Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Teknologi for globale utfordringer

Prioriteringer for bærekraft og ESG

Vi skal skape langsiktige verdier på en ansvarlig måte, samtidig som vi bidrar til å løse utfordringene samfunnet står ovenfor. Vår teknologi og løsninger skal gjøre en forskjell innen forsvar og sikkerhet, energi, transport, klima og miljø.

Et blikk på 2021  

Totalt oppnådde vi 11 % reduksjon i CO2-utslipp i 2021

hovedsakelig på grunn av færre forretnings­reiser og lavere utslipp fra frakt.

Vi har forpliktet oss til å sette Science Based Targets 

for å redusere klimagass­utslipp i tråd med ambisjonene i Parisavtalen.

Leverte bærekraftig innovasjon

I 2021 leverte vi null­utslipps­teknologier for skipsfart og transport som Yara Birkeland, verdens første utslippsfrie container­skip og HySeas, verdens første fullskala hydrogen­baserte fremdrifts­system.

Vår ambisjon er å øke kvinneandelen i selskapet

I 2021 har vi oppnådd en økning, og vi fortsetter å jobbe målrettet for mer mangfold. 2021: 20,4 % (total arbeidsstyrke) og 25 % (lederstillinger).

Solide eksterne ratings 

Vårt arbeid og våre resultater innen ESG ble anerkjent av ESG analyse­­selskapet Sustainalytics og vi fikk utmerkelsen Industry top rated i 2022.

Vi respekterer og fremmer menneske­rettighetene 

I 2021 etablerte vi et høyt prioritert prosjekt for å utvikle og imple­mentere et omfattende due diligence-program for menneske­­rettigheter.

I rute med vårt antikorrupsjons­­program

Vi har et systematisk, risiko­basert due diligence program for å håndtere risiko knyttet til bruk av markeds­representanter. Vi gjennomfører jevnlig revisjon av alle, og i 2021 reviderte vi 25 % av porteføljen som planlagt.

Opplæring innen etikk og compliance for alle ansatte

Vi gjennomfører kontinuerlig trening for å sikre en høy etisk standard. Målet er 100 % gjennom­føring. I 2021 innførte vi en bedre lærings­plattform som medførte noen forsinkelser og vi oppnådde 79 % ved årsslutt.

Vesentlighetsanalyse

KONGSBERG er et globalt selskap og vi har aktiviteter som involverer et bredt spekter av sektorer. Våre aktiviteter kan potensielt påvirke samfunn og miljø på en positiv og negativ måte. Derfor gjør vi jevnlig vesentlighetsanalyser som skal sikre at vårt arbeid og prioriteringer innen bærekraft og ESG er relevant og målrettet. Vi vurderer utvikling og trender innen bærekraft, rammeverk for rapportering, regulatorisk utvikling og diskuterer med våre interessenter for å få innblikk i hvilke temaer som er viktige for dem.

Vi gjør kontinuerlige vurderinger for å sørge for at vesentlighetsanalysen er oppdatert til enhver tid. I 2021 har menneskerettigheter stått høyt på agendaen både i samfunnsdebatten og i den regulatoriske utviklingen. Klimaendringene og omstillingen vi står i fordrer at beskyttelse av menneskerettighetene må prioriteres på høyeste nivå. En rettferdig omstilling fordrer at vi ivaretar sårbare grupper, uten økte forskjeller inn i et bærekraftig samfunn. Den norske åpenhetsloven og EU taksonomien vil bidra med tydelige ESG-krav som alle selskap på tvers av bransjer må forholde seg til og levere på.

Kombinert med våre egne og våre interessenters vurderinger av viktigheten av menneskerettigheter, har vi løftet temaet til høy vesentlighet. Les mer om dette under kapittelet for menneskerettigheter. I 2022 vil vi gjennomføre en ny vesentlighetsanalyse i tråd med oppdaterte retningslinjer fra GRI.

Tabellen viser temaene som er mest vesentlige for KONGSBERG, vurdert og besluttet av konsernledelsen og konsernets styre. En mer detaljert beskrivelse av prosessen og interessentdialogen er tilgjengelig i kapittelet “Om bærekraftrapporten”.

