Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Rammeverk for utarbeidelse av bærekraftrapporten

Stortingsmelding nr. 8 (2019–2020)
Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning 

Stortingsmelding nr. 27 (2013–2014)
Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Den norske stat eier 50,004 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen. Statens eierandel blir forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet. Prosessen vi har benyttet for å definere innholdet i rapporten søker å sikre at vi rapporterer i henhold til de forventninger som stilles til oss gjennom stortingsmeldingene.

Global Compact 

KONGSBERG sluttet seg til FN-initiativet UN Global Compact i 2006. Det betyr blant annet at vi hvert år skal rapportere aktiviteter og resultater innen initiativets prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Konsernets bærekraftrapport fungerer som en slik rapport – COP (Communication on Progress). For flere detaljer om Global Compact se deres hjemmeside, www.unglobalcompact.org

Global Reporting Initiative (GRI) – standarder og hvilke indikatorer vi rapporterer på

Vi benytter GRI-Standarder for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling. Retningslinjene omfatter økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner knyttet til virksomheten, og er det ledende globale initiativet på området.

For 2020 har vi tilstrebet å rapportere iht vesentlighetsanalysen gjennomført i siste kvartal 2019. Denne er nærmere beskrevet under “Strategi og prioritering for bærekraft og ESG”.

Vi oppfatter vår rapporteringspraksis i all hovedsak å være i samsvar med GRIs rapporteringsprinsipper. GRI anvender en klassifisering som viser i hvilket omfang et selskap bruker GRIs definisjoner og opplysningskrav, henholdsvis Core eller Comprehensive. KONGSBERG har valgt å rapportere på nivå Core.

Sammenhengen mellom hoved­temaene identifisert i vår vesentlighetsanalyse og GRI-Standarder er nærmere beskrevet på vår hjemmeside www.kongsberg.com/investor-relations/reports-and-presentations/. Her vises en indeks for hvilke GRI-Standarder og indikatorer som er rapportert og hvor informasjonen er gitt i selskapets årsrapport og bærekraftrapport. For flere detaljer om GRI, se deres hjemmeside, www.globalreporting.org

Regnskapsloven

Regnskapsloven stiller krav om at store foretak i årsberetningen eller i egen rapport må rapportere på sitt samfunnsansvar. Redegjørelsen skal dekke hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Det er vår oppfatning at Bærekraftrapporten for 2020 oppfyller regnskapslovens krav på dette området.

Euronexts retningslinjer gjeldende fra 2020

Vår rapporteringspraksis er, etter vår oppfatning, også i all hovedsak i samsvar med Euronext (Oslo Børs) sine retningslinjer. De er basert på standardene for samfunnsansvarsrapportering til GRI (GRI-Standarder). Retningslinjene beskriver forventningene til gjennomføring av prosess for vesentlighetsanalyse, virksomhetsstyring, kommunikasjon og årlig oppdatering.


Behandling i ledelse og styre

Konsernets bærekraftrapport er i sin helhet behandlet og godkjent av konsernledelsen og konsernets styre.

Ekstern verifisering

Bærekraftrapporten er verifisert av tredjepart, revisjonsselskapet Deloitte. Se revisoruttalelse for 2020.

Til toppen