Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

KONGSBERG er åpen om tilnærmingen vi tar til å betale skatt og våre skatteposisjoner

Ansvarlig skatt – vår Tax Policy

KONGSBERGs internasjonale tilstedeværelse betyr at vi må etterleve mange forskjellige skattesystemer i mange ulike land. Vi mener at en ansvarlig tilnærming til beskatning er avgjørende for våre langsiktige aktiviteter i landene der vi opererer. Dette omfatter å identifisere og etterleve gjeldende skattelovgivning, formidle all nødvendig informasjon til relevante myndigheter og innta forsvarlige skatteposisjoner der lovgivningen åpner for ulike tolkninger eller valg.

Skattestyring

KONGSBERG har forpliktet seg til å overholde skattelovgivningen på en ansvarlig måte og å ha åpne og konstruktive relasjoner med skattemyndighetene i de landene vi driver forretninger i. KONGSBERG støtter arbeidet med å øke den offentlige tilliten til skattelovgivningen.

Holdning til skatteplanlegging

  • Vi benytter effektiv skatteplanlegging som støtter virksomheten vår og gjenspeiler vår kommersielle og økonomiske aktivitet.
  • Vi benytter ikke kunstige skattekonstruksjoner.
  • Vi følger relevante skattelover, og vi jobber for å minimere risikoen for usikkerhet eller uenighet.
  • Vi utfører transaksjoner mellom forretningsområdene i KONGSBERG i henhold til armlengdeprinsippet og i henhold til gjeldende OECD-prinsipper.
En transaksjon skal bare gjennomføres hvis den oppfyller kravene til form og innhold i henhold til skattelovgivningen i de aktuelle landene.

De kommersielle aspektene ved KONGSBERGs virksomhet er avgjørende, og all skatteplanlegging bør gjøres med disse i tankene. En transaksjon skal bare gjennomføres hvis den oppfyller kravene til form og innhold i henhold til skattelovgivningen i de aktuelle landene.

Skatteincentiver og skattefritak blir noen ganger gjort tilgjengelige av myndighetene for å støtte investeringer, sysselsetting og økonomisk utvikling. Der de finnes og blir gjort tilgjengelige for oss, har vi som mål å bruke disse på tiltenkt måte. Vi etablerer enheter i land som er egnet for konsernets investeringer, tatt i betraktning vår type virksomhet og våre krav, samt det regelverket som er tilgjengelig.

Skatterisikostyring

Vår skatteavdeling jobber for å levere klare og relevante forretningsråd om skattesaker, til rett tid. KONGSBERG styrer risiko gjennom aktuelle risikostyringsprosesser, kontroller og retningslinjer. Vi vil be våre eksterne skatterådgivere om råd der det er tvil rundt tolkningen av skattelover, etter først å ha etablert vår egen forståelse av posisjonen, og/eller jobbe for å løse usikkerheten gjennom dialog med skattemyndighetene.

Vår tilnærming til skatterisiko følger de samme prinsippene som gjelder for all annen forretningsrisiko. Vi tar hensyn til omdømme og samfunnsansvar, samt rent økonomiske virkninger. Når vi tar beslutninger vedrørende skatt, foretar vi en samlet vurdering av vesentlighet, samt kostnadene tilknyttet aktiviteter for å redusere skatterisiko. Gjennom å overholde lokal skattelovgivning søker vi å minimere skatterisiko.

Relasjoner med myndigheter og åpenhet

KONGSBERG er åpen om tilnærmingen vi tar til å betale skatt og våre skatteposisjoner. Vi tar sikte på å bygge og opprettholde relasjoner med skattemyndigheter som er konstruktive og basert på gjensidig respekt. Vi gjør vårt beste for å samarbeide med skattemyndigheter der det er mulig for å oppnå enighet og forutsigbarhet, samt for å forhindre og løse konflikter. Skatterapporteringen samsvarer med gjeldende lokal skattelovgivning, så vel som med gjeldende internasjonale rapporteringskrav og regnskapsstandarder, som for eksempel IFRS.

Til toppen