Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Årsberetning 2021

2021 ble et godt år og konsernet gikk ut av året med en sterk ordrereserve på nesten NOK 50 milliarder og sterke markedsposisjoner. Covid-pandemien påvirket også i 2021 i stor grad både arbeidsmetoder og prosesser. Til tross for usikkerheten og utfordringene pandemien har medført, har selskapet opprettholdt god drift og prosjektgjennomføring samtidig som det ble sikret betydelig ny ordreinngang. Både Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace forbedret lønnsomheten og ordreinngangen. Kongsberg Digital har økt antall dynamiske digitale tvillinger i operasjon og også signert flere nye kunder for sin Vessel Insight-løsning. Totalt sett har KONGSBERG levert et godt 2021 og har et solid grunnlag for videre vekst.

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern. Vi leverer avanserte, bærekraftige og pålitelige høyteknologiske løsninger som bidrar til sikre, trygge, effektive og mer miljøvennlige operasjoner. KONGSBERG har globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Bærekraftig innovasjon er en integrert del av KONGSBERGs forretningsstrategi. Vårt største bidrag for å nå både egne og internasjonalt etablerte bærekraftsmål er gjennom leveranse av høyteknologiske produkter og tjenester som reduserer våre kunders klimaavtrykk.

KONGSBERG
KONGSBERG
Hovedkontor
Hovedkontor
Kongsberg
Antall ansatte
Antall ansatte
 11 122
Andel ansatte utenfor Norge
Andel ansatte utenfor Norge
37 %
Kontorer i antall land
Kontorer i antall land
37
Andel driftsinntekter utenfor Norge
Andel driftsinntekter utenfor Norge
81 %

Driftsinntektene økte med 7 prosent til MNOK 27.449 sammenlignet med 2020. Kongsberg Maritime (KM) hadde driftsinntekter på MNOK 16.507, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) hadde driftsinntekter på MNOK 10.078 og Kongsberg Digital (KDI) hadde driftsinntekter på MNOK 845. Konsernets ordrereserve økte fra MNOK 35.947 ved utgangen av 2020 til MNOK 49.535 ved utgangen av 2021. KMs ordrereserve økte med NOK 1,6 milliarder, KDAs ordrereserve økte med i overkant av NOK 12 milliarder og KDIs ordrereserve ble tilnærmet uendret gjennom året. Totalt endte konsernets ordreinngang på MNOK 40.979, opp fra MNOK 28.818 i 2020. Book/bill ble 1,49. EBITDA økte med MNOK 836 til MNOK 4.086 i 2021. EBITDA økte både i KM og i KDA mens KDI hadde redusert EBITDA som et resultat av den pågående skaleringen av virksomheten. Sterk prosjektgjennomføring og kostnadsdisiplin bidro til den gode lønnsomheten.

Årsresultat etter skatt i 2021 ble MNOK 2.290 mot MNOK 1.481 fra videreført virksomhet foregående år, tilsvarende NOK 12,06 per aksje (NOK 8,01). Konsernet hadde en positiv kontantstrøm på MNOK 697 i 2021 (MNOK 1.766) og en netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2021 på MNOK -5.668 (MNOK -3.949). Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året MNOK 13.618 (MNOK 13.301).

Driftsinntekter1)

MNOK

1) Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
2) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter fra og med 2020 er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.

 

KONGSBERG har en solid finansiell stilling, og på bakgrunn av dette vil styret foreslå overfor generalforsamlingen 11.5.22, et utbytte på NOK 15,30 per aksje (totalt MNOK 2.736) hvorav NOK 3,30 er innenfor konsernets ordinære utbyttepolicy og NOK 12,00 er et tillegg. I tillegg vil det bli foreslått et tilbakekjøpsprogram av aksjer for sletting på opptil MNOK 500. Samlet tilbakebetaling til aksjonærene vil beløpe seg til om lag MNOK 3.200, hvilket tilsvarer ca. NOK 18,10 per aksje.

Forretningsområdene

Kongsberg Defence & Aerospace

MNOK
MNOK
2021
2020
Driftsinntekter
Driftsinntekter
10 078
8 503
EBITDA
EBITDA
2 150
1 656
EBITDA-margin
EBITDA-margin
21,3 %
19,5 %
Ordreinngang
Ordreinngang
22 221
11 891
Ordrereserve
Ordrereserve
35 632
23 477

KDA hadde driftsinntekter på MNOK 10.078 i 2021, som var MNOK 1.575 høyere enn i 2020. EBITDA-marginen endte på 21,3 prosent mot 19,5 prosent i 2020. Alle divisjonene har vekst i både driftsinntekter og EBITDA i løpet av året. Ordrereserven økte fra MNOK 23.477 ved utgangen av 2020 til MNOK 35.632 ved utgangen av 2021, hvorav 73 prosent var for leveranser utenfor Norge. Den sterke ordrereserven gir et godt utgangspunkt for fortsatt vekst i driftsinntektene fremover.

KDA hadde driftsinntekter over NOK 10 milliarder i 2021, en vekst på 18,5 prosent fra året før.

Divisjonen Integrated Defence Systems (IDS) hadde en vekst i driftsinntekter på nesten 30 prosent og var divisjonen i KDA med de høyeste driftsinntektene i 2021. IDS leverer blant annet luftvernsystemet NASAMS, kampsystemer til ubåter og digitale løsninger til militære kjøretøy. Omsetningsøkningen ble hovedsakelig drevet av store NASAMS-kontrakter signert de siste årene. I 2021 signerte KDA en kontrakt for leveranse av kampsystemet til nye norske og tyske u-båter som skal bygges i Tyskland. Denne kontrakten kan karakteriseres som et nytt gjennombrudd for en satsing som har pågått over mange år og er et bevis på langsiktigheten som må til i forsvarsindustrien. Avtalen vil gi driftsinntekter til langt inn på 2030-tallet og gir både volum og langsiktighet for KONGSBERG og en rekke lokale og nasjonale underleverandører.

Divisjonen Land Systems, som blant annet leverer fjernstyrte våpenstyringssystemer (RWS) og kommunikasjonsutstyr, hadde også god vekst i 2021 og var KDAs nest største divisjon målt etter driftsinntekter. Divisjonens største kunde er US Army hvor KDA gjennom det amerikanske CROWS-programmet har vært hovedleverandør av RWS siden 2007. I 2021 signerte KDA en utvidelse på MUSD 500 av den eksisterende rammeavtalen CROWS IV, som ble signert i 2018. I 2021 signerte KDA også en rammeavtale verdt opptil MUSD 94 for leveranse av RWS med 30mm kanon som en del av et nytt luftvernsystem, MADIS (Marine Air Defense Integrated System). KDA har fra RWS ble introdusert og frem til i dag levert ca. 21.000 våpenstasjoner til 28 nasjoner.

KONGSBERG har gjennom divisjonen Aerostructures vært leverandør av flydeler, i avansert kompositt og titan, til kampflyet F-35 siden 2008. Leveransevolumene har økt hvert år. Fra å produsere noen få delesett de første årene er programmet nå oppe i full produksjonstakt. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway, er en del av divisjonen Aerostructures. Selskapet ble overtatt og integrert i 2019. KAMS har utviklet seg positivt siden selskapet ble en del av KONGSBERG og har økt omsetningen med over 25 prosent i 2021 sammenliknet med foregående år. Selskapet er en viktig del av KDAs satsing på oppgradering og vedlikehold, og i 2021 signerte KAMS oppgraderingsavtaler knyttet til de norske F-16 flyene som skal videreselges. Det ble også signert en vedlikeholdsavtale for de norske redningshelikoptrene AW101, og KAMS ble i tillegg autorisert som vedlikeholdsleverandør for det norske Luftforsvarets flåte av Bell 412 helikoptre. KAMS arbeider kontinuerlig med videreutvikling av det strategiske samarbeidet med det norske Forsvaret og er godt posisjonert for fortsatt vekst i årene som kommer.

Divisjonen Missile Systems hadde god vekst og stod for nær halvparten av KDAs ordreinngang i 2021. Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM) er hovedproduktene i divisjonen. Disse langtrekkende høypresisjonsmissilene er verdensledende med sitt 5. generasjons lav-signatur design. Missile Systems signerte kontrakter for både leveranse av nye NSM og for vedlikehold av eksisterende NSM med Norge, Tyskland og Polen i 2021. Divisjonen signerte også en betydelig leveransekontrakt for JSM til den norske F-35 flåten mot slutten av året. KONGSBERG har nå kontrakter med både Japan, som var det første landet som bestilte JSM, og Norge for leveranse av missilet. I de kommende årene forventes det fortsatt økt aktivitet knyttet til både JSM og NSM som følge av etterspørselen etter denne type kapasiteter fra en rekke land.

