Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Teknologi for globale utfordringer

Strategi og prioritering for bærekraft

Bærekraftig innovasjon er en integrert del av KONGSBERGs forretningsstrategi. Vi bruker FNs bærekraftmål aktivt for å kartlegge risiko og muligheter, for å identifisere områder hvor vi kan bidra mest og på best mulig måte. Vårt største bidrag til å nå bærekraftmålene er å levere høyteknologiske produkter og tjenester som reduserer våre kunders utslipp av skadelige klimagasser.

Vår bærekraftstrategi

Vår bærekraftstrategi “Teknologi for globale utfordringer” er forankret og integrert i vår forretningsstrategi og omfatter bærekraftig innovasjon og forretningsmuligheter, samt bærekraftig intern drift. Med utgangspunkt i vår brede portefølje av produkter og tjenester, våre vekstambisjoner og de globale utfordringer jorden står overfor, må vi evne å være ambisiøse og tilpasse oss de raske endringene som skjer i verden.

Vi utvikler innovative produkter og løsninger for våre kunder som reduserer klimagassutslipp.

Vi utvikler innovative produkter og løsninger for våre kunder som reduserer klimagassutslipp. Spesielt gjelder dette innenfor “Green Shipping” ved utvikling av autonome fartøy, hybride løsninger og elektriske ferger. Vår unike posisjon med samarbeid og bruk av “cross-over” teknologi mellom våre forretningsområder muliggjør innovasjon både med hensyn til teknologi og bærekraft. Vi samarbeider både med private og offentlige aktører for å redusere skadelig påvirkning av havet gjennom styringssystemer for oppdrettsanlegg, overvåking av havområder for illegalt fiske, plast i havet, fiskekvoter, styring av trålere, havneovervåking med mer. Ved å tenke mer bærekraftig i vår innovasjon styrkes også vår globale konkurransekraft.

Selv om vår interne drift har et relativt lavt utslippsnivå, jobber vi aktivt med tiltak for å oppnå vår målsetting om 20 prosent reduksjon av klimagasser, målt fra 2015 til 2020. Les mer om det i kapittelet om klima og miljø.

FNs bærekraftmål

FNs 17 bærekraftmål skal bidra til at det overordnede målet om en bærekraftig verden skal realiseres innen 2030. Oppnåelse av bærekraftmålene er helt avhengig av næringslivets innsats.

Vi har valgt ut de bærekraftmålene hvor vi mener vi kan bidra mest, samtidig som vi har et bevisst forhold til at alle målene er viktige. Vi søker å støtte oppunder alle målene gjennom vår virksomhet, både med hensyn til å redusere eventuell negativ påvirkning, og å gripe de forretningsmulighetene som målene kan gi.

Mål nummer 7, 9 og 14 er de målene vi mener vi kan bidra mest til ved vår teknologiutvikling og innovasjon for bærekraftige løsninger. Eksempler er autonome og elektriske ferger, styringssystemer til bruk i fiskeoppdrett og på fisketrålere, overvåking av havområder for illegalt fiske og kontroll av fiskekvoter og plast i havet. Teknologiutvikling i forsvarsdelen av virksomheten muliggjør mange av de innovative bærekraftige løsningene, såkalt “cross-over” teknologi. Tilsammen understøtter dette  mål nummer 13 “stoppe klimaendringene”.

Mål nummer 4 støttes ved at vi har et utstrakt samarbeid med universiteter og høyskoler, arrangerer studentprogrammer for NTNU og har sommerstudenter for å motivere realfagsstudenter til å fullføre utdanningen. Vi støtter Vitensenteret i Kongsberg og Horten og samarbeider med barne- og ungdomsskoler om realfagsundervisning. Vi søker å videreføre et slikt engasjement også i vår internasjonale virksomhet.

Mål nummer 5 støttes ved at vi jobber aktivt med å øke kvinneandelen og gi like rettigheter til kjønnene, og ved det påvirke et tradisjonelt mannsdominert arbeidsmiljø til å bli mer likestilt.

