Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

KONGSBERG ønsker å bidra til det grønne skiftet

Klimarisiko

Klimaet er i kontinuerlig endring. Risikoen for at verden ikke greier å redusere klimautslippene på en slik måte at temperaturøkningene begrenses i tråd med Parisavtalen, vil medføre risiko og utfordringer – også for næringslivet.

Konsernets ledelse og styre utformer vår forretningsstrategi, hvor bærekraft- og klimastrategi inngår. Vår overordnede risikovurdering omfatter ulike scenarier for geopolitiske, klimarelaterte og markedsmessige forhold med mer. Generelt vurderer vi muligheter og risiko på bakgrunn av hva vi anser som mest sannsynlige fremtidsscenarioer.   

KONGSBERG har gjennomført en kartlegging av status og identifisert forbedringspunkter for vår interne risikoprosess for klimavurderinger i henhold til Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). På bakgrunn av denne vil vi i 2021 videreutvikle vår risikoprosess for å inkludere klimarisiko i større grad.

Vår vurdering av fysisk risiko som følge av klimaendringer er at kostnader forårsaket av fysisk skade fra for eksempel flom, orkaner, tørke, branner osv. er relativt lav i egen virksomhet. Vi har god kartlegging av produksjonssteder og kontorer og vi har relevante sikringstiltak og alternative leveranselinjer for de lokasjoner som kan bli rammet av f.eks flom.

Vi vurderer overgangsrisiko, som er økonomisk risiko knyttet til overgangen til nullutslippssamfunnet, som lav til moderat for KONGSBERG. Det kan innebære en risiko for oss at maritim sektor generelt er eksponert for markedsmessig- og overgangsrisiko særlig knyttet til olje og gassvirksomhet, som igjen kan påvirke etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Ny teknologi kan medføre disruptive markedsendringer.

Endringer i klimapolitikken kan føre til endrede rammevilkår, som for eksempel økning av karbonprising for å redusere utslipp eller strengere lovregulering. Dette kan slå særlig negativt ut for olje- og gassvirksomhet generelt, og enkeltssegmenter som for eksempel cruise-næringen. KONGSBERG er eksponert mot disse markedene, men har over de siste ti årene utvidet vårt leveranseomfang betydelig, både hva gjelder markedene vi leverer til og produktene og systemene som leveres. Kongsberg Maritimes produkter og systemer bidrar i stor grad til mer energieffektiv utnyttelse av enheten det installeres på. KONGSBERG har satset betydelig, og vil også fremover, som ledende teknologibedrift, ha store muligheter for å utvikle konkurransedyktig teknologi som svarer på markedets økende etterspørsel etter lavutslippsprodukter og tjenester. Vi investerer vesentlig i forsking og utvikling for innovative og bærekraftige løsninger for våre kunder for å møte denne risikoen

Vi har ikke energikrevende produksjon og har lave interne utslipp. Vi fokuserer på miljøvennlige transportmetoder, og er i prosess for å videreutvikle sirkulær økonomi, både i vår interne drift og i et leveranseperspektiv.

Ansvarsrisiko, som erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer, vurderes som lav for KONGSBERG. Det samme gjelder omdømmerisiko som kan treffe selskaper som blir ansett å ha bidratt til klimaendringer, eller for ikke å gjøre nok for å begrense effektene av klimaendringer. Vår vurdering er at vår teknologi er en del av løsningen og bidrar til overgangen til nullutslippssamfunnet.


TCFD_table_NO.jpg

1) Se klimaregnskap.

Til toppen