Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Årsberetning 2020

2020 ble et annerledes år enn vi hadde planlagt for da store deler av verden i praksis stengte ned som følge av Covid-19 i første kvartal. KONGSBERG tok umiddelbare grep for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet, for å opprettholde driften så normal som mulig, samt tiltak for å sikre verdier og resultater i selskapet. Til tross for usikkerheten og utfordringene pandemien har medført, har selskapet hatt god drift og evnet å levere til sine kunder, sikret betydelig ordreinngang, og gjennomført flere virksomhetstransaksjoner. Kongsberg Maritime har lykkes med integreringen av Commercial Marine hvor det er realisert betydelige synergier, og solgt datterselskapet Hydroid Inc. med en betydelig gevinst. Kongsberg Defence & Aerospace økte driftsinntektene med 17 prosent, og en rekordhøy ordrereserve gir godt grunnlag for fortsatt vekst. Kongsberg Digital har bekreftet sin ledende posisjon i markedet for dynamiske digitale tvillinger med en rammeavtale for digitalisering av Shells globale portefølje av installasjoner. Totalt sett har KONGSBERG kommet godt gjennom et spesielt år, og gikk inn i 2021 med rekordhøy ordrereserve og ytterligere forsterkede posisjoner sammenlignet med inngangen til 2020.

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte, bærekraftige og pålitelige høyteknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG har globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Bærekraftig innovasjon er en integrert del av KONGSBERGs forretningsstrategi. Vårt største bidrag til å nå bærekraftsmålene er å levere høyteknologiske produkter og tjenester som reduserer våre kunders utslipp av skadelige klimagasser.

KONGSBERG
KONGSBERG
Hovedkontor
Hovedkontor
Kongsberg
Antall ansatte
Antall ansatte
10 689
Andel ansatte utenfor Norge
Andel ansatte utenfor Norge
38 %
Kontorer i antall land
Kontorer i antall land
37
Andel driftsinntekter utenfor Norge
Andel driftsinntekter utenfor Norge
80 %

Driftsinntektene økte med 10 prosent til MNOK 25.612 sammenlignet med 2019. Kongsberg Maritime (KM) hadde driftsinntekter på MNOK 16.319 og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) hadde driftsinntekter på MNOK 8.503. Konsernets ordrereserve økte fra MNOK 32.347 ved utgangen av 2019 til MNOK 35.947 ved utgangen av 2020. KMs ordrereserve holder seg på samme nivå som i fjor, mens KDA øker ordrereserven med i overkant av MNOK 3.000. Totalt endte konsernets ordreinngang på MNOK 28.818, ned fra MNOK 31.413 i 2019. Book/bill ble 1,13. EBITDA økte med MNOK 1.137 til MNOK 3.250 i 2020. EBITDA økte både i KM og i KDA. I KM bidro kostnadsreduksjoner oppnådd gjennom integrasjonen av Commercial Marine (CM) til bedret lønnsomhet. God prosjektsammensetning og ‑gjennomføring har bidratt til god lønnsomhet i KDA.

Årsresultat etter skatt ble MNOK 2.932 (MNOK 717), tilsvarende NOK 16,08 per aksje (NOK 3,89). Resultat fra videreført virksomhet etter skatt ble MNOK 1.481 (MNOK 596), tilsvarende NOK 8,01 (NOK 3,22) per aksje. Konsernet hadde en positiv kontantstrøm på MNOK 1.766 i 2020 (negativ MNOK 4.384) og en netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2020 på MNOK -3.949 (MNOK -1.565). Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året MNOK 13.301 (MNOK 12.810).

Driftsinntekter1)

MNOK

1) Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
2) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.


KONGSBERG har en solid finansiell stilling, og på bakgrunn av dette vil styret foreslå overfor generalforsamlingen 6.5.21, et utbytte på NOK 8,00 per aksje (totalt MNOK 1.440) hvorav NOK 5,00 er utover utbyttepolicy. I tillegg vil det bli foreslått et tilbakekjøpsprogram av aksjer for sletting på opptil MNOK 400. Samlet tilbakebetaling til aksjonærene vil beløpe seg til om lag MNOK 1.840, hvilket tilsvarer i overkant av NOK 10 per aksje. Tilsvarende ble det i 2020 betalt et ordinært utbytte på NOK 2,50 per aksje og et tilleggsutbytte på NOK 10,00 per aksje, totalt MNOK 2.250. I tillegg ble det igangsatt et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for sletting for inntil MNOK 200.

Vellykket integrasjon av oppkjøpt selskap og salg av Hydroid Inc.

Integrasjon av Commercial Marine

KONGSBERG signerte 6.7.18 en avtale med Rolls-Royce Plc. om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine (CM). Oppkjøpet ble gjennomført 1.4.19. Endelig kjøpesum, eksklusive kontantbeholdning, for selskapet ble MNOK 4.865. Som et ledd i kjøpet av CM ble det iverksatt et omfattende integrasjons- og kostnadsreduksjonsprogram. Ved utgangen av 2020 var det oppnådd årlige besparelser på MNOK 640 gjennom programmet. Besparelsene kommer fra et bredt spekter av tiltak. Opprinnelig plan for kostnadsbesparelsene var MNOK 500 i årlige  kostnadsreduksjoner innen utgangen av 2022. Programmet ble avsluttet to år før planlagt tid og med MNOK 140 høyere besparelser enn den opprinnelige ambisjonen. Programmet i sin opprinnelige form er avsluttet, men erfaringer fra programmet vil fortsette å bidra inn i fremtidige effektiviseringsprosesser.

Salg av det amerikanske datterselskapet Hydroid Inc.

KONGSBERG signerte 4.2.20 en avtale om å selge undervannsteknologiselskapet Hydroid Inc. i USA for MUSD 350 til Huntington Ingalls Industries (HII). Partene inngikk samtidig en strategisk samarbeidsavtale om undervannsteknologi og maritime løsninger. Salget ble gjennomført 26.3.20. KONGSBERG kjøpte Hydroid for MUSD 80 i 2007. Hydroid Inc. leverer autonome undervannsfarkoster til både det militære og kommersielle markedet, med den amerikanske marinen som den største kunden. Hydroid hadde ved utgangen av 2019 en ordrereserve på MNOK 813. Selskapet leverte i 2019 en omsetning på MNOK 836 med en EBITDA på MNOK 145. Salget av selskapet vises i regnskapet som avhendet virksomhet med et resultat på MNOK 1.451 etter skatt, hvorav selve gevinsten utgjør MNOK 1.431.

Forretningsområdene

Kongsberg Defence & Aerospace

MNOK
MNOK
2020
2019
Driftsinntekter
Driftsinntekter
8 503
7 245
EBITDA
EBITDA
1 656
1 123
EBITDA-margin
EBITDA-margin
19,5 %
15,5 %
Ordreinngang
Ordreinngang
11 891
16 060
Ordrereserve
Ordrereserve
23 477
20 146


KDA hadde driftsinntekter på MNOK 8.503 i 2020, som er MNOK 1.258 høyere enn i 2019. Både divisjonene Missile Systems, Aerostructures, Land Systems og Integrated Defence Systems hadde god vekst i 2020. EBITDA-marginen endte på 19,5 prosent mot 15,5 prosent i 2019. Alle divisjonene hadde bedret EBITDA. Ordrereserven økte fra MNOK 20.146 ved utgangen av 2019 til MNOK 23.477 ved utgangen av 2020, med en eksportandel på over 90 prosent. Dette gir et godt utgangspunkt for fortsatt vekst i driftsinntektene fremover.

Divisjonen Missile Systems økte driftsinntektene i 2020. Dette kommer som følge av økt aktivitet knyttet til både Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM), som er hovedproduktene i divisjonen. Disse langtrekkende høypresisjonsmissilene er verdensledende med sitt 5. generasjons lav-signatur design. De største pågående prosjektene er kontrakten med Malaysia, det amerikanske programmet OTH “Over the Horizon”, samt JSM. I desember signerte divisjonen den andre oppfølgingskontrakten for leveranse av JSM til Japan verdt MNOK 820. Japan var det første landet som bestilte missilet. I de kommende årene forventes det fortsatt økt aktivitet knyttet til både JSM og NSM som følge av etterspørselen etter denne type kapasitet fra en rekke land.

Divisjonen Land Systems, som leverer fjernstyrte våpenstyringssystemer og kommunikasjonsutstyr, hadde også god vekst i 2020. Områdets største kunde er US Army som gjennom året plasserte flere ordre for nye våpenstyringssystemer. Rammeavtalen det har vært bestilt under er nå brukt opp og KONGSBERG og US Army er i forhandlinger om en utvidelse. Book/bill i divisjonen var 1,40 og ordreinngangen var på nivå med fjoråret. Antall brukernasjoner av fjernstyrte våpenstasjoner i verden har økt til 25 i 2020.

