Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

KONGSBERG: et selskap for fremtiden

Bærekraftig innovasjon

I over 200 år har KONGSBERG levert avansert teknologi av strategisk betydning på tvers av markeder og sektorer. Vår teknologi og kompetanse skal akselerere det grønne skiftet, samtidig som vi bidrar til å skape gode arbeidsplasser for folk som ønsker å gjøre en forskjell. Ved å være en spydspiss innen bærekraftig innovasjon forblir KONGSBERG et robust selskap og en tillitsverdig partner for fremtiden.

Produktutvikling

KONGSBERG bruker hvert år betydelige midler på produktutvikling, for 2021 utgjorde det til sammen MNOK 1.721 hvorav 1.507 ble kostnadsført og 214 ble aktivert, (for 2020 utgjorde det MNOK 1.576 hvorav 1.353 ble kostnadsført og 223 aktivert). Over 2/3 av investeringene gjøres innenfor områder som i stor grad understøtter nye bærekraftige løsninger, og ca. 1/3 brukes for å videreutvikle eksisterende produkter.

Eksempler på områder for utvikling av bærekraftige løsninger er:

  • Reduksjon av energiforbruk og miljøpåvirkning og økt effektivisering i maritim sektor
  • Overvåking, monitorering og håndtering av marine naturressurser og satelittovervåking av regnskog
  • Karbonnøytrale løsninger, for eksempel havvind og skip med nullutslippsteknologi
Tydeligere krav og definisjoner på bærekraftige aktiviteter og produkter vil gi bedre dokumentasjon av våre bærekraftige bidrag. I 2022 vil vi definere baseline for bærekraftige produkter og aktiviteter i henhold til EUs klassifiseringssystem (taksonomi).

KONGSBERG har en tydelig retning for deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprogrammer. I 2021 deltok vi i 13 nasjonale programmer ved Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), Senter for Fremragende Forskning (SFF), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og NorthWind (FME). KONGSBERG deltar i europeiske forskningsprosjekter hvor programmet Autoship, EUs program for å utvikle autonom skipsfart for å redusere transport på land, er blant de største. I 2021 inngikk KONGSBERG samarbeid med det amerikanske universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) og deres “Industrial Liaison Program” som har som formål å koble verdensledende forskning sammen med industri- og teknologiaktører i spesifikke prosjekter.

Ved å dele kunnskap og erfaringer vi har gjort oss som teknologiaktør i over 200 år, søker vi å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling på tvers av sektorer – som maritime energiløsninger, avanserte sensorer, autonomi, og sirkulær- og materialteknologi.

Innenfor energiløsninger verifiserte KONGSBERG, som første aktør i verden, et fullskala hydrogenbasert fremdriftssystem for skip og ferger i 2021. Prosjektet demonstrerer at teknologien nå er moden for å benytte hydrogen som energibærer på skip. Programmet er tredje og siste del av det EU-støttede prosjektet “HySeas” som har pågått siden 2013 med mål om å demonstrere et skalerbart hydrogensystem for skip og ferger.  


Marine økosystemer

Mat fra havet og livet under vann er helt sentrale elementer i FNs bærekraftsmål. KONGSBERG har engasjert seg i både internasjonale og lokale forskningsprosjekter for å bidra til å øke kunnskapen om havrommet og fremme bærekraftig forvaltning og bruk av havet. KONGSBERG har vært rådgiver til FNs havpanel siden panelet ble etablert i 2018, og bidro på relaterte arrangementer under COP26 i Glasgow i 2021. Der signerte KONGSBERG UN Global Compacts “Ocean For Climate Declaration” som forplikter oss til å bidra på både nasjonalt og internasjonalt nivå til bærekraftig utvikling av havene. KONGSBERG har gjennom 2021 vært en aktiv bidragsyter i UN Global Compacts “Ocean Stewardship Coalition” hvor vi har engasjert oss i prosjektene for grønn skipsfart og fornybar energi.

