Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

ÅRET 2020

"Sterke resultater og lønnsom drift"

Konsernsjef Geir Håøy

2020 var et ekstraordinært år preget av pandemi og utfordringer som følge av denne. KONGSBERG er en solid virksomhet, noe resultatene våre bekrefter. Konsernet har sterke resultater og lønnsom drift, og har samtidig styrket samtlige forretningsområder i et år hvor det ble tydelig hvor viktig sikkerhet, bærekraft og digitalisering er for bransjene våre. KONGSBERG besitter dyp domenekunnskap. Kombinert med de verdensledende teknologiløsningene våre og de sterke industrielle posisjonene vi har i alle disse områdene, har virksomheten vår et sterkt fundament fremover.

Vi kan takke våre medarbeidere, kunder, partnere og vår bedriftskultur for alt vi har oppnådd i 2020.

Til tross for fjorårets globale uro og forstyrrelser, har vi klart å holde ved like de tette relasjonene vi har til kundene våre og funnet løsninger som har gjort at vi har kunnet få virksomheten til å gå omtrent som normalt. Vi har foretatt tøffe prioriteringer, samtidig som kostnadsbasen vår er lavere som følge av både nedgang i reiseaktivitet og annet. Alle forretningsområdene våre har signert viktige kontrakter, og vi har nådd viktige milepæler i flere prosjekter.

“Vi er finansielt solide, vi har delt ut et historisk høyt utbytte til våre aksjonærer, og vi opplever at våre viktigste interessenter har tillit til selskapet og til strategiene våre.”

Leverer over forventning

Inn i 2020 hadde vi seks hovedmål: vekst og lønnsomhet; eieravkastning; vellykket integrering av oppkjøpte selskaper; sterk gjennomføring og prestasjon; sikre store forsvarsordrer; og akselerere våre digitale tilbud og bærekraftige løsninger. Jeg er fornøyd med å kunne slå fast at vi i løpet av året har levert på alle disse målene – og over forventning. Vi er finansielt solide, vi har delt ut et historisk høyt utbytte til våre aksjonærer, og vi opplever at våre viktigste interessenter har tillit til selskapet og til strategiene våre.

Commercial Marine er fullt integrert, før planen, og gjør oss til en enda mer komplett partner i den maritime industrien. Vi posisjonerer oss også innenfor nye segmenter, som havvind og havbruk. Forsvarsoperasjonene våre har nådd betydelige milepæler, og vi er blitt tildelt den nest største kontrakten i selskapets historie. Vi utvider også fotavtrykket vårt innen vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingsmarkedet, og videreutvikler tilbudet vårt innenfor romfartssegmentet. På den digitale siden tydeliggjør dagens situasjon behovet for, og styrken ved, fjernstyrte og eksterne digitale løsninger.

I KONGSBERG er vi stolte av samholdet på tvers av gruppen, vi er ett selskap – One KONGSBERG. Derfor rullet vi i løpet av året ut en verdiprosess for hele gruppen, for å sikre at verdiene våre reflekteres i alt vi gjør. Vi har en tydelig gruppeidentitet og sammen med visjonene og verdiene våre er dette et av våre sterkeste fortrinn. Arbeidet vil følgelig fortsette i 2021. Når jeg ser tilbake på året, er jeg både fornøyd med og stolt av våre folk og hele KONGSBERG som organisasjon, og det vi har oppnådd sammen.

En diversifisert virksomhet er vår styrke

KONGSBERG skal fortsette å være et vekstselskap, den ambisjonen står vi for, og vi demonstrerte dette tydelig i 2020. En bred portefølje gir styrke og soliditet i markeder som er sykliske. Vår diversifisering reduserer avhengigheten av utviklingen i enkeltsegmenter og gir soliditet i forhold til å etablere fremtidige posisjoner.