KONGSBERG er, gjennom divisjonen Space & Surveillance (DSS) og den felleskontrollerte virksomheten Kongsberg Satellite Services (KSAT), Nordens største leverandør av utstyr og tjenester til romfartsindustrien. Romfart er en viktig satsing for KDA og det ble gjennom 2021 investert betydelig i området. Flere viktige satellittoppskytinger i 2021 hadde KONGBERG-utstyr ombord, blant annet Galileo satellitt nummer 27 og 28 som ble skutt opp i desember. Et annet prestisjefylt prosjekt som ble kronet med suksess for divisjonen var da NASA gjennomførte sin landing på planeten Mars den 18.2.21. Kjøretøyet som ble satt ned på planeten var blant annet utstyrt med viktig elektronikk fra KONGSBERG. 

Investeringsprosessen i forsvarsprogrammer er omfattende og tidkrevende. Kundene for store forsvarssystemer er nasjonale myndigheter i de aktuelle land. Disse kundene vurderer nasjonal sikkerhet og innenlands næringsutvikling som en vesentlig faktor, i tillegg til pris og ytelse ved kjøp av forsvarsmateriell.

Forsvarsvirksomheten har ikke opplevd store økonomiske konsekvenser som følge av covid-19. Fremdriften i prosjektene har i liten grad vært påvirket av situasjonen til tross for enkelte utfordringer ved forflytting av personell over grenser. I tillegg har enkelte kontraktsforhandlinger vært noe mer tidkrevende på grunn av reiserestriksjoner.

I 2021 har mangel på enkeltkomponenter påvirket mange selskaper. KDA er avhengig av leveranser fra flere hundre underleverandører både i Norge og utlandet. Komponentsituasjonen følges nøye og ekstra ressurser ble satt inn tidlig i pandemien for å sikre både vareflyt, forsendelser og eventuelle alternative underleverandører for å unngå forsinkelser i produksjonen. Forretningsområdet opplevde ikke betydelige forsinkelser knyttet til komponentmangel i 2021, men ble påvirket av noe økte priser og lengre ledetider på enkelte komponenter. Situasjonen og utviklingen følges tett opp videre inn i 2022 og tiltak blir igangsatt løpende.

Investeringsprosessen i forsvarsprogrammer er omfattende og tidkrevende. Kundene for store forsvarssystemer er nasjonale myndigheter i de aktuelle land. Disse kundene vurderer nasjonal sikkerhet og innenlands næringsutvikling som en vesentlig faktor, i tillegg til pris og ytelse ved kjøp av forsvarsmateriell. Nasjonale budsjetter og politiske føringer vil derfor få en sterk innvirkning på om, og når, eventuell kontrakt kan inngås med KONGSBERG. Markedet er ikke underlagt internasjonale frihandelsavtaler og er mer preget av nasjonal proteksjonisme enn man ser i de fleste andre næringer. Forutsigbarhet i eksportregelverket for forsvarsmateriell og praktiseringen av dette er derfor en viktig rammebetingelse for KONGSBERG.

Det er viktig for norsk forsvarsindustri at norske myndigheter legger vekt på gjenkjøpsavtaler, felles utviklingsavtaler og avtaler som sikrer markedstilgang i forbindelse med kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet. Når det norske Forsvaret gjør store investeringer gjennom utenlandske leverandører, utgjør dette ofte vesentlige deler av forsvarsbudsjettet. For å sikre forsvarsleveranser som er godt tilpasset norske forhold og en leve- og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, understrekes viktigheten av norsk deltakelse i slike programmer. Både Regjeringen og Stortinget har understreket betydningen av industriell deltakelse for norsk industri, og at dette er i tråd med internasjonal praksis. KONGSBERG vil fortsatt vektlegge partnerskap med store forsvarsleverandører og ytterligere øke fokus på å støtte lokal industri i forretningsområdets markeder. KONGSBERGs posisjon som en attraktiv forsvarsleverandør i det internasjonale markedet, vil fortsatt være basert på et nært samarbeid med det norske Forsvaret. Dette samarbeidet er plattformen for utvikling av ledende produkter som er nødvendige for et moderne forsvar. Slik deltakelse betyr også økt aktivitet hos mange av forretningsområdets om lag 1.500 norske underleverandører.


Kongsberg Maritime

MNOK
MNOK
2021
2020
Driftsinntekter
Driftsinntekter
16 507
16 319
EBITDA
EBITDA
1 977
1 532
EBITDA-margin
EBITDA-margin
12,0 %
9,4 %
Ordreinngang
Ordreinngang
17 936
15 925
Ordrereserve
Ordrereserve
13 023
11 386


Driftsinntektene i 2021 ble MNOK 16.507, opp fra MNOK 16.319 i 2020. EBITDA i 2021 ble MNOK 1.977, og EBITDA-marginen ble 12,0 prosent mot MNOK 1.532 (9,4 prosent) i 2020. Ordreinngangen i 2021 ble MNOK 17.936, tilsvarende en book/bill på 1,09. Ordreinngangen er opp MNOK 2.011 fra 2020. KM har en diversifisert eksponering og leverer utstyr og løsninger til de fleste maritime fartøyssegmenter, som tradisjonelle transportfartøy, offshore, fiskeri, forskning, passasjerskip, samt marin robotikk. Dette gjør forretningsområdet mindre sårbart mot svingninger i enkeltsegmenter.

I ordreinngangen fra nybyggingsmarkedet i 2021 var det spesielt tre fartøyssegmenter som skilte seg ut; offshore wind, naval og slepebåter (tugs). KM har etablert seg som en ledende leverandør av sine systemer inn mot disse markedene.

Da den pågående pandemien brøt ut, vinteren/våren 2020, ble det raskt iverksatt en rekke tiltak for å begrense smitte, opprettholde så normal drift som mulig, samt sikre at kostnadsnivået ble tilpasset aktivitetsnivået. Resultatene KM har levert gjennom pandemien ville ikke vært mulig å oppnå uten de tiltakene som ble iverksatt. KM har ansatte i 34 land og operasjoner over nær sagt hele verden, noe som gjør at tiltakene har variert til dels betydelig i tråd med de gjeldende restriksjoner i de enkelte regioner. Den verdensomspennende tilstedeværelsen har gjennom pandemien vist seg å være viktig både ved levering av prosjekter og ved utførelse av serviceoppdrag da reiserestriksjoner har vært en betydelig utfordring.

Kontraheringen av nye fartøy tok seg opp i 2021 sammenliknet med året før. Dette resulterte i høyere ordreinngang fra nybyggingsmarkedet til KM. I ordreinngangen fra nybyggingsmarkedet i 2021 var det spesielt tre fartøyssegmenter som skilte seg ut; offshore wind, naval og slepebåter (tugs). KM har etablert seg som en ledende leverandør av systemer inn mot disse markedene. Ordreinngang ble over NOK 1 milliard i løpet av året fra alle disse tre markedssegmentene. De to største ordrene signert i KM i 2021 kom fra offshore wind segmentet. Disse omfattet betydelige utstyrsleveranser til tre vindturbin installasjonsfartøy hvor to skal bygges for danske Cadeler og ett for amerikanske Dominion Energy.

Som et ledd i oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine (CM) ble det iverksatt et omfattende program for å realisere kostnads- og salgssynergier. Kostnadssynergiene som er tatt ut siden oppkjøpet, er en viktig grunn til KMs forbedrede marginer de siste årene. I 2021 gjorde også salgssynergiene (kryssalg) seg virkelig gjeldende. Da KONGSBERG kjøpte CM i 2019 var en stor del av rasjonale den komplementære produkt- og markedsporteføljen til de to selskapene.

I 2021 ble det realisert kryssalg for totalt NOK 1,1 milliarder mot nybyggingsmarkedet, i tillegg gjøres det også kryssalg mot ettermarkedet. Totalt siden oppkjøpet er det realisert kryssalg for NOK 2 milliarder. I kryssalg inngår kun mersalget som har kommet som følge av kombinasjonen av CM og KM. Om lag MNOK 500 av mersalget var knyttet til offshore wind-prosjekter. Det resterende var fordelt mellom de fleste fartøyskategoriene KM leverer til, som for eksempel tankskip, forskningsfartøy, LNG, ferger og andre tradisjonelle handelsflåtefartøy.

KM har, gjennom divisjonen Sensors & Robotics, en portefølje av sensorer og sensorløsninger som er sentrale for å kartlegge, overvåke og forstå havrommet. Dette bidrar til en trygg og pålitelig kontroll av operasjoner både på og under havoverflaten. Etterspørselen etter denne type systemer er ikke direkte korrelert med det tradisjonelle fartøysmarkedet, men drives av etterspørsel fra segmenter som blant annet forskning og fiskeri, men også offshore-operasjoner relatert til både tradisjonell offshore olje og gass i tillegg til fornybar energi. Til tross for en relativt flat utvikling i driftsinntektene i 2021 sammenliknet med 2020, økte ordreinngangen fra dette området med ca. 15 prosent. Det oppleves god etterspørsel etter blant annet løsninger knyttet til overvåking av havrommet.