KONGSBERG åpnet en ny fabrikk for produksjon av flydeler i avansert kompositt og titan til det nye kampflyet F-35 i 2008. Siden åpningen har leveransevolumet økt hvert år. Fra å produsere noen få delesett de første årene, var produksjonen i 2020 på ca. 170 delesett, og programmet er nå oppe i full produksjonstakt. Et viktig mål for KONGSBERG er å levere på tid uten kvalitetsavvik i F-35-programmet. Dette gir en sterk posisjon i et program som vil generere inntekter for konsernet de neste 20–30 årene. Divisjonen Aerostructures hadde i 2020 driftsinntekter på over MNOK 2.000. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway, ligger også i divisjonen Aerostructures. Selskapet ble overtatt og integrert i 2019. KAMS er inne i en total omstillingsprosess hvor det er gjort store strukturelle endringer, bemanningsjusteringer, endringer i kompetanseprofil og betydelige kostnadsbesparende tiltak. Dette legger til rette for økt konkurranseevne og økte muligheter i markedet. KAMS ferdigstilte verkstedbygg på Rygge og signerte i 2020 første avtale for leveranser av vedlikehold på F135-motoren (motoren til F-35). Dette prosjektet følger planene og ligger an til betydelig økt aktivitet de neste årene. KAMS videreutvikler det strategiske samarbeidet med Forsvaret og er godt posisjonert for fortsatt vekst i årene som kommer.

Området Integrated Defence Systems leverer blant annet luftvernsystemet NASAMS, kampsystemer til ubåter og digitale løsninger til militære kjøretøy. Driftsinntektene i divisjonen økte til i underkant av MNOK 2.500 i 2020. Omsetningsøkningen er drevet av god ordreinngang de siste årene og økt aktivitet i de pågående leveransene til Litauen, Indonesia, Australia og Qatar. I tillegg signerte divisjonen en ny kontrakt for NASAMS verdt MEUR 410 med Ungarn i 2020. Ungarn ble det 12. landet som anskaffer NASAMS.

Fremdriften i KDAs prosjekter har i liten grad blitt påvirket av situasjonen rundt Covid-19.

KONGSBERG er, gjennom divisjonen Space & Surveillance og den felleskontrollerte virksomheten Kongsberg Satellite Services (KSAT), Nordens største leverandør av utstyr og tjenester til romfartsindustrien. Divisjonen hadde noe reduserte driftsinntekter i 2020, men aktiviteten i KSAT var økende. KSAT er verdensledende på nedlasting og distribusjon av satellittdata. KSAT leverer i tillegg tjenester innenfor bl.a. miljø-, sikkerhet- og klimaovervåking og signerte i 2020 en kontrakt verdt MNOK 405 med Norges Internasjonale Klima- og Skoginitiativ for overvåking og kontroll av global avskoging. 

KDA har høy eksportandel, men hovedtyngden av operasjonene er i Norge. Forsvarsvirksomheten har kun i mindre grad opplevd konsekvenser på driften som følge av Covid-19. Enkelte kontraktsforhandlinger var noe mer tidkrevende som følge av reiserestriksjoner og det har vært noen utfordringer i leverandørkjeden. KDA og KSAT er definert som samfunnskritiske virksomheter. Som følge av dette har den delen av arbeidsstyrken som ikke har hatt mulighet til å utføre oppgaver fra hjemmekontor i stor grad hatt anledning til å møte på arbeidsplassen og gjennomføre oppgavene tilnærmet som normalt, men med nødvendige smitteverntiltak. I tillegg ble det innført skiftordninger og andre tiltak i produksjon som gjorde miljøet mindre eksponert for smitteoverføring. Fremdriften i prosjektene har i liten grad blitt påvirket av situasjonen rundt Covid-19. KDA opplevde også at mange av kundene var særdeles tilpasningsdyktige ved å ta i bruk digitale plattformer der man tidligere har basert samarbeidet på fysiske møter.

KDA er avhengig av at flere hundre underleverandører både i Norge og utlandet er i stand til å levere. Ekstra ressurser har blitt satt inn for å sikre både vareflyt, forsendelser og eventuelle alternative underleverandører ved stopp i produksjonen.

KDA har en omfattende operasjon i Johnstown, USA. Denne operasjonen er definert som samfunnskritisk av amerikanske myndigheter og var i 2020 ikke berørt av Covid-19-restriksjonene i USA. Arsenalet, fabrikken på Kongsberg som blant annet leverer kritiske komponenter til kampflyet F-35, har så langt heller ikke opplevd forsinkelser i produksjonen.

Covid-19-situasjonen verden er inne i kan forsinke forventet ordreinngang noe fremover, og kan i verste fall medføre at programmer KDA er posisjonert for vil bli nedskalert eller kansellert. Det er imidlertid ingen signaler på det foreløpig.

Investeringsprosessen i forsvarsprogrammer er omfattende og tidkrevende. Kundene for store forsvarssystemer er nasjonale myndigheter i de aktuelle land. Disse kundene vurderer nasjonal sikkerhet og innenlands næringsutvikling som en vesentlig faktor, i tillegg til pris og ytelse ved kjøp av forsvarsmateriell. Nasjonale budsjetter og politiske føringer vil derfor få en sterk innvirkning på om og når eventuell kontrakt kan inngås med KONGSBERG. Markedet er ikke underlagt internasjonale frihandelsavtaler og er ofte mer preget av nasjonal proteksjonisme enn man ser i de fleste andre næringer. Forutsigbarhet i eksportregelverket for forsvarsmateriell og praktiseringen av dette er derfor en viktig rammebetingelse for KONGSBERG.

Det er viktig for norsk forsvarsindustri at norske myndigheter legger vekt på gjenkjøpsavtaler, felles utviklingsavtaler og avtaler som sikrer markedstilgang i forbindelse med kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet. Når det norske Forsvaret gjør store investeringer gjennom utenlandske leverandører, utgjør dette ofte vesentlige deler av forsvarsbudsjettet. For å sikre forsvarsleveranser som er godt tilpasset norske forhold og en leve- og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, understrekes viktigheten av norsk deltakelse i slike programmer. Både Regjeringen og Stortinget har understreket betydningen av industriell deltakelse for norsk industri, og at dette er i tråd med internasjonal praksis. KONGSBERG vil fortsatt vektlegge partnerskap med store forsvarsleverandører og ytterligere øke fokus på å støtte lokal industri i forretningsområdets markeder. KONGSBERGs posisjon som en attraktiv forsvarsleverandør i det internasjonale markedet vil fortsatt være basert på et nært samarbeid med det norske Forsvaret. Dette samarbeidet er plattformen for utvikling av ledende produkter som er nødvendige for et moderne forsvar. Slik deltakelse betyr også økt aktivitet hos mange av forretningsområdets om lag 1.500 norske underleverandører som er spredt over alle landets fylker.


Kongsberg Maritime

MNOK
MNOK
2020
2019
Driftsinntekter
Driftsinntekter
16 319
15 198
EBITDA
EBITDA
1 532
1 005
EBITDA-margin
EBITDA-margin
9,4 %
6,6 %
Ordreinngang
Ordreinngang
15 925
14 427
Ordrereserve
Ordrereserve
11 386
11 311


Driftsinntektene i 2020 ble MNOK 16.319, opp fra MNOK 15.198 i 2019. I 2019 var CM kun inkludert de tre siste kvartalene. EBITDA i 2020 ble MNOK 1.532, og EBITDA-margin ble 9,4 prosent mot MNOK 1.005 (6,6 prosent) i 2019. I 2020 ble det bokført totalt MNOK 86 i integrasjons- og restruktureringskostnader knyttet til integrasjonen av CM. I 2019 ble det bokført en gevinst på MNOK 107 knyttet til salg av Kongsberg Evotec mens det ble bokført MNOK 416 for totale integrasjons- og restruktureringskostnader. For å redusere de finansielle og operasjonelle virkningene av Covid-19 ble det tidlig iverksatt risikoreduserende tiltak. I tillegg har kostnader i forbindelse med blant annet reising og konsulenter vært minimale siden pandemien inntraff. Noen av besparelsene er direkte relatert til Covid-19 og kun kortsiktige, mens andre effektiviseringsgevinster vil være varige.