Mål nummer 8 støttes ved at vi legger norsk standard og ILOs konvensjoner til grunn for vår virksomhet i alle land, og stiller samme krav til våre leverandører. Vi bidrar ved det til å beskytte arbeidstakerrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Mål nummer 16 støttes ved at vi har en omfattende og robust intern kontroll av eksport, og sanksjoner for å eliminere risiko for at særlig våre militære produkter kan bli brukt i strid med internasjonale regler og humanitær-retten. Tilsvarende har vi et omfattende antikorrupsjonsprogram i hele vår internasjonale virksomhet.

Mål nummer 17 støttes gjennom et utstrakt samarbeid med forretningspartnere. Eksempler er teknologiutvikling, overvåking av plast i havet og samarbeid om etikk, antikorrupsjon og eksport.

FNs initiativ for bærekraftig bruk og forvaltning av havrommet

Teknologiselskaper som KONGSBERG er svært viktige for at ressursutnyttelsen av havene skjer på en bærekraftig måte, og vi ser store muligheter og har klare ambisjoner om at “havromseksperten” KONGSBERG skal være en viktig partner for å utnytte dette potensialet. I 2018 sluttet vi oss til FNs initiativ for bærekraftig bruk og forvaltning av havrommet. Les mer om dette i fokusområde for bærekraftig innovasjon i denne rapporten, og på FNs websider www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/ocean

Vi bidrar med samarbeid for å redusere skadelig påvirkning av havet gjennom styring­systemer for blant annet plast i havet.

Vesentlighetsanalyse

Vi gjennomførte i siste kvartal av 2019 en omfattende vesentlighetsanalyse for å få mer kunnskap om hva våre eiere, ansatte, forretningspartnere, finansinstitusjoner og samfunnet forventer av oss med hensyn til bærekraft, økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hva de vektlegger mest, sett i sammenheng med våre egne vurderinger. Dette danner grunnlag for vårt strategiske arbeid og prioriteringer fremover. Vår største aksjeeier Nærings- og fiskeridepartementet, og Oslo Børs med flere påpeker også bruk av vesentlighetsanalyse som grunnleggende for arbeidet med og rapportering av bærekrafttemaer. Vi har også tidligere gjennomført vesentlighetsanalyser periodisk.

Vi opplevde et stort engasjement fra både eksterne og interne interessenter gjennom hele prosessen med vesentlighetsanalysen.

Temaene presenteres i matrisen knyttet til de bærekraftmålene hvor vi mener vi kan bidra mest.

Temaene som vises øverst til høyre i matrisen vurderes som svært viktige for både eksterne interessenter og internt i KONGSBERG. Disse vil bli gitt størst oppmerksomhet og vil bli rapportert mer detaljert fremover.

For å sikre prosessens uavhengighet og integritet ble vesentlighetsanalysen utført av en tredjepartsorganisasjon.

Vesentlighetsanalyse_NO.jpgGRI standarder og hvilke indikatorer vi rapporterer på

For 2019 har vi tilstrebet å rapportere iht vesentlighetsanalysen gjennomført i siste kvartal 2019. Vesentlighetsanalysen som lå til grunn fra starten av året hadde følgende 5 hovedtemaer:

  • Ansvarlig forretningsdrift
  • Bærekraftig innovasjon
  • Helse, miljø, sikkerhet og våre medarbeidere
  • Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden
  • Samfunnsansvar

Temaene som er nye fra 2019 er Cyber og informasjonssikkerhet, menneskerettigheter og kunstig intelligens og teknologiutvikling.

Sammenhengen mellom hovedtemaene identifisert i vår vesentlighetsanalyse og GRI Standards er nærmere beskrevet på vår hjemmeside. Her fremgår hvilke av GRIs standarder og indikatorer vi rapporterer på.

Til toppen