Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer

Klima- og miljøregnskap for 2020

Konsernet vedtok i 2016 et mål om å redusere utslipp av klimagassen CO2 med 20 prosent i forhold til omsetningen eller i absolutte tall, innen utgangen av 2020 med basisår 2015. I løpet av disse fem årene har selskapet gjennomgått store endringer og opplevd sterk vekst, både organisk og ved oppkjøp. I 2020 har virksomheten vært preget av Covid-19-pandemien som særlig har medført redusert reisevirksomhet, samtidig som vi har økt vår omsetning.

2020 endte opp som et betydelig annerledes år enn vi planla, særlig på grunn av Covid-19 pandemien. Dette har også gitt utslag i klimastatistikkene. Trenden fra tidligere år viste en forholdsvis flat utvikling for våre klimautslipp. 2020 har vist at vi har beveget oss i riktig retning, ved at vi har oppnådd en vesentlig reduksjon av utslipp målt relativt i forhold til omsetning, med 33 prosent fra basisår 2015, og 28 prosent reduksjon målt i forhold til årsverk.

Datakvaliteten og omfanget av tallmaterialet for klimaregnskapet har også blitt vesentlig forbedret i perioden 2015–2020, noe som har gitt utslag i høyere tall for utslipp, spesielt hva gjelder flytransport og frakt. Dette gjør at tall fra tidlig i perioden kan sies å være upresise og for lave, sammenlignet med tall fra slutten av perioden, gitt den forbedringen i målemetode vi har opplevd.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og etablering av en ny klima-strategi gjeldende fra 2021 med ny baseline og nye klimamål.

2015
2020
Endring
Totalt utslipp CO2 (tonn)
Totalt utslipp CO2 (tonn)
39 268
40 619
+3,4 %
Driftsinntekter (MNOK)
Driftsinntekter (MNOK)
17 032
25 612
+50 %
CO2 utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
CO2 utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
2,4
1,6
-33 %
CO2 utslipp pr årsverk (tonn/årsverk)
CO2 utslipp pr årsverk (tonn/årsverk)
5,3
3,8
-28 %

CO2-utslipp

Totalt 40.619 tonn 
(+3,4 % fra 2015 (baseline år))

Direkte utslipp3)4)

Tonn

1.229 tonn

Våre direkte og indirekte utslipp, som gjelder energiforbruk, viser en reduksjon, det samme gjelder for utslipp relatert til flyreiser og frakt av varer, sett i forhold til 2019. Dette skyldes i hovedsak effekter av Covid-19 pandemien. Se nærmere om forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.

CO2-utslipp

Tonn
Tonn
Endringer siste år
20204)
20194)
2018
 
 
 
 
 
 
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
-2 %
1 229
1 251
830
Olje og gass (forretningsområde)
Olje og gass (forretningsområde)
1 188
1 210
631
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
40
41
199
 
 
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
-5 %
13 891
14 672
10 290
Elektrisitet (forretnings­område)
Elektrisitet (forretnings­område)
11 104
11 912
8 521
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
1 359
1 670
1 766
Fjernvarme fra ekstern leverandør
Fjernvarme fra ekstern leverandør
1 410
1 081
3
Fjernkjøling fra ekstern leverandør
Fjernkjøling fra ekstern leverandør
18
9
0
 
 
Scope 3 (Andre utslipp)
Scope 3 (Andre utslipp)
-76 %
7 979
33 782
16 800
Flyreiser kjøpt i Norge
Flyreiser kjøpt i Norge
6 051
23 885
10 224
Flyreiser kjøpt i utlandet
Flyreiser kjøpt i utlandet
1 928
9 897
6 576
 
 
Sum uten frakt
Sum uten frakt
-54 %
23 098
49 705
27 920
Frakt av varer betalt i Norge
Frakt av varer betalt i Norge
-28 %
17 590
24 4095)
7 546
Sum inkludert frakt
Sum inkludert frakt
-45 %
40 619
74 114
35 466

Miljøregnskapet omfatter følgende kilder til utslipp av CO2:

  • Direkte utslipp (Scope 1): Utslipp fra bruk av fyringsolje og gass til oppvarming og prosess, samt fra produksjon av fjernvarme ved Kongsberg Teknologipark.
  • Indirekte utslipp fra elektrisitet (Scope 2): Utslipp fra forbruk av elektrisitet samt fjernvarme eller fjernkjøling fra eksterne leveran-dører. CO2-utslippsfaktorer benyttet for elektrisitet er lokasjons-basert og i henhold til GHG Protocol Scope 2Guidance1).
  • Utslipp fra flyreiser og transport av gods og varer (Scope 3): Utslipp fra flyreiser og utslipp knyttet til transport av gods og varer2).


1) Kilde: 2015-data fra Department for Environment Food & Rural Affairs, UK. www.ukconversionfactorscarbon­smart.co.uk. For Norge er det benyttet en lokasjonsbasert faktor på 50t CO2/GWh (denne utslippsfaktoren for Norge er benyttet også i tidligere rapporteringsår).
2)Utslipp av CO2 fra transport er begrenset til import, eksport og innenlands transport, betalbart i Norge.
3) Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjern varme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør i forretnings områdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
4) Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskap Hydroid.
5) Tall for 2019 er korrigert for endring i rapporteringsgrunnlag for frakt.

Energiforbruk

Totalt 167,06 GWh
(-6 % fra 2019) 

Elektrisitet

GWh

122,51 GWh

Grafer: Energiforbruk for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskap Hydroid. Tallene inkluderer elektrisitet, olje og gass, samt gjenvunnet energi benyttet av Kongsberg Teknologipark til produksjon av fjernvarme, fjernkjøling og trykkluft også levert til selskaper utenfor KONGSBERG. Se forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.


KONGSBERG benytter energi i form av elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, gass og fyringsolje i sin virksomhet. Kongsberg Teknologipark produserer fjernvarme, fjernkjøling og trykkluft til bedrifter lokalisert i teknologiparkene i Kongsberg. Om lag halvparten leveres til andre bedrifter i teknologiparken. Fjernvarme og fjernkjøling produseres ved bruk av elektrisitet, fyringsolje, gass og varmegjenvinning. Effektiv teknologi gjør at det årlig tas ut i størrelsesorden 20–26 GWh i form av varmegjenvinning ved anlegget til Kongsberg Teknologipark. Det er ønskelig å kunne ta ut mest mulig varmegjenvinning fra anlegget, da dette bidrar til at forbruket av olje, gass og elektrisitet blir tilsvarende lavere. I 2020 ble det gjenvunnet 26 GWh ved anlegget.

Avfall

Totalt 7.420 tonn
(-5 % fra 2019) 

Restavfall

Tonn

1.029 tonn

Grafer2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskap Hydroid. Se forholdstall i tabeller for CO2-utslipp, energibruk og avfall.


Avfallsmengder inngår i KONGSBERGs interne miljørapportering der det rapporteres på generert avfall fordelt på avfallskategorier og avfall til gjenvinning fordelt på gjenvinningsfraksjoner.

 

Til toppen