Som et ledd i oppkjøpet av CM ble det iverksatt et omfattende program for forbedret lønnsomhet. Programmet hadde ved utgangen av 2020 realisert MNOK 640 i årlige besparelser. KONGSBERGs opprinnelige ambisjon var årlige besparelser på MNOK 500 fra 2022. Dette gir MNOK 140 i årlige besparelser utover ambisjonen, på halvparten av opprinnelig målsatt tid. Programmet i sin opprinnelige form er avsluttet, men metoder og erfaringer fra programmet vil fortsette å bidra inn i fremtidige effektiviseringsprosesser. Meruttaket i forhold til opprinnelig ambisjon kommer som følge av ytterligere identifiserte tiltak, samt raskere realisering enn først forutsatt. Besparelsene kommer fra en lang rekke tiltak, både organisatoriske og effektivitetstiltak, inkludert restrukturering av enheter som gikk med tap, sammenslåing av lokasjoner, konsolidering av leveransefunksjoner, optimering av produktportefølje og teknologisatsninger, samt reduserte overhead-kostnader.

I februar 2020 annonserte KONGSBERG at selskapet Hydroid Inc. skulle selges til det amerikanske selskapet Huntington Ingalls Industries for MUSD 350 på kontant- og gjeldfri basis. Salget ble sluttført i slutten av mars og bokført gevinst på salg av virksomheten ble MNOK 1.431 etter skatt i 2020. I 2019 bidro Hydroid med driftsinntekter på MNOK 836 og EBITDA på MNOK 145 i divisjonen Sensors & Robotics.

I ettermarkedet har KM et godt etablert apparat som betjener over 30.000 fartøy med KM-utstyr. Ettermarkedet utgjør nær halvparten av KMs omsetning.

Ordreinngangen i 2020 ble MNOK 15.925, tilsvarende en book/bill på 0,98. Ordreinngangen er opp MNOK 1.498 fra 2019, men i 2019 var CM kun inkludert de tre siste kvartalene. Ordreinngangen og underliggende lønnsomhetsforbedring 2020 bekrefter igjen at KM er i stand til å tilpasse seg krevende markedsforhold. KM har en diversifisert eksponering og leverer utstyr og løsninger til de fleste maritime fartøyssegmenter, som tradisjonelle transportfartøy, offshore, fiskeri, forskning, passasjerskip, samt marin robotikk. Dette gjør forretningsområdet mindre sårbart mot svingninger i enkeltsegmenter.

I ettermarkedet har KM et godt etablert apparat som betjener over 30.000 fartøy med KM-utstyr. Ettermarkedet utgjør nær halvparten av KMs omsetning. Inntektene fra ettermarkedet utgjør ikke noen stor del av forretningsområdets ordrereserve. Aktiviteten i dette markedet i 2020 var etter forholdene god, men samtidig har situasjonen rundt Covid-19 både påvirket volumet og samtidig gjort det mer utfordrende å utføre noen av oppdragene, blant annet på grunn av reiserestriksjoner.

Kontrahering av nye fartøy har vært svak de siste årene og var i 2020 på et historisk lavt nivå. Dette merkes også i KM, og ordreinngangen fra nybyggingsmarkedet har vært svak i de fleste segmenter i 2020.

KM har utstrakte internasjonale operasjoner og blir direkte berørt av nedgangen i verdensøkonomien. Fra andre kvartal 2020 har forretningsområdet opplevd en nedgang i aktiviteten i ettermarkedsvirksomheten, men også i enkeltsegmenter som for eksempel cruise og fiskeri. Generell usikkerhet som følge av pandemien i kombinasjon med usikkerhet rundt utviklingen av oljeprisen har også medført at planlagte kontraheringer av nye fartøy og oppgraderinger er forsinket eller kansellert.

I forbindelse med oppblomstringen av Covid-19 ble det raskt iverksatt en rekke tiltak både for å begrense smitte, opprettholde så normal drift som mulig og sikre at kostnadsnivået ble tilpasset aktivitetsnivået. Blant tiltakene er utstrakt bruk av digitale løsninger for kundestøtte, permitteringer av ressurser og andre kostnadsbesparende tiltak, samt betydelige smittevernstiltak, blant annet med utstrakt bruk av hjemmekontor. På det meste hadde KM om lag 750 medarbeidere i permisjon. Ved utgangen av 2020 hadde de fleste av disse kommet tilbake i arbeid. De ulike lands reiserestriksjoner har påvirket spesielt deler av service- og ettermarkedet. Ettermarkedet i KM består hovedsakelig av tre deler: delesalg, prosjekter og service. Av disse er det de rene serviceoppdragene som i størst grad er påvirket. Service utgjør om lag halvparten av KMs ettermarkedsvirksomhet. Med kontorer og serviceapparat i 34 land gjennomføres prosjektleveranser og store deler av serviceoppdragene lokalt, noe som har redusert konsekvensene av reiserestriksjonene.

Til tross for pandemien leverte KM solide resultater i 2020. Dette ville ikke vært mulig uten de tiltakene som ble iverksatt. Enkelte områders ordreinngang, spesielt knyttet til nye fartøy og i ettermarkedet, er usikker. Det knyttes derfor fortsatt usikkerhet til ordreinngang-, driftsinntekts- og resultatpåvirkningen fremover.

Med nye reguleringer knyttet til IMO2020 (International Maritime Organizations reguleringer for redusert øvre grense for sulfur innhold i drivstoff) og et betydelig sterkere bærekraft-fokus i markedet generelt er etterspørselen etter miljøvennlige løsninger økende. KMs system- og fremdriftsleveranser er i stor grad systemer som bidrar til både sikrere og mer effektive operasjoner. Dette reduserer både utslipp og risiko. KM merker også økt interesse for løsninger for blant annet offshore vind.

Norsk maritim- og offshorenæring er viktig for eksportindustrien. Styret vil derfor understreke behovet for en næringspolitikk som fremmer vekst og utvikling i denne sektoren, herunder konkurransedyktige rammebetingelser og finansieringsløsninger.

I august 2020 inngikk KDI en ny og strategisk avtale med Shell om leveranse av dynamisk digital tvilling til selskapets globale portefølje av installasjoner.

Kongsberg Digital

KDI ble etablert i 2016 som et viktig steg for utvikling av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester innenfor våre kjerneområder. KDI har siden etableringen tatt viktige steg og hadde et viktig gjennombrudd med sin dynamiske digitale tvilling Kognitwin® høsten 2019 med en avtale til prosessanlegget Shell Nyhamna. Systemet ble utviklet og levert på under 100 dager og har siden januar 2020 vært i drift og kontinuerlig utvikling. Etter ett år i drift har de foreløpige besparelsene for kunden gjort seg synlig i arbeidsprosessforbedringer, reduserte IT-kostnader, økt effektivitet i utførelse av arbeid og energioptimalisering. I august 2020 inngikk KDI en ny og strategisk avtale med Shell om leveranse av dynamisk digital tvilling til selskapets globale portefølje av installasjoner.

Etterspørselen etter tradisjonelle maritime simulatorer er negativt påvirket i dagens marked, men samtidig var det gjennom 2020 økende interesse for den digitale fjernundervisningsløsningen K-Sim® Connect. Programvaretjenesten Sitecom, som benyttes til innhenting av sanntidsdata fra boreoperasjoner, viste også positiv utvikling i 2020. KDI ser en rekke interessante muligheter for å videreutvikle en allerede sterk markedsposisjon.

Investeringsnivåene hos energiselskapene er lavere både som følge av den pågående Covid-19-situasjonen og usikkerheten rundt oljeprisen. Det er imidlertid store muligheter for løsninger som bidrar til mer effektive og bærekraftige operasjoner. Dette kan påvirke veksten i KDI. Dagens situasjon viser behovet for og styrken ved KONGSBERGs digitale og fjernstyrte løsninger og KONGSBERG vil i 2021 intensivere satsingen ytterligere.

Kommentarer til årsregnskapet

Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter var MNOK 25.612 i 2020, opp 10 prosent fra MNOK 23.245 i 2019. KM hadde driftsinntekter på MNOK 16.319 mens KDA hadde driftsinntekter på MNOK 8.503 i 2020.

Driftsinntekter per forretningsområde

Prosent
 • Kongsberg Maritime 64 %
 • Kongsberg Defence & Aerospace 33 %
 • Øvrig virksomhet 3 %

EBITDA-utvikling

EBITDA ble MNOK 3.250 mot MNOK 2.113 i 2019, som gir en EBITDA-margin på 12,7 prosent. EBITDA er påvirket av MNOK 86 i integrasjons- og restruktureringskostnader knyttet til oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine (RRCM). Tilsvarende var EBITDA i 2019 påvirket av MNOK 416 i integrasjons- og restruktureringskostnader samt en gevinst på MNOK 107 knyttet til salg av Kongsberg Evotec. KDA har økt sin EBITDA fra MNOK 1.123 til MNOK 1.656 fra 2019 til 2020, mens EBITDA i KM økte fra MNOK 1.005 til MNOK 1.532.