I ettermarkedet har KM et godt etablert apparat som betjener over 30.000 fartøy med KM-utstyr. KMs betydelige virksomhet her er et resultat av flere ti-år med utrulling av KM produkter og systemer. Et nysalg i dag skaper ettermarkedsaktivitet de neste 20-30 årene og godt ettermarkedsarbeid i denne perioden kan igjen lede til nysalg på et senere tidspunkt. Samspillet mellom nybyggings- og ettermarkedet er derfor særdeles viktig. Ettermarkedet utgjorde i 2021 ca. halvparten av KMs omsetning og ordreinngang.

Med nye reguleringer og et betydelig sterkere bærekraft-fokus i markedet generelt, er etterspørselen etter miljøvennlige løsninger økende. KM har relativt lave utslipp fra egen operasjon, samtidig leverer KM til bransjer som historisk har stått for til dels store utslipp og står foran en stor omstilling. KMs leveranser har som en av sine viktigste målsettinger å effektivisere og trygge kundens operasjoner. I tillegg til å ha ambisjoner om å redusere klimaavtrykket fra egne operasjoner, er det derfor viktig å jobbe sammen med kundene for å utvikle nye og mer miljøvennlige produkter og løsninger. Her kan forretningsområdets teknologier virkelig utgjøre en forskjell. I 2021 lanserte KM blant annet et system som benytter hydrogen som energibærer for fremdrift av fartøy. Systemet skal installeres på en hydrogendrevet passasjerferge som skal gå i rute mellom Kirkwall og Shapinsay på Orknøyene.

Norsk maritim- og offshorenæring er viktig for eksportindustrien. Styret vil derfor understreke behovet for en næringspolitikk som fremmer vekst og utvikling i denne sektoren, herunder konkurransedyktige rammebetingelser og finansieringsløsninger.

Kongsberg Digital

MNOK
MNOK
2021
2020
Driftsinntekter
Driftsinntekter
845
821
Gjentakende driftsinntekter
Gjentakende driftsinntekter
347
278
EBITDA
EBITDA
(45)
34
Ordreinngang
Ordreinngang
789
997
Ordrereserve
Ordrereserve
932
977
Ved utgangen av året hadde KDI signert avtaler for om lag 1.100 fartøy på Vessel Insight. Flere enn 60 redere benytter nå Vessel Insight for hele eller deler av sin fartøysflåte.

Driftsinntektene i 2021 ble MNOK 845, opp fra MNOK 821 i 2020. Gjentakende driftsinntekter (recurring revenues) var 41 prosent av driftsinntektene. EBITDA for året ble negativ med MNOK 45. KONGSBERG har høye vekstambisjoner for KDI. Gjennom 2021 har KDI ytterliggere styrket sin organisasjon med både software-utviklere og kommersielle ressurser og det er investert betydelig i utrulling av nye løsninger og applikasjoner. Dette påvirket driftsresultatet til KDI i 2021, og det er ventet at dette også vil være gjeldende for 2022.

KDI ble etablert i 2016 som et viktig steg for utvikling av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester innenfor våre kjerneområder. Etterspørselen etter den digitale tvilling-løsningen, Kognitwin, og løsningen for “skip til sky”, Vessel Insight, viste en positiv utvikling i 2021. Ved utgangen av året hadde KDI signert avtaler for om lag 1.100 fartøy på Vessel Insight. Flere enn 60 redere benytter nå Vessel Insight for hele eller deler av sin fartøysflåte. Totalt kontrollerer disse rederne mer enn 2.750 fartøy, noe som representerer et betydelig potensial for mersalg.

Siden etableringen har det også blitt tatt viktige steg med forretningsområdets dynamiske digitale tvilling Kognitwin Energy. Siden den første kontrakten ble signert med Shell høsten 2019, har både antall installasjoner og antall brukere økt betydelig. Ved utgangen av året hadde KDI åtte digitale tvillinger i operasjon, med om lag 1.700 brukere som tilsvarer en økning på 1.300 brukere i løpet av 2021. KDI har også flere pågående “proof of concept” (POC) hvor kunder tester og evaluerer Kognitwin på enkelte installasjoner.

Området Maritime Simulation utgjorde om lag 35 prosent av driftsinntektene i KDI i 2021 og hadde totalt for året en nedgang i driftsinntekter sammenliknet med 2020. Ordreinngangen for området ble imidlertid 19 prosent høyere enn fjoråret og utviklingen, spesielt i andre halvår, var positiv. Området så gjennom 2021 økende bruk av den applikasjonsbaserte løsningen K-SIM Connect, som lar brukerne benytte løsningene fra egen pc og nettbrett.

Fasen KDI nå er inne i, gjør det naturlig å vurdere både fremtidige partnermodeller og andre modeller for å fullt ut realisere det verdiskapingspotensialet KONGSBERG ser for KDI, herunder vurderes også en børsnotering.

Kommentarer til årsregnskapet

Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter var MNOK 27.449 i 2021, opp 7 prosent fra MNOK 25.612 i 2020. KM hadde driftsinntekter på MNOK 16.507 mens KDA hadde driftsinntekter på MNOK 10.078 i 2021.

Driftsinntekter per forretningsområde

Prosent
 • Kongsberg Maritime 60 %
 • Kongsberg Defence & Aerospace 37 %
 • Øvrig virksomhet 3 %

EBITDA-utvikling

EBITDA ble MNOK 4.086 i 2021 med en EBITDA-margin på 14,9 prosent mot MNOK 3.250 i 2020. KDA har økt sin EBITDA fra MNOK 1.656 til MNOK 2.150 fra 2020 til 2021, mens EBITDA i KM økte fra MNOK 1.532 til MNOK 1.977.

EBITDA per forretningsområde

MNOK

Resultat

Resultat før skatt fra videreført virksomhet ble MNOK 2.922, mot MNOK 1.855 i 2020. Resultat etter skatt fra videreført virksomhet ble MNOK 2.290, tilsvarende NOK 12,06 per aksje i 2021, mot MNOK 1.481 i 2020. Resultat etter skatt, inkludert avhendet virksomhet, ble MNOK 2.290 i 2021, tilsvarende NOK 12,06 per aksje mot MNOK 2,932 i 2020. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) var 32,7 prosent i 2021 (20,8 prosent i 2020).

Styret vil overfor generalforsamlingen 11.5.22 foreslå et utbytte på NOK 15,30 per aksje (totalt MNOK 2.700) hvorav NOK 3,30 er innenfor konsernets ordinære utbyttepolicy og NOK 12,00 er et tillegg. I tillegg vil det bli foreslått et tilbakekjøpsprogram av aksjer for sletting, på til sammen MNOK 500. Samlet tilbakebetaling til aksjonærene vil da beløpe seg til om lag MNOK 3.200, hvilket tilsvarer omtrent NOK 18,30 per aksje. Tilsvarende ble det i 2021 betalt ut et utbytte på NOK 8,00 per aksje, totalt MNOK 1.440, hvorav NOK 5,00 per aksje var utover konsernets ordinære utbyttepolicy. I tillegg ble det igangsatt et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for sletting for inntil MNOK 400. Per 31.12.21 var 592.028 av disse aksjene kjøpt tilbake for totalt MNOK 153. Antall utestående aksjer, inkludert aksjer eiet av Kongsberg Gruppen, per 31.12.21 var 178.833.446.


MNOK

MNOK
KONGSBERG
konsolidert
Kongsberg
Defence&
Aerospace
Kongsberg
Maritime
Øvrig
/ elimineringer

DRIFTSINNTEKTER 

DRIFTSINNTEKTER 
2021
2 021
27 449
10 078
16 507
864
2020
2 020
25 612
8 503
16 319
790

EBITDA

EBITDA
2021
2 021
4 086
2 150
1 977
(41)
2020
2 020
3 250
1 656
1 532
62

EBITDA-MARGIN

EBITDA-MARGIN
2021
2 021
14,9 %
21,3 %
12,0 %
(4,7 %)
2020
2 020
12,7 %
19,5 %
9,4 %
7,8 %

ORDREINNGANG

ORDREINNGANG
2021
2 021
40 979
22 221
17 936
822
2020
2 020
28 818
11 891
15 925
1 002


Kontantstrøm

KONGSBERG hadde en positiv kontantstrøm fra driftsaktiviteter på MNOK 4.970 (MNOK 2.751) i 2021. Denne består i hovedsak av EBITDA på MNOK 4.086, justert for endringer i omløpsmidler og andre driftsrelaterte poster.

I 2021 var det negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 698 (positiv MNOK 2.392). For 2020 bidro salg av det amerikanske datterselskapet Hydroid Inc med MNOK 3.040. De største utgående kontantstrømmene knyttet til investeringsaktiviteter er MNOK 555 relatert til kjøp/salg av eiendom, anlegg og utstyr, og MNOK 215 knyttet til aktivert egenutvikling.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var negativ med MNOK 3.490 (MNOK 3.474), i hovedsak knyttet til utbetalt utbytte, nedbetaling av gjeld og rentekostnader.

