Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Det er grunnleggende viktig for oss å drive vår virksomhet ansvarlig

Ansvarlig forretningsdrift

KONGSBERG har over 200 års tradisjon og historie som produsent av forsvarsmateriell og som teknologibedrift. Det er grunnleggende viktig for oss å drive vår virksomhet ansvarlig. Det innebærer å følge de lover og regler som gjelder i de land vi opererer i, våre egne forretningsetiske retningslinjer, nasjonale og internasjonale prinsipper og rammeverk for ansvarlig næringsliv.

Vi har virksomhet i bransjer og land som kan innebære ulike typer risiko. Vi gjennomfører risikoanalyser og søker å prioritere og håndtere risikoene for å forebygge og avverge risiko i størst mulig grad.

Forsvarsindustrien

Det norske Forsvaret skal ivareta viktige samfunnsoppgaver både i fredstid, krise, væpnet konflikt og i krig. Et moderne totalforsvar krever moderne forsvarssystemer, og KONGSBERGs systemer og produkter for forsvarsformål er en viktig del av dette. KONGSBERGs rolle som leverandør av forsvarsprodukter må ses i sammenheng med Norges sikkerhetspolitikk, og Norges internasjonale forpliktelser som medlem av FN og NATO. Forsvaret og KONGSBERG samarbeider i stor grad om å utvikle tilpassede systemer for Norges spesifikke behov. KONGSBERG har utviklet høyteknologiske forsvarssystemer som også er viktige i internasjonal sammenheng. I 2019 sto forsvarsvirksomheten for ca. 30 prosent av vår omsetning.

Eksport av forsvarsmateriell

Norske regler for eksport av forsvarsmateriell er blant de strengeste i verden. Stortinget har vedtatt at forsvarsprodukter kun kan selges til forhåndsgodkjente land. Åpenhet om eksport av forsvarsmateriell er et viktig prinsipp i Norge. KONGSBERG forholder seg løpende til de krav Utenriksdepartementet stiller til søknadsprosess, rapportering og statistikk.

KONGSBERG har også andel i selskaper, samarbeidspartnere, leverandører og kunder i andre land. Andre lands eksportkontrollregelverk må derfor også overholdes. KONGSBERG har en omfattende internkontroll og opplæring i forbindelse med vår eksportvirksomhet.

Vi vil engasjere oss i utviklingen av autonomi og kunstig intelligens, ivareta normer og verdier i tråd med våre retningslinjer for etikk og forretningsadferd, samt overholde nasjonale og internasjonale lover og reguleringer.

Maritim virksomhet

Nær 70 prosent av inntektene for 2019 relaterer seg til virksomhet innenfor maritim virksomhet. Verden vil ha behov for energi så vel som transport fremover, men med vekt på lavutslippsløsninger. Dette gir forretningsmessige muligheter for bærekraftige, nyskapende løsninger som vi søker å utvikle sammen med samarbeidspartnere og kunder. KONGSBERGs systemer og  produkter er i betydelig grad relatert til optimalisering, sikkerhet, styring og kontroll av maskiner, produksjonsprosesser og utstyr. Vi leverer systemer og tjenester som bidrar til bedre utnyttelse av ressursene, mer effektive seilingsruter og sikrere drift av kompliserte fartøy og installasjoner. Les mer om dette i kapittelet om bærekraftig innovasjon.

Autonomi og kunstig intelligens (AI: Artificial Intelligence1))

KONGSBERG utvikler avansert teknologi, som omfatter autonome systemer og AI, f.eks innenfor transport til havs og droneteknologi. Kunstig intelligens i form av maskinlæring brukes innenfor trygge rammer av våre simulatorer. Der teknologien tas i bruk for autonome løsninger er det alltid menneskelig overvåkning.

Temaet reiser etiske spørsmål som vi har høy oppmerksomhet om. Vårt Etiske råd har problemstillingen på agendaen, og vi er med i den internasjonale diskusjonen gjennom vårt medlemskap i Ifbec2). Autonomi og AI påvirker samfunnet, arbeidslivet og lovgivning. Vår tilnærming til AI er å engasjere oss i utviklingen, ivareta normer og verdier i tråd med våre retningslinjer for etikk og forretningsadferd, samt overholde nasjonale og internasjonale lover og reguleringer.

Konfliktmineraler

KONGSBERG følger lovkrav og kundekrav om forbud og restriksjoner knyttet til kjøp av konfliktmineraler.

Konfliktmineraler omfatter mineralene tinn, tantal, wolfram (tungsten) og gull inkludert deres derivater, som er utvunnet i Den demokratiske republikken Kongo eller tilstøtende stater. For å følge opp ansvarlig innkjøp av mineraler stiller vi krav til våre leverandører om at de har rutiner og prosedyrer som omfatter:

  • Gjennomføring av hensiktsmessige undersøkelser i opprinnelseslandet for konfliktmineralet når mineralet benyttes i produkter som inngår i leveranser til KONGSBERG.
  • Risikoanalyse og prosedyre for å avhjelpe uakseptable forhold knyttet til utvinningen av mineralene.
  • Gjennomføring av nødvendige undersøkelser (due diligence, med referanse til OECD/RMI-retningslinjer eller lignende) for å fastslå om mineralene kjøpt fra disse landene direkte eller indirekte er knyttet til væpnede konflikter i landet.

1) AI er definert av EU som "Kunstig intelligenssystemer (AI) er programvare (og muligens også maskinvare) designet av mennesker som, hvis gitt et komplekst mål, handler i  fysiske eller digitale dimensjoner ved å oppfatte sitt miljø gjennom datainnsamling, tolke de innsamlede strukturerte eller ustrukturerte data, resonnere på denne kunnskapen, eller behandling av informasjonen, avledet fra disse dataene og bestemme de beste handlingen(e) å ta for å oppnå det gitte målet."
2) The International Forum on Business Ethical Conduct for the AeroSpace and Defence Industry

Til toppen