EBITDA per forretningsområde

MNOK

Resultat

Resultat før skatt fra videreført virksomhet ble MNOK 1.855, mot MNOK 833 i 2019. Resultat fra videreført virksomhet etter skatt ble MNOK 1.481, tilsvarende NOK 8,01 per aksje i 2020, mot MNOK 596 i 2019. Resultat etter skatt, inkludert avhendet virksomhet, ble MNOK 2.932 i 2020, tilsvarende NOK 16,08 per aksje mot MNOK 717 i 2019. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) var 20,8 prosent i 2020 (10,0 prosent i 2019).

Styret vil overfor generalforsamlingen 6.5.21 foreslå et utbytte på NOK 8,00 per aksje (totalt MNOK 1.440) hvorav NOK 5,00 er utover utbyttepolicy. I tillegg vil det bli foreslått et tilbakekjøpsprogram av aksjer for sletting, på til sammen MNOK 400. Samlet tilbakebetaling til aksjonærene vil da beløpe seg til om lag MNOK 1.840, hvilket tilsvarer i overkant av NOK 10 per aksje. Tilsvarende ble det i 2020 betalt ut et ordinært utbytte på NOK 2,50 per aksje og et tilleggsutbytte på NOK 10,00 per aksje, totalt MNOK 2.250. I tillegg ble det igangsatt et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for sletting for inntil MNOK 200. Per 31.12.20 var 188.015 av disse aksjene kjøpt tilbake for totalt MNOK 32. Antall utestående aksjer, inkludert aksjer eiet av Kongsberg Gruppen, per 31.12.20 var 179.990.065.

Kontantstrøm

KONGSBERG hadde en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på MNOK 2.808 (MNOK 1.883) i 2020. Denne består i hovedsak av EBITDA på MNOK 3.250, justert for endringer i omløpsmidler og andre driftsrelaterte poster samt EBITDA fra avhendet virksomhet.

I 2020 var det positiv kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 2.392 (negativ MNOK 5.051). Av dette bidro salg av det amerikanske datterselskapet Hydroid Inc med MNOK 3.040. De største utgående kontantstrømmene knyttet til investeringsaktiviteter er MNOK 506 relatert til kjøp/salg av eiendom, anlegg og utstyr, og MNOK 224 knyttet til aktivert egenutvikling. I 2019 var kontantstrøm fra investeringsaktiviteter påvirket med MNOK 4.464 knyttet til kjøp og salg av virksomhet, hovedsakelig oppgjør for Rolls-Royce Commercial Marine. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var negativ med MNOK 3.531 (MNOK 1.258), i hovedsak knyttet til betalt utbytte, nedbetaling av gjeld og rentekostnader. 

Netto endring betalingsmidler, etter effekt av valutakursendring, ble MNOK 1.766 (MNOK -4.384).

Kapitalstruktur

Den viktigste prioriteringen for kapitalallokering i KONGSBERGs finansielle policy er å ha en solid balanse gjennom å ha netto gjeld på nivå med EBITDA som et langsiktig gjennomsnitt, dog at netto gjeld ikke skal overstige det dobbelte av EBITDA. Dette sikrer balanse mellom kreditor og aksjonær, samt gir trygghet for KONGSBERGs leverandører og kunder. Dette er viktig, ettersom KONGSBERG er involvert i leveranser som strekker seg over mange år.

Prioriteringene for kapitalallokering hensyntar også selskapets utbyttepolicy, og er ytterligere forklart i note 5 i årsrapporten. Per 31.12.20 var KONGSBERGs netto gjeld/EBITDA -1,22 (inkludert IFRS 16-effekter).

Konsernets egenkapital per 31.12.20 var MNOK 13.301, som utgjorde 33,9 prosent av totalkapitalen. Netto rentebærende gjeld (betalingsmidler fratrukket rentebærende gjeld) var MNOK -3.949. Langsiktig rentebærende gjeld bestod per årsslutt i hovedsak av tre langsiktige obligasjonslån på til sammen MNOK 1.950. I tillegg hadde konsernet to obligasjonslån, KOG08 på MNOK 1.000 med forfall i juni 2021 og KOG12 på MNOK 500 med forfall i desember 2021. Per 2020 var konsernets syndikerte lånefasilitet på MNOK 2.300 ubenyttet.

KONGSBERG har historisk hatt store svingninger i arbeidskapitalen på grunn av ulike betalingsstrukturer for store prosjekter i KDA. Dette ventes å fortsette.

Valuta

Konsernets finanspolicy sier at kontrakter over en viss størrelse skal valutasikres ved inngåelse, og disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontraktstildeling er høy. Konsernet benytter sikringsbokføring for inngåtte terminkontrakter, hvilket innebærer at verdiendringer på sikringsinstrument og -objekt balanseføres.

Ved utgangen av 2020 var netto salg av valuta som virkelig verdisikringer tilsvarende MNOK 17.904 målt til avtalte kurser. Disse terminkontraktene hadde en netto virkelig verdi på MNOK 629. I tillegg hadde konsernet netto kjøp av valuta tilsvarende MNOK 722 som kontantstrømsikringer målt til avtalte kurser, bestående av terminkontrakter. Kontantstrømsikringene hadde en samlet netto negativ virkelig verdi per årsslutt på MNOK 78.


MNOK

MNOK
KONGSBERG
konsolidert1)
Kongsberg
Defence &
Aerospace
Kongsberg
Maritime1)
Øvrig/
elimineringer

DRIFTSINNTEKTER 

DRIFTSINNTEKTER 
2020
2 020
25 612
8 503
16 319
790
2019
2 019
23 245
7 245
15 198
802

EBITDA2)

EBITDA2)
2020
2 020
3 250
1 656
1 532
62
2019
2 019
2 113
1 123
1 005
(16)

EBITDA-MARGIN2)

EBITDA-MARGIN2)
2020
2 020
12,7 %
19,5 %
9,4 %
7,8 %
2019
2 019
9,1 %
15,5 %
6,6 %
(2,0 %)

ORDREINNGANG

ORDREINNGANG
2020
2 020
28 818
11 891
15 925
1 002
2019
2 019
31 413
16 060
14 427
926
 1. Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
 2. Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.

Utsikter for 2021

KONGSBERG har en solid balanse og en ordrereserve på MNOK 35.947. Covid-19-pandemien fortsetter å påvirke verden, og det er fortsatt usikkerhet i flere av markedene vi opererer i. Samtidig oppleves stor grad av tilpasningsevne. Utviklingen i oljeprisen i kombinasjon med overgangen til mer bærekraftige løsninger og energikilder vil påvirke investeringsnivåene i flere segmenter. Utviklingen mot mer bærekraftige løsninger gir muligheter både i markeder hvor vi allerede har sterke posisjoner, men også i nye markeder hvor KONGSBERGs teknologi vil være en del av løsningen.

Da pandemien inntraff i begynnelsen av året fikk samtlige ledd i organisasjonen stresstestet både systemer og gjennomføringsevne. Det har blitt etablert nye arbeidsmetoder og løsninger, inkludert en mer digital hverdag. Selskapet har gjennom 2020 fått bekreftet tilpasningsevnen, noe som er viktig når både verden generelt, og våre markeder spesielt, er uforutsigbare. Erfaringene oppnådd gjennom integrasjonen av oppkjøpte selskaper, danner grunnlag for ytterligere effektivitetsforbedringer. Dette gjør at selskapet går inn i 2021 med fortsatt ambisiøse målsettinger. 

KDA har opprettholdt driften på et tilnærmet normalt nivå, men vi er forberedt på at forsinkelser kan oppstå. For KM har store deler av markedet vært utfordrende over lengre tid, med generelt lav fartøyskontrahering. Denne trenden ventes å fortsette også i 2021. Samtidig opplever vi økt investeringsvilje i nye bærekraftige fartøysløsninger og nye segmenter som for eksempel offshore vind. KM har også høy eksponering mot markeder som ikke er direkte påvirket av nykontrahering av fartøy. Dette gjelder blant annet innen området Sensors & Robotics og ettermarkedet hvor KM støtter mer enn 30.000 fartøy. Selskapets globale tilstedeværelse og digitale løsninger for fjernstyrte tjenester (remote services) gjør oss i stand til i stor grad å utføre serviceoppdrag for våre kunder på tross av situasjonen.

Kongsberg Digital har de siste årene investert betydelig i etablering av nye digitale produkter og tjenester, samt styrket posisjoner knyttet til digitalisering av eksisterende virksomhet. Avtalen med Shell, inngått i 2020 bekrefter vår ledende posisjon innen markedet for dynamiske digitale tvillinger. Investeringsnivåene hos energiselskapene er lavere både som følge av den pågående Covid-19-situasjonen og usikkerheten rundt oljeprisen. Det er imidlertid store muligheter for løsninger som bidrar til mer effektive og bærekraftige operasjoner. Dette kan påvirke veksten i KDI. Dagens situasjon viser behovet for og styrken av KONGSBERGs digitale og fjernstyrte løsninger.