Netto endring betalingsmidler, etter effekt av valutakursendring, ble MNOK 697 (MNOK 1.766).

Kapitalstruktur

Den viktigste prioriteringen for kapitalallokering i KONGSBERGs finansielle policy er å ha en solid balanse gjennom å ha netto gjeld på nivå med EBITDA som et langsiktig gjennomsnitt, dog at netto gjeld ikke skal overstige det dobbelte av EBITDA. Dette sikrer balanse mellom kreditor og aksjonær, samt gir trygghet for KONGSBERGs leverandører og kunder. Dette er viktig, ettersom KONGSBERG er involvert i leveranser som strekker seg over mange år.

Prioriteringene for kapitalallokering hensyntar også selskapets utbyttepolicy, og er ytterligere forklart i note 5 i årsrapporten. Per 31.12.21 var KONGSBERGs netto gjeld/EBITDA -1,6.

Konsernets egenkapital per 31.12.21 var MNOK 13.618, som utgjorde 34,6 prosent av totalkapitalen. Netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket betalingsmidler) var MNOK -5.668. Langsiktig rentebærende gjeld bestod per årsslutt i hovedsak av fire langsiktige obligasjonslån på til sammen MNOK 2.450.

Konsernets syndikerte lånefasilitet på MNOK 2.300 var ubenyttet ved utgangen av 2021.

KONGSBERG har historisk hatt store svingninger i arbeidskapitalen på grunn av ulike betalingsstrukturer for store prosjekter i KDA. Dette ventes å fortsette.

Valuta

Konsernets finanspolicy sier at kontrakter over en viss størrelse skal valutasikres ved inngåelse, og disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter eller opsjoner som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontraktstildeling er høy. Konsernet benytter sikringsbokføring for inngåtte terminkontrakter, hvilket innebærer at verdiendringer på sikringsinstrument og -objekt balanseføres.

Ved utgangen av 2021 var netto salg av valuta som virkelig verdisikringer tilsvarende MNOK 13.968 målt til avtalte kurser. Disse terminkontraktene hadde en netto virkelig verdi på MNOK 188. I tillegg hadde konsernet netto salg av valuta tilsvarende MNOK 15 som kontantstrømsikringer målt til avtalte kurser, bestående av terminkontrakter. Kontantstrømsikringene hadde en samlet netto negativ virkelig verdi per årsslutt på MNOK 37.

Utsikter for 2022

KONGSBERG har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling og vist at vi er i stand til å tilpasse oss betydelige og raske endringer. Uforutsigbarheten knyttet til covid-pandemien har tvunget oss til å tenke annerledes og medført en rekke omstillinger og endringer. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til pandemien. Vi må fortsatt planlegge for indirekte effekter som reiserestriksjoner, antallsbegrensninger samt logistikk- og komponentutfordringer. Dette vil fortsette å påvirke arbeidsmetodene våre og kreve årvåkenhet og navigering fremover.

Selskapets ordrereserve økte til nesten NOK 50 milliarder gjennom 2021.

Selskapets ordrereserve økte med NOK 13,6 milliarder gjennom 2021. Av den totale ordrereserven skal NOK 19,9 milliarder leveres i løpet av 2022. Dette gir en ordredekning som er NOK 2 milliarder høyere enn den var ved inngangen til 2021. Ordreinngang fra ettermarkedet er i mindre grad inkludert i ordrereserven. Ordrereserven i tilknyttede selskap samt rammeavtaler kommer i tillegg til den rapporterte ordrereserven. Grunnlaget for videre vekst i 2022 er godt.

Kongsberg Maritimes markeder har vært utfordrende gjennom den fortsatt pågående pandemien. Det er fortsatt noen utfordringer, spesielt når det gjelder tilgang og leveringstid på enkelte komponenter. Samtidig tok kontrahering av nye fartøy seg opp i 2021. Ordrereserven ved inngangen til 2022 er NOK 13 milliarder hvorav NOK 8,5 milliarder er for leveranse i inneværende år. Dette gir grunnlag for vekst i 2022. KM har gjennomført betydelige grep for å tilpasse kostnadsnivået de siste årene. Dette, sammen med generelle effektiviseringstiltak, gjør at forretningsområdet er i rute i forhold til sin gjeldende marginambisjon.

Kongsberg Defence & Aerospace har i stor grad opprettholdt driften på et tilnærmet normalt nivå gjennom pandemien. 2021 ble et rekordår for nye kontrakter og forretningsområdet går inn i det nye året med en ordrereserve på NOK 36 milliarder, hvorav NOK 11 milliarder er for leveranse i 2022. Veksttakten fra foregående år ventes dermed å fortsette. Sammensetningen av prosjekter det leveres på, er en viktig driver for lønnsomheten i forretningsområdet. Prosjektene som skal bidra mest til driftsinntektene i 2022, vil i stor grad være de samme som i 2021 og lønnsomheten ventes derfor på et fortsatt godt nivå.

Kongsberg Digital økte både antall installerte Kognitwin- og Vessel Insight-systemer i drift i 2021 og det er høy markedsaktivitet og økt etterspørsel etter forretningsområdets løsninger. Det forventes at andel “recurring revenues” vil øke til om lag 50 prosent i 2022. Som følge av at det fortsatt vil bli investert betydelig i økt kapasitet, utvikling og utrulling av digitale løsninger, ventes imidlertid negativ EBITDA og kontantstrøm fra forretningsområdet. KONGSBERG har høye ambisjoner for KDI og områdets forretningsplan sikter mot en omsetning for området på NOK 2,8 milliarder i 2025.

Totalt sett forventer KONGSBERG omsetningsvekst og er i rute til å nå ambisjonene for 2022.

Strategi fremover og prioriteringer i 2022

KONGSBERG er et globalt teknologikonsern som leverer systemer og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. KONGSBERGs leveranser er ofte av høy strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige bærekraftige samfunnsbehov og utviklingstrender innen forsvar og sikkerhet, energi, transport, klima og miljø. Vår teknologi bidrar til å gjøre kritiske operasjoner for fremtidens bærekraftige løsninger mulige.

KONGSBERGs fokus er å sikre selskapets konkurransekraft og samtidig legge grunnlaget for en bærekraftig og lønnsom vekst. Selskapet har en aktiv og dynamisk tilnærming til styring og evaluering av hele porteføljen og har et klart strategisk mål om å opprettholde en ledende posisjon knyttet til innovasjon og teknologiutvikling innenfor konsernets kjerneområder. Vår forretningskultur kjennetegnes av høy etisk standard og integritet, og denne utgjør grunnlaget for våre strategiske beslutninger og forretningsmessige valg.

Vekst skal komme fra videreutvikling og utvidelse av eksisterende produkter, tjenester og løsninger, samt utvikling av nye produkter og nye markeder.

I tillegg vurderes kontinuerlig oppkjøpsmuligheter som samsvarer med KONGSBERGs strategiske retning og øker selskapets verdiskapningspotensiale. Konsernet skal bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, blant annet gjennom å utvikle systemer, digitale verktøy og prosesser som øker effektiviteten. KONGSBERG vil skape konkurransefortrinn ved å ta en ledende rolle innen bærekraftig innovasjon.

En viktig prioritering for KONGSBERG er å sørge for at alle forretningsområdene har de nødvendige ressursene og kapasitet til å kunne levere i tråd med selskapets strategiske ambisjoner. Ansattes engasjement, lederutvikling, sterk kultur, mangfold og muligheter for kontinuerlig læring og utvikling er områder av høy viktighet for KONGSBERG for å fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver som beholder og tiltrekker høyt kompetente og dedikerte mennesker.

Kongsberg Defence & Aerospace

KONGSBERG har verdensledende produkter og systemer for det internasjonale forsvarsmarkedet. Våre avanserte militære produkter, løsninger og tjenester skal dekke våre kunders behov innen våre nisjemarkeder. Hovedfokus for KDA er å sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske regioner og markeder både gjennom egen aktivitet og i samarbeid med partnere. KONGSBERG skal også utvikle sin posisjon som en ledende nordisk romfartsvirksomhet.

I 2021 sikret KONGSBERG en rekke viktige kontrakter som understøtter de strategiske prioriteringene. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) ble det første autoriserte vedlikeholdssenteret i Norge for Bell 412-flåten, et viktig steg for å fortsette utviklingen av KAMS til en ledende internasjonal leverandør av vedlikehold for forsvar.  Kontraktene på kampsystemer til tyske og norske ubåter samt NSM til de to lands sjøforsvar bekrefter KDA sin posisjon som en ledende forsvarsleverandør i Nord-Europa. KDA ser også på muligheter for å bygge videre på sin tilstedeværelse i det amerikanske markedet. KDA jobber kontinuerlig med å identifisere muligheter for å utvikle løsninger for et mer bærekraftig forsvar. Sirkulær økonomi er et viktig fokusområde og aktiviteter som forlenger systemers levetid står også høyt på agendaen. Det jobbes tett med hele verdikjeden, både kunder og leverandører, for å kunne bidra til det grønne skiftet, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsoppdrag innenfor sikkerhet og forsvar. 

