Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Sikkerhet, mangfold og kompetanse

Helse, Miljø, Sikkerhet og våre medarbeidere

KONGSBERG er en kunnskaps- og kompetansebedrift hvor våre ansatte er vår største verdi. Vårt mål er å være en sikker, attraktiv og utviklende arbeidsplass for å tiltrekke oss et mangfold av riktig kompetanse og forvalte denne i all vår internasjonale virksomhet.

Vår posisjon

KONGSBERG har en unik og sterk bedriftskultur som er utviklet over mange år. I 2020 ble selskapets verdier revitalisert, som en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet vårt. Dette for å etterkomme den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningspraksis som vi møter hos våre interessenter.

KONGSBERGs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er at ingen ulykker eller tap av liv skal skje med våre medarbeidere, besøkende, kunder eller samarbeidspartnere i vår globale virksomhet.

Over hele verden har KONGSBERG ønsket mange nye kolleger velkommen de siste årene. Vi går inn i nye markeder og møter økt konkurranse. En av våre viktigste ressurser i denne situasjonen er styrken som ligger i vår klare gruppeidentitet, vår visjon og våre verdier. Derfor lanserte vi en prosess for å revitalisere verdiene våre på selskapets årlige strategimøte i 2020.

KONGSBERGs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er at ingen ulykker skal skje med våre medarbeidere, besøkende, kunder eller samarbeidspartnere i vår globale virksomhet, ei heller tap av liv. For å realisere dette målet arbeider KONGSBERG kontinuerlig med å bygge en sterk HMS-kultur. 

Vi skal alltid la sikkerhet komme først, og våre medarbeidere og samarbeidspartnere har stoppordre dersom arbeidet går ut over sikkerheten. Vi har alle et personlig ansvar og jobber sammen for det grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende.

Tiltak for å bidra til økt rapportering av nestenulykker og HMS-observasjoner vektlegges, og er et viktig bidrag til å redusere skader og ulykker. HMS-data samles inn fra alle selskaper i konsernet og rapporteres til konsernledelsen og styret hvert kvartal.

Gjennom hele Covid-19-pandemien har det blitt jobbet kontinuerlig for å beskytte liv og helse i konsernet. Det sentrale kriseteamet og kriseteamene i forretningsområdene har samarbeidet tett, hvor rundt 20 dedikerte medarbeidere har jobbet med analyser, risikovurderinger og tiltak. Hovedfokuset har vært å legge forholdene til rette for å sikre forsvarlig drift i konsernet. Kriseteamet har løpende innrapportert status og anbefalinger til konsernledelsen.

I 2020 ble en felles global HMS-kampanje rullet ut for å skjerpe fokuset på mental helse og velvære via årets “Global HSE day”. Gjennom året er det gjennomført ulike opplæringstiltak og kampanjer som, med bakgrunn i gjennomførte risikoanalyser og hendelser som har skjedd, medvirker til å forebygge at nye hendelser skjer og vil fremme en god HMS-kultur. Utstrakt bruk av hjemmekontor har medført at man har tatt i bruk diverse digitale læringsplattformer for å sikre opplæring i tider hvor man ikke kan være fysisk tilstede på arbeidsplassen.

Vi jobber målrettet for å hindre diskriminering og trakassering. I vår globale medarbeider­undersøkelse var det ingen av de ansatte som rapporterte at de har blitt diskriminert eller hadde opplevd trakassering. Undersøkelsen bekreftet også at vår varslingskanal er godt kjent blant våre ansatte. Vi følger også opp med regelmessige målinger av arbeidsmiljøet generelt. Vi har nulltoleranse for uakseptabel adferd og motiverer våre ansatte til å si fra og varsle om slike hendelser.

Vi støtter og respekterer internasjonale menneske- og arbeidstakerrettigheter som fastslått i FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter, ILO-kjernekonvensjoner (International Labour Organization) og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte trives og kan lykkes med de strategiske prioriteringene. Med bakgrunn i dette har vi Leadership@KONGSBERG som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre ansatte. I 2020 har en stor andel av våre ansatte jobbet hjemmefra grunnet Covid-19, derfor har vi prioritert tett oppfølging av medarbeidere og tydelig ledelse.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter de ansattes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og ansatte mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. Individer og team som etterlever våre verdier og demonstrerer ønsket adferd skal verdsettes. Denne kulturen skal bidra til at vi tiltrekker oss de med kompetanse og adferd som løser morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Annethvert år gjennomføres en global medarbeider­tilfredshets­undersøkelse som gir selskapet en tilbakemelding på hvordan ansatte opplever arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. 