Av den solide ordrereserven er ca. MNOK 17.900 forventet levert i 2021. Hoveddelen av ordreinngang fra ettermarkedet, samt ordreinngangen i tilknyttede selskaper og fra rammeavtaler er ikke en del av ordrereserven. For 2021 ventes det at veksten i KDA vil bidra til fortsatt vekst for konsernet som helhet. For KDI ventes noe vekst, mens det for KM ventes et aktivitetsnivå omtrent på 2020-nivå.

Strategi fremover og prioriteringer i 2021

KONGSBERG er et globalt teknologikonsern som leverer systemer og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. KONGSBERGs leveranser er ofte av strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige bærekraftige samfunnsbehov og utviklingstrender innen blant annet sikkerhet, energi, transport og klima. Vår teknologi gjør kritiske operasjoner for fremtidens bærekraftige løsninger mulige.

KONGSBERGs fokus er å sikre vår konkurransekraft og samtidig legge grunnlaget for bærekraftig og lønnsom vekst. Veksten skal komme gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Den organiske veksten skal baseres på videreutvikling og utvidelse av eksisterende produkter, tjenester og markedsposisjoner, samt utvikling eller sammensetning av nye produkter til nye markeder. KONGSBERG investerer kontinuerlig i produkt- og systemutvikling og har som mål å opprettholde en ledende posisjon for innovasjon og teknologiutvikling innen konsernets kjerneområder.

KONGSBERGs strategi har vært opprettholdt gjennom hele 2020, til tross for betydelige markedsendringer under Covid-19-pandemien. Selskapet har stått ved sine strategiske prioriteringer, ambisjoner og mål gjennom året, og organisasjonen viste stor tilpassingsevne til de endrede forholdene og leverte gode resultater i et år som bød på store utfordringer.

KONGSBERG har verdensledende produkter og systemer for det internasjonale forsvarsmarkedet. Hovedfokus for KDA er å sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske områder både gjennom egen aktivitet og sammen med partnere. KONGSBERG har som mål å fortsette å være en strategisk partner til Norge, å bli en ledende forsvarsleverandør i Nord-Europa, og å forsterke vår posisjon i USA. Gjennom sterke allianser med partnere i USA har KONGSBERG hatt viktige gjennombrudd med blant annet missiler og luftvernsystemer i det amerikanske markedet og internasjonalt. Det er viktig å sikre og videreutvikle disse alliansene. KONGSBERG har et godt og langvarig samarbeid med det norske Forsvaret og dette er viktig for fortsatt internasjonal suksess.

KONGSBERG har ledende posisjoner innen det maritime markedet. KM har levert på alle synergimål fra integrasjonen med Rolls-Royce Commercial Marine i 2020, og “value capture”-programmet som ble annonsert da selskapet ble kjøpt, ble fullført to år tidligere enn opprinnelig planlagt. KM har levert gode resultater i et krevende maritimt marked og utnyttet det internasjonale salgs- og serviceapparatet for å hente ut forretningsmuligheter for mersalg innenfor vår ledende portefølje av integrerte løsninger og produkter fra bro til propell. KM har identifisert viktige satsingsområder innen grønn skipsfart og intelligente fartøy, hvor våre teknologier er ledende globalt og bidrar til både mer effektive og bærekraftige løsninger for den maritime sektoren. KM arbeider kontinuerlig med effektivitetstiltak for å øke lønnsomhet og forbedre ESG-indikatorer for næringen de nærmeste årene.

KDI er godt posisjonert for å bli en nøkkelspiller innen den digitale transformasjonen. I 2020 har KDI styrket sine markedsposisjoner og inngått viktige avtaler som for eksempel rammeavtalen med Shell for Kognitwin. KDI har også økt kundebase for Vessel Insight med strategiske partneravtaler med MAN og ABB Turbocharger og gjennomført et vellykket oppkjøp av Coach Solutions. Til tross for et generelt utfordrende marked innen maritim simulering har KDI positiv utvikling for innovative digitale produkter for fjernundervisning.

Et viktig fokusområde for KONGSBERG fremover er å sørge for at KDI har de nødvendige ressursene og kapasitet til å ytterligere skalere opp og styrke posisjonene innen disse kjerneområdene.

Prioriteringer for forretningsområdene i 2021

Kongsberg Defence & Aerospace
 • Sikre god gjennomføring av de store, pågående forsvarsprogrammene
 • Ta en ledende posisjon som forsvarsleverandør i Nord-Europa
 • Ytterligere forsterke eksisterende posisjoner i USA
 • Sikre strategisk viktige kontrakter
 • Videreutvikle samarbeidet med Patria, og sammen med KAMS utvikle en sterk, internasjonal aktør innen militært vedlikehold
 • Utvide våre leveranser innen romfartsvirksomhet (Space), både mot det kommersielle- og forsvarsmarkedet
 • Sikre internasjonale markedsmuligheter og industrisamarbeid knyttet til norske forsvarsinvesteringer
 • Kontinuerlig arbeid med effektiviseringstiltak
Kongsberg Maritime
 • Dra nytte av vår bro-til-propell-portefølje og salgs- og serviceapparatet for å beholde vår posisjon som ledende leverandør til den maritime industrien
 • Fortsette arbeidet med harmonisering av produktporteføljen
 • Fortsette vår produktinnovasjon så vel som utviklingen av revolusjonerende konsepter innenfor digitalisering, autonomi og grønn skipsfart
 • Forbedre lønnsomheten gjennom kontinuerlig arbeid med effektiviseringstiltak
Kongsberg Digital
 • Satse videre på digitalisering av det maritime markedet gjennom “Vessel Insight”
 • Sikre videre utvikling av KDI gjennom ordreinngang fra satsingsområder som for eksempel “Dynamisk Digital Tvilling”
 • Bidra til innovasjon og digital transformasjon på den skybaserte plattformen “Kognifai” gjennom samarbeid med partnere
 • Sikre at KDI har nødvendige ressurser til å ta sterke posisjoner innen prioriterte områder

KONGSBERG-aksjen og aksjeeierforhold

Kursen på KONGSBERG-aksjen økte fra NOK 138,00 ved utgangen av 2019 til NOK 176,20 ved utgangen av 2020. Dette gir en markedsverdi ved utgangen av 2020 på MNOK 31.714.

KONGSBERG skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media.

Kursen på KONGSBERG-aksjen økte fra NOK 138,00 ved utgangen av 2019 til NOK 176,20 ved utgangen av 2020. Dette gir en markedsverdi ved utgangen av 2020 på MNOK 31.714. Inkludert utbytte på til sammen NOK 12,50 per aksje ble avkastningen i 2020 på 36,7 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) steg i samme periode med 1,8 prosent. Per 31.12.20 hadde KONGSBERG 14.683 aksjeeiere (12.680). Selskapet hadde 916 (895) utenlandske eiere som til sammen eide 17.76 prosent av aksjene (19,78 prosent). Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, er største eier med 50,004 prosent av aksjene. De ti største eierne hadde ved årsskiftet til sammen 71.99 prosent (70,79) av aksjene. Antall aksjer utstedt er 179,99 millioner, hver pålydende NOK 1,25. Ved utgangen av 2020 eide KONGSBERG totalt 191.387 (16.779) egne aksjer. Av disse var 188.015 aksjer knyttet til et tilbakekjøpsprogram på inntil MNOK 200 hvorav halvparten kjøpes tilbake i markedet. De resterende aksjene, inntil MNOK 100, vil bli kjøpt fra Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom KONGSBERG og departementet. Aksjene er kjøpt tilbake under fullmakten gitt til styret av KONGSBERGs ordinære generalforsamling 14.5.20. KONGSBERG vil be ordinær generalforsamling i 2021 om godkjennelse til å slette tilbakekjøpte aksjer under dette programmet.

KONGSBERG har betalt utbytte til aksjeeierne i alle år siden børsnoteringen i 1993, med unntak av i 2000 og 2001. Selskapets utbyttepolicy ble endret i 2020. Ny utbyttepolicy lyder: “KONGSBERG har som ambisjon å utbetale et ordinært utbytte per aksje som er stabilt eller voksende fra ett år til neste. Tilleggsutbytter og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan benyttes som supplement til ordinært utbytte. Alle utbetalinger til aksjonærene vil være gjenstand for selskapets vurdering av fremtidig kapitalbehov”.

I 2020 ble det omsatt 66,4 millioner (30,3 millioner) KONGSBERG-aksjer fordelt på 185.702 (146.762) transaksjoner. Selskapet arbeider aktivt med å øke interessen for aksjen gjennom aktiviteter mot investormarkedet. KONGSBERG er jevnlig representert på “roadshows”, møter og konferanser både i og utenfor Norge. I 2020 har denne aktiviteten i stor grad foregått digitalt. Målet for 2021 er å opprettholde aktiviteten mot investormarkedet. Det avholdes faste investorpresentasjoner ved hver kvartalsrapportering.

