Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Støtte til barn, unge og lokale formål

Samfunnsansvar

KONGSBERG bidrar til verdiskaping og økonomisk utvikling i lokalsamfunn hvor vi har vår virksomhet. Som et internasjonalt teknologikonsern har KONGSBERG et stort samfunnsansvar og vi er spesielt opptatt av å utvikle interesse for og kompetanse innen realfag blant barn og unge. Vi engasjerer oss også i lokalsamfunn hvor vi er representert, og i våre medarbeidere og deres familier ved å støtte idrett, kultur og sosiale formål.

Vi vil motivere studenter til å fullføre påbegynt utdannelse

På ingeniørstudiene ser man at det er et stort frafall blant 1. og 2. års studenter på enkelte linjer. KONGSBERG har i flere år hatt et tett samarbeid med flere høgskoler og universiteter, blant annet NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge. Et etablert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner sikrer raskere overføring av den omstillingen som skjer i næringslivet til utdanningsinstitusjonene, for å sikre relevant studieinnhold. På den andre siden skal kunnskaps- og kompetanseutvikling i utdanningsinstitusjonene bidra til nyskaping og omstilling i næringslivet. Vi har satt i gang flere tiltak for å motivere studentene til å “stå løpet ut”. Ett av tiltakene er konkurransen YOUR EXTREME for studentene ved NTNU. Vi har siden 2013 arrangert denne studentkonkurransen som er en 48 timers caseoppgave, hvor grupper på 2-5 studenter løser et tenkt fremtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen. Formålet med konkurransen er å vise en sammenheng mellom det studentene lærer i studietiden og det de skal løse av oppgaver når de kommer ut i arbeidslivet.
I tillegg til studentkonkurransen er KONGSBERG hovedsponsor for tre tverrfaglige studentprosjekter ved NTNU hvor studentene får satt teori ut i praksis. KONGSBERG har siden 2014 vært hovedsponsor til Revolve NTNU hvor et nytt team med studenter hvert år skal utvikle, designe og bygge en racerbil som de deltar i konkurranse med. Prosjektet Ascend NTNU deltar årlig i International Aerial Robotics Competition, som er en konkurranse med mål om å utfordre grensene for hva man kan få til med autonome droner.

I prosjektet Propulse NTNU designes, utvikles og bygges en rakett for å delta i Spaceport America Cup, som er verdens største rakettkonkurranse for studenter.

Fra teori til praksis – sommerjobbprogram

Hvert år tar KONGSBERG inn et stort antall studenter fordelt på ulike avdelinger og sommerprosjekter i hele konsernet. Prosjektene er veldig populære, og mange har blitt videreført over flere år. Sommerjobbene viser studentene hvilke muligheter som finnes etter endt utdannelse, og vi ønsker at dette skal motivere dem til å gjøre en økt innsats med studiene og fullføre sin grad. Samtidig er det en god rekrutteringsarena for oss hvor vi får mulighet til å bli kjent med studentene.

Vi vil bidra til å øke kvinneandelen på teknologifag

KONGSBERG jobber målrettet for å øke andelen kvinner som studerer teknologifag. I 2019 var det registrert kun 23 prosent kvinner på ingeniørfag. Ett av tiltakene KONGSBERG gjør for å bidra er å sponse Jenteprosjektet ADA. Formålet med prosjektet er å skape trivsel og motivasjon gjennom utdanningsløpet, samt å tilby et karrierenettverk og informere om jobbmuligheter. Et mål for sommerstudent-programmet er å ha en kvinneandel på minimum 45 prosent.

kongsberg3.jpg
Silje og Mats ble fast ansatt etter å hatt sommerjobb i KONGSBERG.


Vi støtter barn og unge for økt realfagsinteresse

Realfag er nøkkelen til å løse noen av de utfordringer verden står overfor. Derfor ønsker vi å motivere barn og unge til å se nytteverdien i fysikk, matematikk og naturvitenskap gjennom en mengde tiltak helt fra barnehage til høyskole.

