Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

2019 var et begivenhetsrikt år for KONGSBERG

Årsberetning 2019

2019 var et begivenhetsrikt år for KONGSBERG. Selskapet sluttførte to viktige oppkjøp, hadde rekordhøy ordreinngang, leverte vekst i alle forretningsområder og lansert nye produkter og systemer. Kongsberg Maritime (KM) har kommet godt i gang med integrasjonen av det nye området Commercial Marine (CM). Dette er den største integrasjonen noensinne gjort i KONGSBERG og området leverte positiv underliggende EBITDA i samtlige kvartaler etter at oppkjøpet ble sluttført. Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har doblet ordrereserven i løpet av året, samt signert den største enkeltkontrakten i KONGSBERGs historie, for luftvernsystemet NASAMS. Oppkjøpet av Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM) styrker KDA som viktig strategisk samarbeidspartner for det norske forsvaret også på vedlikeholdssiden. Kongsberg Digital (KDI) har i løpet av året hatt to viktige gjennombrudd. Lansering av Vessel Insight konseptet og leveransekontrakt for dynamisk digital tvilling av prosessanlegget Nyhamna viser at KONGBSERG er i førersetet innen digitalisering.

KONGSBERG
KONGSBERG
Hovedkontor
Hovedkontor
Kongsberg
Antall ansatte
Antall ansatte
10 793
Andel ansatte utenfor Norge
Andel ansatte utenfor Norge
40 %
Kontorer i antall land
Kontorer i antall land
40
Andel driftsinntekter utenfor Norge
Andel driftsinntekter utenfor Norge
82 %

Driftsinntektene økte med 67 prosent til MNOK 24.081 sammenlignet med 2018. Justert for effekten av oppkjøpte selskaper økte inntektene med 16 prosent. KM hadde en økning på 113 prosent (18 prosent justert for effekten fra oppkjøpte selskaper) mens KDA hadde en økning på 19 prosent. Begge områdene kan vise til en sterk økning i ordreinngangen, med en økning på henholdsvis MNOK 6.585 for KM og MNOK 9.175 for KDA sammenlignet med 2018. Justert for effekten av oppkjøpte selskaper økte KM sin ordreinngang med MNOK 146. Total ordreinngang for konsernet endte på MNOK 32.452 opp fra MNOK 16.574 i 2018. EBITDA økte med MNOK 462 til MNOK 1.856 i 2019 ekskludert IFRS16 effekter.Inkludert IFRS16 effektene økte EBITDA til MNOK 2.279.

Årsresultat etter skatt ble MNOK 717 (MNOK 704), tilsvarende NOK 3,89 per aksje (NOK 5,58). Konsernet hadde en negativ kontantstrøm på MNOK 4.426 i 2019 (positiv MNOK 7.057) og har en netto rentebærende gjeld ved utgangen av året på MNOK -1.565 (MNOK -5.706). Egenkapitalen i konsernet er på MNOK 12.810 (MNOK 12.626).

Driftsinntekter

MNOK

KONGSBERG har en solid finansiell stilling, og på bakgrunn av dette foreslår styret et ordinært utbytte for regnskapsåret 2019 på MNOK 450, som tilsvarer NOK 2,50 per aksje (NOK 2,50). I tillegg foreslås det et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for inntil MNOK 500, tilsvarende omlag NOK 2,77 per aksje. Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et tilleggsutbytte på opptil MNOK 1.800, tilsvarende NOK 10.00 per aksje. Det totale utbytteforslaget utgjør opptil 314 prosent (64 prosent) av ordinært årsresultat.

Sluttført to viktige oppkjøp

Oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine

6.7.18 inngikk KONGSBERG en avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine (RRCM) fra Rolls-Royce Plc. Oppkjøpet ble sluttført 1.4.19. Endelig kjøpesum, eksklusive kontantbeholdning, for selskapet ble MNOK 4.865. Kjøpet av RRCM gjør KONGSBERG til en mer helhetlig leverandør til den maritime industrien.

RRCM er en teknologivirksomhet som leverer utstyr og vedlikeholdstjenester til de fleste segmenter innen offshore- og handelsfartøyer. Selskapet er ansett som den ledende leverandøren av fremdriftssystemer til offshore-fartøyer, hvilket også er dets største produktgruppe. RRCM leverer i tillegg dekksutstyr, stabiliseringssystemer, skipsdesign, elektro, automasjon og kontroll, samt at selskapet investerer i fremtidens digitale teknologier, eksempelvis innen autonome fartøyer. RRCM omtales videre som Commercial Marine (CM).

Oppkjøpet av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS

KONGSBERG, gjennom KDA, inngikk i desember 2018 en avtale med Forsvarsdepartementet om kjøp av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM). Kjøpet ble sluttført 29.5.19. AIM var det norske Forsvarets virksomhet for vedlikehold, overhaling og oppgradering av Luftforsvarets fly og helikoptre. KONGSBERG inngikk også en avtale med Patria om delt eierskap for å styrke leveringsevne og kompetanse ytterligere. KONGSBERG er majoritetseier med 50,1 prosent, mens Patria eier de resterende aksjene. Kjøpet av AIM styrker KONGSBERG sin rolle som en strategisk partner for det norske Forsvarets operative behov, og styrker KONGSBERGs posisjon innen “Maintenance, Repair and Overhaul” (MRO). AIM har etter overtakelsen fra KONGSBERG byttet navn til Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS).

Forretningsområdene

Kongsberg Defence & Aerospace

MNOK
MNOK
20191)
20181)
Driftsinntekter
Driftsinntekter
7 245
6 104
EBITDA
EBITDA
1 157
863
EBITDA-margin
EBITDA-margin
16,0 %
14,1 %
Ordreinngang
Ordreinngang
16 060
6 885
Ordrereserve
Ordrereserve
20 146
10 744
 1. IFRS 16 effekter er inkludert i 2019, men ikke i 2018.

KDA hadde driftsinntekter på MNOK 7.245 i 2019, som er MNOK 1.141 høyere enn i 2018. I 2019 var det divisjonene Missiles, Aerostructures og Integrated Defence Systems som bidro med størst vekst. EBITDA-marginen endte på 16,0 prosent (13,7 prosent ekskl. IFRS16) mot 14,1 prosent i 2018. Det var en lønnsomhetsforbedring i de fleste divisjonene, med unntak av Patria hvor resultatandelen ble redusert fra MNOK 80 i 2018 til negativ MNOK 35 i 2019. Justert for bidraget fra Patria ville EBITDA-marginen i 2019 vært 14,1 prosent (ekskl. IFRS16) mot 12,8 prosent i 2018. Ordrereserven økte fra MNOK 10.744 ved utgangen av 2018 til MNOK 20.146 ved utgangen av 2019, med en eksportandel på over 90 prosent. Dette gir et godt utgangspunkt for positiv utvikling i driftsinntektene fremover.

Divisjonen Missiles økte driftsinntektene betydelig i 2019. Dette kommer som følge av økt aktivitet knyttet til både Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM), som er hovedproduktene i divisjonen. Disse langtrekkende høypresisjonsmissilene er verdensledende  med sitt 5. generasjons lav-signatur design. I tillegg til økt produksjon ifm kontrakten med Malaysia som ble signert i 2018 og det amerikanske programmet OTH “Over the Horizon”, er det betydelig økt aktivitet knyttet til JSM. De første leveransekontraktene for JSM ble signert i 2019 med Japan. Samtidig pågår større aktivitet inkludert produksjon av testmissiler knyttet til JSM-integrasjonsprogrammet som Norge har på F-35. I de kommende år forventes fortsatt økt aktivitet både innenfor JSM og NSM som følge av etterspørselen etter denne type kapasitet fra en rekke land.