Kongsberg Maritime

 Gjennom KM har KONGSBERG en ledende posisjon som utstyrs- og systemleverandør til det maritime markedet.  Effektive operasjoner, sikkerhet og energieffektivitet er viktige drivere for videreutvikling av KMs produktportefølje innenfor det maritime markedet, både eksisterende og nye markeder som havvind, miljøovervåkning og havbunnskartlegging. Vi skal være drivende for det grønne skiftet og integrere operasjonell effektivitet og bærekraft i alle produkter og tjenester. Vi skal styrke vår posisjon i oppgraderingsmarkedet, spesielt innen leveranse av hybride løsninger, for eksempel med batteri. Vi jobber tett med våre kunder og samarbeidspartnere for å forbedre det grønne fotavtrykket gjennom hele livsløpet til et system. KM arbeider også videre med harmoniseringen av produktporteføljen og implementerer kontinuerlig tiltak for å effektivisere virksomheten ytterligere.  KM er en del av løsningen for å skape et fremtidig bærekraftig havrom og har som ambisjon å være teknologileder både med hensyn til transport og ressursutnyttelse.

Kongsberg Digital

KDI fortsatte utviklingen i 2021 og er godt posisjonert for å bli en nøkkelaktør innen digitalisering av kapital-intensive industrier.  Vår ambisjon er å skape en globalt ledende digital arbeidsflate. Forretningsområdet har fortsatt å investere og styrke sine kapasiteter innen kjernevirksomhetsområdene, og dette har gitt resultater i form av sterk økning i antall brukere både for skip-til-sky løsningen Vessel Insight og den dynamiske digitale tvillingløsningen KogniTwin Energy. Fasen KDI nå er inne i, gjør det naturlig å vurdere både fremtidige partnermodeller og andre modeller for å fullt ut realisere det verdiskapingspotensialet KONGSBERG ser for KDI, herunder vurderes også en børsnotering.

Prioriteringer for forretningsområdene i 2022 

Kongsberg Defence & Aerospace
 • Sikre god gjennomføring av de store, pågående forsvarsprogrammene
 • Sikre strategisk viktige kontrakter
 • Opprettholde en posisjon som ledende forsvarsleverandør i Nord-Europa
 • Ytterligere forsterke eksisterende posisjoner i USA
 • Videreutvikle samarbeidet med Patria, og gjennom KAMS videreutvikle en sterk, internasjonal aktør innen militært vedlikehold
 • Identifisere og utvikle bærekraftige løsninger som både bidrar til det grønne skiftet og som ivaretar vårt samfunnsoppdrag innenfor sikkerhet og forsvar
 • Utvide våre leveranser innen romfart, både mot den kommersielle sektoren og forsvarsmarkedet
 • Sikre internasjonale markedsmuligheter og industrisamarbeid knyttet til norske forsvarsinvesteringer
 • Kontinuerlig arbeid med effektiviseringstiltak
Kongsberg Maritime
 • Dra nytte av vår bro-til-propell-portefølje og salgs- og serviceapparat for å beholde vår posisjon som en ledende teknologileverandør til den maritime industrien
 • Fortsette arbeidet med harmonisering av produktporteføljen
 • Fortsette vår produktinnovasjon inkludert konsepter innenfor digitalisering, autonomi og grønn skipsfart
 • Forbedre lønnsomheten gjennom kontinuerlig arbeid med effektiviseringstiltak
 • Bidra til å forme den maritime fremtiden og posisjonere KM som foretrukken leverandør inn mot viktige maritime sektorer over hele havrommet
Kongsberg Digital
 • Digitalisering av det maritime markedet gjennom “Vessel Insight” for å bidra til effektivisering av kundens operasjoner gjennom utnyttelse av tilgjengelige og simulerte data
 • Sikre videreutvikling av KDI gjennom satsingsområder som for eksempel “Dynamisk Digital Tvilling” som bidrar til økt effektivitet og sikkerhet i komplekse operasjoner
 • Bidra til innovasjon og digital transformasjon på den skybaserte plattformen “Kognifai” gjennom samarbeid med partnere
 • Sikre at KDI har nødvendige ressurser til å ta sterke posisjoner innen prioriterte områder

KONGSBERG-aksjen og aksjeeierforhold

Kongsberg Gruppen hadde en markedsverdi på NOK 51,1 milliarder ved utgangen av 2021.

KONGSBERG skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media.

Kursen på KONGSBERG-aksjen økte fra NOK 176,20 ved utgangen av 2020 til NOK 286,00 ved utgangen av 2021. Dette gir en markedsverdi ved utgangen av 2021 på MNOK 51.146. Inkludert utbytte på til sammen NOK 8,00 per aksje ble avkastningen i 2021 på 66,9 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) steg i samme periode med 23,4 prosent. Per 31.12.21 hadde KONGSBERG 16.507 aksjeeiere (14.678). Selskapet hadde 943 (916 utenlandske eiere som til sammen eide 19,90 prosent av aksjene (17,76 prosent). Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, er største eier med 50,004 prosent av aksjene. De ti største eierne hadde ved årsskiftet til sammen 70,62 prosent (71,99) av aksjene. Antall aksjer utstedt er 178,83 millioner, hver pålydende NOK 1,25. Ved utgangen av 2021 eide KONGSBERG totalt 613.987 (191.387) egne aksjer. Av disse var 592.028 aksjer knyttet til et tilbakekjøpsprogram på inntil MNOK 400 hvorav halvparten kjøpes tilbake i markedet. De resterende aksjene, inntil MNOK 200, vil bli kjøpt fra Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom KONGSBERG og departementet. Aksjene er kjøpt tilbake under fullmakten gitt til styret av KONGSBERGs ordinære generalforsamling 6.5.21. KONGSBERG vil be ordinær generalforsamling i 2022 om godkjennelse til å slette tilbakekjøpte aksjer under dette programmet.

KONGSBERG har betalt utbytte til aksjeeierne i alle år siden børsnoteringen i 1993, med unntak av i 2000 og 2001. Selskapets utbyttepolicy ble endret i 2020. Gjeldende utbyttepolicy lyder: “KONGSBERG har som ambisjon å utbetale et ordinært utbytte per aksje som er stabilt eller voksende fra ett år til neste. Tilleggsutbytter og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan benyttes som supplement til ordinært utbytte. Alle utbetalinger til aksjonærene vil være gjenstand for selskapets vurdering av fremtidig kapitalbehov”.

I 2021 ble det omsatt 31,8 millioner (66,4 millioner) KONGSBERG-aksjer fordelt på 174.154 (185.702) transaksjoner. Selskapet arbeider aktivt med å øke interessen for aksjen gjennom aktiviteter mot investormarkedet. KONGSBERG er jevnlig representert på “roadshows”, møter og konferanser både i og utenfor Norge. I 2021 har denne aktiviteten i hovedsak foregått digitalt. Målet for 2022 er høy grad av tilgjengelighet og fortsatt god aktivitet mot investormarkedet. Det avholdes faste investorpresentasjoner ved hver kvartalsrapportering.

Styret ser på ansattes aksjeeierskap som positivt. Hvert år arrangeres det aksjeprogram for ansatte hvor ansatte i konsernet kan kjøpe aksjer i selskapet. Våren 2021 ble konsernets årlige aksjeprogram for ansatte gjennomført for 25. gang. Aksjer ble videresolgt til de ansatte med 25 prosent rabatt på markedskurs. I 2021 ble de ansatte tilbudt aksjer for inntil NOK 71.961 etter rabatt. Det ble solgt 1.522.101 aksjer til kurs NOK 198,66 per aksje (25 prosent rabatt på gjennomsnittlig innkjøpt kurs justert for utbyttet). 4.319 ansatte benyttet seg av tilbudet.Kursutvikling2.png


Kursutvikling1.png

Risikofaktorer og risikostyring

KONGSBERG er eksponert for ulike former for risiko som styret følger gjennom behandling av enkeltsaker og risikorapportering til styret. Styret mener det er god balanse mellom konsernets samlede risiko og konsernets risikobærende evne. Administrasjonen utarbeider månedlige driftsrapporter og kvartalsvise risikorapporter som behandles av styret. Administrasjonen gjør risikoanalyser i forbindelse med større investeringer og kundekontrakter, strategiske satsinger og ved kjøp og salg av virksomhet. Revisjonsutvalget er et forberedende organ for styret med hensyn til utøvelse av sitt ansvar for behandlingen av finansiell rapportering og relevante vurderingsposter, compliance-saker, samt vurdering av internkontroll og risikostyring i konsernet. Revisjonsutvalget møtes som et minimum i forbindelse med avleggelse av års- og delårsregnskap.

