Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Respektere og fremme menneske­rettigheter

Menneske­rettigheter

KONGSBERG forplikter seg til å respektere og opprettholde alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter uansett hvor i verden vi er. Dette gjelder rettighetene til våre ansatte, til personer som er ansatt av leverandørene og forretningspartnerne våre, og til personer som berøres av KONGSBERGs aktiviteter.

Forsvarsprodukter

Hoveddelen av vår forsvarsvirksomhet leverer missiler, systemer innen styring og kontroll av våpen, beslutningsstøtte og kommunikasjon. KONGSBERG produserer ikke klasevåpen, landminer, atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Vi følger alle krav og retningslinjer nedfelt i FN-konvensjonene.

Våre ambisjoner

Vi har satt oss mål og etablert indikatorer for å understøtte våre ambisjoner, og sikre etterlevelse og oppfølging.

 • Vi skal minimere negative konsekvenser for menneskerettigheter i vår virksomhet.
 • Vi skal sikre en ansvarlig verdikjede, spesielt med hensyn til menneskerettigheter, mangfold og like muligheter, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold.
 • Indikatorer for 2021

  • Vi skal videreutvikle programmet vårt for aktsomhetsvurderinger (due diligence) for menneskerettigheter for å forberede og tilpasse oss eksisterende og nye reguleringer. 
 • Indikatorer for 2021

  • Vi skal fortsette å identifisere og håndtere risikoer knyttet til menneskerettighetene i selskapets prosesser og i aktsomhetsvurderinger.
  • Vi skal undersøke og ta tak i identifiserte eller varslede menneskerettslige bekymringer.
 • Indikatorer for 2021

  • Vi skal videreutvikle og distribuere opplæringsprogrammet for menneskerettigheter.

Vår tilnærming til menneskerettigheter

De forretningsetiske retnings­linjene våre, samt andre globale regler og retningslinjer, er pålagt av styringssystemet vårt og støtter opp om forpliktelsen vår til menneskerettighetene.

KONGSBERG har et sterkt fokus på due diligence når det gjelder menneskerettigheter, og klare forventninger til alle våre forretningspartnere.

Respektere menneskerettigheter: Styringssystem

Våre forretningsetiske retningslinjer (Code of Ethics and Business Conduct), samt andre globale regler og retningslinjer, er pålagt gjennom styringssystemet vårt og støtter opp om forpliktelsen vår til menneskerettighetene. Styringssystemet er godkjent av styret, og det er integrert i verdiene og de konsernvide prosessene våre.

I 2021 ble menneskerettigheter integrert som en del av vårt compliance program. Vi etablerte en styringskomite ledet av vår Chief Compliance Officer, og et prosjektteam har blitt utnevnt for å levere på forbedringsagendaen. Styringskomiteen vil jevnlig diskutere og forankre planene med ledelsen og styret.

Vår policy for menneskerettigheter beskriver våre forpliktelser til å gjennomføre menneskerettslig due diligence, i tråd med gjeldene internasjonale standarder. Disse er tilgjengelige på kongsberg.com. I tråd med denne metodikken arbeider vi kontinuerlig med å identifisere, vurdere og ta tak i konsekvensene driften vår har for menneskerettighetene. Alle ansatte er pålagt å følge de etiske retningslinjene våre og gjennomføre årlig opplæring. Vi har utviklet etiske retningslinjer for leverandører som inkluderer krav om å respektere menneskerettighetene i henhold til vår policy. Dette er også tydelig i kontrakter med leverandører.


Våre utfordringer

Med tanke på de risikofylte bransjene og landene vi opererer i, og den respekten og omtanken vi har for mennesker, er vi forpliktet til å minimere risikoen for negative konsekvenser for menneskerettigheter i alle aspekter av driften og aktivitetene våre. Ansvaret vårt for å respektere menneskerettighetene er i samsvar med lovgivning og internasjonalt anerkjente standarder, som FNs retningslinjer for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og konvensjoner for arbeiderrettigheter og den internasjonale menneskerettighetserklæringen. Av særlig betydning for KONGSBERG er både norsk og internasjonal eksportkontroll, som inkluderer hensyn til menneskerettighetene som en del av lisenssystemene. Dette er særlig relevant for produktrisiko i noen av landene hvor vi har aktiviteter. Full oversikt over den verdensomspennende driften vår er tilgjengelig i seksjonen Om KONGSBERG.