BÆREKRAFT I KONGSBERG

Våre prioriteringer

  • Våre prioriteringer for bærekraft er å sikre konkurransedyktig, langsiktig verdiskaping samtidig som vi aktivt støtter Parisavtalens ambisjon om netto null klimagassutslipp innen 2050.
  • Vi vil skape og videreutvikle gode og utviklende arbeidsplasser med fokus på helse, sikkerhet, bærekraft og arbeidstakerrettigheter.
  • Vi respekterer og fremmer menneskerettighetene i våre operasjoner og verdikjede.
  • Vi skal utøve alle deler av vår virksomhet på en etisk og ansvarlig måte, og har nulltoleranse for korrupsjon i alle deler av verdikjeden.
  • Vi gjennomfører due diligence ved valg av forretningspartnere og vektlegger bærekraft og ESG i vurderingene.
  • Vi skal kontinuerlig sikre informasjon, personell, fysiske eiendeler og teknologi for å forhindre skade eller ødeleggelse, misbruk eller nedstenging.

KONGSBERG kjøpte varer og tjenester for MNOK 13.387 i 2021, fra over 8.500 leverandører. Vi har et ansvar for å bidra til en ansvarlig leverandørkjede på tvers av ESG-agendaen. Vi skal fremme og skape bærekraftige jobber, redusere klimaavtrykket og forurensning samtidig som vi skaper verdier i lokalsamfunn hvor vi har aktiviteter.

FNs bærekraftsmål setter en felles, global agenda som gir retning til våre prioriteringer. Oppnåelse av de 17 målene er avhengig av næringslivets innsats. Vi søker å støtte oppunder alle målene gjennom vår virksomhet, med hensyn til å redusere negativ påvirkning, fremme en bærekraftig samfunnsutvikling og gripe de forretningsmulighetene som ligger i å realisere målene.

KONGSBERG leverer løsninger av strategisk betydning innenfor forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og romfartsindustrien. Gjennom vår kjernevirksomhet kan vi bidra mest til oppnåelsen av følgende mål:

Bærekraftshjulet - hvit bakgrunn RGB.png

  • Mål nr 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål nr 14: Livet under vann
  • Mål nr 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Et moderne forsvar er nødvendig for alle staters mulighet til sikkerhet, demokrati og frihet, som er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Avansert teknologi som bidrar til å redusere skadelige klimagassutslipp er nødvendig for å stoppe klimaendringene. Friske og produktive hav henger sammen med både klimaløsningen, matsikkerhet og kunnskap for å trygge havrommet.

Kjernen i vårt arbeid er å håndtere ESG-relatert risiko og minimere negativ påvirkning for mennesker, miljø og samfunn. Samtidig utvikler vi løsninger for å akselerere bærekraftig utvikling og skape langsiktige verdier for våre ansatte, eiere og samfunnet som helhet. Vi vil være i forkant av økende regulatoriske krav og forventninger fra våre interessenter.

Vi mener næringslivet må ta en aktiv rolle for at verden skal lykkes med bærekraftig utvikling. I KONGSBERG spiller alle våre ansatte en rolle for at vi skal lykkes med vårt bidrag. Konsernsjefen har ansvaret for at våre ambisjoner og prioriteringer innen bærekraft følges opp, etterleves og integreres i selskapets strategi og kultur. I 2021 var bærekraft jevnlig på agendaen for våre ledermøter. Konsernsjefen har også personlige mål knyttet til bærekraft, innen miljø, sosiale forhold og selskapsledelse for 2022.

I 2021 forpliktet vi oss til å sette mål i henhold til Science Based Targets initative (SBTi), i tråd med klima­vitenskapen og mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som UN Global Compact, akademia, våre partnere, ansatte, eiere og andre interessenter for å dele kunnskap og identifisere muligheter hvor vi sammen kan gjøre en større forskjell.

Høye ambisjoner for fremtiden

Klimautfordringen forblir den mest kritiske risikoen vi som samfunn må lykkes med å løse, og vi må handle nå. KONGSBERG skal bidra med utslippsreduksjoner og utvikle løsninger som akselererer det grønne skiftet. Samtidig tar vi en aktiv rolle for å øke engasjementet for bærekraft på tvers av bransjer og landegrenser. For å nå målet om nettonullutslipp i 2050 må vi samarbeide, utfordre og støtte hverandre på veien.

For å redusere klimagassutslipp, vil KONGSBERG både forbedre egen virksomhet og engasjere oss i verdikjeden – hvor vi kan gjøre størst forskjell. I 2021 forpliktet vi oss til å sette mål i henhold til Science Based Targets initative (SBTi), i tråd med klimavitenskapen og mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. SBTi er anerkjent som beste internasjonale praksis for å kvalitetssikre og støtte privat sektor i utvikling av mål for utslippsreduksjoner. Les mer om vårt arbeid i kapittelet om klima og miljø.

Verdiene våre – determined, innovative, collaborative og reliable – setter rammene for vårt arbeid og guider oss på veien til å gjøre en forskjell for mennesker og planeten.

Til toppen