Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Næringsliv og ansvar

Menneske­rettigheter

KONGSBERG respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som fastsatt i våre forretningsetiske retningslinjer. Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet.

Vår posisjon

KONGSBERG støtter og vil arbeide for å overholde intensjonene nedfelt i:

 • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
 • FNs konvensjon om barns rettigheter
 • ILO-konvensjonene
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
 • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • FNs Global Compact
 • Rapporteringskrav i henhold til Global Reporting Initiative (GRI)

UNGP er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. KONGSBERG vil tilstrebe å overholde UNGP, og forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår risikovurdering og rapportering på menneskerettigheter. Vi anerkjenner at vi har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene og at det gjelder uavhengig av hvor vi har virksomhet, og at det er særlig viktig i stater som ikke sikrer menneskerettighetene.

KONGSBERG etterlever prinsippene for næringsliv og menneskerettigheter ved å:

 • Følge lover og regler i de land vi er aktive i.
 • Være kjent med og benytter oss av FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant.
 • Kartlegge risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet.
 • Benytte oss av prinsippene “følg eller forklar” og vesentlighetsprinsippet.

KONGSBERG har identifisert følgende områder hvor vi har spesielt fokus med hensyn til menneskerettigheter:

 • Et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Ikke akseptere barnearbeid og tvangsarbeid.
 • Ikke-diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning etc.
 • Akseptabel arbeidstid og rimelige lønnsvilkår.
 • Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, eller friheten til å velge sine representanter.
 • Respekt for menneskerettigheter i de samfunnene der vi driver virksomhet. Dette innebærer å respektere menneskerettighetene til personer utenfor vår organisasjon, som kan bli påvirket av vår forretningsvirksomhet.
KONGSBERG anerkjenner at vi har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene og at det gjelder uavhengig av hvor vi har virksomhet, og at det er særlig viktig i stater som ikke sikrer menneskerettighetene.

For disse områdene vil KONGSBERG identifisere de mest vesentlige menneskerettighetsrisikoene, som vil være kjernen i vår årlige risikovurdering og rapportering på menneskerettigheter. Risikoområdene vil revideres og oppdateres kontinuerlig, i tråd med risikobildet.

KONGSBERG vil kontinuerlig utføre risikovurderinger på menneskerettigheter, og basert på disse gjennomføre forebyggende og risikoreduserende tiltak for å unngå å forårsake eller bidra til alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Dersom det avdekkes alvorlige menneskerettighetsbrudd, eller høy risiko for slike, rapporteres til nærmeste leder og til Compliance Officer, og håndteres fra sak til sak.

KONGSBERG vil rapportere status for menneskerettigheter årlig, som en del av vår bærekraftrapport. Rapporteringen skal omfatte:

 • En oversikt over KONGSBERGs mest vesentlige menneskerettighetsrisikoer.
 • Eventuell avdekking av alvorlige menneskerettighetsbrudd tilknyttet de vesentlige risikoene, inklusive status fra forretningsområdene og fra leverandørkjeden.
 • En oversikt over forebyggende og risikoreduserende tiltak iverksatt, knyttet til hver vesentlige menneskerettighetsrisiko.
Governance

KONGSBERGs styringssystem er utformet for å fange opp et bredt spekter av risikoer knyttet til vår virksomhet, inkludert risikoer knyttet til politisk og militær ustabilitet i landene vi opererer i, samt vilkår som avviker fra våre forretningsetiske retningslinjer.

Ledelsens godkjennelse av betydelige tilbud, kontrakter og rammekontrakter

Alle tilbud som innebærer risikoer knyttet til politisk og militær ustabilitet, samt vilkår som avviker fra våre foretningsetiske retningslinjer gjennomgår en omfattende risikovurdering. Dette inkluderer en uavhengig vurdering av menneskerettighetsrisikoer, gjennomført av Compliance-organisasjonen, som må godkjennes av styringsgruppen (ESG) i forretningsområdet. Tilbud som medfører vesentlig risiko forbundet med etterlevelse av lover og standarder, må også godkjennes av konsernets styre.

Leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører holder samme standard som oss, og har nedfelt våre krav i “Prinsipper for leverandøradferd”. Dette er en del av våre leverandøravtaler. Les mer om dette i kapittelet “Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden”.

Våre utfordringer

Produktrisiko

KONGSBERG leverer et bredt spekter av verdensledende teknologi, inkludert marin robotikk og transportløsninger, komplekse integrerte forsvars-og kommunikasjonssystemer, romfart- og overvåkningsteknologi og digitale økosystemer. Vår virksomhet er mangfoldig og dynamisk; det er også de tilhørende risikoene. KONGSBERG arbeider kontinuerlig for å identifisere og redusere nye risikoer, og forplikter seg til å forebygge potensiell ulovlig praksis knyttet til våre produkter.

Overholdelse av regler for handel og eksport

De fleste av KONGSBERGs forsvarssystemer og militært utstyr faller inn under det norske eksportkontrollregimet, noe som betyr at de er underlagt strenge reguleringer fra norske myndigheter. Utenriksdepartementet (UD) inkluderer følgende vurderinger ved tildeling av eksportlisenser1):

 • Risikoen for at militært utstyr vil brukes for intern undertrykkelse.
 • Risikoen for at eksporten kan provosere, forlenge eller forverre eksisterende væpnede konflikter.
 • Kunnskap om at militært utstyr kan brukes til å begå folkemord, kriminalitet mot menneskeheten eller andre krigsforbrytelser.
 • Høy sannsynlighet for at det militære utstyret vil føre til brudd på internasjonale bestemmelser om terrorisme eller transnasjonalt organisert kriminalitet.
 • Risiko for at militær teknologi eller utstyr selges ulovlig i kjøpslandet.
 • Risikoen for at eksporten bidrar til alvorlig kjønnsbasert vold eller annen vold mot kvinner og barn.

KONGSBERG anser det norske eksportkontrollregimet som en integrert del av vår risikovurdering av menneskerettigheter. Overholdelse av norske og internasjonale eksportreguleringer har vår høyeste prioritet. KONGSBERG har etablert spesifikke rutiner og kontrollmekanismer for å ivareta dette, og vi vil arbeide kontinuerlig for å bygge og opprettholde en kultur for etterlevelse av eksportregelverket i hele konsernet.

 

 1. Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militæreformål av 28.2.1992. Sist revidert: 28.11.2014

Mål og aktiviteter

Mål:
Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet
 • Mål for 2019 – Hva sa vi?

  • Gjøre risikovurdering og Due Diligence knyttet til menneske- og arbeids­takerrettigheter.
  • Sikre at nye selskaper i konsernet har samme fokus på temaet.
Til toppen