Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Ny klima­strategi i tråd med målene til Parisavtalen

Klima og miljø

Vi har som mål å sikre konkurransedyktig og langsiktig verdiskaping – i balanse med Parisavtalen. Vi skal gjøre dette ved å bruke teknologien og ekspertisen vår til innovative, konkurransedyktige, lønnsomme og klimavennlige løsninger for kundene og partnerne våre. Samtidig ønsker vi å redusere CO2-utslippene fra egen drift og fra verdikjeden vår.

FORELØPIGE MÅL

Nær 100 % reduksjon i CO2-utslipp (scope 1 og 2) innen 2030

sammenlignet med en baseline på tallene fra 2019

2/3 av leveran­dørene våre vil sette vitenskaps­baserte mål i løpet av en 5-års periode

25 % reduksjon av utslipp fra frakt (scope 3) innen 2030

30 % reduksjon av utslipp fra forretningsreiser (scope 3) innen 2030Klimastrategi

KONGSBERG har svært lave direkte utslipp. Karbonavtrykket til hele verdikjeden vår er imidlertid betydelig. I 2021 har vi arbeidet for å øke datakvaliteten for våre beregninger av utslipp, og sette reduksjonsmål for egen virksomhet og vår verdikjede. For å støtte Parisavtalen må vi redusere energiforbruket, gå over til fornybar energi og utvikle løsninger som hjelper kundene våre med å redusere sine egne utslipp.

KONGSBERG bruker tusenvis av underleverandører over hele verden for å levere systemer og produkter, og kundene våre bruker systemene overalt døgnet rundt, fra dypt nede i havet til verdensrommet. For å gjøre en reell forskjell må vi involvere hele verdikjeden vår – fra underleverandørene til kundene våre, både i Norge og internasjonalt.

KONGSBERG har utviklet en ny klimastrategi i tråd med målene til Parisavtalen. I oktober 2021 signerte vår konsernsjef, Geir Håøy, et brev til det forskningsbaserte initiativet Science Based Targets initiative (SBTi) hvor han forpliktet KONGSBERG til å sette klimamål som er i tråd med et 1,5-graders scenario. Vi har satt foreløpige mål for 2030 og vil i løpet av 2022 videreutvikle målene som en del av godkjenningsprosessen i samarbeid med SBTi.

Vi vil fokusere på å redusere utslipp fra vår virksomhet, øke bruken av miljøvennlig frakt, redusere utslipp fra forretningsreiser, øke mengden avfall vi resirkulerer, optimalisere materialstyring og å bli enda bedre på å implementere sirkulær økonomi. Vi vil også videreutvikle analyser og rapportering av klimarisiko og -muligheter, basert på anbefalinger fra TCFD-rammeverket (Task Force for Climate-related Financial Disclosures).

Vi tar sikte på å redusere CO2-utslippene med nærmere 100 prosent innen 2030 (scope 1 og 2), sammenlignet med en baseline fra 2019. Dette skal vi oppnå gjennom en kombinasjon av energieffektiviseringstiltak og teknologioppgraderinger fra fossilt til fornybar energi sammen med kjøp av elektrisitet med opprinnelsesgaranti. Vi vil gi mer informasjon om tilnærming, tiltak og metode når målene er endelige. Våre foreløpige analyser viser at størstedelen av utslippene kommer fra vår verdikjede, som derved har størst potensial for reduksjoner. I årets rapportering har vi tilgjengelige data for frakt og forretningsreiser (scope 3), og vi jobber med å øke datakvaliteten ytterligere for å utvide utslippsrapporteringen for scope 3. Målet vårt er å redusere utslippene fra frakt med 25 prosent og redusere utslippene fra forretningsreiser med 30 prosent innen 2030.

For verdikjeden er målet vårt at i løpet av den neste 5-årsperioden vil 2/3 av KONGSBERGs leverandører sette egne vitenskapsbaserte mål. Dette vil kreve store anstrengelser både fra oss og forretningspartnerne våre, men det er nødvendig for å oppnå netto nullutslipp og begrense global oppvarming til 1,5 grader innen 2050.

KONGSBERG har vært gjennom store strukturelle endringer de siste tre til fire årene, og måten vi måler utslipp på, både fra driften og i verdikjeden vår, har utviklet seg mye. Vi har også vært gjennom nesten to år med en fortsatt pågående pandemi, som har påvirket driften vår og måten vi arbeider på. Dette betyr at sammenligningen med historiske utslippstall har sine begrensninger. Som baseline for våre klimamål, vil vi bruke 2019, som anses som mest representativt for et “normalår”, justert for tall fra oppkjøpte selskaper.

Vi overvåker våre produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk av energi, utslipp av CO2, samt avfallshåndtering. Nøkkeltall for bærekraft og klima- og miljøregnskapet som du kan lese mer om her omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter og større kontorer i utlandet. Alle forretningsområdene våre er sertifiserte i henhold til ISO 14001 miljøledelse. Vi vil fortsette arbeidet for å videreutvikle intern kompetanse, verktøy og prosesser for analyser og rapportering.

Ingen av våre forretningsområder har rapportert manglende overholdelse eller vesentlige bøter eller sanksjoner for brudd  på miljølover og/eller forskrifter.
Strek_light.jpg

I 2021 rapporterte vi til CDP (Carbon Disclosure Project) og oppnådde kategori B. Les CDP-rapporten vår her.

1200px-Cdp_logo_as_of_2017.jpg


I februar 2021 signerte Kongsberg Gruppen og ZERO, en norsk ikke-statlig miljøorganisasjon, en treårig samarbeidsavtale. Hovedhensikten med samarbeidet er å øke overgangen til fornybare og utslippsfrie løsninger.

zero-logo-bla.png

Til toppen