongsberg Maritime er i et bærekraftperspektiv et av de selskapene i verden som virkelig kan gjøre en forskjell. Vi leverer i dag eksempelvis hybride energiløsninger som er med å redusere utslipp av CO2, SO2 og NOx, og som gjør fartøy i stand til å operere mer effektivt med lavere drivstofforbruk. Når verden nå setter store ressurser inn på å redusere klimagassutslippene står Kongsberg Maritime klare til å levere løsningene som muliggjør disse kuttene. Vi er bare i startfasen av det som kommer til å bli en viktig inntektskilde for Kongsberg Maritime i årene fremover. 

Oppkjøpet av Commercial Marine ble gjort mulig ved at våre aksjeeiere bidro med om lag MNOK 5.000 i en fortrinnsemisjon. Vi var i forkant av emisjonen tydelige på hvordan vi skulle ta ut synergier, og vi har levert på dette raskere og bedre enn vi initielt annonserte. Integrasjonen og lønnsomhetsforbedringen i området har kommet i en periode hvor hjelpen fra markedet har vært minimal. Kontraheringen av nye fartøy har vært på et historisk lavt nivå i 2019, noe som har satt ytterligere press på oss i forhold til å ta ut synergier raskere. Vi har hatt en sterk ordreinngang i Kongsberg Maritime på tross av at markedet har vært svakt. Vi har også klart å levere positive underliggende resultater fra første kvartal vi eide Commercial Marine. Mye skyldes god planlegging, slik at vi kunne iverksette planene straks vi hadde overtatt virksomheten, samt en ekstraordinær innsats fra våre ansatte.

“2019 var året Kongsberg Gruppen tok et viktig steg inn i det voksende markedet for tyngre vedlikehold av militære fly og helikoptre.”

2019 var året Kongsberg Gruppen tok et viktig steg inn i det voksende markedet for tyngre vedlikehold av militære fly og helikoptre. Vi overtok eierskapet av det som hadde vært Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller, og inngikk avtaler med det norske Forsvaret om strategiske partnerskap og vedlikeholdstjenester. Både Norge og flere europeiske land har begynt å skille ut vedlikeholdstjenester til industrien. Årsaken til dette er ønsket om å redusere kostnadene til vedlikehold, opprettholde en kvalifisert beredskap og frigjøre midler til operativ trening.

Kjøpet av 49,9 prosent av aksjene i finske Patria i 2016 var den første strategiske beslutningen vi tok for å skaffe oss et sterkere fotfeste innenfor dette markedet. Kjøpet av det som i dag er Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) på Kjeller er blitt vår inngangsbillett til å levere flere vedlikeholdstjenester til det norske forsvaret. Kongsberg Defence & Aerospace har i en årrekke gjort vedlikehold av girkasser til helikoptre. Nå tar vi et langt større ansvar innenfor hele det norske luftforsvaret, i tett samarbeid med Patria som har lang erfaring på dette området.

Vedlikehold av militære fly og helikoptre er en betydelig internasjonal business. Dette er plattformer som har en levetid over flere tiår. Vi ser at flere nasjoner går sammen i bilaterale avtaler for hvordan disse plattformene skal vedlikeholdes. KAMS har eksempelvis en betydelig kompetanse på vedlikehold av kampflyet F-16 som mange nasjoner rundt om i verden vil benytte i lang tid fremover. Vi kommer også til å være offensive på tilbudssiden mot andre fly- og helikoptertyper, og da særlig F-35 som nå blir faset inn hos flere nasjoner. Vi begynner altså med vårt hjemmemarked, og vil jobbe hardt for å vinne også en internasjonal posisjon med vår satsing på vedlikehold.

Kongsberg Gruppen står ved inngangen til 2020 sterkere enn vi gjorde ved inngangen til 2019. Dette bekreftes blant annet av ordrereserven som har vokst kraftig gjennom året. Kontrakten på MNOK 5.600 på levering av luftvernsystemet NASAMS til Qatar som vi vant i 2019, er den største i vår historie. Vi signerte også en betydelig luftvernkontrakt med Australia. Det som er spesielt med disse to kontraktene er at vi her får mulighet til å utvikle NASAMS videre. Begge nasjoner skal ha inn ny kapasitet på rekkevidde, fleksibilitet rundt bruk av missiler og utvikling av radar.

Jeg vil også si at vi har bekreftet vår verdensledende posisjon innen fjernstyrte våpenstyringssystemer, RWS. USA fortsetter å kjøpe RWS innenfor rammekontrakten med Kongsberg Defence & Aerospace. Dette bekrefter hvilken posisjon vi har i dette markedet og vi har dermed gode muligheter for å bli tildelt nye rammekontrakter med USA som er vår desidert største kunde i dette markedet. Vi har i tillegg fått inn nye nasjoner som Danmark og Tyskland på kundelisten. Sistnevnte på en løsning for bekjempelse av droner som er en høyaktuell problemstilling i dagens situasjonsbilde. 

I 2019 fikk vi den første leveransekontrakten på Joint Strike Missile (JSM) med Japan. Det har bare vært et tidsspørsmål om når den første kontrakten skulle komme. Vi nærmer oss full operasjonell kapasitet for missilet på F-35. Nå kommer vi etter hvert til å se at flere av landene som har valgt F-35 som kampfly vil måtte vurdere bestilling av JSM om de skal ha denne type kapasitet.

