Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Nøkkeltall for bærekraft

Økonomisk verdiskaping

MNOK
MNOK
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014


VERDISKAPING


VERDISKAPING
Lønninger til ansatte
Lønninger til ansatte
7 472
6 908
4 638
4 417
4 649
4 725
4 537
Aksjeutbytte
Aksjeutbytte
1 440
2 250
450
450
450
510
1 110
Aksjeutbytte – % av overskudd
Aksjeutbytte – % av overskudd
49,1%
313,8%
64 %
1
1
Renter til lånegivere
Renter til lånegivere
99
122
103
110
63
24
30
Tilbakeholdt overskudd
Tilbakeholdt overskudd
1 492
267
254
109
201
245
(230)


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
12 851
13 059
7 239
7 610
8 722
9 143
8 497
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
121
103
53
59
35
18
21


SKATTEKOSTNAD1)


SKATTEKOSTNAD1)
Norge
Norge
152
92
61
(15)
(40)
85
291
Øvrige Europa
Øvrige Europa
136
71
14
13
17
9
27
Nord- og Sør-Amerika
Nord- og Sør-Amerika
47
47
38
33
48
49
50
Asia, Afrika og Australia
Asia, Afrika og Australia
40
40
27
64
53
46
37
Totalt
Totalt
374
250
140
95
78
189
405
  1. Skattekostnad for 2019 inkluderer skattekostnad for avhendet virksomhet.

Sosiale investeringer

MNOK
MNOK
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
7,6
6,8
6,9
9,1
12,4
9,3
8,8
  1. I tillegg kommer støtte til professorat og indirekte kostnader som lønn etc for egne ansatte som bidrar med deltidsstillinger ved forskjellige høgskoler og læresteder. Se fokusområdet "Samfunnsansvar" for nærmere omtale.

Ansatte

 
 
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014


UTDANNELSESNIVÅ


UTDANNELSESNIVÅ
Master %
Master %
24
23
29
29
29
28
28
– herav doktorgrader (PhD)
– herav doktorgrader (PhD)
1
1
2
2
2
1
1
Bachelor %
Bachelor %
31
30
36
35
35
37
36
Teknikere %
Teknikere %
9
7
12
12
12
15
14
Produksjonsarbeidere %
Produksjonsarbeidere %
14
16
11
11
11
11
11
Øvrige %
Øvrige %
21
21
11
13
13
10
11


ANTALL ANSATTE


ANTALL ANSATTE
Antall ansatte totalt
Antall ansatte totalt
10 689
10 793
6 842
6 830
7 159
7 688
7 726
Antall årsverk
Antall årsverk
10 565
10 704
6 771
6 728
7 027
7 571
-
Antall heltidsansatte
Antall heltidsansatte
10 252
10 488
6 674
6 636
6 963
7 364
7 470
Antall deltidsansatte
Antall deltidsansatte
437
305
168
194
196
324
256


ALDER


ALDER
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder
43,2
44
43
43
42
41
41
Andel ansatte under 30 år i %
Andel ansatte under 30 år i %
12
12
13
14
15
19
21
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
59
58
59
57
58
56
55
Andel ansatte over 50 år i %
Andel ansatte over 50 år i %
29
30
28
29
27
25
24


KVINNEANDEL


KVINNEANDEL
Kvinner i % av antall ansatte
Kvinner i % av antall ansatte
20,1
19,5
21,8
21,5
21,2
21,0
20,9
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
19
21
20
20
19
18
18
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
40
40
60
60
40
40
40


TURNOVER


TURNOVER
Turnover (ansatte som har sluttet)
Turnover (ansatte som har sluttet)
388
809
465
357
477
430
516
Turnover i %
Turnover i %
3,6
7,5
6,8
5,2
6,7
5,6
6,7
– Menn
– Menn
2,8
5,1
5,6
4,2
6
4,2
5,5
– Turnover menn av totalt antall menn
– Turnover menn av totalt antall menn
3,5
6,6
7,1
5,4
7,6
5,4
6,9
– Kvinner
– Kvinner
0,9
2,4
1,2
1
0,7
1,4
1,2
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
4,2
13,1
5,6
4,7
3,3
6,4
5,8

Helse og sikkerhet

 
 
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Sykefravær i % av antall disponible timer
Sykefravær i % av antall disponible timer
2,9
2,6
2,6
2,3
2,5
2,6
2,6
Sykefravær for de norske selskapene
Sykefravær for de norske selskapene
3,2
3,1
3,0
2,8
2,8
2,8
3,0
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)1)
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)1)
1,7
2,3
1,6
3,2
3,5
4,1
4,7
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
21,2
31,4
17,6
16,2
32,0
14,2
45,3
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
26
30
13
31
40
20
34
Totalt antall skader hos ansatte2)
Totalt antall skader hos ansatte2)
103
111
71
129
176
196
240
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
684
387
379
232
183
140
140
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
0
0
0
0
0
0
0
  1. Omfatter fraværsskader og skader med medisinsk behandling.
  2. Omfatter fraværsskader, skader med medisinsk behandling og førstehjelpsskader.

Klima og miljø

 
 
20202)
20192)
2018
2017
2016


CO2-UTSLIPP


CO2-UTSLIPP
CO2-utslipp (tonn)3)
CO2-utslipp (tonn)3)
23 098
49 705
27 920
23 342
23 229
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2015)4)
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2 015)4)
17 590
24 409
7 546
9 175
10 235
Sum CO2-utslipp (tonn)4)
Sum CO2-utslipp (tonn)4)
40 619
74 114
35 466
32 517
33 464
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)4)
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)4)
1,6
3,1
2,5 
2,2
2,1
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)4)
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)4)
3,8
6,9
5,2
4,7
4,8


ENERGIBRUK


ENERGIBRUK
Elektrisk kraft (MWh)
Elektrisk kraft (MWh)
122 510
134 027
102 071
92 795
96 734
Gass/olje (MWh)
Gass/olje (MWh)
6 195
6 277
4 095
5 397
3 471
Energigjenvinning (MWh)1)4)
Energigjenvinning (MWh)1)4)
38 359
38 060
25 004
26 208
22 591
Energiforbruk (MWh) per ansatt
Energiforbruk (MWh) per ansatt
15,6
15,3
19,2
18,2
17,2
Energiforbruk (MWh / MNOK)4)
Energiforbruk (MWh / MNOK)4)
6,5
7,4
9,1
8,6
7,7


AVFALL (TONN)


AVFALL (TONN)
Avfall til gjenvinning
Avfall til gjenvinning
5 422
5 712
937
866
1 016
Restavfall
Restavfall
1 029
1 080
549
665
583
Farlig avfall
Farlig avfall
969
1 038
402
353
387
  1. Energigjenvinning ved Kongsberg Teknologipark samt innkjøpt fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne.
  2. Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskap Hydroid.
  3. Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjernvarme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør i forretningsområdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
  4. Tall for 2019 er korrigert.
Til toppen