USA har lenge vært en viktig kunde for KDA. U.S. Army valgte KONGSBERGs Protector-system som sin standard fjernstyrte våpenstasjon i 2007. Siden da har KONGSBERG levert over 15.000 systemer til USA, blant annet gjennom CROWS-avtalen, som også har blitt benyttet for leveranser til U.S. Navy, U.S. Air Force og U.S. Marine Corps. I september 2018 inngikk KDA en rammeavtale med en verdi opp mot MUSD 498, for den neste fem-års perioden av CROWS-programmet. Over 80 prosent av denne rammen er allerede bestilt og ordreinngangen i divisjonen Protech Systems var i 2019 på det høyeste nivået siden 2011. Antall brukernasjoner av fjernstyrte våpenstasjoner i verden har økt til 23 i 2019. Spesielt interessant er Tyskland som vil bruke en modifisert utgave til såkalt drone beskyttelse.

KAMS markerte seg gjennom året blant annet ved å signere en betydelig vedlikeholdskontrakt for NH90 helikoptre, og kombinasjonen KAMS-Patria gjør nå selskapet til en “one-stop-shop” i forhold til helikoptervedlikehold.

KONGSBERG åpnet i 2008 en ny fabrikk for produksjon av flydeler i avansert kompositt og titan til det nye kampflyet F-35, og siden 2008 har volumet økt kontinuerlig for hvert år. Fra å produsere noen få delesett de første årene, var produksjonen i 2019 på 160 delesett, og programmet har nå full produksjonstakt. Et viktig mål for KONGSBERG er å levere på tid uten kvalitetsavvik i F-35-programmet. Dette gir en meget sterk posisjon i et program som vil generere inntekter for konsernet de neste 20–30 årene. Divisjonen Aerostructures hadde i 2019 for første gang driftsinntekter på over NOK 1 milliard. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway, ligger også i divisjonen Aerostructures. Selskapet ble formelt overtatt 29.5.19 og integrasjonen av KAMS har vært vellykket. KAMS markerte seg gjennom året blant annet ved å signere en betydelig vedlikeholdskontrakt for NH90 helikoptre, og kombinasjonen KAMS-Patria gjør nå selskapet til en “one-stop-shop” i forhold til helikoptervedlikehold. Det forventes økt vedlikeholds aktivitet i KAMS gjennom den strategiske samarbeidsavtalen som ble inngått med Forsvaret i 2019.

Området Integrated Defence Systems (IDS) leverer blant annet luftvernsystemet NASAMS, kampsystem til ubåt og digitale løsninger til kjøretøy i Hæren. Driftsinntektene i divisjonen var i 2019 for første gang over MNOK 2.000. Omsetningsøkningen er drevet av god ordreinngang de siste årene og økt aktivitet i de pågående leveransene til Litauen, Indonesia, Australia og Qatar. De to siste kontraktene ble signert i 2019 og er verdt henholdsvis MNOK 1.600 for Australia og MNOK 5.600 for Qatar. Kontrakten med Qatar er den største enkeltkontrakten signert i Kongsberg Gruppens historie. I 2018 ble kta naval systems etablert. Kta er et “joint venture” mellom KONGSBERG, tyske thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) og Atlas Elektronik. Det er ventet at selskapet vil få en betydelig rolle i forbindelse med utrustning av de nye tysk-norske u-båtene det er annonsert at skal bestilles. Kta har en eksklusiv avtale om å levere kampsystemer til alle fremtidige ubåter som skal bygges hos tyske tkMS.

KONGSBERG er Nordens største leverandør av utstyr og tjenester til romfartsindustrien og aktiviteten innen dette segmentet er økende.

KONGSBERG er gjennom Kongsberg Satellite Services (KSAT) verdensledende på nedlasting og distribusjon av satellitt data. KSAT leverer i tillegg tjenester innenfor bl.a. miljø-, sikkerhet- og klimaovervåking basert på satellitt data både fra de tradisjonelle romprogrammene men også fra satellitt konstellasjoner innenfor New Space segmentet. KONGSBERG er leverandør av meget avanserte produkter inn i større romfartsprogrammer som Copernicus og Galileo, samt leverandør til andre kommersielle aktører innen romfartsindustrien. KONGSBERG ser også store synergier mellom romfart og forsvar, og vil i tiden fremover fokusere på å utvikle løsninger som kan ha anvendelse her.

Investeringsprosessen i forsvarsprogrammer er omfattende og tidkrevende. Kundene for store forsvarssystemer er nasjonale myndigheter i de aktuelle land. Disse kundene vurderer nasjonal sikkerhet og innenlands næringsutvikling som en vesentlig faktor, i tillegg til pris og ytelse ved kjøp av forsvarsmateriell. Nasjonale budsjetter og politiske føringer vil derfor få en sterk innvirkning på om og når eventuell kontrakt kan inngås med KONGSBERG. Markedet er ikke underlagt internasjonale frihandelsavtaler og er ofte mer preget av nasjonal proteksjonisme enn man ser i de fleste andre næringer. Forutsigbarhet i eksportregelverket for forsvarsmateriell og praktiseringen av dette er derfor en viktig rammebetingelse for KONGSBERG.

Det er viktig for norsk forsvarsindustri at norske myndigheter legger vekt på gjenkjøpsavtaler, felles utviklingsavtaler og avtaler som sikrer markedstilgang i forbindelse med kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet. Når det norske Forsvaret gjør store investeringer gjennom utenlandske leverandører, utgjør dette ofte vesentlige deler av forsvarsbudsjettet. For å sikre forsvarsleveranser som er godt tilpasset norske forhold og en leve- og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, understrekes viktigheten av norsk deltakelse i slike programmer. Både Regjeringen og Stortinget har understreket betydningen av industriell deltakelse for norsk industri, og at dette er i tråd med internasjonal praksis. KONGSBERG vil fortsatt vektlegge partnerskap med store forsvarsleverandører og ytterligere øke fokus på å støtte lokal industri i forretningsområdets markeder. KONGSBERGs posisjon som en attraktiv forsvarsleverandør i det internasjonale markedet vil fortsatt være basert på et nært samarbeid med det norske Forsvaret. Dette samarbeidet er plattformen for utvikling av ledende produkter som er nødvendige for et moderne forsvar. Slik deltakelse betyr også økt aktivitet hos mange av forretningsområdets om lag 1.500 norske underleverandører som er spredt over alle landets fylker.


Kongsberg Maritime

MNOK
MNOK
20191)
20181)
Driftsinntekter
Driftsinntekter
16 038
7 545
EBITDA
EBITDA
1 151
594
EBITDA-margin
EBITDA-margin
7,2 %
7,9 %
Ordreinngang
Ordreinngang
15 469
8 884
Ordrereserve
Ordrereserve
12 095
5 739
 1. IFRS 16 effekter er inkludert i 2019, men ikke i 2018.

