Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Integrert i vår forretnings­strategi

Klima og miljø

KONGSBERG har bærekraft og hensynet til klima og miljø integrert i vår forretningsstrategi. Vi utvikler innovative produkter og løsninger for våre kunder som reduserer klimagassutslipp, spesielt innenfor “Green Shipping” med utvikling av autonome fartøy, hybride løsninger og elektriske ferger. Vi utvikler teknologi ved samarbeid og bruk av “cross-over” teknologi mellom våre forretningsområder innen forsvar, maritimt og digitalt. Vi bidrar med samarbeid for å redusere skadelig påvirkning av havet gjennom styrings-systemer for oppdrettsanlegg, overvåking av havområder for illegalt fiske, plast i havet, havneovervåkning, fiskekvoter, styring av tråler med mer.

Vi overvåker våre egne produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk av energi, utslipp av CO2 og avfallshåndtering.

Vår målsetting har vært å redusere eget utslipp av CO2 med 20 prosent innen utgangen av 2020, med basis i tall for 2015. Vi erkjenner at vi sannsynligvis ikke vil nå vår målsetting. Utslipp målt i absolutte tall for konsernet, eksklusive oppkjøpte selskaper, er for 2019 på tilnærmet samme nivå som for 2015. Utslipp målt relativt i forhold til omsetning for konsernet, eksklusive oppkjøpte selskaper, er også stabilt fra 2015 til 2019.

Vi vil i 2020 sette nye mål for perioden frem til 2030. Vi har i 2019 gjennomført et pilotprosjekt for bruk av metodikken i “Science Based Target” i en av våre divisjoner i forsvarsvirksomheten. Formålet er å øke vår interne kompetanse og gi oss grunnlag for å vurdere om metodikken er egnet for å identifisere effektive mål for reduksjon av klimautslipp i hele vår verdikjede. Vi vil også fortsette vårt arbeid med å videreutvikle klimakrav til egen virksomhet, til våre leverandører, klimavennlig logistikk, sirkulær økonomi og klimavennlige bygg.

Vi overvåker våre egne produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk av energi, utslipp av CO2 og avfallshåndtering. Les mer om klima- og miljøregnskapet som omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter og større kontorer i utlandet. Under nøkkeltall presenteres også resultater innen verdiskaping, medarbeiderforhold og helse og sikkerhet i tillegg til klima og miljø.

KONGSBERG vil i 2020 videreutvikle analyse av vår klimarisiko og -muligheter, med bakgrunn i Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Alle våre forretningsområder er sertifisert iht ISO 14001 Miljøledelse, og vi jobber med å videreutvikle sirkulær økonomi i vår virksomhet. Et eksempel er sirkulær økonomi i vår divisjon for landsystemer i KDA, som tilbyr løsninger og tjenester gjennom livssyklusen til produktene, for å sikre lengre levetid for produktene, samt gi kunden mulighet for retur av produktet ved utløpet av brukstiden. Med dette initiativet bidrar vi til å redusere avfall når systemene ikke lenger er i bruk, og vi gjør det mulig å ta vare på komponentene for gjenbruk og videresalg.

Vi vil fortsette arbeidet for å videreutvikle intern kompetanse, verktøy og prosesser for analyser og rapportering. For årene 2015, -16 og -17 rapporterte vi til Carbon Disclosure Project (CDP), og oppnådde henholdsvis kategori E, B og C. Vi erfarte disse årene lav interesse fra våre interessenter for denne rapporteringen, sett på bakgrunn av at vi hadde et lavt internt CO2 fotavtrykk, og valgte derfor å ikke fortsette å rapportere. Vi opplever nå en økende interesse for CDP generelt, samtidig som metoden har blitt videreutviklet, og vi vil rapportere til CDP fra 2020.

Vi vil bidra til endring gjennom FNs handlings­plattform for bærekraftig havbruk (havplattform)

Vi vil bidra til endring gjennom FNs handlings­plattform for bærekraftig havbruk (havplattform)

KONGSBERG deler sterkt bekymringene for havets fremtidige helse. Et døende hav representerer høy risiko for planeten, mennesker, arter og verdensøkonomien. Vi har vært engasjerte i bærekraftige løsninger i flere tiår og forsøkt å forstå endringene, konsekvensene og hvordan vi kan bidra som en del av løsningen.

For to år siden ble vi medlem av FNs havplattform, som samler ledende aktører fra næringsliv, akademia og myndigheter for å diskutere hvordan havindustrien kan bidra til å nå bærekraftsmålene. Arbeidet med plattformen bygger på de ti prinsippene i FNs Global Compact, som skisserer næringslivets ansvar på områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Vi ser på samarbeid som helt avgjørende, og bare sammen kan vi virkelig gjøre utfordringene til muligheter.

Vi mener havplattformen og havprinsippene bør brukes som et felles fundament for selskaper til å vurdere egen innvirkning på havet, og for å videreutvikle selskapenes strategier på området. Sammen må vi identifisere hvordan vi kan aktivisere næringslivet, slik at vi kan levere sunne og produktive hav med bærekraftig sjømat, grønn skipsfart, fornybar energi, deling av havdata, og rent vann uten forsøpling. Sammen må vi definere hva det vil si å være forvaltere av havet.

Neste steg på agendaen er FNs havkonferanse i Lisboa i juni 2020. Konferansen vil være en viktig arena for privat sektor til å vise sitt engasjement for dette viktige arbeidet. Konsernsjef Geir Håøy vil være en av foredragsholderne og snakke for tettere samarbeid mellom vitenskap, myndigheter og privat sektor.

“Vi går nå inn i tiåret for handling og levering på de globale bærekraftsmålene. Om vi skal lykkes trenger vi bred tilgang til interessenter som kan utvikle nye teknologier og løsninger. Selskaper som Kongsberg Gruppen kan spille en nøkkelrolle i denne viktige innsatsen for å utvikle markedsbaserte løsninger som kan hjelpe oss å levere på bærekraftsmålene.”

Sturla Henriksen,
spesialrådgiver FNs Global Compact

Til toppen