Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Sikkerhet, mangfold og kompetanse

Helse, Miljø, Sikkerhet og våre medarbeidere

KONGSBERG er en kunnskaps- og kompetansebedrift hvor våre ansatte er vår største verdi. Vi skal skape en sikker, attraktiv og utviklende arbeidsplass for å tiltrekke oss et mangfold av riktig kompetanse og forvalte denne i all vår internasjonale virksomhet.

Våre ambisjoner

Vi har satt oss mål og indikatorer for å understøtte våre ambisjoner, og sikre etterlevelse og oppfølging.

Vår ambisjon er å bidra til verdiskaping ved å skape og videreutvikle arbeidsplasser med fokus på helse og sikkerhet, bærekraft og arbeidsrettigheter.

 • Vi skal aktivt satse på mangfold for å fremme et miljø og en kultur der alle føler seg inkludert.
 • Vi har nulltoleranse for trakassering og diskriminering.
 • Vi skal ikke ha brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter i vår virksomhet.
 • For å bidra til forretningsvekst og konkurransekraft støtter vi internasjonal kompetanseutvikling for vitenskapelige temaer, samt livslang læring for våre ansatte.
 • Indikatorer for 2021

  Oppnå stor grad av tilfredshet i medarbeiderundersøkelse for verdier og kultur.

 • Indikatorer for 2021

  Økning av andel kvinner 

  • av total arbeidsstyrke til minimum 21 prosent
  • av kvinner i ledende stillinger på nivå 1-3
 • Indikatorer for 2021

  Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (TRI-verdi) maksimum 1,5.

Vår tilnærming til hms og våre medarbeidere

Kulturen vår er en verdifull ressurs som hjelper oss å tiltrekke oss mennesker med riktig adferd og kompetanse for å møte morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte.

Kultur og verdier

KONGSBERG har en unik og sterk bedriftskultur som er utviklet over mange år. Kulturen vår er en verdifull ressurs, som hjelper oss med å tiltrekke oss mennesker med riktig adferd og kompetanse for å møte morgendagens tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Vi har i 2021 satt søkelys på den typiske KONGSBERG-adferden – vår visjon, våre felles verdier og vår gruppeidentitet. Gode, tydelige og delte verdier gir god adferd som gir forretningsmessige resultater. KONGSBERG har klare fellesnevnere og disse uttrykkes og oppleves på samme måte uansett hvor vi jobber.

Våre medarbeidere

Vi jobber målrettet for å hindre diskriminering og trakassering. I vår globale medarbeiderundersøkelse gir de ansatte selskapet en tilbakemelding på hvordan de opplever arbeidsforhold og arbeidsmiljø. I årets undersøkelse var det ingen av de ansatte som rapporterte at de har blitt diskriminert eller hadde opplevd trakassering. Undersøkelsen bekreftet også at vår varslingskanal er godt kjent blant våre ansatte. Vi følger også opp med regelmessige målinger av arbeidsmiljøet generelt. Vi har nulltoleranse for uakseptabel adferd og motiverer våre ansatte til å si fra og varsle om slike hendelser.

Hovedandelen av våre ansatte er fast ansatt (93 prosent), vi har kun en andel på 2,5 prosent som er midlertidig ansatt og circa 5 prosent som er konsulenter. Andel deltidsansatte var 2,8 prosent i 2021. Alle stillinger lyses ut som heltid, og det er ansatte selv som ønsker redusert arbeidstid.

Medarbeiderutvikling

KONGSBERG jobber strategisk med planlegging med hensyn til kapasitets- og kompetansebehov for å støtte opp om anslått vekst i årene som kommer.

Konsernet arbeider med økt utveksling av kunnskap og ansatte mellom forretningsområdene. Gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde gode medarbeidere. KONGSBERG legger stor vekt på kompetanseutvikling, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre ansatte. Strukturell og langsiktig utvikling av våre nåværende ansatte vil være avgjørende, ved både opplæring på jobb og kurs, samt mer formell videreutdanning.

