Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Sikkerhet, mangfold og kompetanse

Helse, Miljø, Sikkerhet og våre medarbeidere

KONGSBERG er en kunnskaps- og kompetansebedrift hvor våre ansatte er vår største verdi. Vårt mål er å være en sikker, spennende, attraktiv og utviklende arbeidsplass for å tiltrekke oss et mangfold av riktig kompetanse og forvalte denne i all vår internasjonale virksomhet.

Vår posisjon

Vi har i løpet av 2019 fått over 3.900 nye ansatte gjennom oppkjøp og organisk vekst. Vi ønsker alle våre nye kollegaer velkommen i KONGSBERG, og jobber systematisk med å integrere de i vår kultur ved å jobbe aktivt med verdiene, opplæring i våre forretningsetiske retningslinjer og gjennom daglige rutiner og prosesser.

Vi har i løpet av 2019 fått over 3.900 nye ansatte gjennom oppkjøp og organisk vekst. Vi ønsker alle våre nye kollegaer velkommen i KONGSBERG!

KONGSBERGs Helse, Miljø og Sikkerhetsvisjon (HMS) er at ingen ulykker eller tap av liv skal skje med våre medarbeidere, besøkende, kunder eller samarbeidspartnere i vår globale virksomhet. For å realisere denne visjonen arbeider KONGSBERG kontinuerlig med å bygge en sterk HMS-kultur. 

Vi skal alltid la sikkerhet komme først, og våre medarbeidere og samarbeidspartnere har stoppordre dersom arbeidet går ut over sikkerheten. Vi har alle et personlig ansvar og jobber sammen for det grunnleggende prinsipp om at HMS-arbeidet skal være forebyggende.

Tiltak for å bidra til økt rapportering av nestenulykker og HMS-observasjoner vektlegges, og er et viktig bidrag til å redusere skader og ulykker. HMS-data samles inn fra alle selskaper i konsernet og rapporteres til konsernledelsen og styret hvert kvartal.

Vi jobber målrettet for å hindre diskriminering og trakassering. I årets globale medarbeiderundersøkelse var det ingen av de ansatte som rapporterte at de har blitt diskriminert eller hadde opplevd trakassering. Undersøkelsen bekreftet også at vår varslingskanal er godt kjent blant våre ansatte. Vi følger også opp med regelmessige målinger av arbeidsmiljøet generelt. Vi har nulltoleranse for uakseptabel adferd og motiverer våre ansatte til å si fra og varsle om slike hendelser.

Vi støtter og respekterer internasjonale menneske- og arbeidstakerrettigheter som fastslått i FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter, ILO-kjernekonvensjoner (International Labour Organization) og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte trives og kan lykkes med de strategiske prioriteringene. Med bakgrunn i dette har vi Leadership@KONGSBERG som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre ansatte.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter de ansattes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og ansatte mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. Individer og team som etterlever våre verdier og demonstrerer ønsket adferd skal verdsettes. Denne kulturen skal bidra til at vi tiltrekker oss de med kompetanse og adferd som løser morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Annethvert år gjennomføres en global medarbeidertilfredshetsundersøkelse som gir selskapet en tilbakemelding på hvordan ansatte opplever arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

KONGSBERG ønsker å motivere flere jenter til å ta utdanning innen teknologifag.

KONGSBERG skal lønne sine ansatte både etter oppnådde resultater og etter ønsket adferd. Vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. KONGSBERG sikrer at alle ansatte har lønn og betingelser i henhold til lokale lover, avtaler og retningslinjer. Prinsippene og systemene for godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes av styret. Styret har et eget Kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning.

Mangfold og likestilling er verdiskapende og gir økt konkurransekraft. Det gir større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Viktigheten av dette arbeidet reflekteres i vår HR-strategi, og er forankret i konsernledelsen og styret, og følges opp i Kompensasjonsutvalget. Vi jobber systematisk og målrettet med å rekruttere, utvikle og beholde personer med variasjon i alder, etnisitet og kjønn. Fokus på mangfold reflekteres i profilering, rekruttering og ledelsesutvikling, og følges opp med periodiske målinger og oppfølginger.

