Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

Ekstrem ytelse for ekstreme forhold

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og romfartsindustrien. 

Årsberetning 2021

2021 ble et godt år og konsernet gikk ut av året med en sterk ordrereserve på nesten NOK 50 milliarder og sterke markedsposisjoner. Covid-pandemien påvirket også i 2021 i stor grad både arbeidsmetoder og prosesser. Til tross for usikkerheten og utfordringene pandemien har medført, har selskapet opprettholdt god drift og prosjektgjennomføring samtidig som det ble sikret betydelig ny ordreinngang.

Forretningsområder

KONGSBERG består av tre forretningsområder som styres gjennom en sentral styringsmodell, men opererer med en stor grad av selvstendighet. Organisasjonen er knyttet sammen av kompetanse- og teknologisynergier og en felles kultur basert på våre verdier.

Hovedtall 2021

Driftsinntekter

MNOK27.449+7,2 % fra 2020
Se flere nøkkeltall


Noter til grafene
*) Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
**) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter fra og med 2020 er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.
***) Foreslått utbytte per aksje for 2021 er NOK 15,30 hvorav NOK 3,30 per aksje er innenfor selskapets ordinære utbyttepolicy.

Bærekraft

Miljø

Vi har som mål å sikre konkurransedyktig og langsiktig verdiskaping – i balanse med Parisavtalen. Vi skal gjøre dette ved å bruke teknologien og ekspertisen vår til innovative, konkurransedyktige, lønnsomme og klimavennlige løsninger for kundene og partnerne våre.

Sosiale forhold

KONGSBERG er en kunnskaps- og kompetansebedrift. Vår ambisjon er å bidra til verdiskaping ved å skape og videreutvikle arbeidsplasser med fokus på helse og sikkerhet, bærekraft, menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

Selskapsledelse

KONGSBERG har over 200 års tradisjon og historie som produsent av forsvarsmateriell og som teknologibedrift. Det er grunnleggende viktig for oss å drive vår virksomhet ansvarlig. Det innebærer å følge de lover og regler som gjelder i de land vi opererer i, våre egne forretningsetiske retningslinjer, nasjonale og internasjonale prinsipper og rammeverk for ansvarlig næringsliv.

Til toppen