Vi støtter Vitensenteret i Norge, som er et gratis tilbud til barnehager og skoler helt opp til videregående. Her blir barna introdusert for realfag gjennom lek og eksperimenter, samt undervisningsmoduler i fagområder som energi, mekanikk, matematikk, teknologi og animasjon med mer for de eldste. Vi samarbeider med en rekke ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Her bidrar vi med motivasjonsforedrag, vi inviterer på bedriftsbesøk, deltar på karrieredager og tar imot elever på utplassering i arbeidslivet. For studenter støtter vi utvalgte studentprosjekter der studentene ønsker å skrive sin hovedoppgave i samarbeid med KONGSBERG.

KONGSBERG er opptatt av å rekruttere og stimulere til fagutdanning og vi tilbyr, sammen med andre selskaper i Kongsberg, et unikt opplæringsprogram for lærlinger gjennom opplæringsbedriften K-tech. Ved komposittfabrikken på Kongsberg er det også etablert et eget fagbrev i polymerkomposittfaget. I 2019 hadde vi totalt 71 lærlinger.

I 2016 åpnet vi KONGSBERG Innovation Center hvor våre ansatte kan ta med barn og eksperimentere med blant annet droner, roboter og visualisering. Senteret benyttes også ved besøk av lokale skoleklasser og samarbeid med tilreisende utdanningsinstitusjoner og studenter.

Inkludering i arbeidslivet

I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Et inkluderende arbeidsliv er viktig for alle parter, både enkeltpersoner som trenger jobb og bedrifter som trenger arbeidskraft. Samtidig er det viktig for samfunnet fordi det sikrer velferdsstaten vår. KONGSBERG har i 2019 hatt fokus på å tilrettelegge enda bedre for å inkludere flere i arbeidslivet. I løpet av 2019 har 18 personer hatt arbeidspraksis i konsernet.

Bidrag til idrett, kultur og sosiale formål

KONGSBERGs sponsorstrategi fokuserer på aktiviteter og prosjekter nasjonalt og internasjonalt innenfor følgende områder: 

  • Sport – spesielt sportsaktiviteter for unge i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Kultur – spesielt i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Sosiale, humanitære og/eller miljøorienterte aktiviteter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – som har et bærekraftig mål.
Norge

I Norge har vi konsentrert støtten rundt lag og foreninger i lokalmiljøene hvor vi er representert. KONGSBERG har valgt å gi sin støtte til mange forskjellige idretter, spesielt for barn og ungdom, og vi sponser alltid lag – ikke enkeltutøvere. Innen kultur er våre to største sponsoravtaler med Kongsberg Jazzfestival og Glogerfestpillene. Begge organisasjonene holder et meget høyt faglig nivå og har egne programmer for å utvikle unge talenter.

På Innovasjonssenteret i Kongsberg har ansatte mulighet å teste ut ny teknologi.

Your Extreme 2019

Urbanisering – samspill mellom hav og land

Urbanisering – samspill mellom hav og land

KONGSBERG har siden 2013, i samarbeid med NTNU, arrangert studentkonkurransen YOUR EXTREME. Det er en 48 timers case-konkurranse, hvor grupper på 2–5 studenter løser et tenkt fremtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen.

Hensikten med konkurransen har vært å motivere studentene til å stå løpet ut, da man ser et stort frafall blant 1. og 2. års studenter i enkelte linjer, samt vise en sammenheng mellom det de lærer i studietiden og det de skal løse av oppgaver når de kommer ut i arbeidslivet.

I 2019 var temaet for konkurransen “Urbanisering – samspill mellom hav og land”. Utfordringen som ble gitt var å beskrive hvilken rolle teknologi kan spille for å iverksette ressurseffektive og klimatilpassede tiltak for mer robuste og motstandsdyktige byer ved havet. Studentene ble bedt om å reflektere over tekniske, etiske og samfunnsmessige problemstillinger tilknyttet urbanisering langs kysten.

Årets vinnere ble laget “Green Hemisphere”. Deres løsningsforslag baserte seg på et konsept der man benytter seg av tørris eller sølv iodid for å utløse nedbør. Ved å hente inn informasjon fra værstasjoner, samt bruke KONGSBERG-teknologi for autonome droner og moderfartøy, skisseres det hvordan mennesket for første gang kan kontrollere været. I deres oppgave viste laget anvendelse av teknologi og kompetanse på en innovativ og bærekraftig måte ved at løsningen svarte til fem kriterier: Problemavgrensing, innovasjon, realiserbarhet, bærekraft og markedspotensial.

Til toppen