“I Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital har ordreinngangen økt organisk gjennom 2019. Vi er veldig stolte over å ha klart å sikre kontrakter og styrket ordrereserven på tross av et utfordrende marked.”

Et annet viktig gjennombrudd i 2019 var kontrakten med Shell på en dynamisk digital tvilling av prosessanlegget på Nyhamna. Dette er en fullskala realtime tvilling av et fysisk prosessanlegg hvor du kan overvåke, operere, simulere og planlegge. Det at Shell har valgt Kongsberg Digital gir oss en bekreftelse på at vi har utviklet digitale løsninger som kan være med å forandre olje- og gassindustrien fremover. Digital tvilling kan brukes innenfor mange områder, særlig kjerneområdene våre shipping, olje og gass og offshore. Jeg tror vi bare har sett starten på hva digitale tvillinger kan gjøre for sikkerhet, effektivitet og ikke minst bærekraft. Det kommer til å bli et veldig viktig verktøy og vil åpne nye muligheter innenfor industrier hvor vi har høy domenekunnskap.

I Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital har ordreinngangen økt organisk gjennom 2019. Vi er veldig stolte over å ha klart å sikre kontrakter og styrket ordrereserven på tross av et utfordrende marked. Vi kommer til å følge utviklingen i markedet nøye fremover, særlig takten på kontrahering av nye fartøyer. For Kongsberg Maritime har ettermarked blitt stadig viktigere, og kommer til å bli like viktig de neste 2–3 årene, inntil vi ser en normalisering av nybyggingsmarkedet.

Innen forsvar har vi doblet vår ordrereserve i løpet av 2019. Vi har kommunisert til markedet at vi ligger an til å vinne kontrakter til en verdi av mer enn MNOK 100.000 det kommende tiåret. Med den forutsigbarheten vi ser innen forvarssegmentet og leveransetider er vi sikre på at vi er godt posisjonert for vekst innen forsvar også fremover.

Vi har sett at flere nasjoner nå ruster opp sine forsvar. Hele det geopolitiske bildet er blitt mer utfordrende og uforutsigbart enn på flere år. Samtidig er medlemslandene i NATO utfordret på å bruke en større andel av brutto nasjonalprodukt på forsvar, og vi ser også en effekt av dette i det europeiske forsvarsmarkedet. Her er vi i den posisjon at vi tilbyr forsvarsmateriell som passer godt inn i dagens og fremtidens forsvarsstrategier. Sammen med våre partnere og underleverandører har vi utviklet produkter og løsninger som møter de strategiene det enkelte forsvar trenger. Det tror jeg er den viktigste grunnen til at vi har lykkes. Det er verdensledende produkter som i mange tilfeller er overlegne i forhold til konkurrentene. Norsk forsvarsindustri er anerkjent for å levere kvalitet og at vi er til å stole på. Våre kunder vet at vi er i stand til å levere som avtalt.

Vi er godt posisjonert med våre produkter i dagens marked, men må samtidig fortsette å utvikle oss for å beholde disse posisjonene. I 2019 gjennomførte US Navy sin første skarpskyting med Naval Strike Missile (NSM). At USA har valgt å bruke vårt NSM sier noe om at vi har tatt noen riktige valg, stått ved disse valgene og fått frem produkter som mange nasjoner etterspør.

Vi må heller ikke glemme at det ligger mange års arbeid bak ordreinngangen vi fikk i 2019. Mange av disse programmene er det jobbet systematisk med gjennom flere år. Dette viser at vi er i en bransje hvor det gjelder å være tålmodig, og jobbe systematisk med sluttbruker og beslutningstakere for å lykkes og komme i riktig posisjon. Oppsummert har 2019 vært et av de mest begivenhetsrike årene i vår historie. Vi har tilpasset oss dagens markeder og forberedt oss på fremtiden. Gjennom 2019 har Kongsberg Gruppen posisjonert seg gjennom oppkjøp og strategiske samarbeidsavtaler.

Ved inngangen til 2020 opplevde verden utbrudd av et nytt virus, COVID-19. Utbruddet som startet i Asia, har nå spredd seg til resten av verden. I Norge og flere andre nasjoner har det blitt iverksatt en rekke tiltak, både for å forhindre spredning av viruset, men også for å støtte næringslivet. Blant tiltakene er karantene, stenging av skoler, barnehager og universiteter, strenge reiserestriksjoner, samt øvrige tiltak som begrenser både enkeltpersoners og bedrifters mulighet til å operere normalt. Det har også blitt lansert en rekke tiltak for hjelpe næringslivet gjennom en utfordrende situasjon, som for store deler av industrien synes uunngåelig. KONGSBERG vil heller ikke være upåvirket av situasjonen. KONGSBERG har implementert, og implementerer fortløpende, forebyggende tiltak, både for å beskytte egne ansatte og forretningsforbindelser, samt for å i størst mulig grad sikre normal drift.

Til tross for en meget krevende og uforutsigbar periode, kan jeg forsikre om at vi vil hver dag arbeide for å sikre våre ansatte, skape verdier for våre eiere og fortsette å utgjøre en forskjell for våre kunder og samarbeidspartnere.

Jeg vil avslutningsvis takke for kunders og eieres tillit til oss, og de ansattes drivkraft og pågangsmot.

Signatur_Geir-Haoy.jpg

Geir Håøy

Konsernsjef
Mars 2020

Til toppen