Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

KONGSBERG ønsker å bidra til det grønne skiftet

Klimarisiko og ‑muligheter

Klimaet er i endring. Dersom verden ikke lykkes med å redusere klimagass­utslippene og begrense temperaturøkningene i tråd med Parisavtalen, betyr det utfordringer – også for næringslivet. KONGSBERGs ambisjon er å være et robust selskap som er godt forberedt for fremtiden.

Vi har i 2021 videreutviklet både risiko­prosessen og strategiarbeidet for å inklu­dere klimahensyn mer systema­tisk.

KONGSBERG startet i 2020 et prosjekt for å identifisere og håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter for selskapet, med utgangspunkt i anbefalingene fra Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). På bakgrunn av dette har vi i 2021 videreutviklet både risikoprosessen og strategiarbeidet for å inkludere klimahensyn mer systematisk. Vi vil fortsette dette i 2022, med vekt på å stress-teste vår forretningsstrategi mot ulike scenarioer, kvantifisere mulig finansiell påvirkning, og rapportere relevant informasjon til våre interessenter. En oversikt over klimarelaterte risikofaktorer og hvordan vi håndterer både risiko og muligheter knyttet til disse, følger under. 

Fysisk risiko

Fysisk risiko som følge av klimaendringer vurderes som relativt lav i egen virksomhet. Vi har god kartlegging av produksjonssteder og kontorer og vi har relevante sikringstiltak og alternative leveranselinjer for de lokasjoner som kan bli rammet av ekstremvær. Vi har forsikringsdekning for “Tingskade og avbruddsforsikring”, (Property Damage and Business Interruption Coverage - PDBI), som ivaretar risiko tilpasset vår eksponering ulike steder i verden hvor vi har virksomhet.


Overgangsrisiko

Vi vurderer overgangsrisiko, altså risiko knyttet til overgangen til nullutslippssamfunnet, som lav til moderat for KONGSBERG.

Markedsrisko

KONGSBERG har en forholdsvis høy andel av omsetningen i maritim sektor knyttet til olje- og gassvirksomhet, som er eksponert for risiko knyttet til innstramming i klimarelaterte reguleringer og markedsendringer. Dette kan påvirke segmenter som for eksempel cruise-næringen. KONGSBERG er eksponert i disse markedene, men har over de siste ti årene utvidet vårt leveranseomfang betydelig, både når det gjelder markedene vi leverer til og produktene og systemene som leveres. Kongsberg Maritimes produkter og systemer bidrar for eksempel til vesentlig utslippsreduksjon for enheten det installeres på. Vi investerer vesentlig i produktutvikling for lavutslippsløsninger for å hjelpe våre kunder å håndtere denne risikoen.

Dette krever smidighet og evnen til å tilpasse seg i takt med markedsutviklingen. KONGSBERG vurderer dette som en mulighet, da vi leverer konkurransedyktige, fleksible løsninger som møter kundenes krav og forventninger til bærekraft.

Teknologisk risiko

Ny teknologi kan medføre disruptive markedsendringer og raske omstillinger, som kan innebære teknologisk og markedsmessige muligheter, men også risiko hvis selskapet ikke er omstillingsdyktig og kan handle raskt. Vi jobber tett med våre kunder og forskningsmiljøer for å være i forkant av teknologiutviklingen. En av våre styrker er fleksible og tilpasningsdyktige systemer og produkter som raskt kan tilpasse seg endringer i etterspørselen. KONGSBERG satser tungt på å levere konkurransedyktig teknologi som svarer på markedets økende etterspørsel etter lavutslippsprodukter og tjenester. Les mer om dette i kapittelet “Bærekraftig innovasjon”.

Våre største muligheter for bidrag til reduksjon av klimautslipp ligger i våre produkter, som bidrar til energieffektivisering og klimavennlige alternativer for våre kunder.
Regulatorisk risiko

Endringer i klimapolitikken kan føre til endrede rammevilkår. Et virkemiddel er å gjøre det dyrere å forurense gjennom økte avgifter på klimagassutslipp. Vi har ikke energikrevende produksjon og har lave interne utslipp. En økning i karbonprisen vurderes ikke å utgjøre en vesentlig finansiell risiko for selskapet. Regulatoriske endringer særlig i shipping-sektoren (IMO, EU ETS, Fit for 55) kan innebære økt etterspørsel etter våre nullutslippsprodukter og gi muligheter for lønnsom vekst.

Leveransekjeden

Knapphet, og i ytterste konsekvens utilgjengelighet av råmaterialer som kreves i overgang fra fossilt brensel til elektrisitet, kan innebære en markedsrisiko. Økte priser på energi generelt vil medføre økte priser for råvarer og transport. Det kan synes å være en trend at mange land har økende krav om lokal produksjon og korte leveranselinjer, det innebærer både muligheter og risiko som må ses i sammenheng med priser for råvarer, mulighet for fleksibilitet med hensyn til å flytte produksjon, transportmuligheter etc.

I perioden med covid-19-pandemien, har vi fått testet sårbarheten i verdikjeden, og greid å opprettholde leveranser til kundene våre gjennom aktiv styring av leverandørkjeden og logistikk på tvers av virksomheten.


Ansvars- og omdømmerisiko

Potensielle erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer, vurderes som lav for KONGSBERG. Det samme gjelder omdømmerisiko som kan treffe selskaper som blir ansett å ha bidratt til klimaendringer, eller for ikke å gjøre nok for å begrense effektene av klimaendringer. Vårt bidrag og rolle i å løse klimautfordringene vurderes som viktig og vesentlig for å rekruttere og beholde talentfulle og engasjerte mennesker.
TCFD_tabell_NO.jpg

1) Se klimaregnskap

Til toppen