Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Nøkkeltall for bærekraft

Klima og miljø

 
 
2021
20202)
20192)
2018
2017


CO2-UTSLIPP


CO2-UTSLIPP
CO2-utslipp (tonn)3)
CO2-utslipp (tonn)3)
17 672
17 352
44 619
27 920
23 342
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2015)4)
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2 015)4)
17 270
21 931
24 409
7 546
9 175
Sum CO2-utslipp (tonn)4)
Sum CO2-utslipp (tonn)4)
34 942
39 283
69 028
35 466
32 517
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)4)
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)4)
1,3
1,5
3,1
2,5 
2,2
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)4)
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)4)
3,2
3,7
6,9
5,2
4,7


ENERGIBRUK


ENERGIBRUK
Elektrisk kraft (MWh) 
Elektrisk kraft (MWh) 
131 205
122 510
133 686
102 071
92 795
Gass/olje (MWh) 
Gass/olje (MWh) 
10 371
6 195
6 277
4 095
5 397
Energigjenvinning (MWh)1) 4)
Energigjenvinning (MWh)1) 4)
41 187
32 865
38 060
25 004
26 208
Energiforbruk (MWh) per ansatt
Energiforbruk (MWh) per ansatt
16,4
15,1
15,3
19,2
18,2
Energiforbruk (MWh/MNOK)4)
Energiforbruk (MWh/MNOK)4)
6,7
6,3
7,4
9,1
8,6


AVFALL (TONN)


AVFALL (TONN)
Avfall til gjenvinning
Avfall til gjenvinning
6 408
5 422
5 712
937
866
Restavfall
Restavfall
789
1 029
1 080
549
665
Farlig avfall
Farlig avfall
882
969
1 038
402
353
  1. Energigjenvinning ved Kongsberg Teknologipark samt innkjøpt fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne. 
  2. Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskap Hydroid.
  3. Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjernvarme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør i forretningsområdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
  4. Tall for 2019 er korrigert.

Miljøregnskapet omfatter følgende kilder til utslipp av CO2

Direkte utslipp (Scope 1): Utslipp fra bruk av fyringsolje og gass til oppvarming og prosess, samt fra produksjon av fjernvarme ved Kongsberg Teknologipark.
Indirekte utslipp fra elektrisitet (Scope 2): Utslipp fra forbruk av elektrisitet samt fjernvarme eller fjernkjøling fra eksterne leverandører. CO2-utslippsfaktorer benyttet for elektrisitet er lokasjonsbasert og i henhold til GHG Protocol Scope 2 Guidance1).
Utslipp fra flyreiser og transport av gods og varer (Scope 3): Utslipp fra flyreiser og utslipp knyttet til transport av gods og varer2).


1. Kilder: Utslippsfaktorer for fossile brensel fra Department for Environment Food & Rural Affairs, UK 2021. For Norge er det benyttet en lokasjonsbasert faktor på 8 g CO2 per kWh, hentet fra Association of issuing bodies (AIB) (denne utslippsfaktoren for Norge er ikke benyttet for tidligere rapporteringsår).
2. Utslipp av CO2 fra frakt er i hovedsak rapportert fra våre to hovedleverandører av transporttjenester: DHL og DSV.
3. Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjernvarme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne leverandører i forretningsområdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
4. Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er eksklusive tall for det solgte datterselskapet Hydroid.
5. Tall for 2019 er korrigert for endring i rapporteringsgrunnlag for frakt.

Økonomisk verdiskaping

MNOK
MNOK
2021
2020
2019
2018
2017


VERDISKAPING


VERDISKAPING
Lønninger til ansatte 
Lønninger til ansatte 
7 760
7 472
6 908
4 638
4 417
Aksjeutbytte
Aksjeutbytte
2 736
1 440
2 250
450
450
Aksjeutbytte – % av overskudd 
Aksjeutbytte – % av overskudd 
119,5 %
49,1 %
313,8 %
64,0 %
80,5 %
Renter til långivere
Renter til långivere
72
99
122
103
110
Tilbakeholdt overskudd
Tilbakeholdt overskudd
(446)
1 492
267
254
109


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
13 387
12 851
13 059
7 239
7 610
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
120
121
103
53
59


SKATTEKOSTNAD1)


SKATTEKOSTNAD1)
Norge
Norge
332
152
92
61
(15)
Øvrige Europa
Øvrige Europa
178
136
71
14
13
Nord- og Sør-Amerika
Nord- og Sør-Amerika
62
47
47
38
33
Asia, Afrika og Australia
Asia, Afrika og Australia
60
40
40
27
64
Totalt
Totalt
632
374
250
140
95
  1. Skattekostnad for 2019 inkluderer skattekostnad for avhendet virksomhet.