Både åpenhet og kunnskap om havet er essensielt for bærekraftig forvaltning. I 2021 signerte KONGSBERG avtale med partnerne i UNESCO Seabed 2030-prosjektet som skal kartlegge hele havbunnen verden over innen 2030. I Frisk Oslofjord har KONGSBERG som teknologipartner samlet inn kunnskap for å gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, og styrking av de marine ressursene og miljøet i Oslofjorden.

Sirkulær økonomi

Hovedprinsippet for sirkulær økonomi er å utnytte naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Det betyr at produkter må designes for langvarig bruk, at det må bli lettere med vedlikehold og oppgradering, og at avfallet material gjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Dette vil redusere forbruk og belastning på natur og klima. Sirkulær økonomi er ett av miljømålene i EUs taksonomi, og en forutsetning for å oppnå målene i Paris-avtalen.

I KONGSBERG jobber vi med å forsterke og i enda større grad bygge inn sirkulære prinsipper i våre forretningsmodeller, med særlig vekt på produktdesign, materialteknologi, avfallshåndtering og sluttbruk av produkter. Dette vil åpne nye forretningsmuligheter og samtidig styrke vår omstillingsevne på tvers av maritim, forsvar og digital virksomhet. I 2021 har vi sammen med Circular Norway kartlagt deler av vår virksomhet og forberedt oss for digitalisering av arbeids- og materialprosesser og rapportering. Vi har også etablert et forskningssamarbeid med Forsvarsdepartementet om å studere materialteknologi og produksjonsprosesser som vil bidra til mer miljøvennlige forsvarsprodukter.

Økt kunnskap om havrommet er nødvendig for å fremme bærekraftig forvalt­ning og bruk av havet.

Teknologi og løsninger

KONGSBERG jobber både med utvikling av nye løsninger og videreutvikling av eksisterende teknologiportefølje. KONGSBERG har en betydelig installert base av produkter og løsninger hos våre kunder, og arbeider kontinuerlig med oppgraderinger og forbedringer.

I 2021 ble Yara Birkeland, verdens første helelektriske og autonome nullutslippscontainerskip, ferdigstilt. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger, vil Yara Birkeland kutte nærmere 1.000 tonn CO2, tilsvarende om lag 40.000 lastebiltransporter per år. Teknologien er basert på samarbeid mellom flere forretningsområder i KONGSBERG, inkludert forsvarsteknologi. Samme teknologi kan anvendes i flere andre prosjekter for å utvikle teknologi for autonome nullutslipps-skip. Kongsberg Maritime og Massterly vil blant annet utstyre og operere to autonome nullutslipps-skip for ASKO.

Disse fartøyene vil erstatte 2 millioner kilometer med lastebiltransport noe som sparer om lag 5.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. 

Havvind

Havvind er et område i betydelig vekst der vi i 2021 hadde over MNOK 1.000 i ordreinngang, og vi ser et stort potensial for KONGSBERG fremover. Vi har teknologi som spenner fra kartlegging og feltutvikling til drift og avvikling. Dette inkluderer miljøkartlegging og -overvåkning, applikasjoner og funksjoner for smart data og beslutningsstøtte for vindparker og skipskonsepter for drift og vedlikehold. Leveranse av automasjonssystem, fremdriftsløsning, dekksløsninger og dynamisk posisjonering til danske Cadelers to nye turbininstallasjonsfartøy var ett av flere prosjekter KONGSBERG leverte til i 2021.

Skipsdesign

Det grønne skiftet skjer også i stor grad på den seilende flåten. Over 30.000 seilende fartøy har utstyr fra KONGSBERG. I 2021 utførte og leverte KONGSBERG en rekke ombygginger av eksisterende skip, blant annet fra konvensjonelle fremdriftsløsninger til hybride løsninger. Våre hybridløsninger, propulsjonsoppgraderinger, skrogforbedringer og kontroll- og overvåkingsteknologi fortsetter å gjøre skip mer effektive, og driften smartere og mer lønnsom med redusert drivstoffforbruk. Gjennom å levere flere ulike oppgraderinger og løsninger til Hurtigruten har vi bidratt til en kalkulert utslippsreduksjon på 21 prosent for tre av deres skip.

