Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Vi støtter bærekraftig industriell transfor­masjon

Bærekraftig innovasjon

KONGSBERG investerer årlig betydelige ressurser i forskning og utvikling og innovasjon av bærekraftige løsninger, og viser ved det vår langsiktige forpliktelse til bærekraftagendaen. Våre viktigste bidrag er å benytte vår teknologi, evner og kompetanse for å utvikle stadig mer klimavennlige løsninger for våre kunder, med fokus på industriell effektivitet samtidig som de styrker sikkerhet og pålitelig drift.

I tillegg til våre investeringer i bærekraftig FoU, investerer vi tungt i markedsføringen av våre innovative løsninger, og i å støtte våre kunder i overgangen til mer miljøvennlige produkter og løsninger. Vi har en praktisk og proaktiv tilnærming for å sikre at de bærekraftige alternativene er lett tilgjengelige og kan implementeres raskt, slik at de kan levere et positivt miljøbidrag så snart som mulig.

Forskning og utvikling

KONGSBERG investerer betydelige midler i oppgradering av den eksisterende produktporteføljen og i utvikling av nye produkter. Oppgradering og forbedringer av produktporteføljen legger stor vekt på å sikre at våre kunder har tilgang til nye utgaver når de har behov for det. I tillegg er det også viktig å investere i dagens produkter for å sikre at de kan produseres og vedlikeholdes gjennom hele levetiden.

I de siste årene har KONGSBERG brukt mellom en tredjedel og halvparten av våre FoU-investeringer på utvikling og innovasjon av nye produkter og tjenester, og for 2020 utgjorde det ca. MNOK 1.350 (950). En betydelig andel av dette, ca. MNOK 400 (350), ble brukt på produkter og områder vi kategoriserer som bærekraftig innovasjon. Vi fortsetter denne strategiske satsningen, samtidig som vi videreutvikler våre metoder for kategorisering av økonomiske aktiviteter i henhold til EUs klassifiseringsforordning (taksonomi), både som en driver for teknologiutvikling, og for å forberede oss for nye rapporteringskrav.

Bærekraftig innovasjon for maritim sektor

Den maritime sektoren bidrar med over 3 prosent av det globale klimagassutslippet, og forårsaker annen forurensning og miljøkonsekvenser som for eksempel at skip kan transportere fremmede arter i ballastvann til steder hvor de kan utrydde lokale plante- og dyrearter. KONGSBERG ønsker å finne innovative, grønne og revolusjonerende løsninger, basert på vår brede maritime   ekspertise og styrken av strategiske partnerskap. HullSkater-prosjektet er et av mange gode eksempler, hvor Kongsberg Maritime og Jotun har utviklet en revolusjonerende robotløsning for skrogrensing. HullSkater har et potensial for å redusere 10 millioner tonn CO2 per år ved å redusere motstanden i vannet fra groing, hvis 25 prosent av skip benytter denne løsningen innen 2030. Dessuten kan HullSkater redusere store mengder forurensing av mikroplast og giftige kjemikalier fra bunnstoff for skip, samt minske risikoen for å overføre uønskede organismer transportert til steder der de ikke hører hjemme.

Kongsberg Maritime og Jotun har utviklet en revolusjonerende robotløsning for skrogrensing.


Økt sikkerhet og trygghet på sjøen

Vanguard-fartøyet er designet for å oppfylle kystnasjoners behov for både militære og sivile oppgaver, som søk og redning, havne- og objektsikring, havbunnsovervåkning, myndighet og suverenitetshevdelse, deteksjon og adgangskontroll, samt ubåt- og minejakt. Vanguard vil være en modulbasert løsning og derfor meget tilpasningsdyktig, og i stor grad basert på sivil og kommersiell skipsdesign kombinert med fleksible, militære oppdragspakker. Dette innebærer betydelige kostnads- og miljøbesparelser sammenliknet med tradisjonelle og skreddersydde militære løsninger som er tilgjengelig i dag.

En reise til nullutslippstransport

Vi leverer systemer for integrert maritim automasjon og navigasjon, laststyring og sensorer til handelsflåte- og passasjermarkedet. Våre brosystemer sørger for sikker og effektiv skipsfart for fartøyer globalt. Våre hybridløsninger og kontroll- og overvåkingsteknologi fortsetter å gjøre skip mer effektive, og driften smartere og mer lønnsom med redusert drivstofforbruk. Et eksempel på dette er ASKO-prosjektet, der Kongsberg Maritime og Massterly vil utstyre og operere to autonome nullutslipps-skip for ASKO. Disse fartøyene vil erstatte 2 millioner kilometer med lastebiltransport, noe som sparer ca 5.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Kongsberg Maritime og Massterly vil utstyre og operere to autonome nullutslipps-skip for ASKO.


