Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Om bærekraftrapporten

Formålet med rapporten er å gi våre interessenter relevant informasjon om hvordan KONGSBERG arbeider med bærekraft og ESG-temaer. Rapporten omfatter også rapporteringskrav i regnskapslov og GRI-standarder.

Rapport for 2020

Rapporten omfatter 2020, og tar for seg temaer som er viktige for oss og våre interessenter. Eventuelle vesentlige hendelser i perioden 1.1.21 til 16.3.21 vil også være omtalt. Alt tallmateriale er knyttet til regnskapsåret 2020.

Endringer i rapporteringsgrunnlaget siden forrige rapport

KONGSBERG kjøpte opp og integrerte Rolls-Royce Commercial Marine og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway, i løpet av 2019. Datterselskapet Hydroid, Inc. ble solgt i første kvartal 2020. Disse endringene er reflektert i rapporteringsgrunnlaget, og gjør at informasjon som nøkkeltall med mere ikke er direkte sammenlingningbare med tidligere år. I tillegg kommer effektene av Covid-19-pandemien som medførte en vesentlig  reduksjon i reisevirksomhet, som igjen særlig har påvirket klimaregnskapet.

Begrensninger i rapporten

Rapporten omhandler selskaper hvor vi eier 50 prosent eller mer. Miljødataene omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter verden over og de største kontorene utenfor Norge.

Informasjonen i rapporten er basert på opplysninger innhentet fra ulike deler av konsernet. Selv om det er lagt vekt på at opplysningene skal være fullstendige og korrekte, vil noen av opplysningene være basert på estimater.

Vår prosess for å definere innholdet

Vi gjennomfører vesentlighetsanalyse periodisk, siste gang høsten 2019. Se nærmere omtale av denne under “Strategi og prioritering for bærekraft og ESG”.

I arbeidet med vesentlighetsanalysen tar vi hensyn til hva våre viktigste interessenter er opptatt av. Dette inkluderer våre investorer og långivere, våre ansatte, kunder, leverandører, regulerende myndigheter og lokale myndigheter i de områder hvor vi har aktiviteter. Innholdet i rapporten er i stor grad definert ut fra det vi har kalt “Fokusområder”, hvor det er fastsatt mål- og aktivitetsoversikt for hvert område. Disse er godkjent av konsernledelsen og konsernets styre. Vi har i 2020 gjennomført en omfattende prosess for å videreutvikle våre mål og KPI-er for bærekraft og ESG-området, som vil bli implementert og rapportert på fra 2021.

Interessentdialog

Vi har i 2020 hatt en-til-en dialogmøter med mange av våre interessenter med vekt på ulike bærekraft og ESG-temaer, og vi har årlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet med hovedvekt på bærekraft og samfunnsansvar. Vi engasjerer oss i samarbeidet med andre selskaper og NGOer, som NHOs Forum for Bærekraft, Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN), som er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunn med vekt på menneskerettigheter, samt UN Global Compact Norge. Til sammen gir dette oss nyttig informasjon og innsikt i utviklingen og forventningen fra omverdenen for bærekraftrapportering.

Til toppen