Målsettingen for 2019 har vært å få flere kvinner inn i lederposisjoner, med fokus på operative stillinger og internasjonal drift. Andelen kvinnelige ledere i KONGSBERG har de siste årene økt, og nå er 20,7 prosent av våre ledere kvinner. Årsaken til denne økningen er sammensatt, men en viktig nøkkel har vært bevisstgjøring når man ansetter nye ledere. Ett av tiltakene for å motivere kvinner til å søke lederutfordringer er Female Forum. Formålet med forumet er å gi kvinnelige ledere en mulighet til å møtes og bruke nettverket som et virkemiddel. I 2019 ble Female Forum gjennomført med global deltakelse. Det er også viktig å sette seg ambisjoner og mål, deretter måle resultater som en driver for endring i adferd. HR-strategien har flere konkrete tiltak som støtter våre målsetninger. Vi har også lykkes med å øke kvinneandelen ved rekruttering, i 2019 var den på 25 prosent.

Våre utfordringer

Vi opererer i rundt 40 land, og sikkerhet og beredskap for vårt personell er førsteprioritet. Våre etiske retningslinjer gir klare føringer for hvordan vi utfører vårt arbeid uavhengig av land og region. Ansvarlig drift gir oss lisens til å operere og er vesentlig for vår eksistens og vårt omdømme. Vår vekst internasjonalt innebærer etableringer av allianser med nye partnere og bruk av nye leverandørkjeder som betyr økt oppmerksomhet knyttet til håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter.

I en urolig verden med bredt trusselbilde kreves høyere grad av sikring av vår informasjon og våre immaterielle rettigheter. Vi er avhengige av lojale ansatte som etterlever våre krav til konfidensialitet og integritet. Risikostyring og sårbarhetsanalyser bidrar til sikring på rett nivå.

Digitalisering og stadig raskere teknologisk utvikling krever en kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte og setter nye og andre krav til morgendagens kunnskapsbehov. KONGSBERG er et globalt selskap med ansatte lokalisert over hele verden, som gir stor variasjon i språk, kultur og etnisitet. Det stiller krav til effektiv og god ledelse. Kunnskapsdeling og samarbeid i nettverk på tvers av etablerte strukturer gir merverdi for selskapet og forventes å øke som en etablert arbeidsform.

Vi må sørge for å kommunisere effektivt og tidsriktig både internt og eksternt. Dette skal gjenspeiles i vår profil både på sosiale medier, og det opplevde inntrykk andre har i møte med alle våre ansatte.

Mål og aktiviteter

Mål:
Videreutvikle vår globale organisasjon og aktivt søke bredde og mangfold som skaper et miljø og en kultur hvor alle føler seg inkludert
 • Mål for 2019 – hva sa vi?

  VERDIER

  Dette er et nytt område for oppfølging fra 2020.

 • Mål for 2019 – Hva sa vi?

  MANGFOLD OG LIKESTILLING

  Vi opprettholder fokus på mangfold (kjønn, etnisitet, mm), likestilling og inkludering med fortsatt fokus på følgende:

  1. Styrke mangfoldet i våre internasjonale operasjoner.
  2. Øke oppmerksom­heten på “utenforskap”.
  3. Kvinnelige ledere i operative stillinger.
 • Mål for 2019 – hva sa vi?

  HMS
  • Sikre videreføring av felles HMS-rapportering og aktiviteter i et større KONGSBERG etter integrasjon av nye selskaper.
  • Bidra til god utveksling av erfaring og samarbeid i et nytt og større HMS-nettverk.
  • Kontinuerlig fokus på forbedring av etablerte KPI-er.
 • Mål for 2019 – Hva sa vi?

  UTVIKLE ORGANISASJONEN
  • Fortsatt fokus på å øke gjennomføringsgraden samt kvaliteten på medarbeidersamtaler.
  • Gjennomføre global medarbeiderunder­søkelse.
  • Kartlegging av strategisk kompetanse.

Helse, miljø og sikkerhet

Et kontinuerlig forbedringsarbeid hvor alle kan bidra gjennom engasjement og oppmerksomhet

KONGSBERG har en nullvisjon. Vi har som mål å sørge for at hverken hendelser, ulykker eller tap av liv skal forekomme.