Driftsinntektene i 2019 ble MNOK 16.038, opp fra MNOK 7.545 i 2018. Vekst i “tidligere KM” utgjør om lag 18 prosent. Commercial Marine (CM) har akkumulerte driftsinntekter på MNOK 7.134 (andre til fjerde kvartal), en økning på om lag 10 prosent sammenlignet med 2018. EBITDA i 2019 ble MNOK 1.151, og EBITDA-margin ble 7,2 prosent mot MNOK 594 (7,9 prosent) i 2018. Eksklusive IFRS16 effekter er EBITDA MNOK 855 og EBITDA-margin 5,3 prosent. I 2019 ble det bokført totalt MNOK 416 i integrasjons og restruktureringskostnader knyttet til integrasjonen av CM. Det ble også bokført en gevinst på MNOK 107 knyttet til salg av Kongsberg Evotec. Som et ledd i oppkjøpet av CM ble det iverksatt et bredt lønnsomhetsforbedringsprogram, med målsetting om å realisere årlige kostnadsbesparelser på totalt MNOK 500 sammenlignet med 2018. Gjennom 2019 er det allerede tatt ut MNOK 260 i kostnadsbesparelser, som er betydelig høyere enn opprinnelig plan på MNOK 200 (justert til MNOK 250 ifm. Kapitalmarkedsdagen 2019). Meruttaket kommer som følge av ytterligere identifiserte tiltak samt raskere realisering enn først forutsatt. Målet for realisering av MNOK 500 årlig besparelser fremskyndes med to år i forhold til opprinnelig plan, fra 2022 til 2020. Besparelsene kommer fra en lang rekke tiltak, inkludert restrukturering av enheter som går med tap, sammenslåing av lokasjoner, konsolidering av leveransefunksjoner, optimering av produktportefølje og teknologisatsninger samt reduserte overhead-kostnader.

Ordreinngangen i 2019 ble MNOK 15.469, tilsvarende en book/bill på 0,96. “Tidligere KM” har en ordreinngang på MNOK 9.030, en book/bill på 1,01, mot MNOK 8.884 i 2018. CM har en ordreinngang i 2019 på MNOK 8.412 (proforma for 1. kvartal), mot MNOK 9.901 (proforma) i 2018.

Det har vært høy kapasitetsutnyttelse og økende aktivitet i ettermarkedet i 2019, og KM har et godt etablert apparat som betjener over 30.000 fartøy med KM-utstyr.

Ordreinngangen og aktiviteten er god for divisjonen Sensors & Robotics, spesielt innen området Marine Robotics, hvor Hugin Superior ble lansert i 2019. Den nye autonome undervannsfarkosten (AUV) har betydelig utvidede kapasiteter sammenlignet med tidligere versjoner, både hva gjelder arbeidsdybde, presisjon og kapasitet. AUVer benyttes både til sivile og militære formål som blant annet kartlegging av havbunn, inspeksjon av undervannsinstallasjoner og søk etter sjøminer. KM signerte tre kontrakter på Hugin Superior i 2019 alle med verdi på om lag MUSD 10. 4.2.20 annonserte KONGSBERG at selskapet Hydroid Inc. selges til det amerikanske selskapet Huntington Ingalls Industries for MUSD 350 på kontant- og gjeldfri basis. Salget ventes sluttført i løpet av første halvår 2020. I 2019 bidro Hydroid med driftsinntekter på MNOK 862 og EBITDA på MNOK 133 i divisjonen Sensors & Robotics.

Det har vært høy kapasitetsutnyttelse og økende aktivitet i ettermarkedet i 2019, og KM har et godt etablert apparat som betjener over 30.000 fartøy med KM-utstyr. Ettermarkedet utgjør nær halvparten av KMs omsetning. KMs inntekter fra ettermarkedet er i stor grad ikke en del av forretningsområdets ordrereserve. Konkurransesituasjonen innen tradisjonelle fartøysløsninger har vært intensiv de siste årene, som følge av generell lav nykontrahering. Dette i tillegg til at store integrerte fartøysløsninger, som inkluderer store andeler tredjepartsleveranser og som generelt gir lavere bidrag, gjør at ettermarkedet er meget viktig for å sikre økt aktivitet og lønnsomhet i KM.

Kontrahering av nye fartøy har vært på et historisk lavt nivå i 2019, spesielt gjennom 2. halvår. Dette merkes også i KM og ordreinngangen fra nybyggingsmarkedet har vært svakt i de fleste segmenter i 2019. Ett marked som har utmerket seg positivt i 2019 er LNG-markedet. Dette er et marked hvor KM tradisjonelt har en sterk posisjon. Nykontraheringen i dette markedet er om lag på samme nivå som i 2018, hvor kontraheringen av LNG Carriers nådde et historisk høyt nivå.

Til tross for generell svak aktivitet i nybyggingsmarkedet har det vært signert viktige kontrakter i 2019 som:

 • Awilco 2 – MNOK 350 leveranse som inkluderer en bred systemleveranse bestående av systemer fra både “tidligere KM” og CM.
 • Tre nye kystvaktskip som skal bygges av Vard – MNOK 280 for leveranser hovedsakelig fra Propulsion & Engines divisjonen.

Med nye regler fra IMO2020 og et betydelig sterkere ESG-fokus (Environmental, Social and Governance) i markedet generelt er etterspørselen etter miljøvennlige løsninger økende. KMs system- og fremdriftsleveranser er i stor grad systemer som bidrar til både sikrere og mer effektive operasjoner. Dette reduserer både utslipp og risiko. Eksempel på en slik leveranse i 2019 er oppgradering av to Golden Energy offshore fartøy. Det ble installert et såkalt “SAVe Energy Battery System” og et “vessel performance management system” fra KONGSBERG. I en DP2-operasjon reduserer dette gangtimer på motorer med 50 prosent, og drivstofforbruket med om lag 20 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon på 300 tonn CO2 og ett tonn NOx-utslipp.

KM har over flere år hatt en strategi for å utvide leveranseomfanget til hvert enkelt fartøy. I 2015 ble et konsept for integrerte fartøysløsninger lansert, og med oppkjøpet av Commercial Marine kan KM nå utvide konseptene ytterligere. KMs leveranser inkluderer løsninger fra bro til propell i tillegg til dekkmaskineri noe som muliggjør betydelige integrerte fartøysløsninger.

I tillegg til det tradisjonelle offshoremarkedet leverer KM produkter og tjenester til andre nærliggende markeder, og flere av disse har vist positiv utvikling. Eksempler er fiskeri, forskning, marin robotikk og passasjerskip. Det har vært en positiv utvikling knyttet til leveranse av moderne lavutslipps- og energieffektive løsninger innenfor flere fartøyssegmenter. Den gode ordreinngangen og underliggende lønnsomhetsforbedring (både i oppkjøpt og tidligere virksomhet) i 2019 bekrefter at KM er i stand til å tilpasse seg krevende markedsforhold.

Norsk maritim- og offshorenæring er viktig for eksportindustrien. Styret vil derfor understreke behovet for en næringspolitikk som fremmer vekst og utvikling i denne sektoren, herunder konkurransedyktige rammebetingelser og finansieringsløsninger.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av Kongsberg Digital (KDI), eiendomsvirksomhet, konsernfunksjoner og elimineringer mellom forretningsområdene.

KDI ble etablert i 2016 som et viktig steg for utvikling av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester innenfor våre kjerneområder. KDI har i 2019 tatt viktige steg, både i form av lansering av det nye “Vessel Insight”- konseptet og med gjennombruddskontrakten på en dynamisk digital tvilling av prosessanlegget på Nyhamna, som ble signert og levert i årets siste kvartal. Området er av stor strategisk betydning for KONGSBERG, og er en viktig satsing i forhold til både utviklingen og digitaliseringen selskapet ser innenfor sine sivile kjerneområder. I 2019 økte KDI driftsinntektene med 25 prosent. Lønnsomheten er også forbedret som følge av økt volum og kostnadsforbedring.

Kommentarer til årsregnskapet

Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter var MNOK 24.081 i 2019, opp 67 prosent fra MNOK 14.381 i 2018. Justert for oppkjøpte selskaper utgjør veksten i driftsinntekter 16 prosent i 2019. KM hadde driftsinntekter på MNOK 16.038 mens KDA hadde driftsinntekter på MNOK 7.245 i 2019.

