Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Teknologi for globale utfordringer

Strategi og prioritering for bærekraft og ESG

Bærekraftig innovasjon er en integrert del av KONGSBERGs forretningsstrategi. Vårt største bidrag til å nå bærekraftsmålene er å levere høyteknologiske produkter og tjenester som reduserer våre kunders utslipp av skadelige klimagasser.

Vår forretningsstrategi

Bærekraft og ESG er forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift. Vi skal posisjonere oss og gripe mulighetene som ligger i det “grønne og digitale skiftet”, overgangen til nullutslippssamfunnet og de utfordringer våre kunder står overfor. Vi skal være i forkant for å imøtekomme de akselererende regulatoriske endringene og våre interessenters forventninger og krav.

Vår unike posisjon med samarbeid og bruk av “cross-over”-teknologi mellom våre forretningsområder muliggjør innovasjon med hensyn til både teknologi og bærekraft.

Spesielt gjelder dette innenfor “Green Shipping” ved utvikling av autonome fartøy, hybride løsninger og elektriske ferger. Vår unike posisjon med samarbeid og bruk av “cross-over”-teknologi mellom våre forretningsområder muliggjør innovasjon og styrker vår omstillingsevne. Vi samarbeider både med private og offentlige aktører for å utvikle miljøvennlige produkter og løsninger. Ved å tenke mer bærekraftig i vår innovasjon styrkes også vår globale konkurransekraft.

Vår interne drift har et relativt lavt utslippsnivå av klimagasser. Vi har hatt en klimaplan for perioden 2015–2020 med  målsetting om 20 prosent reduksjon av klimagasser, les mer om det i kapittelet om klima og miljø. Vi vil implementere en ny klimaplan i 2021 for vår interne drift, med målsetting om å bidra til Norges klimamål for 2030, og oppfyllelse av Paris-avtalens intensjon.

Vesentlighetsanalyse

I siste kvartal av 2019 gjennomførte vi en omfattende vesentlighetsanalyse for å få mer kunnskap om hva våre eiere, ansatte, forretningspartnere, finansinstitusjoner og samfunnet forventer av oss med hensyn til bærekraft, økonomiske, miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG) og hva de vektlegger mest, sett i sammenheng med våre egne vurderinger. Dette danner grunnlag for vårt strategiske arbeid og prioriteringer fremover. Vi vil gjennomføre vesentlighetsanalyser periodisk, og følger med på eventuelle nye temaer som vurderes som vesentlige. For 2020 er det naturlig å ta inn Covid-19-situasjonen i temaet HMS og løfte det opp fra medium vesentlighet til høy vesentlighet. Les mer om dette under kapitlet for helse, miljø, sikkerhet og våre medarbeidere. Temaene presenteres i matrisen knyttet til de bærekraftsmålene hvor vi mener vi kan bidra mest.Vesentlighetsanalyse-2020-NO.png


Operasjonalisering av vår bærekraft og ESG-strategi

I 2020 har vi gjennomført en prosess som har involvert alle våre forretningsområder og ledelse, for å definere våre hovedmål for ESG for 2021 og fremover, og hvilke KPI-er vi skal bruke for å dokumentere måloppnåelse. Vi vil starte rapportering på KPI-ene fra 2021. Års- og bærekraftrapporten for 2020 vil vise måloppnåelse for de målene som var satt i 2019, gjeldende for 2020.

Prioritering av våre mest vesentlige ESG-temaer

Miljø- og klima
 • Vi skal øke vår markedssatsning, forskning og utvikling og innovasjon på løsninger for morgendagens utfordringer og som bidrar til klimanøytralitet, ressurs-effektivisering og sirkulære løsninger for våre kunder.
 • Vi skal redusere vårt eget klimaavtrykk i samarbeid med våre leverandører, særlig for transport og reiser, samt øke sirkularitet i egen drift.
Sosiale forhold
 • Vi skal aktivt jobbe med å ha en inkluderende arbeidskultur uten forskjellsbehandling eller diskriminering.
 • Vi skal ikke ha brudd på menneske- eller arbeidstakerrettigheter i vår virksomhet.
 • Vi skal sørge for å øke og vedlikeholde våre ansattes kompetanse.
Styringsmessige forhold (Governance)
 • Vi skal utføre vår virksomhet på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte.
 • Vårt styringssystem og complianceprogram skal understøtte vår kultur og adferd.
 • Vi skal ha risikobaserte internkontroll-systemer for å beskytte og følge opp vår virksomhet.

Integrering av ESG i våre forretningsprosesser

Vi jobber kontinuerlig med å integrere våre ESG-mål i virksomheten. Eksempler er:

 • Strategi; vi følger nøye med på og analyserer regulatoriske krav og interessenters forventninger for å forstå konsekvensene for vår strategiutvikling. Vi ser etter både risiko og markedsmuligheter for å gi et betydelig og positivt bidrag til bærekraft og ESG.
 • Finans;vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og rapporteringsprosesser for å sikre høyt nivå av åpenhet og nye rapporteringskrav, som EU’s klassifiseringsforordning (taksonomi).
 • Anskaffelser og leverandørkjede; vi oppdaterer våre kriterier for leverandørvalg og krav til anskaffelser i tråd med våre egne mål.
 • Evaluering og valg av forretningspartnere; i tillegg til nødvendige ferdigheter, legger vi vekt på forretningspartnernes ESG-profil.

