Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Integrert i vår forretnings­strategi

Klima og miljø

Vi har som målsetting å sikre konkurransedyktig, langsiktig verdiskaping – i balanse med Parisavtalen. Dette skal vi gjøre ved å bruke vår teknologi og ekspertise for innovative, konkurransedyktige, lønnsomme og klimavennlige løsninger for våre kunder og partnere. Samtidig skal vi redusere det negative klima- og miljøavtrykket fra vår egen virksomhet og fra vår verdikjede.

KONGSBERG vil i 2021 utvikle en ny klimaplan i tråd med målene i Parisavtalen og Norges klimaplan. Vi skal legge vekt på reduksjon av karbonintensitet i egen virksomhet, øke bruken av miljøvennlig transport, redusere egen reising, øke mengden av resirkulering av avfall, optimalisere materialstyring og implementere større grad av sirkulær økonomi. Vi vil også videreutvikle vår analyse og rapportering av klimarisiko og -muligheter, med bakgrunn i Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), les mer om dette i eget kapittel.

Vår målsetting for perioden 2015–2020 har vært å redusere eget utslipp av CO2 med 20 prosent innen utgangen av 2020, med basis i tall for 2015. 2020 endte opp som et betydelig annerledes år enn vi planla, særlig på grunn av Covid-19-pandemien. Dette har også gitt utslag i klimastatistikkene. Trenden fra tidligere år viste en forholdsvis flat utvikling for våre klimautslipp. 2020 har vist at vi har beveget oss i riktig retning, ved at vi har oppnådd en vesentlig reduksjon av utslipp målt relativt i forhold til omsetning, med 38 prosent fra basisår 2015, og 30 prosent reduksjon målt i forhold til årsverk. Vårt utslipp i absolutte tall for 2020 er på nivå med 2015. Sett på denne bakgrunn synes det allikevel riktig å konkludere med at målet om reduksjon er oppnådd ved utgangen av 2020. Les mer om dette i kapitlet Klima- og miljøregnskap for 2020.

Vi overvåker våre egne produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk av energi, utslipp av CO2 og avfallshåndtering. Les mer om klima- og miljøregnskapet som omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter og større kontorer i utlandet. Under nøkkeltall presenteres også resultater innen verdiskaping, medarbeiderforhold og helse og sikkerhet i tillegg til klima og miljø.

Alle våre forretningsområder er sertifisert iht ISO 14001 Miljøledelse. Vi jobber med å videreutvikle sirkulær økonomi i vår virksomhet. Eksempler er divisjon for landsystemer i Kongsberg Defence & Aerospace, som tilbyr løsninger og tjenester gjennom livssyklusen til produktene for å sikre lengre levetid, samt gi kunden mulighet for retur av produktet ved utløpet av brukstiden. Kongsberg Maritime tilbyr å ta produkter tilbake etter endt levetid. Med disse initiativene bidrar vi til å redusere avfall når systemene ikke lenger er i bruk, og vi gjør det mulig å ta vare på komponentene for gjenbruk og videresalg.

Vi vil fortsette arbeidet for å videreutvikle intern kompetanse, verktøy og prosesser for analyser og rapportering. For 2020 rapporterte vi til Carbon Disclosure Project (CDP), og oppnådde kategori B. Vår besvarelse kan leses her.

 

 

I februar 2020 signerte Kongsberg Gruppen og Miljøstiftelsen Zero en treårig samarbeidsavtale. Hovedintensjonene for samarbeidet er å skape økt fart i skiftet til fornybare og utslippsfrie løsninger.

 

Til toppen