Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden omfatter leverandørenes forhold til etiske retningslinjer, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og klima og miljø. Et systematisk og godt arbeid med samfunnsansvar i leverandørkjeden inngår i vår strategi for ansvarlig forretningsdrift. Dette medvirker til redusert risiko samt økt kvalitet i verdikjeden.

Vi følger opp vårt ansvar gjennom klare krav i våre avtaler med leverandører samt risikobasert oppfølging og revisjoner.

Vår posisjon

KONGSBERG har over 10.000 leverandører verden over, hvorav ca. halvparten er norske. Det betyr at vi er med på å sikre arbeidsplasser og bygge kompetanse, ikke bare der vi har egne aktiviteter, men også i betydelig grad der vi benytter leverandører. Leverandørene er en viktig del av vår verdiskaping, samtidig som vi er viktige og i mange tilfeller helt avgjørende for deres verdiskaping. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som deler vårt syn og krav til ansvarlig forretningsdrift. Dette er nedfelt i våre “Prinsipper for leverandøradferd” som inngår som en del av våre leverandøravtaler.

Forretningsområdene har etablert prosesser og systemer for å risikovurdere alle kritiske leverandører og leverandører med innkjøp over gitte beløpsgrenser. Risikovurderingen omfatter eksisterende og nye leverandører og inkluderer vurderinger av miljøforhold, menneske- og arbeidstakerrettigheter, HMS, forretningsetikk og antikorrupsjon. Basert på resultatet av den innledende risikovurderingen, følges leverandøren opp med ytterligere vurderinger og eventuelle tiltak.

Vårt utgangspunkt er at vi har et etisk ansvar for at hele verdikjeden knyttet til våre produkter tilfredsstiller våre krav til bærekraft og samfunnsansvar, mens det juridiske ansvaret bæres av den enkelte leverandør. Vi følger opp vårt ansvar gjennom klare krav i våre avtaler med leverandører samt risikobasert oppfølging og revisjoner. Våre leverandører forplikter seg til å stille tilsvarende krav til sine underleverandører.

Våre utfordringer

Det er en utfordring å sikre at alle underleverandører, helt til det siste ledd i verdikjeden, tilfredsstiller våre krav.

KONGSBERG har en stor og variert gruppe av underleverandører som vi samarbeider med for å skape de beste teknologiske produktene.

Mål og aktiviteter

Mål:
Å sikre en ansvarlig leverandørkjede, særlig med hensyn til miljø, klima og menneskerettigheter
  • Mål for 2019 – hva sa vi?

    • Gjennomføre årlig intern opplæring for innkjøps­organisasjonen.
    • Utvikle e-læring for våre leverandører.
  • Mål for 2019 – hva sa vi?

    • Sikre nedflyt av våre krav til underleverandører gjennom avtaleverk og revisjoner.
Til toppen