Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Næringsliv og ansvar

Menneske­rettigheter

KONGSBERG respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som fastsatt i våre forretningsetiske retningslinjer. Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet.

Vår posisjon

Våre krav til egen virksomhet og vår leverandørkjede er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer vedtatt av vårt styre, samt våre prinsipper for leverandøradferd og våre interne obligatoriske styringsdokumenter for gjennomføring av risikovurdering og risikoreduserende tiltak i egen virksomhet, som er vedtatt av vår konsernledelse.

KONGSBERG støtter og vil arbeide for å overholde intensjonene nedfelt i:

 • FNs menneskerettighetserklæring
 • FNs barnekonvensjon
 • ILO-konvensjonene
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
 • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • FNs Global Compact
 • Rapporteringskrav i henhold til Global Reporting Initiative (GRI)

UNGP er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. KONGSBERG vil tilstrebe å overholde UNGP, og forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår risikovurdering og rapportering på menneskerettigheter. Vi erkjenner at vi har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettigheter. Dette gjelder uavhengig av hvor vi har virksomhet, og er særlig viktig i stater som ikke sikrer menneskerettighetene.

KONGSBERG etterlever prinsippene for næringsliv og menneskerettigheter ved å:

 • Følge lover og regler i de land vi er aktive i.
 • Være kjent med og benytte oss av FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant.
 • Kartlegge risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet.
 • Benytte oss av prinsippene “følg eller forklar” og vesentlighetsprinsippet.

KONGSBERG har identifisert følgende områder hvor vi har spesielt fokus med hensyn til menneskerettigheter:

 • Et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Ikke akseptere barnearbeid og tvangsarbeid.
 • Ikke-diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning etc.
 • Akseptabel arbeidstid og lønnsvilkår.
 • Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, eller friheten til å velge sine representanter.
 • Respekt for menneskerettigheter i de samfunnene der vi driver virksomhet. Dette innebærer å respektere menneskerettighetene til personer utenfor vår organisasjon, som kan bli påvirket av vår forretningsvirksomhet.

For disse områdene vil KONGSBERG identifisere de mest vesentlige menneskerettighetsrisikoene, som vil være kjernen i vår årlige risikovurdering og rapportering på menneskerettigheter. Risikoområdene vil revideres og oppdateres kontinuerlig, i tråd med risikobildet.

KONGSBERG vil kontinuerlig utføre risikovurderinger på menneskerettigheter, og basert på disse gjennomføre forebyggende og risikoreduserende tiltak for å unngå å forårsake eller bidra til alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Dersom det avdekkes alvorlige menneskerettighetsbrudd, eller høy risiko for slike, rapporteres det til nærmeste leder og til Compliance Officer, og håndteres fra sak til sak.

KONGSBERG vil rapportere status for menneskerettigheter årlig, som en del av vår bærekraftrapportering. Rapporteringen skal omfatte:

 • En oversikt over KONGSBERGs mest vesentlige menneskerettighetsrisikoer.
 • Eventuell avdekking av alvorlige menneskerettighetsbrudd tilknyttet de vesentlige risikoene, inklusive status fra forretningsområdene og fra leverandørkjeden.
 • En oversikt over forebyggende og risikoreduserende tiltak iverksatt, knyttet til hver vesentlige menneskerettighetsrisiko.
Governance

KONGSBERGs styringssystem er utformet for å fange opp et bredt spekter av risikoer knyttet til vår virksomhet, inkludert risikoer knyttet til politisk og militær ustabilitet i landene vi opererer i, samt vilkår som avviker fra våre forretningsetiske retningslinjer.

Ledelsens godkjennelse av betydelige tilbud, kontrakter og rammekontrakter

Alle tilbud som innebærer risikoer knyttet til politisk og militær ustabilitet, samt vilkår som avviker fra våre forretningsetiske retningslinjer, gjennomgår en omfattende risikovurdering. Dette inkluderer en uavhengig vurdering av menneskerettighetsrisikoer, gjennomført av Compliance-organisasjonen, som må godkjennes av styringsgruppen (ESG) i forretningsområdet. Tilbud som medfører vesentlig risiko forbundet med etterlevelse av lover og standarder, må også godkjennes av konsernets styre.

Leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører holder samme standard som oss, og har nedfelt våre krav i “Prinsipper for leverandøradferd”. Dette er en del av våre leverandøravtaler, og vi gjennomfører revisjoner i vår leverandørkjede som også omfatter menneskerettigheter. Vi har hatt oppmerksomhet om risiko for menneskerettighetsbrudd i vår leverandørkjede grunnet Covid-19 situasjonen, ingen avvik eller særskilte hendelser er rapportert.

Kommunikasjon med våre interessenter

Vi har hatt møter med noen av våre største finanssamarbeidspartnere i 2020, med hovedtema menneskerettigheter. Vi har årlig møte med vår største eier, Nærings- og fiskeridepartementet, hvor bærekraft og ESG-temaer behandles, herunder menneskerettigheter. Vi har engasjert oss i Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN), som er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som støtter opp om en norsk menneskerettighetslov for næringslivet.

Våre datterselskap og de ansatte engasjerer seg lokalt der vi har virksomhet, f.eks i India hvor datterselskap har etablert CSR-komité for støtte og bidrag til lokale tiltak og organisasjoner for utdanning, fattigdomsbekjempelse og prosjekter med særlig fokus på utdanning for jenter.

Våre utfordringer

Produktrisiko

KONGSBERG leverer et bredt spekter av verdensledende teknologi, inkludert marin robotikk og transportløsninger, komplekse integrerte forsvars-og kommunikasjonssystemer, romfarts- og overvåkningsteknologi og digitale økosystemer. Vår virksomhet er mangfoldig og dynamisk; det er også de tilhørende risikoene. KONGSBERG arbeider kontinuerlig for å identifisere og redusere nye risikoer, og forplikter seg til å forebygge potensiell ulovlig praksis knyttet til våre produkter.

Overholdelse av regler for handel og eksport

KONGSBERGs forsvarssystemer og militært utstyr faller inn under det norske eksportkontrollregimet, noe som betyr at de er underlagt strenge reguleringer fra norske myndigheter. Utenriksdepartementet (UD) inkluderer følgende vurderinger ved tildeling av eksportlisenser1):

 • Risikoen for at militært utstyr vil brukes for intern undertrykkelse.
 • Risikoen for at eksporten kan provosere, forlenge eller forverre eksisterende væpnede konflikter.
 • Kunnskap om at militært utstyr kan brukes til å begå folkemord, kriminalitet mot menneskeheten eller andre krigsforbrytelser.
 • Høy sannsynlighet for at det militære utstyret vil føre til brudd på internasjonale bestemmelser om terrorisme eller transnasjonalt organisert kriminalitet.
 • Risiko for at militær teknologi eller utstyr selges ulovlig i kjøpslandet.
 • Risikoen for at eksporten bidrar til alvorlig kjønnsbasert vold eller annen vold mot kvinner og barn.

KONGSBERG anser det norske eksportkontrollregimet som en integrert del av vår risikovurdering av menneskerettigheter. Overholdelse av norske og internasjonale eksportreguleringer har vår høyeste prioritet. KONGSBERG har etablert spesifikke rutiner og kontrollmekanismer for å ivareta dette, og vi vil arbeide kontinuerlig for å bygge og opprettholde en kultur for etterlevelse av eksportregelverket i hele konsernet.

Vi vil følge opp den norske regjeringens forslag til ny sanksjonslov, som har som formål å sikre at Norge raskt og effektivt kan gjennomføre EUs restriktive tiltak som Norge slutter opp om, i norsk rett. Det gjelder blant annet EUs nye sanksjonsregime mot alvorlige menneskerettighetsovergrep.

 

1) Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28.2.1992. Sist revidert: 28.11.2014

Mål og aktiviteter

Mål:
Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet
 • Mål for 2020 – hva sa vi?

  • KONGSBERG skal ha et rammeverk for menneskerettigheter i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer.
  • KONGSBERG skal redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet, og i vår leverandørkjede, ved å:
   1. Gjennomføre risikoanalyse for menneskerettigheter i egen virksomhet og iverksette avbøtende tiltak ved behov.
   2. Gjennomføre Due Diligence av leverandører.
   3. Følge opp leverandørene våre.
   4. Følge opp og sikre at våre oppkjøpte selskaper integrerer våre krav og rutiner.
   5. Gjennomføre tilpasset kompetanseheving og opplæring av personell.
Til toppen