Styret ser på ansattes aksjeeierskap som positivt. Hvert år arrangeres det aksjeprogram for ansatte hvor ansatte i konsernet kan kjøpe aksjer i selskapet. Våren 2020 ble konsernets årlige aksjeprogram for ansatte gjennomført for 24. gang. Aksjer ble videresolgt til de ansatte med 20 prosent rabatt på markedskurs.

I 2020 ble de ansatte tilbudt aksjer for inntil NOK 29.764 etter rabatt. Det ble solgt 1.021.326 (875.151) aksjer til kurs NOK 106,30 per aksje (20 prosent rabatt på markedskurs). 3.982 (3.225) ansatte benyttet seg av tilbudet.Kursutvikling1.jpg


Kursutvikling2.jpg

Risikofaktorer og risikostyring

KONGSBERG er eksponert for ulike former for risiko som styret følger gjennom behandling av enkeltsaker og risikorapportering til styret. Styret mener det er god balanse mellom konsernets samlede risiko og konsernets risikobærende evne. Administrasjonen utarbeider månedlige driftsrapporter og kvartalsvise risikorapporter som behandles av styret. Administrasjonen gjør risikoanalyser i forbindelse med større investeringer og kundekontrakter, strategiske satsinger og ved kjøp og salg av virksomhet. Revisjonsutvalget er et forberedende organ for styret med hensyn til utøvelse av sitt ansvar for behandlingen av finansiell rapportering og relevante vurderingsposter, compliance-saker, samt vurdering av internkontroll og risikostyring i konsernet. Revisjonsutvalget møtes som et minimum i forbindelse med avleggelse av års- og delårsregnskap.

Konsernets virksomhet er internasjonal med leveranse av høyteknologiske systemer og løsninger i hovedsak til kunder innen det maritime markedet og forsvarsmarkedet. Markedsrisikoen vil derfor kunne variere noe innen disse ulike segmentene. Stor internasjonal tilstedeværelse og global avhengighet gjør konsernet sårbart for forhold som påvirker internasjonal handel, valuta og verdensøkonomien generelt.

Effektene fra pandemien har påvirket forretningsområdene i ulik grad. KM har opplevd et mer usikkert marked og redusert aktivitet på flere områder, mens KDA har i mindre grad vært berørt. KDI har spesielt hatt en nedgang i området Maritime Simulation.

Covid-19-utbruddet medfører til dels stor usikkerhet for hele verdikjeden fremover, gitt reiserestriksjoner, karantenebestemmelser og andre smittevernhensyn. Effektene fra pandemien har påvirket forretningsområdene i ulik grad. KM har opplevd et mer usikkert marked og redusert aktivitet på flere områder, mens KDA i mindre grad har vært berørt. KDI har spesielt hatt en nedgang i området Maritime Simulation. Se nærmere beskrivelse av dette i avsnittene om forretningsområdene over. Så lenge pandemien er pågående må vi forvente at enkelte markeder forblir usikre, og at en oppblomstring av smitte vil kunne påvirke aktivitetsnivået negativt. Et større smitteutbrudd hos KONGSBERG vil også kunne medføre perioder med lavere aktivitet og forsinkelser i leveranser til kunder. Konsernet har iverksatt, og vil fortløpende implementere, nye forebyggende tiltak i henhold til de respektive myndigheters gjeldende retningslinjer. Dette for å beskytte egne ansatte, forretningsforbindelser og i størst mulig grad sikre normal forretningsdrift.

I KDI har spesielt området Maritime Simulation blitt påvirket negativt på grunn av lavere etterspørsel i markedet. Dette forventes å vedvare så lenge pandemien pågår.

Ved utarbeidelse av årsregnskapet er det gjort vurderinger i forhold til eventuelle Covid-19-påvirkninger på regnskapspostene. Lavere aktivitet hos kunder og leverandører, reiserestriksjoner og økt risiko for forsinkelser i prosjekter som følge av midlertidige nedstengninger og mangel på innsatsfaktorer, forventes å påvirke omsetning, fortjeneste og ordreinngang. Det er i tillegg høyere risiko for kanselleringer av kundekontrakter og forsinkede eller manglende betalinger som følge av at store deler av kundemassen påvirkes. Det vil kunne medføre økt risiko for tap på kundefordringer, varer, prosjekteiendeler og valutaterminer. I 2020 har konsernet kun hatt begrensede tap og nedskrivninger.

Offshoremarkedet omfatter leting, utbygging, utvinning og transport av olje og gass. I tillegg kommer støttefunksjoner som forsyningstjenester og driftsstøtte, samt vedlikehold og service på plattformer og fartøy. KONGSBERG er leverandør av produkter og tjenester til alle disse segmentene. Etterspørsel etter energi og oljeprisutvikling påvirker investeringsviljen i dette markedet. I tillegg vil investeringsnivåene kunne variere mellom ulike geografiske områder avhengig av blant annet oljereserver og nivået på lete- og produksjonsaktivitetene. Til tross for god utvikling innen enkeltsegmenter, som for eksempel LNG, har det generelt vært en negativ utvikling de siste årene innen olje-, gass- og offshoremarkedet. Et vedvarende svakt marked, hvor også markeder som har vært gode det siste året påvirkes, vil øke konsernets risiko og kunne påvirke konsernets aktivitetsnivå. Usikkerheten rundt utviklingen i oljeprisen fremover påvirker investeringsnivåene i flere segmenter, samtidig som det gir muligheter i andre segmenter hvor KONGSBERGs teknologi utgjør en forskjell. Gjennom 2020 har også fokuset på bærekraft blitt ytterligere skjerpet. Dette påvirker investorer og långivere i deres vurderinger, og vil videre kunne påvirke KONGSBERG og våre kunders og leverandørers aktiviteter og prioriteringer fremover.

Markedet for handelsskip omfatter alle typer skip fra enkle tørrlastskip til avanserte tankskip. Passasjerskip i cruise- og fergetrafikk er også en viktig del av handelsflåten. Kontrahering av nye skip henger tett sammen med forventet utvikling av transportbehov. Utviklingen i verdensøkonomien påvirker behovet for sjøveistransport av mennesker, energi, råvarer og ferdigprodukter. I tillegg vil type skip og geografiske områder kunne påvirke markedet. Markedet for nybygg av fartøy er innen flere segmenter på et lavt nivå sammenlignet med tidligere år og det er usikkerhet knyttet til videre utvikling på kort til mellomlang sikt.

Lavere aktivitet innen nybygging av fartøy har medført økt konkurranse. Mer krevende olje- og gassfelt, økte krav til bærekraft og betydelig kostnadsfokus i bransjen generelt, skaper nye muligheter i markedet og dette skaper igjen behov for nye teknologiske løsninger. Gjennom oppkjøpet og integrasjonen av RRCM har konsernet utvidet KMs leveranseomfang, og således redusert risikoen for marginalisering og styrket sin posisjon i markedet.

Oppkjøpet av RRCM i 2019 var en betydelig transaksjon for konsernet, og det har vært avgjørende å gjennomføre en vellykket og rask integrering av virksomheten i KM. Dette har KONGBSBERG lykkes med og vi er foran planen med integrering og restruktureringen av selskapet. Risiko som følge av oppkjøpet, er etter styrets vurdering ivaretatt på en god måte.

I forsvarsmarkedet leveres produkter og systemer til både land-, luft- og sjøbasert forsvar. På grunn av strenge sikkerhetskrav og vern av ulike lands egen forsvarsindustri, er det ofte vanskelig for en forsvarsleverandør å vinne forsvarskontrakter utenfor egne landegrenser. Det er betydelig proteksjonisme både i Europa, USA, og forsvarsmarkedet generelt. Likevel er det muligheter gjennom langsiktige relasjoner og nisjeprodukter, og dette er til dels ivaretatt gjennom relasjoner KONGSBERG har med flere store utenlandske forsvarsbedrifter.

KONGSBERG opererer hovedsakelig i markeder som i stor grad påvirkes av den teknologiske utviklingen og hvor det er risiko for at ny teknologi kan påvirke KONGSBERGs ledende posisjon. Konsernet bruker årlig betydelige midler for å utvikle nye og eksisterende produkter for å ta nye og opprettholde eksisterende markedsposisjoner. Generelle konjunktursvingninger vil også påvirke markedene, både i ulik grad og på ulikt tidspunkt. Eksportkontrollregelverk og sanksjoner vil kunne innebære en usikkerhet i forhold til markedsmuligheter. I 2020 har vi sett økt oppmerksomhet på å begrense eksport av teknologiprodukter gjennom eksportkontrollregelverk, og sammen med den pågående handelskrigen mellom USA og Kina gjør det at risikoen knyttet til begrensninger i markedstilgang og sanksjoner er noe høyere enn tidligere.