Ledelse i KONGSBERG handler om å skape verdier og å oppnå resultater gjennom andre. Nøkkelen til suksess ligger i kombinasjonen av godt lederskap og dedikerte medarbeidere. Lederen skal utøve sitt lederskap basert på våre verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Våre ledere skal skape et miljø der våre ansatte trives og kan lykkes med de strategiske prioriteringene. Med bakgrunn i dette har vi lederprogrammet Leadership@KONGSBERG som skal bidra til å tydeliggjøre og kvalitetssikre prosesser for målsetting, måloppfølging og evaluering av alle våre ansatte. I 2021 har en stor andel av våre ansatte jobbet hjemmefra grunnet  covid-19, noe som setter andre krav til våre ledere. Lederopplæring har derfor vært viktig i perioden. Vi hadde en gjennomføringsgrad på 92 prosent for medarbeidersamtaler.

Under pandemien har KONGSBERG-ansatte vist stor fleksibilitet og lagånd i møte med den krevende situasjonen. Vi har tatt i bruk nye måter å jobbe på og har blitt vant til økt fleksibilitet. Selskapet ønsker å bygge videre på disse positive erfaringene fremover. Samtidig er våre arbeidsplasser vår hovedarena for samarbeid, innovasjon og for å styrke vår felles KONGSBERG-kultur, og vil fortsette å være vår viktigste arena for arbeid. KONGSBERG tror at et optimalisert, fleksibelt hybrid arbeidsrammeverk vil øke medarbeidertilfredsheten og støtte våre forretningsmål. Vi har et felles rammeverk, samtidig som det er rom for regionale og lokale tilpasninger i henhold til virksomhetens behov.

Mangfold og likestilling

Vi tror at mangfold er verdiskapende og gir økt konkurransekraft. Det gir større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Viktigheten av dette reflekteres i vår HR-strategi, som er forankret i konsernledelsen og styret, og følges opp i Kompensasjonsutvalget. Vi jobber systematisk og målrettet med å rekruttere og utvikle personer med variasjon i alder, etnisitet og kjønn. Fokus på mangfold reflekteres i profilering, rekruttering og ledelsesutvikling, og følges opp med periodiske målinger.

KONGSBERG ønsker at våre ansatte skal stå lenger i jobb, og i 2021 har vi økt den bedriftsinterne aldersgrense fra 70 til 72 år for ansatte i Norge. KONGSBERG er et globalt selskap med operasjoner i over 40 land som betyr at det er mange ulike nasjonaliteter i selskapet.

Målsettingen for 2021 har vært å få flere kvinner inn i lederposisjoner, med søkelys på operative stillinger og internasjonal drift. Andelen kvinnelige ledere i KONGSBERG har de siste årene økt, og nå er 25 (23 i 2020) prosent av våre ledere på nivå 1–3 kvinner. Årsaken til denne økningen er sammensatt, men en viktig nøkkel har vært bevisstgjøring når man ansetter nye ledere. Kvinneandelen av vår totale arbeidsstyrke var på 20,4 prosent (20,1 prosent i 2020).

KONGSBERG ønsker å motivere flere jenter til å ta utdanning innen teknologifag. 

Lønn og kompensasjon

KONGSBERG skal lønne sine ansatte både etter oppnådde resultater og etter ønsket adferd. Vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. KONGSBERG sikrer at alle ansatte har lønn og betingelser i henhold til lokale lover, avtaler og retningslinjer. KONGSBERGs globale retningslinje for kompensasjon av ansatte, beskriver hvordan vi ivaretar en lovlig, rettferdig, konkurransedyktig og økonomisk ansvarlig kompensasjonsstruktur for vår mangfoldige arbeidsstyrke. Blant annet at lokale lønnsjusteringer skal utføres i henhold til lokale og/eller sentrale tariffer i land der det eksisterer. Prinsippene og systemene for godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes av styret. Styret har et eget Kompensasjonsutvalg som blant annet behandler alle vesentlige forhold knyttet til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte før formell styrebehandling og beslutning.