Bærekraftig havforvaltning

Mat og liv under vann er helt sentrale elementer i FNs bærekraftsmål. Teknologiselskaper som KONGSBERG er svært viktige for at ressursutnyttelsen av havene skjer på en bærekraftig måte, og vi ser store muligheter og har klare ambisjoner om at “havromseksperten” KONGSBERG skal være en viktig partner for å utnytte dette potensialet. Vi investerer i løsninger for offshore oppdrettsnæring som vil gjøre det mulig å flytte merder lenger ut fra kysten, som reduserer lokal forurensning og bedrer fiskehelsen. Vi utvikler også løsninger som øker innsikten i utviklingen av fiskeressursene i havet, noe som igjen bidrar til å bekjempe overfiske. Vi er en verdensledende produsent av vitenskapelige instrumenter for fiskeriforskning. Våre enkelt- og flerstråle ekkolodd og sonarer brukes på forskningsfartøy over hele verden, og vitenskapsmenn bruker vår teknologi og nøyaktige måleresultater.

Gjennom partnerskapet i FNs Global Compact – Action Platform for Sustainable Ocean Business har vi deltatt i utviklingen av prinsippene for bærekraftig hav med den hensikt å gi et rammeverk for ansvarlig forretningspraksis på tvers av sektorer og geografiske områder. Vi er også rådgiver for FNs høynivåpanel for bærekraftige hav. Les mer om dette på FNs websider.

Romovervåking for å sikre jordas helse

KONGSBERG har en omfattende produkt- og tjenesteportefølje innenfor romfart, fra satellitt-lastesystemer og oppskytingsprodukter til antenner og bakkestasjoner. Mange av løsningene våre brukes rutinemessig til jordobservasjon og overvåking, fra deteksjon av oljesøl, sporing av ulovlig fiske til analyse av is i arktiske områder. Som et eksempel vil vårt tilknyttede selskap KONGSBERG Satellite Services sammen med partnerne Planet og Airbus levere satellittbaserte optiske bilder for avskoging, overvåking og kontroll til Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI).

En grønnere energibransje

KONGSBERG har omfattende erfaring innen automatisering, analyse og sensorer. Vi tilbyr energibransjen applikasjoner og funksjoner for smart data og beslutningsstøtte. Vi utvikler også kontinuerlig vår kompetanse og våre produkter innen digitale løsninger som tar sikte på å øke driftseffektiviteten, sikkerheten og påliteligheten til energianlegg og operasjoner.

Bærekraftig innovasjon

EUs forskningsprogram Horizon 2020 – KONGSBERGs bidrag i flaggskipsprosjekter

EUs forskningsprogram Horizon 2020 – KONGSBERGs bidrag i flaggskipsprosjekter

KONGSBERG har deltatt i flere forskningsprosjekter for miljø og klima i løpet av 2020, med tema sikker og bærekraftig sjøtransport. Vi har en unik posisjon innen maritim systemintegrasjon og automatisering, som gjør oss til en relevant samarbeidspartner i disse viktige forskningsprosjektene.

HYSEAS – Verdens første sjøgående hydrogendrevne RoPax-ferge og en forretningsmodell for europeiske øyer

Prosjektet bygger og tester fartøyets hybride brenselscellekraftsystem i full skala og utarbeider spesifikasjonene for drivstoff-infrastruktur som vil påvirke overgangen til nullutslipp sjøtransport i Europa. Total finansiering for prosjektet er MEUR 12,3.

AUTOSHIP – Autonom Maritim initiativ for europeiske farvann

Prosjektet svarer på EUs behov for å øke kombinerte transporttyper og avlaste veitrafikk på land. Det vil utvikle, utstyre og drifte fullskala autonome operasjoner for to fartøy og tilhørende landkontrollinfrastruktur. Prosjektet vil også akselerere den fremtidige adopsjonen og kommersialiseringen av autonom skipsfart. Total finansiering for prosjektet er MEUR 20,1.

NEXUS – Grønnere vindoperasjoner til havs

Hovedmålet med NEXUS-prosjektet er å utvikle nye Service Operation Vessel (SOV) design- og forretningskonsepter for å imøtekomme de presserende og økende behovene til offshore vindvirksomhet og -industri. Prosjektet har som mål å redusere vedlikeholdskostnadene for vindparker og dermed sikre veksten i offshore vindkraftsektor. Ny design vil bidra til en reduksjon i C02-utslipp på 30 prosent sammenlignet med eksisterende fartøy. Total finansiering for prosjektet er MEUR 3,3.

Til toppen