Beste praksis og internasjonale standarder blir nå i økende grad omsatt til lovkrav, for eksempel den norske åpenhetsloven, som krever at bedrifter skal vurdere og redusere negative konsekvenser for menneske- og arbeiderrettigheter, og at de skal sikre at offentligheten har tilgang til informasjon. EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet introduserer definisjonen av minimum social safeguard, noe som betyr at økonomiske aktiviteter må unngå negative konsekvenser og overholde menneskerettigheter og arbeidsstandarder. KONGSBERG støtter denne utviklingen og vi mener det er positivt med en felles, høy standard på dette området.

I prosessen for å vurdere og prioritere risiko, vurderes risiko for menneskerettighetsbrudd i vår verdikjede.  

KONGSBERG leverer et bredt spekter av verdensledende teknologi, inkludert maritim robotikk og sjøbåren transport.

Produktrisiko

KONGSBERG leverer et bredt spekter av verdensledende teknologi, inkludert maritim robotikk og sjøbåren transport, komplekse, integrerte forsvars- og kommunikasjonssystemer, romfart- og overvåkningsteknologi og digitale økosystemer. Virksomheten vår er mangfoldig og dynamisk, og det samme er risikoene vi står overfor. KONGSBERG arbeider kontinuerlig for å identifisere og redusere risiko og er forpliktet til å forhindre risikoen for ulovlig praksis knyttet til produktene våre. KONGSBERG produserer ikke klasebomber, landminer, atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Vi overholder alle krav og retningslinjer som er spesifisert i FN-konvensjonene.

Samsvar med handels- og eksportreguleringer

KONGSBERGs forsvarssystemer og militærutstyr er inkludert i norsk eksportkontroll, noe som betyr at de er underlagt streng regulering fra norske myndigheter.

KONGSBERG anser det norske eksportkontrollregimet som en integrert del av våre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettighetene. Samsvar med norsk og internasjonal eksportregulering er av høyeste prioritet. KONGSBERG har etablert spesifikke rutiner og kontrollmekanismer for å ivareta dette, og arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde en kultur for etterlevelse av eksportregelverket i hele konsernet. Vi støtter og vil følge opp den norske regjeringens forslag om ny lovgivning som har som mål å sikre at Norge kan implementere EUs restriktive tiltak i norsk lov. Dette omfatter EUs nye sanksjonsregime mot alvorlige brudd på menneskerettighetene. 

Prioriterte risikoområder (salient issues)

Vi har identifisert og prioritert følgende områder i arbeidet vårt for å respektere og fremme menneskerettigheter:

 • Et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø i KONGSBERG og for de som er ansatt hos våre leverandører og forretningspartnere. Vi tolererer ikke noen form for tvangsarbeid, eller diskriminering på grunnlag av (inkludert, men ikke begrenset til) kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning.
 • Menneskerettigheter er et sentralt vurderingskriterium ved utvidelse av virksomheten vår til nye land med høy risiko for brudd på menneskerettighetene, samt ved sammenslåinger og oppkjøp. 
 • Som forsvarsprodusent er vi særskilt oppmerksom på risikoen for potensielle brudd på menneskerettighetene og at vi opptrer i samsvar med alle handels- og eksportreguleringer.
 • Respekt for menneskerettighetene i samfunn hvor vi har aktivitet.
I 2022 skal vi foreta en mer om­­fattende kartlegging av prioritert risiko for å få en enda bedre forståelse av menneskerettighetsrisikoene og -konsekvensene på tvers av verdikjeden vår.

I 2022 skal vi foreta en mer omfattende kartlegging av prioritert risiko for å få en enda bedre forståelse av menneskerettighetsrisikoene og -konsekvensene på tvers av verdikjeden vår. Kartleggingen vil veilede prioriteringer og aksjoner for å forbedre aktsomhetsvurderingen og tiltak for å stanse potensielle negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko. 

Aktiviteter for å identifisere, forhindre og begrense brudd på menneskerettighetene

For å forstå de potensielle konsekvensene driften vår kan ha på menneskerettighetene bedre, og for i enda større grad å integrere menneskerettighetene i prosessene våre, gjennomførte vi i 2021 en omfattende menneskerettslig gap- og konsekvensanalyse. Analysen – utført med støtte fra en spesialisert tredjepart – vurderte nåværende og kommende lovkrav, samt hva som er god praksis. 

Vi vil forbedre og utvide tilnærmingen vår til due diligence, risikovurderinger og revisjoner med hensyn til menneskerettighetene. Den viktigste ambisjonen vår er å fullføre og implementere det omfattende programmet for aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter. Som en del av dette vil vi identifisere relevante indikatorer for 2022 og fremover. Planene inkluderer oppdateringer av vår policy for menneskerettigheter, styringssystemet og etikk- og complianceprogrammet, for fullt ut å gjenspeile hvor viktige menneskerettighetene er. 

Til toppen