Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

KONGSBERG ønsker å bidra til det grønne skiftet

Klimarisiko

Klimaet er i kontinuerlig endring. Hendelser grunnet ekstremvær og risikoen for at verden ikke greier å redusere klimautslippene på en slik måte at temperaturøkningene begrenses i tråd med Parisavtalen, vil medføre risiko og utfordringer – også for næringslivet. KONGSBERG ønsker å bidra til det grønne skiftet for å redusere denne risikoen.

Teknologiutvikling er en del av løsningen for overgang til nullutslippssamfunnet.

KONGSBERG har startet opp en prosess for å vurdere og rapportere om klimarisiko med bakgrunn i Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD)1).

Vår ledelse og styre utformer vår forretningsstrategi, hvor bærekraft og klimastrategi inngår. Vår overordnede risikovurdering omfatter ulike scenarier for geopolitiske forhold, klimarelaterte forhold, markedsmessige forhold med mer. Vi vurderer muligheter og risiko på bakgrunn av hva vi anser som mest sannsynlige scenarier. Våre forretningsområder gjennomfører kontinuerlige risikovurderinger, og fra 2019 har vi startet en metodisk tilnærming for å inkludere klimarisiko. Dette vil bli videreutviklet fra 2020, blant annet vil leverandørkjede og logistikk bli inkludert.

Våre risikovurderinger er foreløpige, og vil bli videreutviklet og oppdatert løpende.

Vår vurdering av fysisk risiko som følge av klimaendringer, er at kostnader forårsaket av fysisk skade fra for eksempel flom, orkaner, tørke, branner osv. er lav i egen virksomhet. Vi har god kartlegging av produksjonssteder og kontorer og relevante sikringstiltak for de lokasjoner som kan bli rammet av f.eks flom.

Vi vurderer overgangsrisiko, som er økonomisk risiko knyttet til overgangen til nullutslippssamfunnet, som relativt lav for KONGSBERG. Samtidig kan det innebære en risiko for oss at maritim sektor generelt er eksponert for markedsmessig og overgangs risiko, særlig knyttet til olje og gassvirksomhet, som igjen kan påvirke etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Endringer i klimapolitikken kan føre til endrede rammevilkår, som for eksempel økning av karbonprising for å redusere utslipp eller strengere lovregulering. Vi har ikke energikrevende produksjon og har lave totale utslipp. En vesentlig økning av prising relatert til flyreiser kan medføre økte kostnader for oss, men dette antas å gjelde tilsvarende for øvrige aktører i markedet og forventes ikke å påvirke konkurransesituasjonen vesentlig.

KONGSBERG vil som en ledende teknologibedrift ha store muligheter for å utvikle konkurransedyktig teknologi, som svarer på markedets økende etterspørsel etter lavutslipps-produkter og -tjenester.

Ansvarsrisiko, som erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer, vurderes som lav for KONGSBERG. Det samme gjelder omdømmerisiko, som kan treffe selskaper som blir ansett å ha bidratt til klimaendringer, eller for ikke å gjøre nok for å begrense effektene av klimaendringer. Vår vurdering er at vår teknologi er en del av løsningen og bidrar til overgangen til nullutslippssamfunnet.

  1. G20-landenes “Financial Stability Board” har etablert Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) for å utvikle en metode for å vurdere og rapportere på klimarelatert finansiell usikkerhet.
Til toppen