EUs Green Deal og handlingsplan for bærekraftig finans

Vi forbereder oss på nye rapporteringskrav som vil følge av EUs klassifiseringsforordning. Vi forventer at utviklingen av denne taksonomien vil være en pådriver for innovative teknologiske forretningsmuligheter innenfor markedssegmenter hvor vi er sterke og har potensial for videre utvikling.

FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål skal bidra til at det overordnede målet om en bærekraftig verden skal realiseres innen 2030. Oppnåelse av bærekraftsmålene er helt avhengig av næringslivets innsats.

Vi har valgt ut de bærekraftsmålene hvor vi mener vi kan bidra mest, samtidig som vi har et bevisst forhold til at alle målene er viktige. Vi søker å støtte oppunder alle målene gjennom vår virksomhet, både med hensyn til å redusere eventuell negativ påvirkning, og å gripe de forretningsmulighetene som målene kan gi.


Mål nummer 7, 9 og 14 er de målene vi mener vi kan bidra mest til ved vår teknologiutvikling og innovasjon for bærekraftige løsninger. Våre produkter og løsninger bidrar til redusert energiforbruk, effektivisering og overgang fra fossilt drivstoff til renere energikilder for våre kunder. Dette gir også store forretningsmuligheter samtidig som vi bidrar til at bærekraftsmålene oppnås. Eksempler er autonome og elektriske ferger, styringssystemer til bruk i fiskeoppdrett og på fisketrålere, overvåking av havområder for illegalt fiske og kontroll av fiskekvoter og plast i havet. Teknologiutvikling i forsvarsdelen av virksomheten muliggjør mange av de innovative bærekraftige løsningene, såkalt “cross-over”-teknologi. Vi skal også redusere vårt eget energiforbruk ved effektivisering og gode holdninger, og vi skal bruke mest mulig energi fra fornybare kilder i våre bygninger og transportmidler. Vi har planer for våre ansatte for fremtidig kompetansebehov for tekniske og atferdsmessige ferdigheter, og vi stimulerer til medarbeiderdrevet innovasjon ved prosjektdeltakelse og muligheter for videreutdanning. Vi deltar i samarbeidsprosjekter som omfattes av offentlige støtteordninger for innovative bærekraftige løsninger. Til sammen understøtter dette mål nummer 13 “stoppe klimaendringene”.

Mål nummer 4 støttes ved at vi har et utstrakt samarbeid med universiteter og høyskoler, arrangerer studentprogrammer for NTNU og har sommerstudenter for å motivere realfagsstudenter til å fullføre utdanningen. Vi støtter Vitensenteret i Kongsberg og samarbeider med barne- og ungdomsskoler om realfagsundervisning. Vi søker å videreføre et slikt engasjement også i vår internasjonale virksomhet.

Mål nummer 5 støttes ved at vi jobber aktivt med å øke kvinneandelen og gi like rettigheter til kjønnene, og ved det påvirke et tradisjonelt mannsdominert arbeidsmiljø til å bli mer likestilt. Vi jobber aktivt med likestilling ved å sette mål for kjønnsfordeling i vår totale arbeidsstyrke og i ledergrupper. Vi har en policy for lik lønn for kvinner og menn, og vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering.

Mål nummer 8 støttes ved at vi legger norsk standard og ILOs konvensjoner til grunn for vår virksomhet i alle land, og stiller samme krav til våre leverandører. Vi bidrar ved det til å beskytte arbeidstakerrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i egen bedrift og i vår leverandørkjede. Vi søker å bidra til bærekraftig økonomisk vekst ved innovasjon og forskning og utvikling, også i samarbeidsprosjekter med andre bedrifter og organisasjoner. Vi ansetter personer på arbeidstrening for å bidra til at personer som ellers kan ha risiko for å falle utenfor arbeidslivet kommer i jobb.

Mål nummer 16 støttes ved at vi har etablert retningslinjer, en omfattende og robust internkontroll av eksport, og sanksjoner for å eliminere risiko for at særlig våre forsvarsprodukter kan bli brukt i strid med internasjonale regler og humanitær-retten. Tilsvarende har vi et omfattende antikorrupsjonsprogram i hele vår internasjonale virksomhet. Vi har etablert varslingskanaler hvor ansatte kan rapportere mistanke om brudd på lover eller våre etiske retningslinjer, og vi har strenge krav til vår leverandørkjede for å unngå ulovlig bruk av arbeidskraft eller andre innsatsfaktorer.

Mål nummer 17 støttes gjennom et utstrakt samarbeid med forretningspartnere. Eksempler er teknologiutvikling, overvåking av plast i havet og samarbeid om etikk, antikorrupsjon og eksport. Vi vektlegger bærekraftig utvikling når vi inngår nye strategiske samarbeid, i vårt forhold til våre leverandører og når vi samarbeider med veldedige organisasjoner. Eksempler er samarbeid med Zero for klimadimensjonen, Kirkens Bymisjon for den sosiale dimensjonen, medlemskapet i UN Global Compact, og gjennomføring av e-læring og konferanser for våre leverandører for bærekraft og ESG-temaer.

Til toppen