Sosiale investeringer

MNOK
MNOK
2021
2020
2019
2018
2017
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
14,5
7,6
6,8
6,9
9,1
  1. I tillegg kommer støtte til professorat og indirekte kostnader som lønn etc. for egne ansatte som bidrar med deltidsstillinger ved forskjellige høgskoler og læresteder. Se kapittelet om "Samfunnsansvar" for nærmere omtale.

Ansatte

 
 
2021
2020
2019
2018
2017


UTDANNELSESNIVÅ


UTDANNELSESNIVÅ
Master %
Master %
26
24
23
29
29
– herav doktorgrader (PhD)
– herav doktorgrader (PhD)
1
1
1
2
2
Bachelor %
Bachelor %
36
31
30
36
35
Teknikere %
Teknikere %
10
9
7
12
12
Produksjonsarbeidere %
Produksjonsarbeidere %
15
14
16
11
11
Øvrige %
Øvrige %
12
21
21
11
13


ANTALL ANSATTE


ANTALL ANSATTE
Antall ansatte totalt
Antall ansatte totalt
11 122
10 689
10 793
6 842
6 830
Antall årsverk
Antall årsverk
10 940
10 565
10 704
6 771
6 728
Antall heltidsansatte
Antall heltidsansatte
10 810
10 252
10 488
6 674
6 636
Antall deltidsansatte
Antall deltidsansatte
312
437
305
168
194


ALDER


ALDER
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder
44
43
44
43
43
Andel ansatte under 30 år i %
Andel ansatte under 30 år i %
12
12
12
13
14
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
56
59
58
59
57
Andel ansatte over 50 år i %
Andel ansatte over 50 år i %
32
29
30
28
29
Andel styremedlemmer (KONGSBERG ASA) mellom 30-50 år i %
Andel styremedlemmer (KONGSBERG ASA) mellom 30-50 år i %
37,5
Andel styremedlemmer over 50 år i %
Andel styremedlemmer over 50 år i %
62,5


KVINNEANDEL


KVINNEANDEL
Kvinner i % av antall ansatte
Kvinner i % av antall ansatte
20,4
20,1
19,5
21,8
21,5
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
18,7
19
21
20
20
Kvinner i ledende stillinger nivå 1-3 i % av totale lederstillinger 
Kvinner i ledende stillinger nivå 1-3 i % av totale lederstillinger 
25
23
23
26
22
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
40
40
40
60
60


TURNOVER


TURNOVER
Turnover (ansatte som har sluttet)
Turnover (ansatte som har sluttet)
686
388
809
465
357
Turnover i %
Turnover i %
6,2
3,6
7,5
6,8
5,2
– Menn
– Menn
4,9
2,8
5,1
5,6
4,2
– Turnover menn av totalt antall menn
– Turnover menn av totalt antall menn
6,1
3,5
6,6
7,1
5,4
– Kvinner
– Kvinner
1,3
0,9
2,4
1,2
1
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
6,3
4,2
13,1
5,6
4,7

Helse og sikkerhet

 
 
2021
2020
2019
2018
2017
Sykefravær i % av antall disponible timer
Sykefravær i % av antall disponible timer
3
2,9
2,6
2,6
2,3
Sykefravær for de norske selskapene i %
Sykefravær for de norske selskapene i %
3,2
3,2
3,1
3,0
2,8
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (TRI-verdi)1)
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (TRI-verdi)1)
2,2
1,7
2,3
1,6
3,2
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
30
21,2
31,4
17,6
16,2
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
37
26
30
13
31
Totalt antall skader hos ansatte2)
Totalt antall skader hos ansatte2)
79
103
111
71
129
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
908
684
387
379
232
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
0
0
0
0
0
  1. Omfatter fraværsskader og skader med medisinsk behandling.
  2. Omfatter fraværsskader, skader med medisinsk behandling og førstehjelpsskader.

Interessentdialog

Under følger en oversikt over de viktigste temaer og arenaer hvor vi er i dialog med våre interessenter. 

Til toppen