Konsernets virksomhet er internasjonal med leveranse av høyteknologiske systemer og løsninger i hovedsak til kunder innen det maritime markedet og forsvarsmarkedet. Markedsrisikoen vil derfor kunne variere noe innen disse ulike segmentene. Stor internasjonal tilstedeværelse og global avhengighet gjør konsernet sårbart for forhold som påvirker internasjonal handel, valuta og verdensøkonomien generelt.

Det fortsatt pågående covid-19-utbruddet medfører til dels stor usikkerhet for hele verdikjeden også fremover, gitt reiserestriksjoner, karantenebestemmelser og andre smittevernhensyn, i tillegg til vareflyt av innsatsfaktorer og ferdige produkter. Så lenge pandemien er pågående, må vi forvente at enkelte markeder forblir usikre, og at en oppblomstring av smitte vil kunne påvirke aktivitetsnivået negativt. Et større smitteutbrudd hos KONGSBERG vil også kunne medføre perioder med lavere aktivitet og forsinkelser i leveranser til kunder. Konsernet har iverksatt, og vil fortløpende implementere, nye forebyggende tiltak i henhold til de respektive myndigheters gjeldende retningslinjer. Dette for å beskytte egne ansatte, forretningsforbindelser og i størst mulig grad sikre normal forretningsdrift. Etter snart to år med covid-19 har KONGSBERG gjort seg mange erfaringer som vil være verdifulle i håndteringen av covid-19-pandemien fremover og eventuelle fremtidige pandemier og andre krisesituasjoner.

Ved utarbeidelse av årsregnskapet er det gjort vurderinger med hensyn til eventuelle covid-19-påvirkninger på regnskapspostene. Lavere aktivitet hos kunder og leverandører, reiserestriksjoner og økt risiko for forsinkelser i prosjekter som følge av midlertidige nedstengninger og mangel på innsatsfaktorer, vil kunne påvirke omsetning, fortjeneste og ordreinngang. Det er i tillegg høyere risiko for kanselleringer av kundekontrakter og forsinkede eller manglende betalinger som følge av at store deler av kundemassen påvirkes. Det igjen vil kunne medføre økt risiko for tap på kundefordringer, varer, prosjekteiendeler og valutaterminer. I 2021 har konsernet kun hatt begrensede tap og nedskrivninger.

Ved utgangen av 2021 var det økt politisk spenning i forholdet mellom Russland og Ukraina, og i februar 2022 eskalerte situasjonen da Russland invaderte Ukraina. Konflikten påvirker energi- og vareflyt mellom de to landene og resten av verden, og i 2022 har brede sanksjoner blitt iverksatt. Dette vil også påvirke KONGSBERG og situasjonen følges tett.

Offshoremarkedet omfatter leting, utbygging, utvinning og transport av olje og gass. I tillegg kommer støttefunksjoner som forsyningstjenester og driftsstøtte, samt vedlikehold og service på plattformer og fartøy. KONGSBERG er leverandør av produkter og tjenester til alle disse segmentene. Etterspørsel etter energi og oljeprisutvikling påvirker investeringsviljen i dette markedet. I tillegg vil investeringsnivåene kunne variere mellom ulike geografiske områder avhengig av blant annet oljereserver og nivået på lete- og produksjonsaktivitetene. Til tross for god utvikling innen enkeltsegmenter, som for eksempel LNG, har det generelt vært en negativ utvikling de siste årene innen olje-, gass- og offshoremarkedet. Et vedvarende svakt marked, hvor også markeder som har vært gode det siste året påvirkes, vil øke konsernets risiko og kunne påvirke konsernets aktivitetsnivå. Usikkerheten rundt utviklingen i oljeprisen fremover påvirker investeringsnivåene i flere segmenter, samtidig som det gir muligheter i andre segmenter hvor KONGSBERGs teknologi utgjør en forskjell. Gjennom 2021 har fokuset på bærekraft blitt ytterligere skjerpet. Dette påvirker investorer og långivere i deres vurderinger, og vil videre kunne påvirke KONGSBERG og våre kunders og leverandørers aktiviteter og prioriteringer fremover.

Markedet for handelsskip omfatter alle typer skip fra enkle tørrlastskip til avanserte tankskip. Passasjerskip i cruise- og fergetrafikk er også en viktig del av handelsflåten. Kontrahering av nye skip henger tett sammen med forventet utvikling av transportbehov. Utviklingen i verdensøkonomien påvirker behovet for sjøveistransport av mennesker, energi, råvarer og ferdigprodukter. I tillegg vil type skip og geografiske områder kunne påvirke markedet. Markedet for nybygg av fartøy er innen flere segmenter på et lavt nivå sammenlignet med tidligere år og det er usikkerhet knyttet til videre utvikling på kort til mellomlang sikt.

For å ta nye, samt opprettholde eksisterende, markedsposisjoner, brukes det årlig betydelige midler på å utvikle nye så vel som eksisterende produkter.

Lavere aktivitet innen nybygging av fartøy har medført økt konkurranse. Mer krevende olje- og gassfelt, økte krav til bærekraft og betydelig kostnadsfokus i bransjen generelt, skaper nye muligheter i markedet og dette skaper igjen behov for nye teknologiske løsninger. Gjennom oppkjøpet og integrasjonen av RRCM har konsernet utvidet KMs leveranseomfang, og dermed redusert risikoen for marginalisering og styrket sin posisjon i markedet.

Oppkjøpet av RRCM i 2019 var en betydelig transaksjon for konsernet, og det har vært avgjørende å gjennomføre en vellykket og rask integrering av virksomheten i KM. Dette har KONGBSBERG lykkes med og har i stor grad gjennomført planlagt restrukturering av selskapet og RRCM fremstår nå som en integrert del av KONGSBERG. Risiko som følge av oppkjøpet, er etter styrets vurdering falt bort.

I forsvarsmarkedet leveres produkter og systemer til både land-, luft- og sjøbasert forsvar. På grunn av strenge sikkerhetskrav og vern av ulike lands egen forsvarsindustri, er det ofte vanskelig for en forsvarsleverandør å vinne forsvarskontrakter utenfor egne landegrenser. Det er betydelig proteksjonisme både i Europa, USA, og forsvarsmarkedet generelt. Likevel er det muligheter gjennom langsiktige relasjoner og nisjeprodukter, og dette er til dels ivaretatt gjennom relasjoner KONGSBERG har med flere store utenlandske forsvarsbedrifter.

KONGSBERG opererer hovedsakelig i markeder som i stor grad påvirkes av den teknologiske utviklingen, og hvor det er risiko for at ny teknologi kan påvirke KONGSBERGs ledende posisjon. For å ta nye, samt opprettholde eksisterende, markedsposisjoner, brukes det årlig betydelige midler på å utvikle nye så vel som eksisterende produkter. Generelle konjunktursvingninger vil også påvirke markedene, både i ulik grad og på ulikt tidspunkt. Eksportkontrollregelverk og sanksjoner vil kunne innebære en usikkerhet når det gjelder markedsmuligheter. I 2021 har oppmerksomheten på å begrense eksport av teknologiprodukter gjennom eksportkontrollregelverk fortsatt, og sammen med den pågående handelskrigen mellom USA og Kina gjør det at risikoen knyttet til begrensninger i markedstilgang og sanksjoner er på nivå med 2020.

Konsernet leverer systemer og løsninger med høy teknologisk kompleksitet, og leveransene er i hovedsak organisert som prosjekter. Effektiv prosjektstyring er derfor en viktig suksessfaktor for å redusere risiko. KONGSBERG har etablert mål for prosjektledelse basert på intern og ekstern “best practice”, og prosjektledere gjennomgår opplæringsprogram. I hovedsak er inntektene i prosjektene kontraktfestet, og usikkerheten i prosjektene er i stor grad knyttet til vurdering av gjenstående kostnader og fastsettelse av fullføringsgrad, men også motpartsrisiko og garantiforpliktelser. Konsernet har etablert prinsipper for kategorisering av prosjekter med hensyn til teknologisk kompleksitet og utviklingsinnhold. Dette legger grunnlaget for vurdering av gjennomføringsrisiko og resultatuttak i prosjektene.

KONGSBERG er eksponert for finansiell usikkerhet gjennom valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Målet er å redusere finansiell risiko og med det bidra til forutsigbarhet i konsernet. KONGSBERGs finansielle risiko styres sentralt etter retningslinjene styret har vedtatt i konsernets finanspolicy. Konsernets finansielle risikostyring er beskrevet i note 5 til årsregnskapet, “Styring av kapital og finansiell risiko”. Konsernets kundemasse er differensiert, og består i hovedsak av offentlige kunder og større private selskaper i en rekke land. Historisk har konsernet hatt lave tap på kundefordringer. Tiltak for å begrense risikoeksponeringen iverksettes der administrasjonen vurderer det som nødvendig. Konsernets likviditetsrisiko styres sentralt ved krav til refinansiering av lån og tilgjengelig kapital, samt bruk av prognoser for likviditet.

