Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

Ekstrem ytelse for ekstreme forhold

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

KONGSBERG i verden

KONGSBERG er et ledende globalt teknologikonsern som opererer i 40 land.

Årsberetning 2020

2020 ble et annerledes år enn vi hadde planlagt for da store deler av verden i praksis stengte ned som følge av Covid-19 i første kvartal. Til tross for usikkerheten og utfordringene pandemien har medført, har selskapet hatt god drift og evnet å levere til sine kunder, sikret betydelig ordreinngang, og gjennomført flere virksomhetstransaksjoner.

Hovedtall 2020

Driftsinntekter

MNOK25.612+10,2 % fra 2019
Se flere nøkkeltall


*) Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
**) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.
***) Foreslått utbytte per aksje for 2020 er NOK 8,00, hvorav NOK 5,00 per aksje er utover utbyttepolicy.

Forretningsområder

  • Kongsberg Defence & Aerospace

    Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har opparbeidet en solid ordrereserve med god horisont og opplever vekst innen de fleste produktområdene. Året 2020 har vært preget av fokus på leveranse og tilrettelegging for langsiktig vekst. 

  • Kongsberg Maritime

    Året 2020 har vært et spennende år for en samlet, global maritim næring. Kongsberg Maritime (KM) har vært til stede for de mange kundene sine, tilpasset seg effektene av en pandemi og samtidig oppnådd økt lønnsomhet.

  • Kongsberg Digital

    Kongsberg Digital (KDI) ble etablert i 2016 for å levere neste generasjons programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, olje og gass og fornybar energi. KDI har ledende domene- og digitalkompetanse innen områder som støtter økt automatisering og autonome operasjoner i industrien.

Bærekraft

Menneskerettigheter

KONGSBERG respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som fastsatt i våre forretningsetiske retningslinjer. Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet.

Klima og miljø

Vi overvåker våre egne produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk.

Til toppen