Driftsinntekter per forretningsområde

Prosent
 • Kongsberg Maritime 67 %
 • Kongsberg Defence & Aerospace 30 %
 • Øvrig virksomhet 3 %

EBITDA-utvikling

EBITDA ble MNOK 2.279 (MNOK 1.856 ekskl. IFRS16) mot MNOK 1.394 i 2018, som gir en EBITDA-margin på 9,5 prosent. EBITDA er påvirket av MNOK 273 i integrasjonskostnader og MNOK 143 i restruktureringskostnader knyttet til oppkjøpet av RRCM. EBITDA i 2019 inkluderer også en gevinst på MNOK 107 knyttet til salg av Kongsberg Evotec. I 2018 var EBITDA påvirket negativt av MNOK 110 i integrasjonskostnader. KDA har økt sin EBITDA fra MNOK 863 til MNOK 1.157 (MNOK 990 ekskl. IFRS16) fra 2018 til 2019, mens EBITDA i KM økte fra MNOK 594 til MNOK 1.151 (MNOK 855 ekskl. IFRS16).

EBITDA per forretningsområde

MNOK

Resultat

Resultat før skatt ble MNOK 967, mot MNOK 844 i 2018. Resultat etter skatt ble MNOK 717, tilsvarende NOK 3,89 per aksje i 2019, mot MNOK 704 i 2018. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) var 10,0 prosent i 2019 (12,5 prosent i 2018).

KONGSBERGs utbyttepolitikk fastslår at utbyttet over tid skal utgjøre mellom 40 og 50 prosent av selskapets ordinære årsresultat etter skatt. Styret foreslår et ordinært utbytte for regnskapsåret 2019 på samme totalnivå som for regnskapsåret 2018, MNOK 450. Dette tilsvarer NOK 2,50 per aksje (2,50), samt et program for tilbakekjøp av egne aksjer for inntil MNOK 500. Styret vil i tilegg be generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et tilleggsutbytte på opptil MNOK 1.800, tilsvarende NOK 10.00 per aksje. Antall utestående aksjer per 31.12.19 var 179.990.065.

Kontantstrøm

KONGSBERG hadde en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på MNOK 2.006 (MNOK 2.189) i 2019. Denne består i hovedsak av EBITDA på MNOK 2.279, justert for endringer i omløpsmidler, kortsiktig gjeld, netto endring i investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper, andre tidsavgrensninger og betalt skatt.

I 2019 var det en negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 5.174 (MNOK 382). Av dette var MNOK 4.464 knyttet til kjøp og salg av virksomhet, hovedsakelig oppgjør for Rolls Royce Commercial Marine. MNOK 534 er knyttet til netto kjøp/salg av eiendom, anlegg og utstyr, og MNOK 173 er knyttet til aktivert egenutvikling. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med MNOK 1.258, i hovedsak knyttet til nedbetaling av gjeld, betalt utbytte og rentekostnader. 

Netto endring betalingsmidler, etter effekt av valutakursendringer ble negativ med MNOK 4.384 (MNOK 7.082).

Kapitalstruktur

I 2019 endret KONGSBERG sin finansielle policy, og satt som viktigste prioritering for kapitalallokering å alltid ha en solid balanse gjennom å ha netto gjeld på nivå med EBITDA som et langsiktig gjennomsnitt, dog at netto gjeld ikke skal overstige det dobbelte av EBITDA. Dette sikrer balanse mellom kreditor og aksjonær, samt gir trygghet for KONGSBERGs leverandører og kunder. Dette er viktig, ettersom KONGSBERG er involvert i leveranser som strekker seg over mange år.

Prioriteringene for kapitalallokering hensyntar også selskapets utbyttepolicy, og er ytterligere forklart i note 5 i årsrapporten. Per 31.12.19 var KONGSBERGs netto gjeld/EBITDA -0,69.

Konsernets egenkapital per 31.12.19 var MNOK 12.810, som utgjorde 32,5 prosent av totalkapitalen. Netto rentebærende gjeld (betalingsmidler fratrukket rentebærende gjeld) var MNOK -1.565. Langsiktig rentebærende gjeld bestod per årsslutt i hovedsak av fem langsiktige obligasjonslån på til sammen MNOK 3.450. I tillegg hadde konsernet et obligasjonslån på MNOK 550 med forfall i mars 2020. Per 2019 var konsernets syndikerte lånefasilitet på MNOK 2.300 ubenyttet. Fasiliteten løper til 15.3.23.

KONGSBERG har historisk hatt store svingninger i arbeidskapitalen på grunn av ulike betalingsstrukturer for store prosjekter i KDA. Dette ventes å fortsette.

Valuta

Konsernets finanspolicy innebærer at vesentlige kontrakter skal valutasikres ved inngåelse, og disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontrakt er svært høy. Konsernet benytter sikringsbokføring for inngåtte terminkontrakter, hvilket innebærer at verdiendringer på sikringsinstrument og -objekt balanseføres.

Ved utgangen av 2019 var beholdningen av terminkontrakter knyttet til virkelig verdisikringer MNOK 15.122 målt til avtalte kurser. Disse terminkontraktene hadde en netto negativ virkelig verdi på MNOK 60. I tillegg hadde konsernet en beholdning på MNOK 229 i kontantstrømsikringer målt til avtalte kurser, bestående av terminkontrakter. Kontantstrømsikringene hadde en samlet netto negativ virkelig verdi per årsslutt på MNOK 11


MNOK

MNOK
KONGSBERG
konsolidert
Kongsberg
Defence &
Aerospace
Kongsberg
Maritime
Øvrig/
elimineringer

DRIFTSINNTEKTER 

DRIFTSINNTEKTER 
2019
2 019
24 081
7 245
16 038
798
2018
2 018
14 381
6 104
7 545
732

EBITDA

EBITDA
2019
2 019
2 279
1 157
1 151
(29)
2018
2 018
1 394
863
594
(63)

EBITDA-MARGIN

EBITDA-MARGIN
2019
2 019
9,5 %
13,7 %
7,2 %
(3,6 %)
2018
2 018
9,7 %
14,1 %
7,9 %
(8,6 %)

ORDREINNGANG

ORDREINNGANG
2019
2 019
32 452
16 060
15 469
923
2018
2 018
16 574
6 885
8 884
805

Utsikter for 2020

I 2019 var ordreinngangen sterk, og ordrereserven ved inngangen til 2020 er MNOK 33.129, en dobling fra fjoråret.

KONGSBERG går inn i 2020 med sterke posisjoner og en solid balanse. I 2019 var ordreinngangen sterk, og ordrereserven ved inngangen til 2020 var på MNOK 33.129, en dobling fra fjoråret. Ca. MNOK 7.000 av økningen kommer fra oppkjøpte selskap.

Ved inngangen til 2020 opplevde verden utbrudd av et nytt virus, COVID-19. Utbruddet som startet i Asia, har nå spredd seg til resten av verden. I mars ble det lansert en rekke tiltak, i Norge og resten av verden, både for å begrense spredning av viruset, og for å støtte næringslivet. Blant tiltakene er stenging alle skoler og universiteter, strenge restriksjoner på reiser og mange tiltak som begrenser både enkeltpersoners og bedrifters mulighet til å operere normalt. Det har også blitt lansert en rekke tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom den utfordrende situasjonen som for store deler av industrien vil være svært krevende. KONGSBERG vil heller ikke være upåvirket av situasjonen. Begrensningene som så langt er lagt gjør spesielt den reiserelaterte delen av operasjonene utfordrende å gjennomføre. Dette vil spesielt påvirke ettermarkedet i KM både som følge av reiserestriksjoner og redusert aktivitet hos kunder. Samtidig gjør begrensningene i folks muligheter til å bevege seg fritt og stenging av skoler påfulgt av hjemmeundervisning, ansatte i karantene m.m. det utfordrende i forhold til arbeidssituasjon. KONGSBERG har implementert, og implementerer fortløpende, forebyggende tiltak, både for å beskytte egne ansatte og forretningsforbindelser, samt for å i størst mulig grad sikre normal drift. Den økonomiske konsekvensen som følge av virusutbruddet er det for tidlig å forutsi, men det synes uunngåelig at det også vil påvirke KONGSBERGs aktivitet og resultater i tiden fremover.