Det er etablert regelverk, samt oppfølgings- og rapporteringssystemer for håndtering av risiko på områder som eksempelvis antikorrupsjon, eksportkontroll og sanksjoner, leverandørkjeden og varsling av kritikkverdige forhold.

Med en høy andel av netto inntekter i andre valutaer enn norske kroner, er KONGSBERG eksponert for svingninger i valutamarkedet. Valutarisikoen søkes redusert gjennom utøvelse av konsernets finanspolicy, som sier at kontrakter over en viss størrelse skal valutasikres ved inngåelse. Disse blir i hovedsak sikret med valutaterminkontrakter (virkelig verdisikringer). Konsernet bruker i særskilte tilfeller terminkontrakter som kontantstrømsikringer, for eksempel ved store tilbud der sannsynligheten for kontraktstildeling er høy.

KONGSBERG har store bokførte verdier i balansen som forsvares av fremtidige kontantstrømmer. Ved en reduksjon av kontantstrømmene vil dette kunne påvirke verdien av eiendelene. I 2016 kjøpte KONGSBERG 49,9 prosent av aksjene i finske Patria, som per 31.12.21 hadde bokført verdi på MNOK 2.846. Resultatene i Patria har i perioder etter oppkjøpet vært svake, men med en tydelig forbedring de siste to årene. En vedvarende svekkelse av resultatene fra Patria vil kunne medføre at det blir utfordrende å forsvare de bokførte verdiene. Det er også bokført utsatte skattefordeler basert på fremførbare underskudd som er avhengig av fremtidig skattemessig inntjening for å kunne utnyttes.

KONGSBERG har over flere år bygget opp og videreutviklet compliance-funksjoner. Det er etablert regelverk, samt oppfølgings- og rapporteringssystemer for håndtering av risiko på områder som eksempelvis antikorrupsjon, eksportkontroll og sanksjoner, leverandørkjeden og varsling av kritikkverdige forhold. Opplæring innenfor området etikk og compliance gjennomføres i hele organisasjonen, både i Norge og internasjonalt.

Vi gjennomfører eksterne evalueringer av vårt compliance- og antikorrupsjonsprogram hvert tredje år, senest i 2020.

Styret vurderer KONGSBERGs complianceprogram til å være på et meget godt nivå.

Som et høyteknologisk selskap er KONGSBERG konstant eksponert for trusler tilknyttet datasikkerhet, og er under konstant press fra ulike eksterne aktører. I hovedsak er man utsatt for datavirusangrep, forsøk på “hacking”, sosial manipulering og svindelforsøk. Overvåking og andre tiltak for å forhindre kompromittering har høy prioritet og oppmerksomhet hos ledelsen. For å stå best mulig rustet mot denne typen trusler har KONGSBERG etablert Kongsberg Cyber Security Center, og samarbeider tett med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og flere ledende kompetansemiljøer. Dette, sammen med informasjon til og opplæring av alle ansatte, bidrar til at konsernet kontinuerlig forbedrer evnen til å stå imot disse truslene. I 2021 ble KDA, på vegne av KONGSBERG, inkludert som medlem i FIRST (Forum of Incidence Response and Security Teams). FIRST er et forum for internettsikkerhet som bidrar med global koordinering ved å tilby informasjon, plattform og verktøy for å finne riktig samarbeidspartner og fremme effektivt samarbeid. 

Teknologi og produktutvikling

KONGSBERG utvikler og leverer høyteknologiske løsninger nasjonalt og internasjonalt. KONGSBERGs teknologiplattform er systematisk bygget opp gjennom mange år, og er en viktig forutsetning for konkurranseevnen. Det er en betydelig overføringsverdi av teknologi mellom de ulike delene av konsernet. Bærekraftig innovasjon er en viktig del av konsernets forretningsstrategi og det bygges opp og investeres betydelig i fremtidsrettet teknologikompetanse innenfor digitalisering. Videre arbeides det aktivt sammen med våre sentrale teknologipartnere for å videreutvikle vår teknologiplattform. KONGSBERG satser kontinuerlig på produkt- og systemutvikling, både egenfinansiert og gjennom kundefinansierte programmer. Totalt bruker konsernet over tid om lag ti prosent av driftsinntektene på produktutvikling.

Bærekraft og ESG

Bærekraft og ESG er integrert i konsernets strategiprosesser. Bærekraftig innovasjon er et sentralt element for å bidra til å løse de store globale utfordringene verden står overfor. For KONGSBERG betyr dette forretningsmuligheter i flere markeder sett i lys av vår brede teknologi- og kompetanseplattform.

KONGSBERG skal stå for en bærekraftig utvikling hvor det er balanse mellom resultater, verdiskaping og miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG). Bærekraft og ESG er integrert i konsernets strategiprosesser. Bærekraftig innovasjon er et sentralt element for å bidra til å løse de store globale utfordringene verden står overfor. For KONGSBERG betyr dette forretningsmuligheter i flere markeder sett i lys av vår brede teknologi- og kompetanseplattform. Vi er bevisste den risiko som er knyttet til vår “license to operate” både med hensyn til overholdelse av lover og regler, samt utvikling med hensyn til ressursknapphet, uro i verdenssituasjonen, utvikling i globale megatrender og lignende. KONGSBERG har, og vil fortsette å ha, fokus på antikorrupsjon og samfunnsansvar mot våre leverandører og samarbeidspartnere samt oppfølging av menneske- og arbeidstakerrettigheter både i egen organisasjon og hos våre forretningspartnere. Det henvises til årsrapportens kapittel om bærekraft for en nærmere beskrivelse av konsernets arbeid med bærekraft og ESG.

Etikk, integritet og etterlevelse

I gjennomføringen av alle aktiviteter forplikter vi oss til å etterleve våre verdier samt høye sikkerhets-, etiske og kvalitetsstandarder, som også blir rapportert i vårt kvalitetsstyringssystem. Styret tror på at en slik forpliktelse er grunnleggende for å drive en sunn, vellykket og bærekraftig virksomhet. Det brukes betydelige ressurser på å opprettholde et omfattende globalt etikk- og etterlevelsesprogram (compliance) som er utformet for å forebygge og forhindre, samt oppdage og håndtere eventuelle brudd på lover, våre retningslinjer for forretningsetikk og andre viktige regelverk og styringsdokumenter som gjelder for selskapet.


Klima og miljø

Klima- og miljøregnskapet gir en oversikt over KONGSBERGs forbruk av energi, utslipp av klimagassen CO2 og avfallshåndtering. Konsernets største positive bidrag når det gjelder klimautfordringene er gjennom våre leveranser av produkter og løsninger som bidrar til reduserte utslipp for våre kunder. Dette er sentralt i vår forretningsstrategi. Konsernet har i 2021 forpliktet seg til å sette mål for å redusere klimautslipp fra egen virksomhet, inklusive vår leverandørkjede, i henhold til Science Based Targets initiative. Målene er beskrevet i kapittelet om klima i denne rapporten. Her finnes også en detaljert oversikt over klima- og miljøregnskapet for 2021. Vår ambisjon for perioden 2022–2030 er å redusere eget klimautslipp fra bruk av olje og gass med 50 prosent og fra intern bruk av elektrisitet 25 prosent ved energieffektivisering og tekniske oppgraderinger. Videre skal kjøp av elektrisitet ha opprinnelsesgaranti fra fornybar energikilde. Vi skal redusere utslipp fra transport og distribusjon med 25 prosent og fra egne forretningsreiser med 30 prosent. I tillegg har vi en ambisjon om at minst 2/3 av våre leverandører setter seg egne Science Based Targets for sin virksomhet i løpet av fem år.

Det er ikke rapportert alvorlige hendelser knyttet til forurensing av miljøet i 2021.

Helse, miljø og sikkerhet

KONGSBERGs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er at ingen ulykker skal skje med våre medarbeidere, besøkende, kunder eller samarbeidspartnere i vår globale virksomhet. For å realisere dette målet arbeider vi kontinuerlig med å bygge en sterk og proaktiv HMS-kultur. 

I KONGSBERG skal sikkerhet alltid komme først, og våre medarbeidere og samarbeidspartnere har stoppordre dersom arbeidet går ut over sikkerheten. Vi tror på samarbeid, hvor vi alle har et personlig ansvar og jobber sammen for det grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende, og viktigheten av dette ble ytterligere forsterket under covid-19-pandemien.

I 2021 ble en felles global HMS kampanje rullet ut for å forsterke fokuset på trivsel og velvære via årets “Global HSE day”.

Det gjennomføres løpende HMS-aktiviteter i alle forretningsområder for å forebygge uønskede hendelser, og gode HMS-tiltak blir delt mellom forretningsområdene.