Vi har en policy om lik lønn for likt arbeid, uansett kjønn. Forholdet mellom lønn og bonus på totalnivå viser skjevheter som i hovedsak skyldes skjevhet i andel kvinner i ledende stillinger. For 2021 var gjennomsnittlig lønn for kvinnelige ansatte 84 prosent av menns lønn, og gjennomsnittlige tilleggsytelser for kvinnelige ansatte utgjør 57 prosent av menns tilleggsytelser. Forholdstallene gjelder for norske ansatte. Fra 2022 vil vi implementere et HR-system som muliggjør større detaljgrad i analyser, og vi vil utvide rapporteringen for å vise forholdet i lønn mellom kvinner og menn på ulike nivå og regioner, og iverksette tiltak om det viser seg at det er skjevheter innenfor samme jobbkategori eller lignende.

Helse, Miljø og Sikkerhet

KONGSBERGs mål for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er at ingen ulykker skal skje med våre medarbeidere, besøkende, kunder eller samarbeidspartnere i vår globale virksomhet. For å realisere dette målet arbeider vi kontinuerlig med å bygge en sterk og proaktiv HMS-kultur. 

I KONGSBERG skal sikkerhet alltid komme først, og våre medarbeidere og samarbeidspartnere har stoppordre dersom arbeidet går ut over sikkerheten. Vi tror på samarbeid, der vi alle har et personlig ansvar og jobber sammen for det grunnleggende prinsippet om at HMS-arbeidet skal være forebyggende.

Tiltak for å bidra til økt rapportering av nestenulykker og HMS-observasjoner vektlegges, og er et viktig bidrag til å redusere skader og ulykker. På bakgrunn av dette har KONGSBERG besluttet å innføre et sentralt HMS-rapporteringssystem for hele konsernet. På denne måten kan vi lære av hverandre og høste forbedringsforslag i hele organisasjonen. HMS-data samles inn fra alle selskaper i konsernet og rapporteres til konsernledelsen og styret hvert kvartal.

Gjennom hele covid-19-pandemien har det blitt jobbet kontinuerlig for å beskytte liv og helse i konsernet.

I 2021 ble en felles global HMS-kampanje rullet ut for å sette søkelys på trivsel og velvære via årets “Global HSE day”.

Utstrakt bruk av hjemmekontor har medført at man har tatt i bruk diverse digitale læringsplattformer for å sikre opplæring i tider hvor man ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

Det gjennomføres løpende HMS-aktiviteter i alle forretningsområder for å forebygge uønskede hendelser.

Det gjennomføres løpende HMS-aktiviteter i alle forretningsområder for å forebygge uønskede hendelser.

Våre utfordringer

Vi er operative i rundt 40 land, og sikkerhet og beredskap for vårt personell er førsteprioritet. Våre etiske retningslinjer gir klare føringer for hvordan vi utfører vårt arbeid uavhengig av land og region. Ansvarlig drift gir oss lisens til å operere og er vesentlig for vår eksistens og vårt omdømme. Vår vekst internasjonalt innebærer etableringer av allianser med nye partnere og bruk av nye leverandørkjeder som betyr økt oppmerksomhet knyttet til håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter. I en urolig verden med et bredt trusselbilde kreves høyere grad av sikring av vår informasjon og våre immaterielle rettigheter. Vi er avhengige av lojale ansatte som etterlever våre krav til konfidensialitet og integritet. Risikostyring og sårbarhetsanalyser bidrar til sikring på rett nivå.

Digitalisering og stadig raskere teknologisk utvikling krever en kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte og setter nye og andre krav til morgendagens kunnskapsbehov. KONGSBERG er et globalt selskap med ansatte lokalisert over hele verden, som gir stor variasjon i språk, kultur og etnisitet. Det stiller krav til effektiv og god ledelse. Kunnskapsdeling og samarbeid i nettverk på tvers av etablerte strukturer gir merverdi for selskapet og forventes å øke som en etablert arbeidsform.

Vi må sørge for å kommunisere effektivt og tidsriktig både internt og eksternt. Dette skal gjenspeiles i vår profil både på sosiale medier, og det opplevde inntrykk andre har i møte med alle våre ansatte.

Ingen av våre forretningsområder har rapportert manglende overholdelse eller vesentlige bøter eller sanksjoner for brudd  på miljølover og/eller forskrifter.

Til toppen