Maritime synergier og sterke posisjoner

Ved inngangen til fjoråret var de maritime markedene på vei opp, og Kongsberg Maritime (KM) hadde en lovende ordreinngang. Selv om året ble mer utfordrende enn forventet, økte KM effektiviteten betydelig. I forbindelse med integrasjonen av CM lanserte vi et program for å ta ut synergier, et “Value Capture”-program. Dette er nå avsluttet i sin nåværende form, med realiserte besparelser på MNOK 640 årlig. Dette er om lag MNOK 140 over målet, som opprinnelig ble satt for 2022. Vi vil selvfølgelig fortsette å jobbe med andre kostnads- og effektivitetsinitiativer fremover.

KM har en sterk posisjon og har lykkes med å holde ordreinngangen på et godt nivå til tross for den laveste kontraheringen av nybygg siden begynnelsen av 1990-tallet. Vi har som alltid, vært i stand til å tilpasse den maritime virksomheten vår til omstendighetene; blant annet har vi tatt sterkere posisjoner i bærekraftige energisegmenter. Selskapet har også realisert MNOK 700 i mersalg fra den utvidede porteføljen vår etter integrasjonen av Commercial Marine.

I første kvartal solgte vi Hydroid Inc. til Huntington Ingalls Industries, i tråd med vår aktive strategi for porteføljeforvaltning.

Verdensledende forsvarsprodukter

I forsvarssektoren har operasjonene våre løpt nesten som vanlig, og vi har levert god vekst og lønnsomhet. Derfor har Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) gått videre med planlagt oppskalering, for å kunne møte prosjektbehov. Det innebærer blant annet aktiviteter knyttet til F-35, inkludert produksjon og utvidelse av anlegg, samt initiativer innen vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingsmarkedet; som åpning av F-35 motordepotet på Rygge lufthavn og økt tilstedeværelse i Nord-Norge.

“KONGSBERGs avanserte, fjernstyrte og digitale tårnsystemer for lufttrafikkontroll blir nå rullet ut på norske flyplasser og har også fått et internasjonalt gjennombrudd.”

I tillegg fikk vi en klar bekreftelse på vår verdensledende posisjon innen luftforsvarssystemer da Ungarn ble den 12. nasjonen som valgte NASAMS, og vi leverte vår fjernstyrte våpenstasjon (RWS) nummer 20.000. Sistnevnte er et produkt som har vært svært vellykket for KONGSBERG i nesten to tiår og bidratt med mer enn MNOK 40.000 i inntekter.

KDA har også gått sterkere inn i sivile markeder i år. KONGSBERGs avanserte, fjernstyrte og digitale tårnsystemer for lufttrafikkontroll blir nå rullet ut på norske flyplasser og har også fått et internasjonalt gjennombrudd. Systemene styrker lufttrafikksikkerheten og bidrar til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. KDA gjør i tillegg ytterligere fremskritt med sin romteknologi – den bidrar blant annet med regnskogovervåkning via satellitter som et ledd i å bekjempe global avskoging og muliggjør bredbåndskobling til den internasjonale romstasjonen (ISS).

Digital akselerasjon og nye muligheter

Kongsberg Digital (KDI) har de siste årene investert betydelig i å etablere og utvikle nye digitale produkter og tjenester, samt å styrke sine posisjoner knyttet til digitalisering av eksisterende virksomhet. Denne strategien har vist å lønne seg, og 2020 har i enda større grad enn før tydeliggjort fordelene og viktigheten av fjernstyrte og eksterne digitale løsninger. Utrullingen av Dynamic Digital Twin® er akselerert og mottas godt i markedet, med god oppslutning blant flere store aktører i energisektoren.

Vi jakter nye muligheter i den digitale sfæren, eksemplifisert av vår voksende SaaS-virksomhet (software-as-a-service); SiteCom®, et verktøy for overvåkning av boreoperasjoner i sanntid; og K-SIM®Connect, vårt nye fjernlæringsverktøy. I sum bidrar disse prestasjonene sterkt til at selskapet besitter ledende posisjoner innen industriell digitalisering.