Det er også utfordrende å forutsi konkrete effekter av virusutbruddet i markedene KONGSBERG opererer i. Forsvarsmarkedet har de siste årene vært sterkt og det har vært god etterspørsel etter KONGSBERGs produkter og tjenester. Store deler av det maritime markedet har vært utfordrende i 2019, fartøyskontraheringen endte på et historisk lavt nivå og konkurransen om tilgjengelige prosjekter er høy. Som følge av den pågående virussituasjonen har kontrahering av nye fartøy vært lav også de første månedene av 2020. Til tross for dette har KONGSBERG god ordreinngang i begynnelsen av året. Dette kommer hovedsakelig fra området Sensors & Robotics samt ettermarkedet hvor KONGSBERG har utstyr installert på over 30.000 fartøy. 

Av den solide ordrereserven er om lag halvparten, MNOK 16.700 planlagt levert inneværende år. Ordreinngang fra ettermarkedet er normalt ikke en del av ordrereserven og kommer i tillegg.

Strategi fremover og prioriteringer i 2020

KONGSBERG er et globalt teknologikonsern som leverer systemer og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. KONGSBERG sine leveranser er ofte av strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige bærekraftige samfunnsbehov og utviklingstrender innen blant annet sikkerhet, energi, transport og klima. Vår teknologi gjør kritiske operasjoner for fremtidens bærekraftige løsninger mulige.

KONGSBERGs fokus er å sikre vår konkurransekraft og samtidig legge grunnlaget for bærekraftig og lønnsom vekst. Veksten skal komme gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Den organiske veksten baseres på videreutvikling og utvidelse av eksisterende produkter, tjenester og markedsposisjoner, samt utvikling eller sammensetning av nye produkter til nye markeder. KONGSBERG investerer kontinuerlig i produkt- og systemutvikling og har som mål å opprettholde en ledende posisjon for innovasjon og teknologiutvikling innen konsernets kjerneområder.

KONGSBERG har verdensledende produkter og systemer for det internasjonale forsvarsmarkedet. Hovedfokus for KDA er å sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske områder både gjennom egen aktivitet og sammen med partnere. KONGSBERG har som mål å fortsette å være en strategisk partner til Norge, å bli en ledende forsvarsleverandør i Nord-Europa, og å forsterke vår posisjon i USA. Gjennom sterke allianser med partnere i USA har KONGSBERG hatt viktige gjennombrudd med blant annet missiler og luftvernsystemer i det amerikanske markedet, og det er viktig å sikre og videreutvikle disse alliansene. KONGSBERG har et godt og langvarig samarbeid med det norske Forsvaret og dette er viktig for fortsatt internasjonal suksess.

KONGSBERG har ledende posisjoner innen det maritime markedet. Med oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine, har KM utvidet sin ledende posisjon innen integrerte, avanserte maritime løsninger, og ytterligere forsterket det internasjonale salgs- og serviceapparatet. Etter en vellykket start på synergiuttaket i 2019, skal KM fortsette arbeidet med å ta ut ytterligere synergier. KM har identifisert to viktige fokusområder: (i) Grønn shipping, (ii) Intelligente fartøy, hvor våre teknologier er ledende globalt og hvor de bidrar til både mer effektive og mer bærekraftige løsninger for den maritime sektoren.

KDI er godt posisjonert for å bli en nøkkelspiller innen den digitale transformasjonen. I 2019 har KDI hatt to viktige gjennombrudd: (i) Lanseringen av “Vessel Insight”, et avansert system for å digitalt koble et fartøy til land gjennom den digitale plattformen “Kognifai” (prosessering av data fra utstyret om bord utviklet for den maritime industrien). (ii) Levert en “Dynamisk Digital Tvilling” av Nyhamna til Shell.

Et viktig fokusområde for KONGSBERG er å sørge for at KDI har de nødvendige ressursene og kapasitet til å ta en sterk posisjon innen disse kjerneområdene.

Prioriteringer for forretningsområdene i 2020

Kongsberg Defence & Aerospace
 • Sikre god gjennomføring av de store, pågående forsvars­programmene.
 • Ta en ledende posisjon som forsvarsleverandør i Nord-Europa.
 • Ytterligere forsterke eksisterende posisjoner i USA.
 • Sikre strategisk viktige kontrakter.
 • Videreutvikle samarbeidet med Patria, og sammen med KAMS utvikle en sterk, internasjonal aktør innen militært vedlikehold.
 • Sikre internasjonale markedsmuligheter og industri­samarbeid knyttet til norske forsvarsinvesteringer.
Kongsberg Maritime
 • Jobbe videre med harmonisering av produkter og uttak av ytterligere synergier fra oppkjøpet av RRCM.
 • Forbedre lønnsomheten.
 • Sikre og ta nye markeds­posisjoner innenfor nye og etablerte hovedsegmenter.
Kongsberg Digital
 • Satse videre på digitalisering av det maritime markedet gjennom “Vessel Insight”.
 • Sikre videre utvikling av området gjennom ordre­inngang fra satsingsområder som for eksempel “Dynamisk Digital Tvilling”.
 • Bidra til innovasjon og digital transformasjon på den skybaserte plattformen “Kognifai” gjennom samarbeid med partnere.
 • Sikre at KDI har nødvendige ressurser til å ta sterke posisjoner innen prioriterte områder.

KONGSBERG-aksjen og aksjeeierforhold

Kursen på KONGSBERG-aksjen økte fra NOK 117,60 ved utgangen av 2018 til NOK 138,00 ved utgangen av 2019. Dette gir en markedsverdi ved utgangen av 2019 på MNOK 24.840.

KONGSBERG skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media.

Kursen på KONGSBERG-aksjen økte fra NOK 117,60 ved utgangen av 2018 til NOK 138,00 ved utgangen av 2019. Dette gir en markedsverdi ved utgangen av 2019 på MNOK 24.840. Inkludert utbytte på NOK 2,50 per aksje ble avkastningen i 2019 på 19,7 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) steg i samme periode med 16,5 prosent. Per 31.12.19 hadde KONGSBERG 12.680 aksjeeiere (11.594). Selskapet hadde 895 (902) utenlandske eiere som til sammen eide 19,78 prosent av aksjene (17,37 prosent). Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, er største eier med 50,001 prosent av aksjene. De ti største eierne hadde ved årsskiftet til sammen 70,79 prosent (71,34) av aksjene. Antall aksjer utstedt er 179,99 millioner, hver pålydende NOK 1,25. Ved utgangen av 2019 eide KONGSBERG totalt 16.779 (19.869) egne aksjer.

KONGSBERG har betalt utbytte til aksjeeierne i alle år siden børsnoteringen i 1993, bortsett fra i 2000 og 2001. Utbyttepolicyen sier at utbytte over tid skal utgjøre mellom 40 og 50 prosent av selskapets ordinære årsresultat etter skatt. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

På generalforsamlingen 14.5.19 ble det besluttet et ordinært utbytte på NOK 2,50 per aksje for 2018.

