Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer

Klima- og miljøregnskap for 2021

KONGSBERG har utviklet en ny klimaplan i 2021 i tråd med målene i Parisavtalen. Vi har satt foreløpige mål for 2030 og vil i løpet av 2022 videreutvikle og rapportere på målene. Dette kapittelet omhandler våre utslipp og resultater for 2021.

Vi har jobbet med å forbedre datakvaliteten i vårt klimaregnskap, inklusive bruk av anerkjente og oppdaterte omregningsfaktorer, noe som også har gitt seg utslag i noen endringer i historiske tall.

Vi avrundet forrige klimaplan i 2020, hvor vi oppnådde vesentlig reduksjoner av utslipp, både målt relativt i forhold til omsetning og i forhold til årsverk. Reduksjonene fra basisåret 2015 var henholdsvis 33 prosent målt i forhold til omsetning , og 28 prosent målt i forhold til årsverk. I 2021 har vi oppnådd en vesentlig reduksjon av utslipp målt både totalt og relativt i forhold til omsetning og årsverk. Reduksjonen har særlig skjedd ved reduksjon i utslipp fra flyreiser og frakt, som skyldes endret reisemønster og økt bruk av digitale møter som følge av covid-19-pandemien, samt mer miljøvennlige transportmetoder hos våre leverandører av transporttjenester. Direkte utslipp fra egen virksomhet (scope 1 og 2) har økt totalt fra 2020 til 2021 hovedsaklig på grunn av økt bruk av olje i fjernvarmeanlegget i Kongsberg Teknologipark, øvrige enheter har redusert sitt utslipp vesentlig.

Les mer om vårt klimaregnskap og nøkkeltall i eget kapittel.

2021
2020
Endring
Totalt utslipp CO2 (tonn)
Totalt utslipp CO2 (tonn)
34 942
39 283
-11 %
CO2 utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
CO2 utslipp i forhold til omsetning (tonn/MNOK)
1,3
1,5
-17 %
CO2 utslipp per årsverk (tonn/årsverk)
CO2 utslipp per årsverk (tonn/årsverk)
3,2
3,7
-15 %

CO2-utslipp

Totalt 34.942 tonn
(-11 % fra 2020)

Scope 1: Direkte utslipp

2.447 tonn

Tonn
Tonn
Endringer siste år
2021
20204)
20194)
 
 
 
 
 
 
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
Scope 1 (Direkte utslipp)3)
+127 %
2 447
1 076
1 255
Olje og gass (forretningsområde)
Olje og gass (forretningsområde)
631
1 036
1 207
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
Olje og gass (Kongsberg Teknologipark)
1 816
40
49
 
 
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
Scope 2 (Indirekte utslipp)3)
+6 %
8 795
8 297
9 582
Elektrisitet (forretningsområde)
Elektrisitet (forretningsområde)
6 147
5 970
7 540
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
Elektrisitet (Kongsberg Teknologipark)
243
233
367
Fjernvarme / fjernkjøling fra eksterne leverandører
Fjernvarme / fjernkjøling fra eksterne leverandører
2 405
2 094
2 042
 
 
Sum scope 1 og 2
Sum scope 1 og 2
+20 %
11 242
9 373
10 937
 
 
Scope 3 (Andre utslipp)
Scope 3 (Andre utslipp)
-19 %
6 430
7 979
33 782
Flyreiser kjøpt i Norge
Flyreiser kjøpt i Norge
3 628
6 051
23 885
Flyreiser kjøpt i utlandet
Flyreiser kjøpt i utlandet
2 802
1 928
9 897
 
 
Sum uten frakt
Sum uten frakt
+2 %
17 672
17 352
44 619
Frakt av varer betalt i Norge2)
Frakt av varer betalt i Norge2)
17 270
21 931
24 4095)
Sum inkludert frakt
Sum inkludert frakt
-11 %
34 942
39 283
69 028

Miljøregnskapet omfatter følgende kilder til utslipp av CO2:

  • Direkte utslipp (Scope 1): Utslipp fra bruk av fyringsolje og gass til oppvarming og prosess, samt fra produksjon av fjernvarme ved Kongsberg Teknologipark.
  • Indirekte utslipp fra elektrisitet (Scope 2): Utslipp fra forbruk av elektrisitet samt fjernvarme eller fjernkjøling fra eksterne leverandører. CO2-utslippsfaktorer benyttet for elektrisitet er lokasjonsbasert og i henhold til GHG Protocol Scope 2 Guidance1).
  • Utslipp fra flyreiser og transport av gods og varer (Scope 3): Utslipp fra flyreiser og utslipp knyttet til frakt av gods og varer2).


