Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Støtte til barn, unge og lokale formål

Samfunnsansvar

KONGSBERG bidrar til verdiskaping og økonomisk utvikling i lokalsamfunn hvor vi har vår virksomhet. Som et internasjonalt teknologikonsern har KONGSBERG et stort samfunnsansvar og vi er spesielt opptatt av å utvikle interesse for og kompetanse innen realfag blant barn og unge. Vi engasjerer oss også i lokalsamfunn hvor vi er representert, og i våre medarbeidere og deres familier ved å støtte idrett, kultur og sosiale formål.

Vi arrangerer årlig studentkonkurransen YOUR EXTREME som er en 48 timers caseoppgave, hvor grupper på 2-5 studenter løser et tenkt fremtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen.

Vi vil motivere studenter til å fullføre påbegynt utdannelse 

På ingeniørstudiene ser man at det er et stort frafall blant 1. og 2. års studenter på enkelte linjer. KONGSBERG har i flere år hatt et tett samarbeid med flere høgskoler og universiteter, blant annet NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge. Et etablert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner sikrer raskere overføring av den omstillingen som skjer i næringslivet til utdanningsinstitusjonene, for å sikre relevant studieinnhold. På den andre siden skal kunnskaps- og kompetanseutvikling i utdanningsinstitusjonene bidra til nyskaping og omstilling i næringslivet. Vi har satt i gang flere tiltak for å motivere studentene til å “stå løpet ut”. Ett av tiltakene er konkurransen YOUR EXTREME for studentene ved NTNU. Vi har siden 2013 arrangert denne studentkonkurransen som er en 48 timers caseoppgave, hvor grupper på 2–5 studenter løser et tenkt fremtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen. Formålet med konkurransen er å vise en sammenheng mellom det studentene lærer i studietiden og det de skal løse av oppgaver når de kommer ut i arbeidslivet. Grunnet Covid-19 lot ikke konkurransen seg gjennomføre på vanlig måte høsten 2020.

I tillegg til studentkonkurransen er KONGSBERG hovedsponsor for tre tverrfaglige studentprosjekter ved NTNU, hvor studentene får satt teori ut i praksis. KONGSBERG har siden 2014 vært hovedsponsor til Revolve NTNU hvor et nytt team med studenter hvert år skal utvikle, designe og bygge en racerbil som de deltar i konkurranse med.

Prosjektet Ascend NTNU deltar årlig i International Aerial Robotics Competition, som er en konkurranse med mål om å utfordre grensene for hva man kan få til med autonome droner.

I prosjektet Propulse NTNU designes, utvikles og bygges en rakett for å delta i Spaceport America Cup, som er verdens største rakettkonkurranse for studenter.

Fra teori til praksis – sommerjobbprogram

Hvert år tar KONGSBERG inn et stort antall studenter fordelt på ulike avdelinger og sommerprosjekter i hele konsernet. Prosjektene er veldig populære, og mange har blitt videreført over flere år. Grunnet Covid-19 lot ikke sommerprosjektene seg gjennomføre i 2020. Sommerjobbene viser studentene hvilke muligheter som finnes etter endt utdannelse, og vi ønsker at dette skal motivere dem til å yte noe ekstra i tilknytning til studiene sine, og fullføre sin grad. Samtidig er det en god rekrutteringsarena for oss hvor vi får mulighet til å bli kjent med studentene.

Vi vil bidra til å øke kvinneandelen på teknologifag

KONGSBERG jobber målrettet for å øke andelen kvinner som studerer teknologifag. I 2020 var det registrert kun 23 prosent kvinner på ingeniørfag. Ett av tiltakene KONGSBERG gjør for å bidra er å gi økonomisk støtte til Jenteprosjektet ADA. Formålet med prosjektet er å skape trivsel og motivasjon gjennom utdanningsløpet, samt å tilby et karrierenettverk og informere om jobbmuligheter. Et mål for sommerstudent-programmet er å ha en kvinneandel på minimum 45 prosent.

KONGSBERG har et av Norges største software-hus med over 1.000 ansatte på feltet. 


Vi støtter barn og unge for økt realfaginteresse

Realfag er nøkkelen til å løse noen av de utfordringer verden står overfor. Vi ønsker derfor å motivere barn og unge til å se nytteverdien i fysikk, matematikk og naturvitenskap gjennom en mengde tiltak helt fra barnehage til høyskole.

Vi støtter Vitensentere i Norge, som er et gratis tilbud til barnehager og skoler helt opp til videregående. Her blir barna introdusert for realfag gjennom lek og eksperimenter, samt undervisningsmoduler i fagområder som energi, mekanikk, matematikk, teknologi og animasjon med mer for de eldste. Vi samarbeider med en rekke ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Her bidrar vi med motivasjonsforedrag, vi inviterer på bedriftsbesøk, deltar på karrieredager og tar imot elever på utplassering i arbeidslivet. For studenter støtter vi utvalgte studentprosjekter der studentene ønsker å skrive sin hovedoppgave i samarbeid med KONGSBERG.