For regnskapsåret 2019 foreslår styret å betale et ordinært utbytte på totalt MNOK 450 (MNOK 450), tilsvarende NOK 2,50 per aksje (NOK 2,50 per aksje), i tillegg vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et tilleggsutbytte på opptil MNOK 1.800, tilsvarende NOK 10.00 per aksje. Utbyttet utgjør opptil 314 prosent (64,2 prosent) av ordinært årsresultat. I tillegg foreslås det overfor generalforsamlingen å gi styret fullmakt til et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for sletting for inntil MNOK 500. Begge fullmaktene er gyldige frem til neste generalforsamling. Totalt, inkludert tilbakekjøpsprogrammet, foreslås det tilbakeført inntil MNOK 2.750 til aksjonærene.

I 2019 ble det omsatt 30,3 millioner (48,9 millioner) KONGSBERG-aksjer fordelt på 146.762 (237.274) transaksjoner. Selskapet arbeider aktivt med å øke interessen for aksjen gjennom aktiviteter mot investormarkedet. KONGSBERG er jevnlig representert på “roadshows”, møter og konferanser både i og utenfor Norge. Målet for 2020 er å opprettholde aktiviteten mot investormarkedet. Det avholdes faste investorpresentasjoner ved hver kvartalsrapportering.

Styret ser på medarbeideres aksjeeierskap som positivt. Hvert år arrangeres det aksjeprogram for ansatte hvor ansatte i konsernet kan kjøpe aksjer i selskapet. Våren 2019 ble konsernets årlige aksjeprogram for ansatte gjennomført for 23. gang. Aksjer blir videresolgt til de ansatte med 20 prosent rabatt på markedskurs.

I 2019 ble de ansatte tilbudt aksjer for inntil NOK 30.000 etter rabatt. Det ble solgt 875.151 (446.868) aksjer til en kurs på NOK 98,40 (20 prosent rabatt på markedskursen 115,90). 3.225 (2.269) ansatte benyttet seg av tilbudet.


Kursutvikling1.jpg


Kursutvikling2.jpg

Risikofaktorer og risikostyring

KONGSBERG er eksponert for ulike former for risiko som styret følger utviklingen av gjennom behandling av enkeltsaker og risikorapportering til styret. Styret mener det er god balanse mellom konsernets samlede risiko og konsernets risikobærende evne. Administrasjonen utarbeider månedlige driftsrapporter og kvartalsvise risikorapporter som behandles av styret. Administrasjonen gjør årlige vurderinger av risiko som er av mer generell karakter som presenteres for styret. Administrasjonen gjør risikoanalyser i forbindelse med større investeringer og kundekontrakter, strategiske satsinger og ved kjøp og salg av virksomhet. Revisjonsutvalget er et forberedende organ for styret med hensyn til utøvelse av sitt ansvar for behandlingen av finansiell rapportering og relevante vurderingsposter, compliance-saker, samt vurdering av internkontroll og risikostyring i konsernet. Revisjonsutvalget møtes som et minimum i forbindelse med avleggelse av års- og delårsregnskap.

Konsernets virksomhet er internasjonal med leveranse av høyteknologiske systemer og løsninger i hovedsak til kunder innen offshoremarkedet, handelsflåte og forsvar. Markedsrisikoen vil derfor kunne variere noe innen disse ulike segmentene.

Stor internasjonal tilstedeværelse og global avhengighet gjør konsernet sårbare for forhold som påvirker internasjonal handel og verdensøkonomien generelt. Utbruddet av det nye COVID19-viruset i Asia vinteren 2019, med spredning til resten av verden, påvirker industri og handel globalt. KONGSBERG berøres også av dette, men det er for tidlig å konkludere omfanget av utbruddet. Når dette skrives, 19.3.20, har Norge og en rekke andre land innført strenge reisebegrensninger, skoler og barnehager er stengt, store deler av næringslivet og det offentlige opplever store begrensninger, smittekurven peker oppover og folk oppfordres til i minst mulig grad omgås andre for å begrense spredning. KONGSBERGs operasjoner påvirkes derfor også. Lavere aktivitet i ettermarkedet må forventes som følge av situasjonen. Risiko for forsinkelser i prosjekter er også betydelig økt, både som et resultat av potensielle midlertidige nedstenginger og mangel på innsatsfaktorer. Det er også risiko for forsinkede eller manglende betalinger som følge av at store deler av kundemassen påvirkes. KONGSBERG har implementert og implementerer fortløpende nye forebyggende tiltak både for å beskytte egne ansatte og forretningsforbindelser, samt i størst mulig grad sikre normal forretningsdrift.

Offshoremarkedet omfatter leting, utbygging, utvinning og transport av olje og gass. I tillegg kommer støttefunksjoner som forsyningstjenester og driftsstøtte, samt vedlikehold og service på plattformer og fartøy. KONGSBERG er leverandør av produkter og tjenester til alle disse segmentene. Etterspørsel etter energi og oljeprisutvikling påvirker investeringsviljen i dette markedet. I tillegg vil investeringsnivåene kunne variere mellom ulike geografiske områder avhengig av blant annet oljereserver og nivået på lete- og produksjonsaktivitetene. Til tross for god utvikling innen enkeltsegmenter, som for eksempel LNG, har det generelt vært en negativ utvikling de siste årene innen olje-, gass- og offshoremarkedet. Et vedvarende svakt marked hvor også markeder som har vært gode det siste året påvirkes vil øke konsernets risiko og påvirke konsernets aktivitetsnivå.

Gjennom oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine har konsernet utvidet KMs leveranseomfang, og således redusert risikoen for marginalisering.

Markedet for handelsskip omfatter alle typer skip fra enkle tørrlastskip til avanserte tankskip. Passasjerskip i cruise- og fergetrafikk er også en viktig del av handelsflåten. Kontrahering av nye skip henger tett sammen med forventet utvikling av transportbehov. Utviklingen i verdensøkonomien påvirker behovet for sjøveistransport av mennesker, energi, råvarer og ferdigprodukter. I tillegg vil type skip og geografiske områder kunne påvirke markedet. Markedet for nybygg av fartøy er innen flere segmenter på et lavt nivå sammenlignet med tidligere år og det er usikkerhet knyttet til videre utvikling.

Lavere aktivitet innen nybygging av fartøy har medført økt konkurranse og større risiko for at KM skal bli marginalisert. Mer krevende olje- og gassfelt og økt kostnadsfokus i bransjen generelt, skaper nye nisjer i markedet og dette skaper igjen behov for nye teknologiske løsninger. Gjennom oppkjøpet av RRCM har konsernet utvidet KMs leveranseomfang, og således redusert risikoen for marginalisering.

Oppkjøpet av RRCM i 2019 er en betydelig transaksjon for konsernet, og det har vært avgjørende å gjennomføre en vellykket og rask integrering av virksomheten i KM. Dette har KONGBSBERG så langt lykkes med og vi er foran planen med integrering og restruktureringen av selskapet. Risikoen knyttet til oppkjøpet er etter styrets vurdering ivaretatt på en god måte.

I forsvarsmarkedet leveres produkter og systemer til både land-, luft- og sjøbasert forsvar.

På grunn av strenge sikkerhetskrav og vern av ulike lands egen forsvarsindustri, er det ofte vanskelig for en forsvarsleverandør å vinne forsvarskontrakter utenfor egne landegrenser. Det er betydelig proteksjonisme både i Europa, USA, og forsvarsmarkedet generelt. Likevel er det muligheter gjennom langsiktige relasjoner og nisjeprodukter, og dette er til dels ivaretatt gjennom relasjoner KONGSBERG har med store utenlandske forsvarsbedrifter.