Romfart

KONGSBERG har en omfattende produkt- og tjenesteportefølje innenfor romfart, fra satellitt-lastesystemer og oppskytingsprodukter til antenner og bakkestasjoner. Mange av løsningene våre brukes rutinemessig til jordobservasjon og overvåking, fra deteksjon av oljesøl, sporing av ulovlig fiske til analyse av is i arktiske områder. Som et eksempel har Kongsberg Satellite Services sammen med partnerne Planet og Airbus levert satellittbaserte optiske bilder for avskoging, overvåking og kontroll til Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI).

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

Vi forbereder oss på nye rapporteringskrav som vil følge av EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Utviklingen av taksonomiens klassifiseringssystem for å definere bærekraftige økonomiske aktiviteter betyr forretningsmuligheter for KONGSBERG, som leverandør av teknologi og løsninger i det grønne skiftet. Samtidig tror vi EUs mål om økt åpenhet og lovregulert rapportering av bærekraftrelatert informasjon, vil støtte opp om ambisjonene til handlingsplanen: akselerert bærekraftig utvikling og håndtering av klimarelatert risiko.

I 2021 har vi startet kartleggingen og analysen av hvordan EUs miljømål treffer KONGSBERG. Som en del av dette arbeidet vurderer vi også hvordan rammeverket kan brukes til intern risikostyring, økonomisk planlegging og som innspill til våre strategiprosesser.

Klassifiseringssystemet kan også bidra som en viktig indikator for bærekraftig vekst i selskapet og brukes i investeringsanalyser og utvikling av målsettinger. Vi vil fortsette å engasjere oss i ulike fora for å bidra til å etablere en felles industriell forståelse og metode for å tilnærme oss konseptet “økonomisk aktivitet” i tråd med EU taksonomien, samt aktivt løfte problemstillinger der taksonomien i sin utførelse treffer annerledes enn intensjonen tilsier. Det er viktig at rammeverket også i praktisk forstand støtter målet om økt grønn konkurransekraft og mer kapital til bærekraftige investeringer.

ESG-evalueringer og ratings

KONGSBERGs ESG-resultater og arbeid er jevnlig vurdert av selskaper som leverer analyser og ratinger på området. I 2022 ble arbeidet og resultatene våre anerkjent av ESG analyseselskapet Sustainalytics1) og vi fikk utmerkelsen Industry top rated.Under følger en oversikt over de viktigste evalueringene.


Les mer om vår rapportering tilCarbon Disclosure Project (CDP): https://www.kongsberg.com/investor-relations/reports-and-presentations/Skjermbilde 2022-03-02 kl. 07.27.13.png

Les mer om våre resultater: www.sustainalytics.com/esg-rating/kongsberg-­gruppen-asa/1008754100/

Skjermbilde 2022-03-02 kl. 07.27.28.png

Les mer om våre resultater: https://www.thegovgroup.org/baerekraft-pa-bors-2021/ Skjermbilde 2022-03-02 kl. 07.27.49.png

Les mer om vårt resultat (2020) her: https://ti-defence.org/dci/companies/kongsberg-gruppen-asa/Skjermbilde 2022-03-02 kl. 07.28.09.png

Les mer her: https://www.msci.com/


1) Copyright ©2022 Sustainalytics. Med enerett. Denne artikkelen inneholder informasjon utviklet av Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Slik informasjon og data tilhører Sustainalytics og/eller dets tredjepartsleverandører (tredjepartsdata) og er kun gitt for informasjonsformål. 

Til toppen