KONGSBERG er opptatt av å rekruttere og stimulere til fagutdanning og vi tilbyr, sammen med andre selskaper i Kongsberg, et unikt opplæringsprogram for lærlinger gjennom opplæringsbedriften K-tech. Ved komposittfabrikken på Kongsberg er det også etablert et eget fagbrev i polymerkomposittfaget. I 2020 hadde vi totalt 154 lærlinger.

Hos KONGSBERG Innovation Center kan våre ansatte ta med barn og eksperimentere med blant annet droner, roboter og visualisering. Senteret benyttes også ved besøk av lokale skoleklasser og samarbeid med tilreisende utdanningsinstitusjoner og studenter.

Hvert år tar Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) imot nye lærlinger som jobber med vedlikehold av fly og helikoptre. 


Inkludering i arbeidslivet

I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Et inkluderende arbeidsliv er viktig for alle parter, både enkeltpersoner som trenger jobb og bedrifter som trenger arbeidskraft. Samtidig er det viktig for samfunnet fordi det sikrer velferdsstaten vår. KONGSBERG har hatt fokus på å tilrettelegge enda bedre for å inkludere flere i arbeidslivet. Grunnet Covid-19 ble det redusert adgang til å ha personer på arbeidstrening. I løpet av 2020 har åtte personer hatt arbeidspraksis i konsernet. Vi ønsker å satse videre på dette og øke antallet når situasjonen tillater det igjen.

Bidrag til idrett, kultur og sosiale formål

KONGSBERGs sponsorstrategi fokuserer på aktiviteter og prosjekter nasjonalt og internasjonalt innenfor følgende områder: 

  • Sport – spesielt sportsaktiviteter for unge i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Kultur – spesielt i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Sosiale, humanitære og/eller miljøorienterte aktiviteter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – som har et bærekraftig mål.

I Norge har vi konsentrert støtten rundt lag og foreninger i lokalmiljøene hvor vi er representert. KONGSBERG har valgt å gi sin støtte til mange forskjellige idretter, spesielt for barn og ungdom, og våre økonomiske bidrag gis alltid til lag – ikke enkeltutøvere. Innen kultur har våre to største sponsoravtaler i 2020 vært Kongsberg Jazzfestival og Glogerfestspillene. Begge organisasjonene holder et meget høyt faglig nivå og har egne programmer for å utvikle unge talenter.

Våre datterselskaper og ansatte støtter ulike lokale initativ. Et eksempel er våre ansatte i Lynnwood, Washington som støtter den lokale veldedighetsorganisasjonen Beautiful Soles. Organisasjonen jobber med å støtte lokale familier med lav inntekt og hjemløse i området. I tillegg til å gi sko og sokker, hjelper de hjemløse familier ved å tilby mat, bleier og overnatting på motell for å holde disse familiene trygge og varme.

Vi støtter prosjekter som motiverer barn og unge til økt realfagsinteresse.

Samfunnsansvar

Jenter og teknologi

I serien “Åse blir kjent med” får seerne et unikt innblikk i selskapets produksjons­fasiliteter.

Jenter og teknologi

Norsk næringsliv rapporterer om et stort behov for teknologer. Yrker som teknisk fagarbeidere, ingeniører og realister er spesielt etterspurt. Dette er fagområder med svært lav kvinneandel. KONGSBERG jobber målrettet for å øke andelen kvinner som studerer teknologifag. Noen av tiltakene vi gjør er å sponse prosjekter som jobber for å øke kvinneandelen, samt tilby et karrierenettverk og informere om jobbmuligheter. Et mål for sommerstudentprogrammet er å ha en kvinneandel på minimum 45 prosent.

Året 2020 ble et utfordrende år for rekruttering på skoler og campuser. Pandemien gjorde det vanskelig å møte hverandre, og fysiske arrangementer ble avlyst. Et av tiltakene KONGSBERG iverksatte for å svare på disse utfordringene var YouTube-serien “Åse blir kjent med”. Formålet med serien var å informere, inspirere og motivere ungdom og studenter til å ta teknologifag, samt gi seerne et unikt innblikk i selskapets produksjonsfasiliteter. I tillegg har vi deltatt på en rekke digitale kurs, konferanser og nettverksmøter i regi av Jenteprosjektet ADA, både i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Under innspillingen av serien ble KONGSBERG invitert til Svalbard av prosjektet Jenter og Teknologi – et samarbeidsprosjekt av  Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges ingeniør og teknologiorganisasjon og Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering. Svalbard-turens formål var å øke engasjement og synlighet for rekruttering av kvinner til teknologifag. Blant deltakerne på turen var Jenter og Teknologi sine nye rollemodeller som høsten 2020 arrangerte en digital Norgesturné for å inspirere jenter på ungdoms- og videregående skole til å velge teknologiutdanning.

Til toppen