Generelt kan vi si at KONGSBERG opererer i markeder som i stor grad påvirkes av den teknologiske utviklingen og hvor det er risiko for at ny teknologi kan påvirke KONGSBERGs ledende posisjon. I tillegg vil generelle konjunktursvingninger påvirke markedene, både i ulik grad og på ulikt tidspunkt. Eksportkontrollregelverk og sanksjoner vil kunne innebære en usikkerhet i forhold til markedsmuligheter.

Konsernets verdiskaping består i hovedsak av leveranser av systemer og løsninger med høy teknologisk kompleksitet, og leveransene er i hovedsak  organisert som prosjekter. Effektiv styring av prosjekter er derfor en viktig suksessfaktor for å redusere risiko. KONGSBERG har etablert mål for prosjektledelse basert på intern og ekstern “best practice”, og prosjektledere gjennomgår interne opplæringsprogram. Inntektene i prosjektene er kontraktfestet, og usikkerheten i prosjektene er i stor grad knyttet til vurdering av gjenstående kostnader og fastsettelse av fullføringsgrad, men også motpartsrisiko og garantiforpliktelser. Konsernet har etablert prinsipper for kategorisering av prosjekter med hensyn til teknologisk kompleksitet og utviklingsinnhold. Dette legger grunnlaget for vurdering av gjennomføringsrisiko og resultatuttak i prosjektene.

KONGSBERG er eksponert for finansielle risikoer som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Målet er å redusere de finansielle risikoelementene for å bidra til forutsigbarhet i konsernet. KONGSBERGs finansielle risiko styres sentralt etter de retningslinjene styret har vedtatt i konsernets finanspolicy. Konsernets finansielle risikostyring er beskrevet i note 5 til årsregnskapet, “Styring av kapital og finansiell risiko”. Konsernets kundemasse er differensiert, og består i hovedsak av offentlige kunder og større private selskaper i en rekke land. Historisk sett har konsernet hatt lave tap på kundefordringer. Tiltak for å begrense risikoeksponeringen iverksettes fortløpende der det vurderes som nødvendig. Konsernets likviditetsrisiko styres sentralt ved krav til fornyelse av lån i god tid før forfall, samt bruk av prognoser for likviditet.

Med en stor andel kontrakter i ulike valutaer er konsernets inntekter påvirket av svingninger i valutakurser. KONGSBERGs finanspolicy innebærer at vesentlige kontrakter skal valutasikres ved inngåelse, og disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontrakt er svært høy.

KONGSBERG har store bokførte verdier i balansen som forsvares av fremtidige kontantstrømmer. Ved en reduksjon av kontantstrømmene vil dette kunne påvirke verdien av eiendelene. I 2016 kjøpte KONGSBERG 49,9 prosent av aksjene i Finske Patria som har en bokført verdi på MNOK 2.656. Resultatene i Patria har svekket seg siden oppkjøpet. Vedvarende svake resultater fra Patria vil kunne medføre at det blir utfordrende å forsvare disse verdiene.

KONGSBERG har over flere år bygget opp og videreutviklet compliance-funksjoner. Det er etablert regelverk, samt oppfølgings- og rapporteringssystemer for håndtering av risiko på områder som eksempelvis antikorrupsjon, eksportkontroll og sanksjoner, leverandørkjeden og varsling av kritikkverdige forhold. Opplæring innenfor området etikk og compliance gjennomføres i hele organisasjonen, både i Norge og internasjonalt.

Vi gjennomfører periodisk evaluering av vårt compliance og antikorrupsjonsprogram. Det ble siste gang gjennomført en ekstern evaluering av Kongsberg Gruppen ASA (morselskapet) i 2017. Våre forretningsområder har i 2017 og 2018 gjennomført interne revisjoner opp mot tilsvarende kriterier. Evalueringene bekrefter at programmet overholder nasjonale og internasjonale lover, samtidig som det gir viktige innspill til vårt arbeid med kontinuerlig forbedring. En ny evaluering vil bli gjennomført i 2020.

Styret vurderer KONGSBERGs compliance-program til å være på et godt nivå.

Som et høyteknologisk selskap er KONGSBERG konstant eksponert for eksterne trusler tilknyttet datasikkerhet, og er under konstant press fra ulike eksterne aktører. I hovedsak er man utsatt for virusangrep, forsøk på “hacking”, sosial manipulering og svindelforsøk. Overvåking og tiltak for å forhindre angrep har høy prioritet og fokus hos ledelsen. Hovedfokus med arbeidet imot dataangrep er rettet mot overvåking og forebyggende tiltak, hvor avansert teknologi benyttes. Dette, sammen med informasjon til og opplæring av alle ansatte, bidrar til at konsernet kontinuerlig forbedrer evnen til å stå imot disse truslene.

Teknologi, forskning og utvikling

En betydelig andel av KONGSBERG sin verdiskaping består av utvikling av høyteknologiske løsninger til det nasjonale og internasjonale markedet. KONGSBERG sin teknologiplattform er systematisk bygget opp gjennom mange år, og er en viktig forutsetning for konkurranseevnen. Det er en betydelig overføringsverdi av teknologi mellom de ulike deler av konsernet. Det bygges opp fremtidsrettet teknologikompetanse innenfor digitalisering i KDI. Videre arbeides det aktivt sammen med våre sentrale teknologipartnere for å videreutvikle vår teknologiplattform. KONGSBERG satser kontinuerlig på produkt- og systemutvikling, både egenfinansiert og gjennom kundefinansierte programmer. Totale kostnader til produktutvikling utgjør over tid om lag ti prosent av driftsinntektene.

Samfunnsansvar

KONGSBERG skal stå for en bærekraftig utvikling hvor det er balanse mellom resultater, verdiskaping og samfunnsansvar. Bærekraft og samfunnsansvar er integrert i konsernets strategiprosesser. Bærekraftig teknologisk innovasjon er et sentralt element for å bidra til å løse de store globale utfordringene verden står overfor. For KONGSBERG betyr dette forretningsmuligheter i flere markeder sett i lys av vår brede teknologi- og kompetanseplattform. Vi er bevisst den risiko som er knyttet til vår “license to operate” både med hensyn til overholdelse av lover og regler, samt utvikling med hensyn til ressursknapphet, uro i verdenssituasjonen, utvikling i globale megatrender med videre. KONGSBERG har, og vil fortsette å ha, stort fokus på antikorrupsjon og samfunnsansvar i leverandørnettverket, samt oppfølging av menneske- og arbeidstakerrettigheter både i egen organisasjon og hos våre forretningspartnere. Det henvises til kapitlet om bærekraft for en nærmere beskrivelse av konsernets arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

Helse, miljø og sikkerhet

Styret er opptatt av at det arbeides med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en måte som skaper høy trivsel og et godt arbeidsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet er viktig for KONGSBERG og er en del av vår “license to operate”. Et grunnleggende prinsipp er at HMS-arbeidet skal være forebyggende. Styret følger HMS-arbeidet tett, og gjennomgår HMS-rapportene hvert kvartal. I 2019 ble ni felles “KONGSBERG Life-Saving Rules” introdusert som hovedtema for felleskampanjen “Global HSE Day”. Gjennom året er det gjennomført ulike opplæringstiltak og kampanjer som, med bakgrunn i gjennomførte risikoanalyser og hendelser som har skjedd, medvirker til å forebygge at nye hendelser skjer og vil fremme en god HMS-kultur. Risikoanalyser gjennomføres regelmessig og er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet.