Et kontinuerlig forbedringsarbeid hvor alle kan bidra gjennom engasjement og oppmerksomhet

KONGSBERG har en nullvisjon. Vi har som mål å sørge for at hverken hendelser, ulykker eller tap av liv skal forekomme blant våre med­arbeidere, besøkende, kunder og samarbeidspartnere. Gjennom en proaktiv og åpen HMS-kultur arbeider vi kontinuerlig for å nå dette målet. Sikkerhet skal alltid komme først – våre ansatte har myndighet til å “Stoppe arbeid”.

Det har også i år vært en positiv utvikling i våre HMS-KPI-er. Målsatt økning i rapporterte nestenulykker og observasjoner er oppnådd.  

Gjennom 2019 har KONGSBERG vokst, ikke bare organisk, men også gjennom to betydelige oppkjøp. De nye virksomhetene har aktivitet og operasjoner som i et HMS-perspektiv har høy risiko. Ved gjennom­føringen av en ny “KONGSBERG Global HSE Day” introduserte vi “KONGSBERG Life-Saving Rules”, som bygger på reglene utarbeidet av “The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)”. Dette er ni livreddende regler innenfor områder med stor risiko for at ulykker kan skje, og kan relateres til de ulike type aktiviteter og operasjoner som “nye” KONGSBERG deltar i. Samtidig vil de bidra til å ha et felles grunnlag for konsernets proaktive HMS arbeid. Reglene er et supplement til det etablerte styringssystemet for HMS. De skal bidra til å rette fokus på risikoområder med relevante problemstillinger, samt tema for diskusjon for de ulike aktivitetene og lokasjonene i KONGSBERG. KONGSBERG Life Saving Rules skal sikre fokus og oppmerksomhet for å bringe oss nærmere vår nullvisjon og styrke arbeidet med å bygge en sterk og proaktiv HMS-kultur.

HMS-arbeidet videreføres med mål om kontinuerlig forbedring og fokus. Null-visjonen og safe@KONGSBERG er vårt mål.

Likestilling og ledelse

Young Professional Advisory Board

Young Professional Advisory Board

Utvikling i arbeidslivet gir skarp konkurranse om å tiltrekke seg og beholde de beste talentene. Vi må tenke nytt og bærekraftig for å komme oss gjennom det store skiftet vi står ovenfor. Da må vi også engasjere de yngre ansatte. Når de unge vurderer sine karrieremål, er de like mye interessert i hvordan selskapet utvikler mennesker og samfunnet, som i produkter og tjenester. De unge både kommuniserer annerledes og ønsker seg mer av arbeidslivet enn bare penger. De vil ha en arbeidsplass som er fremtidsrettet og som rigger forretningsmodeller og bruker teknologi til å få produksjon av varer og tjenester innenfor klodens tålegrense.

I lys av det ble Young Professional Advisory Board (YPAB) etablert i 2018. YPAB består av totalt ti deltagere i aldersgruppen 24–31 år, med forskjellige typer utdannelse og erfaring. Rådet er representert med ansatte fra alle de tre forretningsområdene i KONGSBERG og møtes minimum to ganger per år. Medlemmene er med i rådet i to år. Denne gruppen er et rådgivende organ for konsernsjef og øvrig ledelse knyttet spesielt til profilering og strategiarbeid.

Rådet brukes som høringsinstans inn mot konsernets strategi, for å fange opp trender og ideer som kan ha betydning for innholdet og gjennomføringen. De har også gjennomgått konsernets HR-strategi, og kommet med innspill til innhold i den. De fremmer forslag og syns­punkter på vegne av den aldersgruppen som de representerer.

Rådet kommer med innspill på hvordan konsernet skal profilere seg for å sikre at de er attraktive mot den yngre aldersgruppen, både internt og eksternt. De kommer med sine synspunkter på konsernets verdier og adferd som påvirker lederprinsipper og selskapets fremtidige lederopplæring.

Konsernledelsen har stor glede av å samarbeide med unge og talentfulle medarbeidere som kan både utfordre og dele ny kunnskap som er viktig i vårt strategiske arbeid.

Til toppen