Tiltak for å bidra til økt rapportering av nestenulykker, høyrisiko hendelser og HMS-observasjoner vektlegges, og er et viktig bidrag til å redusere skader og ulykker. På bakgrunn av dette har KONGSBERG besluttet å innføre et sentralt HMS-rapporteringssystem for hele konsernet. På denne måten kan vi lære av hverandre og høste forbedringsforslag i hele organisasjonen. Utviklingen i antall arbeidsrelaterte hendelser med og uten fravær (“TRI”) har økt fra 1,67 i 2020 til 2,23 i 2021. Majoriteten av personskadene er relatert til fallskader med begrenset skadeomfang. Forebyggende tiltak har blitt innført fortløpende.

Utstrakt bruk av hjemmekontor har medført at man har tatt i bruk forskjellige digitale læringsplattformer for å sikre opplæring i tider hvor man ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

Det totale sykefraværet i konsernet har økt fra 2,9 prosent i 2020 til 3,0 prosent i 2021.

For virksomhetene i Norge er sykefraværet 3,2 prosent, samme nivå som i 2020. Covid-19-pandemien har hatt noen effekter på sykefraværet, dette gjelder spesielt for situasjoner hvor medarbeidere har blitt pålagt å oppholde seg i karantene uten tilgang til egne arbeidsoppgaver. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte, spesielt med å få langtidssykemeldte raskere tilbake i jobb. Ytterligere detaljer om bærekraftige nøkkeltall innen HMS finnes i konsernets bærekraftrapport.

Alle medarbeidere i Norge har tilgang til bedriftshelsetjeneste. I de utenlandske virksomhetene varierer dette i tråd med lokal praksis og lovgivning. Ved utgangen av 2021 var 37 prosent av KONGSBERGs medarbeidere ansatt utenfor Norge. Dette krever stor oppmerksomhet og innsikt i problemstillinger knyttet til HMS i de aktuelle landene.

Styret følger HMS-arbeidet tett, og gjennomgår HMS-rapportene hvert kvartal.

Driftsinntekter geografisk

Prosent
 • Norge 19 %
 • Øvrige Europa 27 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 2 %
 • Nord-Amerika 29 %
 • Asia 20 %
 • Australia 2 %
 • Afrika 1 %

Ansatte geografisk

Prosent
 • Norge 63 %
 • Øvrige Europa 18 %
 • Mellom- og Sør-Amerika 1 %
 • Nord-Amerika 5 %
 • Asia 12 %
 • Øvrige* 1 %

*) Australia og Afrika

Våre medarbeidere

Antall medarbeidere
Antall medarbeidere
31.12.21
31.12.20
Kongsberg Defence & Aerospace
Kongsberg Defence & Aerospace
3 428
3 189
Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime
6 857
6 815
Øvrige
Øvrige
837
685
Totalt i konsernet
Totalt i konsernet
11 122
10 689
Andel utenfor Norge
Andel utenfor Norge
37 %
38 %


KONGSBERG har en unik og sterk bedriftskultur som er utviklet over mange år. Kulturen vår er en verdifull ressurs, som hjelper oss å tiltrekke oss mennesker med riktig adferd og kompetanse for å møte morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Vi har i 2021 satt søkelys på den typiske KONGSBERG-adferden – vår visjon, våre felles verdier og vår gruppeidentitet. Gode, tydelige og delte verdier gir god adferd som gir forretningsmessige resultater. KONGSBERG har klare fellesnevnere og disse uttrykkes og oppleves på samme måte uansett hvor vi jobber. Verdien av samarbeid er grunnleggende for vår virksomhet. “Collaboration Award” er en pris som gis for å anerkjenne grupper og prosjekter hvor samarbeid har vært avgjørende for et vellykket resultat. I 2021 ble prisen delt ut for fjerde gang, og vinneren ble prosjektet Ubåtprosjektet 212 CD capture team. Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Defence & Aerospace, kta naval systems, Thyssenkrupp Marine Systems og Kongsberg Maritime.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter medarbeidernes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og medarbeidere mellom forretningsområdene.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte vil trives og har suksess for å møte de strategiske prioritetene i kundetilfredshet, innovasjon og operasjonell excellence. På bakgrunn av dette har vi Leadership@KONGSBERG, som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre medarbeidere. I 2021 har en stor andel av våre ansatte jobbet hjemmefra grunnet covid-19, derfor har vi prioritert tett oppfølging av medarbeidere og tydelig ledelse.

En viktig forutsetning for å lykkes langsiktig er at KONGSBERG forvalter medarbeidernes kompetanse på en god måte. Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og medarbeidere mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. 62 prosent av de ansatte i KONGSBERG har høyere utdanning.

I samarbeid med utdanningsselskapet Kongsberg Technology Training Centre AS, hvor KONGSBERG er deleier, utdanner konsernet fagarbeidere innenfor flere fagområder. I 2021 hadde vi 196 lærlinger. Konsernet legger også til rette for, og stimulerer til, at egne ansatte kan ta fagbrev som privatist, såkalt praksiskandidat.

Samarbeidet med medarbeidernes fagforeninger og organisasjoner gjennom de etablerte samarbeids- og representasjonsordningene er godt, og gir verdifulle bidrag til å møte konsernets utfordringer på en konstruktiv måte.

Nøkkeltall mangfold
Nøkkeltall mangfold
31.12.21
31.12.20
Kvinneandel
Kvinneandel
20,4
20,1
Kvinneandel i ledende stillinger av totale lederstillinger
Kvinneandel i ledende stillinger av totale lederstillinger
19 %
19 %
Kvinneandel i ledende stillinger nivå 1-3 av totale lederstillinger
Kvinneandel i ledende stillinger nivå 1-3 av totale lederstillinger
25 %
23 %
Kvinneandel i konsernledelsen
Kvinneandel i konsernledelsen
22,2 %
25 %
Aksjeeiervalgte kvinner i styret
Aksjeeiervalgte kvinner i styret
40 %
40 % 

KONGSBERG er overbevist om at mangfold kommer vår virksomhet til gode, mangfold gir tilgang til et større spekter av talenter og sikrer en bedre og bredere kundeforståelse, samt tilgang til nye markeder. Ulike perspektiver driver innovasjon og vekst. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med å rekruttere og utvikle personer med forskjellig etnisk bakgrunn, alder og kjønn.

Selskapet er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Det er etablert mål på kort og lang sikt for å bidra til å øke kvinneandelen i konsernet, både med hensyn til ansettelser og lederstillinger.

I den grad det er mulig, søker KONGSBERG å tilpasse arbeidsforholdene, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Mangfold følges særlig opp av styrets kompensasjonsutvalg. Styret vurderer at konsernet er i overensstemmelse med gjeldende regelverk på området.

Se "Helse, Miljø, Sikkerhet og våre medarbeidere"  i denne rapporten for nærmere omtale av konsernets arbeid med mangfold og likestilling.

Eierstyring og selskapsledelse

KONGSBERG har som mål å ivareta og øke interessentenes verdier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert industriell utvikling i et langsiktig, bærekraftig og internasjonalt perspektiv. God eierstyring og selskapsledelse skal redusere risikoen ved virksomheten, samtidig som konsernets ressurser skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte, og gjennom dette sikre størst mulig verdiskaping. Verdiene som skapes, skal komme aksjeeiere, medarbeidere, kunder og samfunnet til gode. Styret legger vekt på at konsernets styringsdokumenter gjennomgås årlig og oppdateres, slik at de i størst mulig grad er i overensstemmelse med “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”.

I henhold til regnskapsloven § 3-3b, skal selskapet utarbeide en redegjørelse om foretaksstyring. Redegjørelsen vil, i henhold til allmennaksjeloven § 5-6, bli gjenstand for behandling på ordinær generalforsamling. Redegjørelsen i årsrapportens kapittel 4 er basert på siste reviderte utgave av anbefalingen av 14.10.21.

Styreansvars­­forsikring

Kongsberg Gruppen ASA har en styreansvarsforsikring gjeldende for konsernets styremedlemmer, konsernsjef og ledende ansatte. Styreansvarsforsikringen dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret eller ledelse basert på handlinger i styreverv eller ledelse. Forsikringen er gjeldende for alle KONGSBERG sine datterselskaper hvor KONGSBERG har eierandel mer enn 50 prosent. Forsikringen er plassert hos vel ansette forsikringsselskap med god rating.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har et eget kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning. I tråd med norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen rapport “Rapport for godtgjørelse for ledende personer i KONGSBERG 2021”, som vil publiseres i forbindelse med innkalling til Generalforsamling.

Årsresultat og disponering

Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2021 et årsresultat på MNOK 5.782. Styret foreslår følgende disponeringer i Kongsberg Gruppen ASA:

Avsatt utbytte
Avsatt utbytte
MNOK
2 736
Til egenkapital
Til egenkapital
MNOK
3 046
Totalt disponibelt
Totalt disponibelt
MNOK
5 782

Forslaget til utbytte utgjør 119,5 prosent av konsernets ordinære årsresultat.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Fremtidige resultatprognoser og konsernets langsiktige strategiske prognoser ligger til grunn for dette. Konsernet er i en god økonomisk og finansiell stilling.Kongsberg, 16. mars 2022

Til toppen