Konsernet leverer systemer og løsninger med høy teknologisk kompleksitet, og leveransene er i hovedsak organisert som prosjekter. Effektiv prosjektstyring er derfor en viktig suksessfaktor for å redusere risiko. KONGSBERG har etablert mål for prosjektledelse basert på intern og ekstern “best practice”, og prosjektledere gjennomgår opplæringsprogram. I hovedsak er inntektene i prosjektene kontraktfestet, og usikkerheten i prosjektene er i stor grad knyttet til vurdering av gjenstående kostnader og fastsettelse av fullføringsgrad, men også motpartsrisiko og garantiforpliktelser. Konsernet har etablert prinsipper for kategorisering av prosjekter med hensyn til teknologisk kompleksitet og utviklingsinnhold. Dette legger grunnlaget for vurdering av gjennomføringsrisiko og resultatuttak i prosjektene.

KONGSBERG er eksponert for finansiell usikkerhet gjennom valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Målet er å redusere finansiell risiko og med det bidra til forutsigbarhet i konsernet. KONGSBERGs finansielle risiko styres sentralt etter retningslinjene styret har vedtatt i konsernets finanspolicy. Konsernets finansielle risikostyring er beskrevet i note 5 til årsregnskapet, “Styring av kapital og finansiell risiko”. Konsernets kundemasse er differensiert, og består i hovedsak av offentlige kunder og større private selskaper i en rekke land. Historisk har konsernet hatt lave tap på kundefordringer. Tiltak for å begrense risikoeksponeringen iverksettes der administrasjonen vurderer det som nødvendig. Konsernets likviditetsrisiko styres sentralt ved krav til refinansiering av lån og tilgjengelig kapital, samt bruk av prognoser for likviditet.

Med en høy andel av netto inntekter i andre valuater enn norske kroner, er KONGSBERG eksponert for svingninger i valutamarkedet. Valutarisikoen søkes redusert gjennom utøvelse av konsernets finanspolicy, som sier at kontrakter over en viss størrelse skal valutasikres ved inngåelse. Disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontraktstildeling er høy.

KONGSBERG har store bokførte verdier i balansen som forsvares av fremtidige kontantstrømmer. Ved en reduksjon av kontantstrømmene vil dette kunne påvirke verdien av eiendelene. I 2016 kjøpte KONGSBERG 49,9 prosent av aksjene i finske Patria, som hadde bokført verdi på MNOK 2 841 per 31.12.20. Resultatene i Patria har i perioder etter oppkjøpet vært svake, men med en tydelig forbedring i 2020. En vedvarende svekkelse av resultatene fra Patria vil kunne medføre at det blir utfordrende å forsvare de bokførte verdiene. Det er også bokført utsatte skattefordeler basert på fremførbare underskudd som er avhengig av fremtidig skattemessig inntjening for å kunne utnyttes.

KONGSBERG har over flere år bygget opp og videreutviklet compliance-funksjoner. Det er etablert regelverk, samt oppfølgings- og rapporteringssystemer for håndtering av risiko på områder som eksempelvis antikorrupsjon, eksportkontroll og sanksjoner, leverandørkjeden og varsling av kritikkverdige forhold.Opplæring innenfor området etikk og compliance gjennomføres i hele organisasjonen, både i Norge og internasjonalt. Vi gjennomfører periodiske evalueringer av vårt compliance- og antikorrupsjonsprogram. I 2020 ble det gjennomført en ny ekstern evaluering av KONGSBERGs antikorrupsjonsprogram. Evalueringen bekrefter at programmet overholder nasjonale og internasjonale lover og forventninger.

Styret vurderer KONGSBERGs complianceprogram til å være på et meget godt nivå.

Som et høyteknologisk selskap er KONGSBERG konstant eksponert for trusler tilknyttet datasikkerhet, og er under konstant press fra ulike eksterne aktører. I hovedsak er man utsatt for datavirusangrep, forsøk på “hacking”, sosial manipulering og svindelforsøk. Overvåking og andre tiltak for å forhindre kompromittering har høy prioritet og fokus hos ledelsen. For å stå best mulig rustet mot denne typen trusler har KONGSBERG etablert Kongsberg Cyber Security Center, og samarbeider tett med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og flere ledende kompetansemiljøer. Dette, sammen med informasjon til og opplæring av alle ansatte, bidrar til at konsernet kontinuerlig forbedrer evnen til å stå imot disse truslene.

Teknologi, forskning og utvikling

KONGSBERG utvikler og leverer høyteknologiske løsninger til det nasjonale og internasjonale markedet. KONGSBERGs teknologiplattform er systematisk bygget opp gjennom mange år, og er en viktig forutsetning for konkurranseevnen. Det er en betydelig overføringsverdi av teknologi mellom de ulike delene av konsernet. Det bygges opp fremtidsrettet teknologikompetanse innenfor digitalisering i KDI. Videre arbeides det aktivt sammen med våre sentrale teknologipartnere for å videreutvikle vår teknologiplattform. KONGSBERG satser kontinuerlig på produkt- og systemutvikling, både egenfinansiert og gjennom kundefinansierte programmer. Totalt bruker konsernet over tid om lag ti prosent av driftsinntektene på produktutvikling.

Bærekraft og ESG

KONGSBERG skal stå for en bærekraftig utvikling hvor det er balanse mellom resultater, verdiskaping og miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG). Bærekraft og ESG er integrert i konsernets strategiprosesser. Bærekraftig teknologisk innovasjon er et sentralt element for å bidra til å løse de store globale utfordringene verden står overfor. For KONGSBERG betyr dette forretningsmuligheter i flere markeder sett i lys av vår brede teknologi- og kompetanseplattform. Vi er bevisste den risiko som er knyttet til vår license to operate både med hensyn til overholdelse av lover og regler, samt utvikling med hensyn til ressursknapphet, uro i verdenssituasjonen, utvikling i globale megatrender og lignende. KONGSBERG har, og vil fortsette å ha, fokus på antikorrupsjon og samfunnsansvar i leverandørnettverket, samt oppfølging av menneske- og arbeidstakerrettigheter både i egen organisasjon og hos våre forretningspartnere. Det henvises til årsrapportens kapittel om bærekraft for en nærmere beskrivelse av konsernets arbeid med bærekraft og ESG.

Vårt største bidrag til å nå bærekraftsmålene er å levere høyteknologiske produkter og tjenester som reduserer våre kunders utslipp av skadelige klimagasser.

Klima og miljø

Klima- og miljøregnskapet gir en oversikt over KONGSBERGs forbruk av energi, utslipp av klimagassen CO2 og avfallshåndtering. Konsernets største positive bidrag i forhold til klimautfordringene er at et økende antall av våre produkter og løsninger på forskjellig vis bidrar til reduserte utslipp for våre kunder. Dette er sentralt i vår forretningsstrategi.

En detaljert oversikt over klima- og miljøregnskapet for 2020 finnes i konsernets bærekraftrapport for 2020, se kapittel om klima.

Konsernet har hatt et mål om å redusere årlig utslipp av klimagassen CO2 med 20 prosent relativt til omsetningen innen utgangen av 2020, med basis i tall per 31.12.15. Gjennom disse fem årene har selskapet gjennomgått store endringer og opplevd sterk vekst, både organisk og ved oppkjøp. I 2020 har virksomheten vært preget av Covid-19-pandemien som særlig har medført redusert reisevirksomhet, samtidig som vi har greid å øke vår omsetning. Målet om reduksjon målt i forhold til omsetning er oppnådd ved utgangen av 2020, samtidig har forholdene beskrevet ovenfor gitt store utslag i klimaregnskapet, og gjør sammenligning vanskelig.

Vi vil iverksette en ny klimastrategi med virkning fra 2021 til 2030, med sikte på å være i tråd med Norges klimaplan og EUs målsetting.

Det er ikke rapportert alvorlige hendelser knyttet til forurensing av miljøet i 2020.

Helse, miljø og sikkerhet

Styret er opptatt av at det arbeides med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en måte som skaper trivsel og et godt arbeidsmiljø. HMS er viktig for KONGSBERG og er en del av vår license to operate. Et grunnleggende prinsipp er at HMS-arbeidet skal være forebyggende, og viktigheten av dette ble ytterligere forsterket under Covid-19-pandemien.

Gjennom hele pandemien har det blitt jobbet kontinuerlig for å beskytte liv og helse i konsernet. Det sentrale kriseteamet og kriseteamene i forretningsområdene har samarbeidet tett, hvor rundt 20 dedikerte medarbeidere har jobbet tett med analyser, risikovurderinger og forebyggende tiltak. Hovedfokuset har vært å legge forholdene til rette for å sikre forsvarlig drift. Kriseteamet har løpende innrapportert status og anbefalinger til konsernledelsen.

