Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Mer miljøvennlige løsninger

Bærekraftig innovasjon

KONGSBERG arbeider langsiktig med klimamålene om reduksjon av utslipp av CO2 og annen negativ påvirkning på klima og miljø. Våre viktigste bidrag vil være å bruke vår teknologi og ekspertise til å utvikle enda mer klimavennlige løsninger for våre kunder. Denne satsingen sammenfaller gjerne med ønsket om å redusere kostnader og øke effektivitet og sikkerhet. Til sammen bidrar dette til å øke vår konkurransekraft.

Forskning og utvikling

KONGSBERG investerer betydelige midler i oppgraderinger av eksisterende produktportefølje og i utvikling av nye produkter. Oppgradering og forbedringer av produktporteføljen har stort fokus for å sikre at våre kunder har tilgang til nye utgaver og forbedringer når de har behov for det. I tillegg er det også viktig å investere i dagens produkter for å sikre at de kan produseres og vedlikeholdes over hele levetiden. I de siste årene har KONGSBERG brukt mellom en tredjedel og halvparten av våre FoU investeringer på utvikling og innovasjon av nye produkter og tjenester, og for 2019 utgjorde det ca. MNOK 950. En betydelig andel av dette, ca. MNOK 350, ble brukt på produkter og områder som støtter direkte opp om FN’s bærekraftmål.

Transport

Vi leverer systemer for integrert maritim automasjon og navigasjon, laststyring og sensorer til handelsflåte- og passasjermarkedet. Våre brosystemer sørger for sikker og effektiv overfart for fartøyer globalt. Våre hybridløsninger og kontroll- og overvåkingsteknologi fortsetter å gjøre skip mer effektive, driften smartere og mer lønnsom med redusert drivstofforbruk. Yara Birkeland er selve spydspissen i satsingen hvor 40.000 lastebillass årlig skal flyttes fra landevei til null-utslippsfartøy.

Klima

Våre viktigste bidrag vil være å bruke vår teknologi og ekspertise til å utvikle enda mer klimavennlige løsninger for våre kunder. Vi har engasjert oss i havbasert oppdrett som gir meget klimavennlig matproduksjon og vi er ledende i utvikling av autonome skip som muliggjør batteridrevet fremdrift for nye skipstyper. 

Mat

Mat og liv under vann er helt sentrale elementer i FN’s bærekraftmål. KONGSBERG investerer i løsninger for offshore aquakultur som vil gjøre det mulig å utvikle løsninger for å flytte fiskefarmer lenger ut fra kysten hvor lokalforurensning og fiskehelse er mindre utfordrende. Samtidig utvikler KONGSBERG løsninger som øker innsikten i utviklingen av fiskeressursene i havet, noe som igjen bidrar til å bekjempe overfiske.

Vi er en verdensledende produsent av vitenskapelige instrumenter for fiskeriforskning. Enkeltstråle og flerstråle ekkolodd og sonarer brukes på forskningsfartøy over hele verden, og vitenskapsmenn på alle verdenshav stoler på vår teknologi og nøyaktige måleresultater.

corporate_kmagazine_2017_09_tbf97226.jpg

I samarbeid med Ocean Farming, har KONGSBERG utviklet verdens første digitale havmerd, “Ocean Farm 1”.

Forsvar og sikkerhet

Flere av de større innovasjonsprosjektene for forsvarssektoren har anvendelser også innen sivil sektor med betydning for bærekraftmålene. KONGSBERG utvikler og leverer løsninger for å fjernstyre flysikringstjenesten på Norges kortbaneflynett basert på teknologi opprinnelig utviklet for forsvarsformål. Dette sikrer mulighet for levedyktige lokalsamfunn og er et eksempel på en slik cross-over bruk av teknologien.

KONGSBERG har i samarbeid med det norske Forsvaret blant annet utviklet sjømålsmissiler som trygger norsk suverenitet i våre havområder, luftvern som vokter våre flybaser, våpenstasjoner som beskytter våre soldater og teknologi som overvåker skipsfarten. En nasjonal forsvarsindustri er med på å minske sårbarheten og sikre nasjonal handlefrihet for Norge og vårt demokrati.

Energi

KONGSBERG har omfattende erfaring innen automatisering, analyse og sensorer. Derfor kan vi tilby energibransjen applikasjoner og funksjoner for smart data og beslutningsstøtte.

Bærekraftig innovasjon

Verdens første hybrid-drevne ekspedisjonsfartøy

Verdens første hybrid-drevne ekspedisjonsfartøy

KONGSBERGs hybrid diesel/batteri-system reduserer Hurtigrutens drivstofforbruk og utslipp på deres nye polarekspedisjonsskip. Hurtigruten og skipsverftet Kleven jobbet tett med KONGSBERG på MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen med ett mål for øyet – å sikre at de opererer utslippsfritt i de sensitive polare områdene, samtidig som de oppfyller samtlige miljø- og driftssikkerhetskrav diktert av de utfordrende polare forholdene.

Et ‘første fase’-system ombord på Roald Amundsen reduserer drivstofforbruket betydelig. Fridtjof Nansen derimot har en ‘andre fase’ batteripakke med større kapasitet. Dette muliggjør helelektrisk seiling over større avstander i lengre perioder og havneoperasjoner med null utslipp. Hurtigruten har som mål å oppgradere det første skipet til dette batterisystemet.

I nullutslippsmodus sørger Kongsberg Maritimes SAVe Energy Storage-system for kraft til hele systemet som eliminerer behovet for å ha motorene i gang. KONGSBERGs AZP 120L-PM thrustere gir fremdrift og manøvrering, mens Kongsberg Maritimes elektriske kraftsystem, generatorer, motorer, sentralbord, strømstyringssystem, ACON integrerte automatiserings­system sørger for strøm. Kongsberg Energy Management System gir sanntidsinformasjon om fartøyets drift, drivstofforbruk og utslippsnivå.

Avgjørelsen om å investere i en hybridløsning var en viktig milepæl i Hurtigrutens mål om å seile helelektriske ekspedisjonsskip i Arktis og Antarktis. Teknologien, i kombinasjon med utformingen av skrog og effektiv bruk av strøm ombord, reduserer drivstofforbruket med omtrent 20 prosent. CO2-utslipp reduseres med en mengde som tilsvarer mer enn 3.000 tonn CO2 årlig.

Til toppen