Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer

Klima- og miljøregnskap for 2019

Konsernet vedtok i 2016 et mål om å redusere utslipp av klimagassen CO2 med 20 prosent i forhold til omsetningen eller i absolutte tall innen utgangen av 2020, med basis i tall for 2015.

KONGSBERG har i 2019 kjøpt opp og integrert Commercial Marine og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway, og økt antall ansatte og omsetning betydelig. Andelen av omsetning fra maritim virksomhet og forsvar har endret seg fra prosentvis andel henholdsvis 58/42 for 2018, til 70/30 for 2019. Dette gir seg utslag i klimaregnskapet, og vanskeliggjør sammenligning. I tillegg kommer at datakvaliteten og omfanget av tallmaterialet for klimaregnskapet har blitt forbedret i perioden 2015–2019, noe som kan gi utslag i høyere tall for utslipp. Dette gjelder særlig for flyreiser bestilt utenfor Norge. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og vil etablere en ny klimastrategi fra 2020 og etablere en ny baseline og nye klimamål.

CO2-utslippet i 2015 var i underkant av 40.000 tonn.

Utslipp i tonn for konsernet eksklusive oppkjøpte selskaper var for 2019 på tilnærmet samme nivå som for 2015. For konsernet, inklusive oppkjøpte selskaper, er totalt utslipp CO2 beregnet til 60.400 tonn for 2019.

Beregnet forholdstall for totalt utslipp i forhold til omsetning er stabilt fra 2015, og viser en svak økning beregnet i forhold til antall årsverk.

CO2-utslipp

Totalt (eksklusive oppkjøpte enheter) 40.274 tonn (+2,6 % fra 2015 (baseline år))

Totalt 60.393 tonn (inklusive oppkjøpte selskaper)

Direkte utslipp3)4)

Tonn

698 tonn

Våre direkte og indirekte utslipp, som gjelder energiforbruk, viser en reduksjon både i forhold til omsetning og ansatte. Det samme gjelder for utslipp relatert til frakt av varer. Utslipp relatert til flyreiser viser en økning ift omsetning/ansatte. Dette skyldes i hovedsak betydelig økning av kundestøtteaktiviteten i KM som følge av oppkjøpet av Commercial Marine. Dette er en organisasjon med høy grad av reiserelatert aktivitet. Se forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.

CO2-utslipp

Tonn
Tonn
Endringer siste år
2019
eksklusive
oppkjøpte
selskaper
Endringer
siste år
2019
inklusive
oppkjøpte
selskaper
2018
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
-16 %
698
+51 %
1 251
830
1 065
Olje og gass (forretningsområde)
Olje og gass (forretningsområde)
657
1 210
631
943
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
41
41
199
122
 
 
 
 
 
 
 
 
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
-2 %
10 085
+43 %
14 672
10 290
9 670
Elektrisitet (forretnings­område)
Elektrisitet (forretnings­område)
8 389
11 912
8 521
8 007
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
1 670
1 670
1 766
1 656
Fjernvarme fra ekstern leverandør
Fjernvarme fra ekstern leverandør
17
1 081
3
7
Fjernkjøling fra ekstern leverandør
Fjernkjøling fra ekstern leverandør
9
9
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Scope 3 (Andre utslipp)
Scope 3 (Andre utslipp)
+12 %
18 8035)
+101 %
33 782
16 800
12 607
Flyreiser kjøpt i Norge
Flyreiser kjøpt i Norge
8 905
23 885
10 224
8 936
Flyreiser kjøpt i utlandet
Flyreiser kjøpt i utlandet
9 897
9 897
6 576
3 671
 
 
 
 
 
 
 
 
Sum uten frakt
Sum uten frakt
+6 %
29 586
+78 %
49 705
27 920
23 342
Frakt av varer betalt i Norge
Frakt av varer betalt i Norge
+42 %
10 6886)
+42 %
10 688
7 546
9 175
Sum inkludert frakt
Sum inkludert frakt
+14 %
40 274
+70 %
60 393
35 466
32 517

Miljøregnskapet omfatter følgende kilder til utslipp av CO2:

  • Direkte utslipp (Scope 1): Utslipp fra bruk av fyrings­olje og gass til oppvarming og prosess, samt fra produksjon av fjernvarme ved Kongsberg Teknologipark.
  • Indirekte utslipp fra elektrisitet (Scope 2): Utslipp fra forbruk av elektrisitet samt fjernvarme eller fjernkjøling fra eksterne leveran­dører. CO2-utslippsfaktorer benyttet for elektrisitet er lokasjons­basert og i henhold til GHG Protocol Scope 2 Guidance1).
  • Utslipp fra flyreiser og transport av gods og varer (Scope 3): Utslipp fra flyreiser og utslipp knyttet til transport av gods og varer2).


1) Kilde: 2015-data fra Department for Environment Food & Rural Affairs, UK. www.ukconversionfactorscarbon­smart.co.uk. For Norge er det benyttet en lokasjonsbasert faktor på 50t CO2/GWh (denne utslippsfaktoren for Norge er benyttet også i tidligere rapporteringsår).
2) Utslipp av CO2 fra transport er begrenset til import, eksport og innenlands transport, betalbart i Norge.
3) Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjern varme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør i forretnings områdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
4) Tall for 2019 viser utslipp eksklusive oppkjøpte selskaper.
5) Tall for 2019 inkluderer flyreiser kjøpt i utlandet for oppkjøpte selskaper.
6) Tall for 2019 inkluderer oppkjøpte selskaper.

Energiforbruk

Totalt (eksklusive oppkjøpte enheter) 124,46 GWh (-5,1 % fra 2018)

Totalt 165,12 GWh (inklusive oppkjøpte selskaper)

Elektrisitet

GWh

95,79 GWh

Grafer: Energiforbruk eksklusive oppkjøpte selskaper. Tallene inkluderer elektrisitet, olje og gass, samt gjenvunnet energi benyttet av Kongsberg Teknologipark til produksjon av fjernvarme, fjernkjøling og trykkluft også levert til selskaper utenfor KONGSBERG. Se forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.

KONGSBERG benytter energi i form av elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, gass og fyringsolje i sin virksomhet. Kongsberg Teknologipark produserer fjernvarme, fjernkjøling og trykkluft til bedrifter lokalisert i teknologiparkene i Kongsberg. Om lag halvparten leveres til andre bedrifter i teknologiparken. Fjernvarme og fjernkjøling produseres ved bruk av elektrisitet, fyringsolje, gass og varmegjenvinning. Effektiv teknologi gjør at det årlig tas ut i størrelsesorden 20–25 GWh i form av varmegjenvinning ved anlegget til Kongsberg Teknologipark. Det er ønskelig å kunne ta ut mest mulig varmegjenvinning fra anlegget, da dette bidrar til at forbruket av olje, gass og elektrisitet blir tilsvarende lavere. I 2019 ble det gjenvunnet 25 GWh ved anlegget.

Avfall

Totalt (eksklusive oppkjøpte enheter) 2.239 tonn (+19 % fra 2018)

Totalt 7.830 tonn (inklusive oppkjøpte selskaper)

Restavfall

Tonn

559 tonn

GraferAvfallsproduksjon eksklusive oppkjøpte selskaper. Se forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.

Avfallsmengder inngår i KONGSBERGs interne miljørapportering der det rapporteres på generert avfall fordelt på avfallskategorier og avfall til gjenvinning fordelt på gjenvinningsfraksjoner.

 

Til toppen