Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Om bærekraftrapporten

Formålet med rapporten er å gi våre interessenter informasjon om hvordan KONGSBERG arbeider med bærekraft , ESG og samfunnsansvar.

Vår prosess for å definere innholdet

Vi gjennomfører vesentlighetsanalyse periodisk, siste gang høsten 2019. Se nærmere omtale av dette under “Prioritering for bærekraft og ESG”.

I arbeidet med vesentlighetsanalysen tar vi hensyn til hva våre viktigste interessenter er opptatt av. Dette inkluderer våre eiere, investorer og långivere, våre ansatte, kunder, leverandører, regulatoriske myndigheter og lokale myndigheter i de områder hvor vi har aktiviteter.

Innholdet i rapporten er i stor grad definert av vår vesentlighetsanalyse. Alle vesentlige områder er behandlet i bærekraftrapporten. Disse er godkjent av konsernledelsen og konsernets styre. Vi gjennomførte i 2020 en omfattende prosess for å videreutvikle våre mål og indikatorer for bærekraft- og ESG-området, og rapporterer på disse for 2021.

Interessentdialog

Vi har i 2021 hatt en-til-en dialogmøter med mange av våre interessenter med vekt på ulike bærekraft- og ESG-temaer. Vi har hatt årlig møte med Næringsdepartementet med hovedvekt på bærekraft og samfunnsansvar.

Vi engasjerer oss i samarbeidet med andre selskaper og NGOer, som NHOs Forum for Bærekraft, Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) som er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn med vekt på menneskerettigheter, samt UN Global Compact internasjonalt og lokalt i Norge. Til sammen gir dette oss nyttig informasjon og innsikt i utviklingen og forventningen fra omverdenen for bærekraft. På neste side følger en oversikt over de viktigste temaer og arenaer hvor vi er i dialog med våre interessenter. Tiltak for å imøtekomme forventninger fra våre interessenter presenteres i de øvrige kapitlene hvor vesentlige temaer omtales. Se tabell for Interessentdialog i kapittelet om nøkkeltall.

Rapporteringsgrunnlag

Det er ingen vesentlige endringer i rapporteringsgrunnlaget fra 2020 til 2021. Vi har jobbet med å forbedre datakvaliteten i vårt klimaregnskap, inklusive bruk av anerkjente og oppdaterte omregningsfaktorer, noe som også har gitt seg utslag i noen endringer i historiske tall.

Rapporten omhandler selskaper hvor vi eier 50 prosent eller mer. Miljødataene omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter verden over og de største kontorene utenfor Norge.

Informasjonen i rapporten er basert på opplysninger innhentet fra ulike deler av konsernet. Selv om det er lagt vekt på at opplysningene skal være fullstendige og korrekte, vil noen av opplysningene være basert på estimater.

Rapporten omfatter 2021, og tar for seg temaer som er viktige for oss og våre interessenter. Eventuelle vesentlige hendelser etter balansedag vil også være omtalt.

Rammeverk for utarbeidelse av bærekraft­rapporten

Stortingsmelding nr. 8 (2019–2020)
Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning

Den norske stat eier 50,004 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen. Statens eierandel blir forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet. Prosessen vi har benyttet for å definere innholdet i rapporten søker å sikre at vi rapporterer i henhold til de forventninger som stilles til oss gjennom stortingsmeldingene.

Regnskapsloven med flere

Regnskapsloven stiller krav om at store foretak i årsberetningen eller i egen rapport må rapportere på sitt samfunnsansvar. Redegjørelsen skal dekke hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Det er vår oppfatning at Bærekraftrapporten for 2021 oppfyller regnskapslovens krav på dette området.

Vi bestreber oss for å følge alle relevante lover i vår rapportering, for eksempel Likestillings- og diskriminerings­lovens bestemmelse om redegjørelse om likestilling og ikke-diskriminering. Fra 2022 vil vi rapportere i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettig­heter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Euronexts retningslinjer gjeldende fra 2020

Vår rapporteringspraksis er i samsvar med Euronext (Oslo Børs) sine retningslinjer. De er basert på standardene for samfunnsansvarsrapportering til GRI (GRI Standarder). Retningslinjene beskriver forventningene til gjennomføring av prosess for vesentlighetsanalyse, virksomhetsstyring, kommunikasjon og årlig oppdatering.

Global Compact

KONGSBERG sluttet seg til FN-initiativet UN Global Compact i 2006. Det betyr blant annet at vi hvert år skal rapportere aktiviteter og resultater innen initiativets prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Konsernets bærekraftrapport fungerer som en slik rapport – COP (Communication on Progress). For flere detaljer om Global Compact se deres hjemmeside, www.unglobalcompact.org

Global Reporting Initiative (GRI)

Vi benytter GRI Standards (2016) for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling. Retningslinjene omfatter økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner knyttet til virksomheten, og er det ledende globale initiativ på området.

For 2021 har vi tilstrebet å rapportere iht vesentlighetsanalysen som er beskrevet under “Prioriteringer for bærekraft og ESG”.

KONGSBERG rapporterer på Core nivå.

Sammenhengen mellom hovedtemaene identifisert i vår vesentlighetsanalyse og GRI Standards er nærmere beskrevet i indeks som kan leses her: https://www.kongsberg.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Anbefalingene fra G20-landene om rapportering av klimarisiko har etablert seg som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres. Vi har integrert  rammeverket i vår  risikovurderings-prosess og rapportering, og vil fortsette å videreutvikle dette.

Til toppen