Utviklingen i antall arbeidsrelaterte hendelser med og uten fravær (“TRI”) har økt fra 1,6 i 2018 til 2,3 i 2019. Antall registrerte hendelser som medførte fravær viser en økning fra 17 i 2018 til 30 i 2019. Disse økningene har sin årsak i integrasjon av Commercial Marine i Kongsberg Gruppen som med sin aktivitet og operasjoner, i et HMS-perspektiv, har en noe høyere risiko. Det er fortsatt et lavt sykefravær i konsernet, 2,6 prosent, på samme nivå som i 2018. For virksomhetene i Norge er sykefraværet 3,1 prosent, sammenlignet med 3,0 prosent i 2018. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte, med spesielt fokus på å få langtidssykemeldte raskere tilbake i jobb. Ytterligere detaljer om bærekraftige nøkkeltall innen HMS finnes i konsernets bærekraftrapport.

Alle medarbeidere i Norge har tilgang til bedriftshelsetjeneste. I de utenlandske virksomhetene varierer dette i tråd med lokal praksis og lovgivning. Ved utgangen av 2019 var 40 prosent av KONGSBERGs medarbeidere ansatt utenfor Norge. Dette krever stor oppmerksomhet og innsikt i problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i de aktuelle land.

Også integrasjon av de nye selskapene i konsernet har blitt gitt stor oppmerksomhet. Gjennom god erfaringsutveksling er det etablert god, felles kunnskap om enhetenes ulike HMS risikoområder.

Driftsinntekter geografisk

Prosent
 • Afrika 2 %
 • Norge 18 %
 • Australia 2 %
 • Øvrige Europa 28 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 1 %
 • Nord-Amerika 25 %
 • Asia 24 %

Ansatte geografisk

Prosent
 • Asia 13 %
 • Norge 61 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 1 %
 • Øvrige Europa 18 %
 • Nord-Amerika 7 %

Klima og miljø

Klima- og miljøregnskapet gir en oversikt over KONGSBERGs forbruk av energi, utslipp av klimagassen CO2 og avfallshåndtering. Konsernets største positive bidrag i forhold til klimautfordringene er at et økende antall av våre produkter og løsninger på forskjellig vis bidrar til reduserte utslipp for våre kunder. Dette er sentralt i vår forretningsstrategi.

En detaljert oversikt over klima- og miljøregnskapet for 2019 finnes i konsernets bærekraftrapport for 2019, se kapittel om klima.

Konsernet har vedtatt et mål om å redusere årlig utslipp av klimagassen CO2 med 20 prosent relativt til omsetningen innen utgangen av 2020, med basis i tall per 31.12.15. KONGSBERG har endret seg vesentlig i løpet av 2019, i forbindelse med oppkjøp og integrering av Commercial Marine og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway. Dette gir seg utslag i klimaregnskapet også, og gjør sammenligning vanskelig.

Sammenlignet med 2015 har vi ikke oppnådd reduksjon verken målt i absolutte tall eller relativt til omsetning. Utslipp for konsernet eksklusive oppkjøpte selskaper er for 2019 på tilnærmet samme nivå som for 2015.

Våre direkte og indirekte utslipp, som gjelder energiforbruk, viser en reduksjon både i forhold til omsetning og ansatte. Det samme gjelder for utslipp relatert til frakt av varer. Utslipp relatert til flyreiser viser en økning ift omsetning/ansatte. Dette skyldes i hovedsak betydelig økning av kundestøtteaktiviteten i KM som følge av oppkjøpet av Commercial Marine. Dette er en organisasjon med høy grad av reiserelatert aktivitet.

Det er ikke rapportert alvorlige hendelser knyttet til forurensing av miljøet i 2019.

Personal og organisasjon

Antall medarbeidere
Antall medarbeidere
31.12.19
31.12.18

Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace
2 917
2 448
Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime
7 212
3 794
Øvrige
Øvrige
664
600
Totalt i konsernet
Totalt i konsernet
10 793
6 842
Andel utenfor Norge
Andel utenfor Norge
40 %
34 %

KONGSBERG har en unik og sterk kultur som er utviklet over mange år. Individer og team som etterlever våre verdier og demonstrerer god adferd skal verdsettes. Denne kulturen skal bidra til at vi tiltrekker oss de med kompetanse og adferd som løser morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Samarbeid er grunnleggende for vår virksomhet. I 2019 ble “Collaboration Award” delt ut for andre gang, for å anerkjenne “team” og prosjekter hvor denne verdien har vært avgjørende for et vellykket resultat.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte vil trives og har suksess for å møte de strategiske prioritetene i kundetilfredshet, innovasjon og operasjonell excellence. På bakgrunn av dette har vi Leadership@KONGSBERG, som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre medarbeidere.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter medarbeidernes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og medarbeidere mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. 54 prosent av de ansatte i KONGSBERG har høyere utdanning.

I samarbeid med utdanningsselskapet Kongsberg Technology Training Centre AS, hvor KONGSBERG er deleier, utdanner konsernet fagarbeidere innenfor flere fagområder. I 2019 var det totalt 71 lærlinger. I tillegg legger konsernet til rette for, og stimulerer til, at egne ansatte kan ta fagbrev som privatist, såkalt praksiskandidat.

Samarbeidet med medarbeidernes fagforeninger og organisasjoner gjennom de etablerte samarbeids- og representasjonsordningene er godt, og gir verdifulle bidrag til å møte konsernets utfordringer på en konstruktiv måte.

Mangfold

Mangfold og likestilling er verdiskapende og gir økt konkurransekraft. Det gir større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med å rekruttere, utvikle og beholde personer med variasjon i etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, livssyn, alder og kjønn.

Totalt 2.018 (18,7 prosent) av de ansatte er kvinner, og to av fem aksjonærvalgte medlemmer i styret er kvinner. Per 31.12.19 inngår to kvinner i konsernledelsen. Selskapet er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Det er etablert mål på kort og lang sikt for å bidra til å øke kvinneandel i konsernet, både med hensyn til ansettelser og lederstillinger. I den grad det er mulig, søker KONGSBERG å tilpasse arbeidsforholdene, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Mangfold følges særlig opp av styrets kompensasjonsutvalg. Styret vurderer at konsernet er i overensstemmelse med gjeldende regelverk på området.

Eierstyring og selskapsledelse

KONGSBERG har som mål å ivareta og øke interessentenes verdier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert industriell utvikling i et langsiktig, bærekraftig og internasjonalt perspektiv. God eierstyring og selskapsledelse skal redusere risikoen ved virksomheten, samtidig som konsernets ressurser skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte, og gjennom dette sikre størst mulig verdiskaping. Verdiene som skapes, skal komme aksjeeiere, medarbeidere, kunder og samfunnet til gode.

Styret legger vekt på at konsernets styringsdokumenter gjennomgås årlig og oppdateres, slik at de i størst mulig grad er i overensstemmelse med “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” (NUES).

I henhold til regnskapsloven § 3-3b, skal selskapet utarbeide en redegjørelse om foretaksstyring. Redegjørelsen vil, i henhold til allmennaksjeloven § 5-6, bli gjenstand for behandling på ordinær generalforsamling. Redegjørelsen i årsrapportens kapittel 4 er basert på siste reviderte utgave av anbefalingen av 17.10.18.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har et eget kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning. I tråd med norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, tatt inn i note 28 i regnskapet.

Årsresultat og disponering

Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2019 et årsresultat på MNOK -4. Styret foreslår følgende disponeringer i Kongsberg Gruppen ASA:

Avsatt utbytte
Avsatt utbytte
MNOK
450
Fra egenkapital
Fra egenkapital
MNOK
(454)
Totalt disponibelt
Totalt disponibelt
MNOK
(4)

Forslaget til utbytte utgjør 63 prosent av konsernets ordinære årsresultat.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Fremtidige resultatprognoser og konsernets langsiktige strategiske prognoser ligger til grunn for dette. Konsernet er i en god økonomisk og finansiell stilling.Kongsberg, 19. mars 2020

Til toppen