Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

En engasjert samfunnsaktør

Samfunnsansvar

KONGSBERG bidrar til verdiskaping og økonomisk utvikling i samfunnet. Som et internasjonalt teknologikonsern har KONGSBERG et stort samfunnsengasjement og vi er spesielt opptatt av å utvikle interesse for og kompetanse innen realfag blant barn og unge. Det er en viktig brikke i å lykkes med å løse utfordringene samfunnet står overfor og bidra til bærekraftig økonomisk vekst. Vi tilbyr gode og utviklende jobber og engasjerer oss i lokalsamfunn hvor vi er til stede. Vi bryr oss om våre medarbeidere og deres familier ved å støtte idrett, kultur og sosiale formål.

Vår tilnærming til samfunnsansvar

Motivere studenter

KONGSBERG har i flere år hatt et tett samarbeid med flere høgskoler og universiteter, blant annet NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge og MiT Industrial Liasion Program (Massachusetts Institute of Technology). Et etablert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner sikrer raskere overføring av den omstillingen som skjer i samfunnet og næringslivet til utdanningsinstitusjonene, for å sikre relevant studieinnhold. På den andre siden skal kunnskaps- og kompetanseutvikling i utdanningsinstitusjonene bidra til nyskaping og omstilling i næringslivet. Det er viktig for oss for å lykkes i det digitale og grønne skiftet.

Vi har satt i gang flere tiltak for å motivere studentene til å “stå løpet ut”. Ett av tiltakene er konkurransen YOUR EXTREME for studentene ved NTNU. Vi har siden 2013 arrangert en 48 timers caseoppgave, hvor studentgrupper løser et fremtidsscenario hvor bærekraft og teknologi utgjør kjernen i problemstillingen. Formålet med konkurransen er å vise en sammenheng mellom utdanning og oppgaver i arbeidslivet. I vårsemesteret har vi gjennomført en digital konkurranse med tematikken “Hvilken rolle kan teknologi og/eller andre samarbeidsmetoder/tiltak spille for å løse de faglige og psykososiale utfordringene i studenthverdagen som følge av koronapandemien?”. I høstsemesteret var oppgaven å utforske hvordan teknologi kan sikre bærekraftig forvaltning og bruk av havene og bidra til å redde menneskeliv i kritiske situasjoner.

I 2021 fikk studentene i oppgave å finne ut hvordan teknologi kan sikre bærekraftig forvaltning, bruk av havene, og bidra til å redde menneskeliv i kritiske situasjoner.

I 2021 fortsatte KONGSBERG også som hovedsponsor for fire tverrfaglige studentprosjekter ved NTNU, hvor studentene får satt teori ut i praksis.

Sommerjobb

Hvert år tar KONGSBERG inn et stort antall studenter for å jobbe med forskjellige prosjekter. Sommeren 2021 hadde vi 134 studenter i arbeid. Sommerjobbene viser studentene hvilke muligheter som finnes etter endt utdannelse, og målet er å motivere dem til å yte ekstra på studiene, og fullføre sin grad. Samtidig er det en viktig rekrutteringsarena for oss hvor vi får mulighet til å bli kjent med studentene.

Målet for sommerstudent-programmet var å ha en kvinneandel på minimum 45 prosent, mens vi oppnådde 41 prosent i 2021. Vi jobber for å øke dette til 50 prosent fra 2022.
Kvinneandelen på teknologifag

KONGSBERG jobber målrettet for å øke andelen kvinner som studerer teknologifag. Vi har et samarbeid med Jenteprosjektet ADA ved NTNU. Formålet med prosjektet er å skape trivsel og motivasjon gjennom utdanningsløpet, samt å tilby et karrierenettverk og informere om jobbmuligheter. I 2021 hadde vi også et samarbeid med NHO’s Jenter og Teknologi, hvor jenter i 9. og 10. klasse kom på bedriftsbesøk til oss i Horten. I USA støtter vi Women Offshore, som er en organisasjon og nettbasert ressurssenter for en mangfoldig maritim arbeidsstyrke over hele verden.

Økt realfaginteresse

Realfag er nøkkelen til å løse mange utfordringer verden står overfor. Vi ønsker å motivere barn og unge til å se verdien av fysikk, matematikk og naturvitenskap gjennom mange tiltak fra barnehage til høyskole.

Vi støtter Vitensenteret i Kongsberg, som er et gratis tilbud til barnehager og skoler helt opp til videregående. Her blir barna introdusert for realfag gjennom lek og eksperimenter, samt undervisningsmoduler i fagområder som energi, mekanikk, matematikk, teknologi og animasjon med mer for de eldste.

Vi samarbeider med en rekke ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Her bidrar vi med motivasjonsforedrag, vi inviterer på bedriftsbesøk, deltar på karrieredager og tar imot elever på utplassering i arbeidslivet. For studenter støtter vi utvalgte studentprosjekter der studentene ønsker å skrive sin hovedoppgave i samarbeid med KONGSBERG.

KONGSBERG er opptatt av å rekruttere og stimulere til fagutdanning og vi tilbyr, sammen med andre selskaper i Kongsberg, et unikt opplæringsprogram for lærlinger gjennom opplæringsbedriften K-tech. Ved komposittfabrikken på Kongsberg er det også etablert et eget fagbrev i polymerkomposittfaget. I 2021 hadde vi totalt 196 lærlinger.

Hos Kongsberg Innovation Center kan våre ansatte ta med barn og eksperimentere med blant annet droner, roboter og visualisering. Senteret benyttes også ved besøk av lokale skoleklasser og i samarbeid med tilreisende utdanningsinstitusjoner og studenter.

Inkludering i arbeidslivet

I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Et inkluderende arbeidsliv er viktig for alle parter, både enkeltpersoner som trenger jobb og bedrifter som trenger arbeidskraft. Samtidig er det viktig for samfunnet fordi det sikrer velferdsstaten vår. KONGSBERG har hatt fokus på å tilrettelegge enda bedre for å inkludere flere i arbeidslivet. Grunnet covid-19 ble det redusert adgang til å ha personer på arbeidstrening. I løpet av 2021 har 46 personer hatt arbeidspraksis i konsernet. Vi satser videre på dette og vil øke antallet når situasjonen tillater det igjen. Vi legger også til rette for å beholde de med redusert restarbeidsevne i konsernet.

Bidrag til idrett, kultur og sosiale formål

KONGSBERGs sponsorstrategi fokuserer på aktiviteter og prosjekter nasjonalt og internasjonalt innenfor følgende områder:

  • Sport – spesielt sportsaktiviteter for unge i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Kultur – spesielt i lokalsamfunnene KONGSBERG opererer i.
  • Sosiale, humanitære og/eller miljøorienterte aktiviteter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – som har et bærekraftig formål.

I Norge har vi konsentrert støtten rundt lag og foreninger i lokalmiljøene hvor vi er representert. KONGSBERG har valgt å gi sin støtte til mange forskjellige idretter, spesielt for barn og ungdom, og våre økonomiske bidrag gis alltid til lag – ikke enkeltutøvere. Innen kultur har våre to største sponsoravtaler i 2021 vært Kongsberg Jazzfestival og Glogerfestspillene. Begge organisasjonene holder et meget høyt faglig nivå og har egne programmer for å utvikle unge talenter.

Våre polske kolleger bidro til et av Polens mest anerkjente og mest effektive nasjonale veldedighetsprogrammer som finner sted hver jul, NOBLE GIFT. Denne ordningen fungerer som en plattform for personlig hjelp som går direkte til mennesker og familier som opplever vanskeligheter.

Til toppen