Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

ÅRET 2021

“Vi går inn i 2022 med et solid grunnlag for videre vekst.”

Konsernsjef Geir Håøy

KONGSBERG går ut av 2021 med rekordhøy ordrereserve etter et begivenhetsrikt år. Vi tok betydelige steg i utvikling av nye bærekraftige teknologier og løsninger for kundene våre, hadde god vekst og økt lønnsomhet. Vi går inn i 2022 med et solid grunnlag for videre vekst.

Året 2021 ble i likhet med 2020 et år som i stor grad ble preget av covid-19-pandemien. I usikre og krevende situasjoner er vår første prioritet å ivareta våre ansatte og følge offisielle retningslinjer. Samtidig har vi gjort vårt ytterste for å opprettholde en trygg og effektiv drift og levere strategisk viktige løsninger til kundene våre.

I skrivende stund er vi vitne til en krig og humanitær katastrofe som berører oss alle. Jeg snakker for alle i KONGSBERG når jeg uttrykker vår dypeste medfølelse for menneskene som er rammet av Russlands invasjon av Ukraina.

Verden står overfor en rekke utfordringer innen sikkerhet, klima- og miljø, transport, energi, og mat, naturressurser og biologisk mangfold. Teknologi er sentralt for å løse disse utfordringene, og KONGSBERG ønsker å gjøre en forskjell med vår kompetanse. Vi kan spesielt ta en rolle for å utvikle og etablere beste, bærekraftige praksis innen maritime energiløsninger, avanserte sensorer, autonomi, og sirkulær- og materialteknologi.

KONGSBERG har en unik evne til å videreutvikle og levere komplette løsninger innen nye og voksende industrier. Denne styrken skaper et stort mulighetsrom på tvers av bransjer og industrier i det grønne og digitale skiftet.

Vi skal både videreutvikle eksisterende posisjoner og utvikle nye markeder. I 2021 vant vi flere prosjekter innen havvind, et globalt marked i stor vekst. Vi har teknologi for kartlegging og feltutvikling, drift og avvikling, inkludert miljøkartlegging og overvåkning, applikasjoner og funksjoner for smart-data og beslutningsstøtte for vindparker og skipskonsepter for drift og vedlikehold. KONGSBERG har en unik evne til å videreutvikle og levere komplette løsninger innen nye og voksende industrier. Denne styrken skaper et stort mulighetsrom på tvers av bransjer og industrier i det grønne og digitale skiftet. 

I juli signerte vi sammen med våre partnere avtale om å levere systemer til seks nye ubåter til Norge og Tyskland. Vi skal også levere sjømålmissilet Naval Strike Missile til sjøforsvaret i de to landene. De to avtalene, med en samlet verdi på NOK 8,2 milliarder for KONGSBERG, var viktige milepæler for vår satsning på forsvarsteknologi og det tysk-norske ubåtsamarbeidet. 

KONGSBERG skal skape langsiktige verdier samtidig som vi bidrar til å løse utfordringene samfunnet står ovenfor. Derfor er bærekraft integrert i vår strategi og måten vi jobber på. KONGSBERG har forpliktet seg til å støtte opp om Paris-avtalens ambisjon om netto null klimagassutslipp i 2050. Ved å sette tydelige og ambisiøse mål for utslippsreduksjoner både i egen virksomhet og i vår verdikjede, ønsker vi å være i front av både markedsmessige og regulatoriske krav. Dette gjør vi fordi det er det beste for miljøet, våre ansatte, kunder og eiere. Vi er medlem av og støtter FNs initiativ UN Global Compact, og vi har implementert deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv på hvert av de fire områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Høsten 2021 oppdaterte vi vår klimastrategi og knyttet oss til Science Based Targets initiative, som representerer internasjonal beste praksis for kvalitetssikring av klimarelaterte mål i tråd med Parisavtalen. For å løse klimautfordringen, må næringslivet engasjere seg, og vi samarbeider med både kunder og leverandører om å gjøre ord til handling. En av våre ambisjoner er å få med to-tredjedeler av våre leverandører til å sette mål for utslippsreduksjoner i tråd med Paris-avtalen innen fem år.

Med våre ledende globale teknologiposisjoner bidrar vi i flere internasjonale fora. Som rådgiver og samarbeidspartner til FNs havpanel bruker vi også stemmen vår for å fremme en bærekraftig havforvaltning, og sikre rene og produktive hav, verden over. 

Verdens naturressurser er under økt press. For å nå bærekraftsmålene innen 2030 er det avgjørende at vi har en omstilling til sirkulær økonomi, og dette er et viktig satsingsområde for hele KONGSBERGs virksomhet. Innen vår forsvarsvirksomhet arbeider vi tett med våre kunder for å utvikle løsninger som reduserer utslipp og minimerer miljøpåvirkningen i både produksjon og livsløpet til våre produkter. Vi har de siste årene bygget opp en betydelig virksomhet innen fly- og helikoptervedlikehold som forlenger levetiden på systemer og materiell. I 2021 etablerte vi også et forskningssamarbeid med Forsvarsdepartementet om å studere materialteknologi og produksjonsprosesser som vil bidra til mer bærekraftige forsvarsprodukter.

Med vår portefølje av høyteknologiske løsninger, innovative DNA og smidige organisasjon er vi klare for å levere på ambisjonene våre og lønnsom vekst.

Vi leverer allerede i dag flere nullutslippsløsninger til skipsfart. Høsten 2021 ble Yara Birkeland, verdens første helelektriske og autonome kontainerskip med nullutslipp, sjøsatt. Skipet har en kombinasjon av ny teknologi, eksisterende løsninger og kompetanse fra blant annet flere av konsernets forsvarsområder. Jeg er optimistisk for fortsettelsen, og 2022 blir et år hvor KONGSBERG vil ta nye steg. Jeg er trygg på at vi med våre høykompetente kolleger, kunder og leverandører vil lykkes med å gjøre en forskjell også i fremtiden. Med vår portefølje av høyteknologiske løsninger, innovative DNA og smidige organisasjon er vi klare for å levere på ambisjonene våre og lønnsom vekst.

Innen forsvarsområdet har vi en betydelig ordrereserve som skal leveres, vi skal sikre nye og viktige kontrakter som styrker vår posisjon som en ledende, ansvarlig forsvarsleverandør i Nord-Europa og USA. Våre produkter og posisjoner innen romfart har også betydelige muligheter foran seg, og vi vil jobbe med å styrke og samle bredden av våre løsninger, innen hele verdikjeden av romfartsoperasjoner.

Innen det maritime arbeider vi målrettet med bærekraftig innovasjon og banebrytende konsepter, inkludert å videreutvikle våre produkt- og markedsposisjoner innen digitalisering av industrien. KONGSBERG har tatt en internasjonal lederposisjon innen industriell digitalisering. Kognitwin har etablert seg som en ledende dynamisk digital tvillingløsning for energisektoren med blant annet avtale med Shell International for utrulling av digitale tvillinger på deres globale portefølje av anlegg. I 2022 og fremover vil vi fortsette å arbeide med å nå ut til flere med våre digitale løsninger som øker effektivitet, bidrar til sikrere operasjoner og reduserer utslipp for våre kunder.

En stor takk til aksjonærer, kunder og alle samarbeidspartnere. En ekstra stor takk til våre ansatte over hele verden som har vist stor fleksibilitet og ikke minst stå-på vilje. Verdiene våre står sterkere enn noensinne, og sammen har vi i året som har gått videreutviklet KONGSBERG til å være i posisjon for å ta nye steg i 2022 og årene fremover.

 

Geir Håøy

Konsernsjef
Mars 2022

Til toppen