Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Nøkkeltall for bærekraft

Økonomisk verdiskaping

MNOK
MNOK
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


VERDISKAPING


VERDISKAPING
Lønninger til ansatte
Lønninger til ansatte
6 908
4 638
4 417
4 649
4 725
4 537
4 304
Aksjeutbytte
Aksjeutbytte
450
450
450
450
510
1 110
630
Aksjeutbytte – % av overskudd
Aksjeutbytte – % av overskudd
63 %
64 %
81 %
69 %
Renter til lånegivere
Renter til lånegivere
122
103
110
63
24
30
43
Tilbakeholdt overskudd
Tilbakeholdt overskudd
267
254
109
201
245
(230)
595


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL


ØVRIGE ØKONOMISKE NØKKELTALL
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
Kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester
13 059
7 239
7 610
8 722
9 143
8 497
8 439
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
Økonomisk støtte mottatt fra myndigheter
103
53
59
35
18
21
14


SKATTEKOSTNAD


SKATTEKOSTNAD
Norge
Norge
92
61
(15)
(40)
85
291
332
Øvrige Europa
Øvrige Europa
71
14
13
17
9
27
11
Nord- og Sør-Amerika
Nord- og Sør-Amerika
47
38
33
48
49
50
55
Asia, Afrika og Australia
Asia, Afrika og Australia
40
27
64
53
46
37
21
Totalt
Totalt
250
140
95
78
189
405
419

Sosiale investeringer

MNOK
MNOK
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
Økonomisk støtte til organisasjoner og liknende1)
6,8
6,9
9,1
12,4
9,3
8,8
7,3
  1. I tillegg kommer støtte til professorat og indirekte kostnader som lønn etc for egne ansatte som bidrar med deltidsstillinger ved forskjellige høgskoler og læresteder. Se fokusområdet "Samfunnsansvar" for nærmere omtale.

Ansatte

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


UTDANNELSESNIVÅ


UTDANNELSESNIVÅ
Master %
Master %
23
29
29
29
28
28
29
– herav doktorgrader (PhD)
– herav doktorgrader (PhD)
1
2
2
2
1
1
1
Bachelor %
Bachelor %
30
36
35
35
37
36
34
Teknikere %
Teknikere %
7
12
12
12
15
14
14
Produksjonsarbeidere %
Produksjonsarbeidere %
16
11
11
11
11
11
11
Øvrige %
Øvrige %
21
11
13
13
10
11
11


ANTALL ANSATTE


ANTALL ANSATTE
Antall ansatte totalt
Antall ansatte totalt
10 793
6 842
6 830
7 159
7 688
7 726
7 493
Antall årsverk
Antall årsverk
10 704
6 771
6 728
7 027
7 571
-
-
Antall heltidsansatte
Antall heltidsansatte
10 488
6 674
6 636
6 963
7 364
7 470
7 171
Antall deltidsansatte
Antall deltidsansatte
305
168
194
196
324
256
322


ALDER


ALDER
Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder
44
43
43
42
41
41
41
Andel ansatte under 30 år i %
Andel ansatte under 30 år i %
12
13
14
15
19
21
21
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
Andel ansatte mellom 30 og 50 år i %
58
59
57
58
56
55
56
Andel ansatte over 50 år i %
Andel ansatte over 50 år i %
30
28
29
27
25
24
23


KVINNEANDEL


KVINNEANDEL
Kvinner i % av antall ansatte
Kvinner i % av antall ansatte
19,5
21,8
21,5
21,2
21,0
20,9
21,4
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
Kvinner i ledende stillinger i % av totale lederstillinger 
21
20
20
19
18
18
21
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
Aksjeeiervalgte kvinner i styret i %
40
60
60
40
40
40
40


TURNOVER


TURNOVER
Turnover (ansatte som har sluttet)
Turnover (ansatte som har sluttet)
809
465
357
477
430
516
587
Turnover i %
Turnover i %
7,5
6,8
5,2
6,7
5,6
6,7
7,8
– Menn
– Menn
5,1
5,6
4,2
6,0
4,2
5,5
5,9
– Turnover menn av totalt antall menn
– Turnover menn av totalt antall menn
6,6
7,1
5,4
7,6
5,4
6,9
-
– Kvinner
– Kvinner
2,4
1,2
1,0
0,7
1,4
1,2
1,9
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
– Turnover kvinner av totalt antall kvinner
13,1
5,6
4,7
3,3
6,4
5,8
-

Helse og sikkerhet

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Sykefravær i % av antall disponible timer
Sykefravær i % av antall disponible timer
2,6
2,6
2,3
2,5
2,6
2,6
2,5
Sykefravær for de norske selskapene
Sykefravær for de norske selskapene
3,1
3,0
2,8
2,8
2,8
3,0
3,1
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)1)
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)1)
2,3
1,6
3,2
3,5
4,1
4,7
3,7
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
Antall fraværsdager/millioner arbeidede timer (F-verdi)
31,4
17,6
16,2
32,0
14,2
45,3
15,6
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
Antall rapporterte fraværsskader hos ansatte
30
13
31
40
20
34
27
Totalt antall skader hos ansatte2)
Totalt antall skader hos ansatte2)
111
71
129
176
196
240
86
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
Totalt antall nestenulykker hos ansatte
387
379
232
183
140
140
158
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall
0
0
0
0
0
0
0
  1. Omfatter fraværsskader og skader med medisinsk behandling.
  2. Omfatter fraværsskader, skader med medisinsk behandling og førstehjelpsskader.

Klima og miljø

2019
eksklusive
oppkjøpte
selskaper
2019
inklusive
oppkjøte
selskaper
2018
2017
2016
2015


CO2-UTSLIPP


CO2-UTSLIPP
CO2-utslipp (tonn)3)
CO2-utslipp (tonn)3)
29 586
49 705
27 920
23 342
23 229
25 933
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2015)
CO2-utslipp frakt (tonn) (første rapportering i 2 015)
10 6882)
10 688
7 546
9 175
10 235
13 335
Sum CO2-utslipp (tonn)
Sum CO2-utslipp (tonn)
40 274
60 393
35 466
32 517
33 464
39 268
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
CO2-utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
2,4
2,5
2,5
2,2
2,1
2,4
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)
CO2-utslipp per årsverk (tonn/årsverk)
5,7
5,6
5,2
4,7
4,8
5,3


ENERGIBRUK


ENERGIBRUK
Elektrisk kraft (MWh)
Elektrisk kraft (MWh)
95 753
134 027
102 071
92 795
96 734
91 582
Gass/olje (MWh)
Gass/olje (MWh)
3 857
6 277
4 095
5 397
3 471
4 400
Energigjenvinning (MWh) 1)
Energigjenvinning (MWh) 1)
24 811
24 811
25 004
26 208
22 591
23 366
Energiforbruk (MWh) per ansatt
Energiforbruk (MWh) per ansatt
17,4
15,3
19,2
18,2
17,2
15,5
Energiforbruk (MWh / MNOK)
Energiforbruk (MWh / MNOK)
7,5
6,9
9,1
8,6
7,7
7,0


AVFALL (TONN)


AVFALL (TONN)
Avfall til gjenvinning
Avfall til gjenvinning
1 035
5 719
937
866
1 016
1 410
Restavfall
Restavfall
559
1 034
549
665
583
560
Farlig avfall
Farlig avfall
645
1 056
402
353
387
398
  1. Energigjenvinning ved Kongsberg Teknologipark samt innkjøpt fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne.
  2. Tall inklusive oppkjøpte selskaper.
  3. Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjern varme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør i forretnings områdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
Til toppen