Styret følger HMS-arbeidet tett, og gjennomgår HMS-rapportene hvert kvartal.

I 2020 ble en felles global HMS kampanje rullet ut for å forsterke fokuset på mental helse og velvære via årets “Global HSE day”. Gjennom året er det gjennomført ulike opplæringstiltak og kampanjer som, med bakgrunn i gjennomførte risikoanalyser og hendelser som har skjedd, medvirker til å forebygge at nye hendelser skjer og fremmer en god HMS-kultur. Utstrakt bruk av hjemmekontor har medført at man har tatt i bruk forskjellige digitale læringsplattformer for å sikre opplæring i tider hvor man ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

Utviklingen i antall arbeidsrelaterte hendelser med og uten fravær (“TRI”) har sunket fra 2,3 i 2019 til 1,67 i 2020. Antall registrerte hendelser som medførte fravær har sunket fra 30 i 2019 til 26 i 2020. Det totale sykefraværet i konsernet har økt fra 2,6 prosent i 2019 til 2,9 prosent i 2020. For virksomhetene i Norge er sykefraværet 3,2 prosent, sammenlignet med 3,1 prosent i 2019. Covid-19-pandemien har hatt noen effekter på sykefraværet, dette gjelder spesielt for situasjoner hvor medarbeidere har blitt pålagt å oppholde seg i karantene uten tilgang til egne arbeidsoppgaver. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte, med spesielt fokus på å få langtidssykemeldte raskere tilbake i jobb. Ytterligere detaljer om bærekraftige nøkkeltall innen HMS finnes i konsernets bærekraftrapport.

Alle medarbeidere i Norge har tilgang til bedriftshelsetjeneste. I de utenlandske virksomhetene varierer dette i tråd med lokal praksis og lovgivning. Ved utgangen av 2020 var 38 prosent av KONGSBERGs medarbeidere ansatt utenfor Norge. Dette krever stor oppmerksomhet og innsikt i problemstillinger knyttet til HMS i de aktuelle landene.

Også integrasjon av de nye selskapene i konsernet har blitt gitt stor oppmerksomhet. Gjennom god erfaringsutveksling er det etablert god, felles kunnskap om enhetenes ulike HMS-risikoområder.

Driftsinntekter geografisk

Prosent
 • Afrika 2 %
 • Norge 20 %
 • Australia 2 %
 • Øvrige Europa 27 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 1 %
 • Nord-Amerika 27 %
 • Asia 21 %

Ansatte geografisk

Prosent
 • Asia 12 %
 • Norge 62 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 1 %
 • Øvrige Europa 19 %
 • Nord-Amerika 5 %
 • Australia 1 %Personal og organisasjon

Antall medarbeidere
Antall medarbeidere
31.12.20
31.12.19

Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace
3 189
2 917
Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime
6 815
7 212
Øvrige
Øvrige
685
664
Totalt i konsernet
Totalt i konsernet
10 689
10 793
Andel utenfor Norge
Andel utenfor Norge
38 %
40 %


KONGSBERG har en unik og sterk bedriftskultur som er utviklet over mange år.  Over hele verden har vi ønsket mange nye kolleger velkommen de siste årene. Vi går inn i nye markeder og møter økt konkurranse. En av våre viktigste ressurser i en slik situasjon er styrken som ligger i vår klare gruppeidentitet, vår visjon og våre verdier. Derfor lanserte vi en prosess for å revitalisere verdiene våre på selskapets årlige strategimøte i januar 2020.

Individer og team som etterlever våre verdier og demonstrerer god adferd skal verdsettes. Denne kulturen skal bidra til at vi tiltrekker oss de med kompetanse og adferd som løser morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte.

Verdien av samarbeid er grunnleggende for vår virksomhet. “Collaboration Award” er en pris som gis for å anerkjenne grupper og prosjekter hvor samarbeid har vært avgjørende for et vellykket resultat. I 2020 ble prisen delt ut for tredje gang, og vinneren ble prosjektet Counter Unmanned Aerial System (C-UAS). Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Defense & Aerospace, Kongsberg Seatex og Forsvarets Forskningsinstitutt. Partene utviklet en løsning med betydelige markedsmuligheter både på militære og sivile domener. Samarbeidet mellom partene har vært enestående på alle nivåer, med åpen dialog og informasjonsutveksling om avtaler, forretningsplaner, veikart og teknologi.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte vil trives og har suksess for å møte de strategiske prioritetene i kundetilfredshet, innovasjon og operasjonell excellence. På bakgrunn av dette har vi Leadership@KONGSBERG, som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre medarbeidere. I 2020 har en stor andel av våre ansatte jobbet hjemmefra grunnet Covid-19, derfor har vi prioritert tett oppfølging av medarbeidere og tydelig ledelse.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter medarbeidernes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og medarbeidere mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. 55 prosent av de ansatte i KONGSBERG har høyere utdanning.

I samarbeid med utdanningsselskapet Kongsberg Technology Training Centre AS, hvor KONGSBERG er deleier, utdanner konsernet fagarbeidere innenfor flere fagområder. I forbindelse med “Collaboration Award” kom det inn 30 forslag til kandidater som er gode eksempler på utveksling av kompetanse på tvers. Et annet eksempel, i tillegg til C-UAS som er nevnt over, er det marine fartøyskonseptet Vanguard hvor marine systemer fra KDA kombineres med fartøyssystemer fra KM. I 2020 var det totalt 154 lærlinger. I tillegg legger konsernet til rette for, og stimulerer til, at egne ansatte kan ta fagbrev som privatist, såkalt praksiskandidat.

Samarbeidet med medarbeidernes fagforeninger og organisasjoner gjennom de etablerte samarbeids- og representasjonsordningene er godt, og gir verdifulle bidrag til å møte konsernets utfordringer på en konstruktiv måte.


Mangfold

Mangfold og likestilling er verdiskapende og gir økt konkurransekraft. Det gir større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med å rekruttere og utvikle personer med variasjon i etnisk bakgrunn, alder og kjønn.

Totalt 2.153 (20,1 prosent) av de ansatte er kvinner, og to av fem aksjonærvalgte medlemmer i styret er kvinner. Per 31.12.20 er det to kvinner i konsernledelsen. Selskapet er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Det er etablert mål på kort og lang sikt for å bidra til å øke kvinneandelen i konsernet, både med hensyn til ansettelser og lederstillinger. I den grad det er mulig, søker KONGSBERG å tilpasse arbeidsforholdene, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Mangfold følges særlig opp av styrets kompensasjonsutvalg. Styret vurderer at konsernet er i overensstemmelse med gjeldende regelverk på området.

Se "Helse, Miljø, Sikkerhet og våre medarbeidere" i denne rapporten for nærmere omtale av konsernets arbeid med mangfold og likestilling.

Eierstyring og selskapsledelse

KONGSBERG har som mål å ivareta og øke interessentenes verdier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert industriell utvikling i et langsiktig, bærekraftig og internasjonalt perspektiv. God eierstyring og selskapsledelse skal redusere risikoen ved virksomheten, samtidig som konsernets ressurser skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte, og gjennom dette sikre størst mulig verdiskaping. Verdiene som skapes, skal komme aksjeeiere, medarbeidere, kunder og samfunnet til gode. Styret legger vekt på at konsernets styringsdokumenter gjennomgås årlig og oppdateres, slik at de i størst mulig grad er i overensstemmelse med “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” (NUES).

I henhold til regnskapsloven § 3-3b, skal selskapet utarbeide en redegjørelse om foretaksstyring. Redegjørelsen vil, i henhold til allmennaksjeloven § 5-6, bli gjenstand for behandling på ordinær generalforsamling. Redegjørelsen i årsrapportens kapittel 4 er basert på siste reviderte utgave av anbefalingen av 17.10.18.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har et eget kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning. I tråd med norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, tatt inn i note 29 i regnskapet.

Årsresultat og disponering

Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2020 et årsresultat på MNOK 3.156. Styret foreslår følgende disponeringer i Kongsberg Gruppen ASA:

Avsatt utbytte
Avsatt utbytte
MNOK
1 440
Fra egenkapital
Fra egenkapital
MNOK
1 716
Totalt disponibelt
Totalt disponibelt
MNOK
3 156

Forslaget til utbytte utgjør 49 prosent av konsernets ordinære årsresultat og 97 prosent av resultat fra videreført virksomhet etter skatt.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Fremtidige resultatprognoser og konsernets langsiktige strategiske prognoser ligger til grunn for dette. Konsernet er i en god økonomisk og finansiell stilling.Kongsberg, 16. mars 2021

Til toppen