Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden omfatter leverandørenes forhold til etiske retningslinjer, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og klima og miljø. Et systematisk og godt arbeid med samfunnsansvar i leverandørkjeden inngår i vår strategi for ansvarlig forretningsdrift. Dette medvirker til redusert risiko, samt økt kvalitet i verdikjeden.

Vi følger opp vårt ansvar gjennom klare krav i våre avtaler med leverandører, samt risikobasert oppfølging og revisjoner.

Vår posisjon

KONGSBERG har over 9.000 leverandører verden over, hvorav ca. halvparten er norske. Det betyr at vi er med på å sikre arbeidsplasser og bygge kompetanse, ikke bare der vi har egne aktiviteter, men også i betydelig grad der vi benytter leverandører. Leverandørene er en viktig del av vår verdiskaping, samtidig som vi er viktige og i mange tilfeller helt avgjørende for deres verdiskaping. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som deler vårt syn og krav til ansvarlig forretningsdrift. Dette er nedfelt i våre “Prinsipper for leverandøradferd” som inngår som en del av våre leverandøravtaler.

Vårt utgangspunkt er at vi har et etisk ansvar for at hele verdikjeden knyttet til våre produkter tilfredsstiller våre krav til bærekraft og samfunnsansvar, mens det juridiske ansvaret bæres av den enkelte leverandør.

Våre utfordringer og muligheter

Det er en utfordring å sikre at alle underleverandører, helt til det siste ledd i verdikjeden, tilfredsstiller våre krav. Vi følger opp vårt ansvar gjennom klare krav i våre avtaler med leverandører, samt risikobasert oppfølging og revisjoner. Våre leverandører forplikter seg til å stille tilsvarende krav til sine underleverandører.

Covid-19 og leverandørkjeden

Da Covid-19-situasjonen brøt ut i februar 2020, etablerte vi en beredskap for vår globale leverandørkjede, med tiltak for å håndtere den eskalerende pandemien; som å overvåke etterspørsel, løpende risikovurderinger, kommunikasjon med leverandører og for å muliggjøre rask respons og deling av informasjon. Vi har ikke opplevd vesentlige forsinkelser i vår verdikjede, og sammen med våre leverandører har vi greid å opprettholde vår produksjon og leveranser til våre kunder. Vi har hatt oppmerksomhet om at nye risikoer kan oppstå under en slik krise. Dette relatert til både leveranseaspekt og viktigheten av å sikre ulike alternativer for kritiske anskaffelser, samt den menneskelige siden med tanke på at HMS og menneskerettigheter kan bli satt på prøve i en slik situasjon. Vi har høstet nyttige erfaringer og læring, og økt bruk av digitale kommunikasjonsplattformer gjennom denne krisen. Denne strukturen ble opprettholdt da pandemien spredte seg globalt, og er fortsatt på plass. Den samme tilnærmingen vil vi bruke for eventuelle negative konsekvenser som følge av Brexit.

Et vesentlig område for potensiell risiko i denne perioden har vært virkningen på logistikk og transport av produkter på tvers av landegrenser. Vi har jobbet tett med våre store fraktleverandører, for å identifisere og redusere risiko og minimere negative virkninger for virksomheten, med tiltak som tidlig bestilling og fleksibel bruk av transportmetoder. I tillegg ble det etablert bufferlager for noen kritiske komponenter for å sikre leveranseskrav.

Vårt hovedfokus i perioden var å overvåke potensiell leverandørrisiko og minimere eventuelle forstyrrelser i leveransene. Vi har samarbeidet med lokale myndigheter i land som har vært under nedstengning, for å sikre at leverandørene kunne operere i denne perioden. Vårt program for leverandørrevisjoner og egenerklæringer for samfunnsansvar har fortsatt så langt som mulig under pandemien, med gjennomføring av “desk-top”-revisjoner der reising ikke har vært mulig.

Vi har innført adgangskontroll, hvor leverandører med bekreftet tilgang til våre anlegg har blitt pålagt å overholde det respektive lands retningslinjer og anbefalinger for håndhygiene, holde sosial avstand etc., og sikre at deres ansatte er opplært og følger dette ved arbeid for oss. Vi har pålagt alle eksterne besøkende å fylle ut et Covid-19-besøkserklæringsskjema før inngang til våre lokaler.

KONGSBERG har en stor og variert gruppe av under­leverandører som vi samarbeider med for å skape de beste teknologiske produktene.


Risikoprofil og risikovurderinger

Våre 50 største leverandører utgjør ca. 64 prosent av vårt totale innkjøp av varer og tjenester.

Av våre 50 største leverandører utgjør europeiske leverandører ca. 77 prosent, av disse utgjør norske leverandører 44 prosent.

Våre forretningsområder har etablert prosesser og systemer for å risikovurdere våre leverandører. Vi deler inn vår totale leverandørportefølje i ulike risikoklasser hvor blant annet volum på innkjøp, land, og i hvor stor grad vi er avhengig av de varer og tjenester vi kjøper, utgjør vurderingsfaktorer. Risikovurderingen omfatter eksisterende og nye leverandører og inkluderer vurderinger av miljøforhold, menneske- og arbeidstakerrettigheter, HMS, forretningsetikk og antikorrupsjon. Basert på resultatet av den innledende risikovurderingen, følges leverandørene opp med ytterligere vurderinger og eventuelle tiltak og revisjonsbesøk. Leverandører som på grunn av innledende risikovurderinger ble fulgt nærmere opp utgjorde i 2020 ca. 15 prosent av vår totale leverandørportefølje. Alle identifiserte forhold som ble kategorisert med høy risiko ble avklart og konkludert innenfor gitte tidsfrister.

I 2020 ble det gjennomført fem revisjoner av våre leverandører, dette var færre enn planlagt på grunn av Covid-19 situasjonen. For 2021 har vi planlagt med 17 revisjoner. Vi vil fortløpende vurdere utviklingen av Covid-19-pandemien, og tilpasse gjennomføringen.

Mål og aktiviteter

Mål:
Å sikre en ansvarlig leverandørkjede, særlig med hensyn til miljø, klima og menneskerettigheter
  • Mål for 2020 – hva sa vi?

    • Distribuere e-læring til våre leverandører, med særlig vekt på miljø, klima og menneskerettigheter.
    • Arrangere leverandørkonferanser for våre største leverandører.
    • Gjennomføre intern opplæring for innkjøpsorganisasjonene.
  • Mål for 2020 – hva sa vi?

    • Etablere konkrete kriterier for miljø- og klimakrav i valg og fornyelse av leverandører.
Til toppen