KONGSBERG skal lønne sine ansatte både etter oppnådde resultater og etter ønsket adferd. Vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. KONGSBERG sikrer at alle ansatte har lønn og betingelser i henhold til lokale lover, avtaler og retningslinjer. Prinsippene og systemene for godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes av styret. Styret har et eget Kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning.

Mangfold og likestilling er verdiskapende og gir økt konkurransekraft. Det gir større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Viktigheten av dette arbeidet reflekteres i vår HR-strategi, og er forankret i konsernledelsen og styret, og følges opp i Kompensasjonsutvalget. Vi jobber systematisk og målrettet med å rekruttere og utvikle personer med variasjon i alder, etnisitet og kjønn. Fokus på mangfold reflekteres i profilering, rekruttering og ledelsesutvikling, og følges opp med periodiske målinger.

Målsettingen for 2020 har vært å få flere kvinner inn i lederposisjoner, med fokus på operative stillinger og internasjonal drift. Andelen kvinnelige ledere i KONGSBERG har de siste årene økt, og nå er 23 prosent av våre ledere på nivå 1–3 kvinner. Årsaken til denne økningen er sammensatt, men en viktig nøkkel har vært bevisstgjøring når man ansetter nye ledere. Ett av tiltakene for å motivere kvinner til å søke lederutfordringer er Female Forum. Formålet med forumet er å gi kvinnelige ledere en mulighet til å møtes og bruke nettverket som et virkemiddel. Det er også viktig å sette seg ambisjoner og mål, deretter måle resultater som en driver for endring i adferd. HR-strategien har flere konkrete tiltak som støtter våre målsettinger. Vi har også lykkes med å øke kvinneandelen ved rekruttering, i 2020 var den på 27 prosent.

Våre utfordringer

Vi opererer i rundt 40 land, og sikkerhet og beredskap for vårt personell er førsteprioritet. Våre etiske retningslinjer gir klare føringer for hvordan vi utfører vårt arbeid uavhengig av land og region. Ansvarlig drift gir oss lisens til å operere og er vesentlig for vår eksistens og vårt omdømme. Vår vekst internasjonalt innebærer etableringer av allianser med nye partnere og bruk av nye leverandørkjeder som betyr økt oppmerksomhet knyttet til håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter.

I en urolig verden med bredt trusselbilde kreves høyere grad av sikring av vår informasjon og våre immaterielle rettigheter. Vi er avhengige av lojale ansatte som etterlever våre krav til konfidensialitet og integritet. Risikostyring og sårbarhetsanalyser bidrar til sikring på rett nivå.

Digitalisering og stadig raskere teknologisk utvikling krever en kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte og setter nye og andre krav til morgendagens kunnskapsbehov. KONGSBERG er et globalt selskap med ansatte lokalisert over hele verden, som gir stor variasjon i språk, kultur og etnisitet. Det stiller krav til effektiv og god ledelse. Kunnskapsdeling og samarbeid i nettverk på tvers av etablerte strukturer gir merverdi for selskapet og forventes å øke som en etablert arbeidsform.

Vi må sørge for å kommunisere effektivt og tidsriktig både internt og eksternt. Dette skal gjenspeiles i vår profil både på sosiale medier, og det opplevde inntrykk andre har i møte med alle våre ansatte.KONGSBERG ønsker å motivere flere jenter til å ta utdanning innen teknologifag. 

Mål og aktiviteter

Mål:
Vi skal videreutvikle vår globale organisasjon og aktivt søke bredde og mangfold som skaper et miljø og en kultur hvor alle føler seg inkludert
 • Mål for 2020 – hva sa vi?

  VERDIER
  • Invitere alle ansatte til å si sin mening om våre verdier gjennom en elektronisk undersøkelse.
  • Revitalisere våre verdier for å møte endringer i samfunnet og forventninger fra våre ansatte.
 • Mål for 2020 – hva sa vi?