1) Kilder: Utslippsfaktorer for fossile brensel fra Department for Environment Food & Rural Affairs, UK 2021. For Norge er det benyttet en lokasjonsbasert faktor på 8 g CO2 per kWh, hentet fra Association of issuing bodies (AIB) (denne utslippsfaktoren for Norge er ikke benyttet for tidligere rapporteringsår).
2) Utslipp av CO2 fra frakt er i hovedsak rapportert fra våre to hovedleverandører av transporttjenester: DHL og DSV.
3) Utslipp av CO2 (tonn) for KONGSBERG. Utslipp fra forbruk av fossile brensler til produksjon av fjernvarme levert av Kongsberg Teknologipark vises som direkte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer forbruk av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne leverandører i forretningsområdene, samt forbruk av elektrisitet til produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i Kongsberg Teknologipark.
4) Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er eksklusive tall for det solgte datterselskapet Hydroid.
5) Tall for 2019 er korrigert for endring i rapporteringsgrunnlag for frakt.

Energiforbruk

Totalt 182,76 GWh
(+9 % fra 2020) 

Elektrisitet

131,20 GWh

KONGSBERG benytter energi i form av elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, gass og fyringsolje i sin virksomhet. Kongsberg Teknologipark produserer fjernvarme, fjernkjøling og trykkluft til bedrifter lokalisert i teknologiparkene i Kongsberg. Om lag halvparten leveres til andre bedrifter i teknologiparken. Fjernvarme og fjernkjøling produseres ved bruk av elektrisitet, fyringsolje, gass og varmegjenvinning. Effektiv teknologi gjør at det årlig tas ut i størrelsesorden 20–27 GWh i form av varmegjenvinning ved anlegget til Kongsberg Teknologipark. I 2021 ble det gjenvunnet 27 GWh ved anlegget.

 
 
2021
20202)
20192)
2018
2017


ENERGIBRUK


ENERGIBRUK
Elektrisk kraft (MWh) 
Elektrisk kraft (MWh) 
131 205
122 510
133 686
102 071
92 795
Gass/olje (MWh) 
Gass/olje (MWh) 
10 371
6 195
6 277
4 095
5 397
Energigjenvinning (MWh)1) 3)
Energigjenvinning (MWh)1) 3)
41 187
32 865
38 060
25 004
26 208
Energiforbruk (MWh) per ansatt
Energiforbruk (MWh) per ansatt
16,4
15,1
15,3
19,2
18,2
Energiforbruk (MWh/MNOK)3)
Energiforbruk (MWh/MNOK)3)
6,7
6,3
7,4
9,1
8,6
  1. Energigjenvinning ved Kongsberg Teknologipark, samt innkjøpt fjernvarme og fjernkjøling fra eksterne.
  2. Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskapet Hydroid.
  3. Tall for 2019 er korrigert.

Avfall

Totalt 8.079 tonn
(+9 % fra 2020) 

Restavfall

789 tonn

Det har blitt jobbet systematisk i alle våre forretningsområder med å redusere restavfall og farlig avfall, og øke andelen av gjenvunnet avfall.

 
 
2021
20201)
20191)
2018
2017


AVFALL (TONN)


AVFALL (TONN)
Avfall til gjenvinning
Avfall til gjenvinning
6 408
5 422
5 712
937
866
Restavfall
Restavfall
789
1 029
1 080
549
665
Farlig avfall
Farlig avfall
882
969
1 038
402
353
  1. Tall for 2019 er inklusive tall for oppkjøpte selskaper. Tall for 2020 er ekslusive tall for det solgte datterselskapet Hydroid.
Til toppen