Bærekraft og grønn transformasjon

Utfordringer knyttet til miljø og bærekraft gir grunnlag for økt global bekymring. Myndigheter, industrier og selskaper har som mål å “gjenoppbygge bedre” (“build back better”), og omfavne det grønne skiftet. KONGSBERG opplever strengere krav fra sine interessenter og kunder knyttet til bærekraftig ytelse og ansvarlig forretningspraksis.

I KONGSBERG har vi som mål å forsterke den positive påvirkningen virksomheten vår har på miljø og samfunn, og på den måten utgjøre en forskjell i en større sammenheng. Dette er synlig både i hvordan selskapet blir ledet og i hvordan operasjonene blir drevet.

Vi utfordrer oss selv kontinuerlig når det gjelder bærekraft; vi skal utvikle teknologier og løsninger til støtte for kunder og partnere, som muliggjør mer bærekraftige operasjoner i markedene hvor vi er aktive. Ambisjonen vår er å være i forkant av det grønne skiftet – hvor vår teknologi er en del av løsningen. Dette skal vi lykkes med på en måte som ivaretar sunn økonomi og solid verdiskaping.

I fjor opplevde vi strengere rapporteringskrav og økt interesse fra myndigheter, interessenter og frivillige organisasjoner med hensyn til både bærekraft og ESG-faktorer; miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Samtidig oppnådde KONGSBERG tilfredsstillende rangeringer i flere større, eksterne evalueringer innen disse emnene. Disse resultatene tar vi med oss i arbeidet vårt fremover, for å sikre at vi stadig blir bedre på området og gir interessentene våre relevant informasjon.

“Innovasjon og teknologiutvikling må alltid stå sentralt i det vi foretar oss, for å sikre at vi beholder og styrker våre ledende posisjoner. Det er årsaken til at vi ligger langt fremme i teknologiutviklingsløpet i våre nisjer og skaper verdier for våre kunder og interessenter.”

Ansvarlig selskapsstyring

Over 80 prosent av KONGSBERGs omsetning er knyttet til eksport; vi er et internasjonalt selskap med verdensledende produkter. Et stabilt, forutsigbart rammeverk er av største betydning for bransjene vi opererer i – og for KONGSBERG. Vi skal alltid følge de lover, regler og forskrifter som gjelder i landene hvor vi er til stede, og være i tett samarbeid og dialog med nasjonale og lokale myndigheter. KONGSBERG støtter en tett oppfølging og overvåking av industripraksis, da vi mener at det er avgjørende at denne tåler offentlig gransking. Alle aktører i bransjen drar nytte av å ha offentlighetens tillit.

Utsikter for 2021

Nå som vi er et stykke inne i 2021, gjør menneskene og teknologien vår meg trygg på at KONGSBERG vil oppnå mye også i år. Verden blir kanskje ikke helt den samme etter pandemien, men vi har aldri blitt satt ut av endringer eller behov for tilpasning. Vi gjør utfordringer om til muligheter; vi fortsetter å pleie våre nasjonale og internasjonale partnerskap; og vi danner nye. Selv om verden har forandret seg og enkelte markeder er krevende, forplikter KONGSBERG seg fortsatt til å levere på det vi har lovet og på våre ambisiøse mål.

Vi skal fortsette å være et vekstselskap, og hovedprioriteringene våre bygger opp under dette. Det betyr at vi fortsatt vil sette søkelys på resultatkultur og lønnsomhet – og på å opprettholde en sunn balanse. KONGSBERG er et teknologiselskap som tilbyr produkter, tjenester og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. Innovasjon og teknologiutvikling må alltid stå sentralt i det vi foretar oss, for å sikre at vi beholder og styrker våre ledende posisjoner. Det er årsaken til at vi ligger langt fremme i teknologiutviklingsløpet i våre nisjer og skaper verdier for våre kunder og interessenter.

Våre verdier og kultur er dypt forankret i selskapet og i alle oss som gjør KONGSBERG til det det er; et flott sted å jobbe og et ledende teknologihus for fremtiden.

Geir Håøy

Konsernsjef
Mars 2021

Til toppen