  MANGFOLD OG LIKESTILLING
  • Kongsberg Gruppen ønsker å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. Vår målsetting er å ha minst 20 personer på arbeidstrening.
  • Målsettingen for andel andre nasjonaliteter enn norsk i ledergruppene er 14 prosent.
  • Målsettingen for andel kvinnelige ledere er 22 prosent, og for kvinnelige operative ledere er det 15 prosent.
 • Mål for 2020 – hva sa vi?

  HMS
  • Gjennom erfaringsutveksling og samarbeid på tvers i konsernet bidra til kontinuerlig forbedring i HMS-arbeidet.
  • Forbedring av HMS KPI mål fra oppnådd resultat i 2019.
  • Ytterligere forbedring og effektivisering av rapporteringsprosessen.
 • Mål for 2020 – hva sa vi?

  UTVIKLE ORGANISASJONEN
  • Minst 90 prosent gjennomføringsgrad når det gjelder medarbeidersamtaler.
  • Implementere prosess for strategisk planlegging av arbeidsstyrken og kompetansebehov for konsernet.

Helse, miljø og sikkerhet

Håndtering av Covid-19-pandemien i Kongsberg Gruppen

Håndtering av Covid-19-pandemien i Kongsberg Gruppen

Gjennom hele Covid-19-pandemien har vi jobbet kontinuerlig for å beskytte liv og helse for alle våre ansatte verden over, og for å bidra til at forretningsdriften i konsernet kunne opprettholdes. Vi så tidlig at dette kunne bli en meget alvorlig situasjon som kunne påvirke vår drift, og etablerte derfor umiddelbart kriseberedskap da det kom inn signaler om virusutbrudd i Asia i februar 2020. For å sikre best mulig gjennomføring og samhandling i konsernet ble det opprettet et sentralt kriseteam ledet fra konsernledelsen som ble supplert av lokale kriseteam i våre forretningsområder. Kriseteamene har samarbeidet tett og løpende under hele pandemiens varighet for å sikre at man til enhver tid har kartlagt behovet for nødvendige tiltak, kapasitet, kommunikasjon, opplæring i smittevern og ressurser til driftskritiske operasjoner og prosjekter. Arbeidet med håndtering av krisen har gitt oss viktig læring for å håndtere eventuelle andre kriser som måtte oppstå i fremtiden.

Vi har innført smitteverntiltak ved alle våre lokasjoner, og tilrettelagt for arbeid fra hjemmekontor i størst mulig grad. Dette har bidratt til å forhindre smitteutbrudd på arbeidsplassene. Særlig har dette vært viktig i land med høy grad av smitte og dårligere utbygd lokalt smittevern. Deler av vår virksomhet er definert som samfunnskritiske virksomheter. Som følge av dette har den delen av arbeidsstyrken som ikke har hatt mulighet til å utføre oppgaver fra hjemmekontor i stor grad hatt anledning til å møte på arbeidsplassen og gjennomføre oppgavene tilnærmet som normalt så lenge nødvendige tiltak opprettholdes.

Vi har utviklet en god digital møtekultur. Våre ledere har blitt trent i digital ledelse, og vi har hatt tett oppfølging av våre ansatte under pandemien. Vi har ikke mottatt signaler gjennom våre rapporteringsrutiner eller varslingssystemer om negative hendelser eller utfordringer med hensyn til menneskerettigheter fra noen av våre selskaper.

Vi har gjennomført et mindre antall nødvendige permisjoner, særlig gjaldt det i starten av pandemien, før vi fikk full oversikt over situasjonen. KONGSBERG har på det meste hatt om lag 750 ansatte permittert som følge av situasjonen rundt Covid-19. Ved utgangen av 2020 var de fleste av disse tilbake i arbeid.

I tillegg til å beskytte liv og helse har vi løpende vurdert risiko og tiltak for å sikre gjennomføring av driftskritiske operasjoner og prosjekter, inklusive IT-systemer og datasikkerhet i alle land hvor vi har forretningsdrift. Til sammen har tiltakene sikret arbeidsmiljøet og opprettholdt forretningsdriften igjennom hele pandemien uten vesentlige negative konsekvenser for våre kunder eller samarbeidspartnere.

Til toppen