Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

Viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer

Strategi og ambisjoner

KONGSBERG er et verdensledende teknologikonsern som leverer produkter og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. En inkluderende kultur med verdensledende kompetanse, bærekraftig innovasjon og partnerskap skal sikre at våre teknologiposisjoner fortsetter å levere bærekraftig og lønnsom vekst. 

KONGSBERGs leveranser er av strategisk betydning for våre kunder. Våre løsninger bidrar til å dekke viktige samfunnsbehov innen forsvar og sikkerhet, energi, transport, klima og miljø.

KONGSBERG utvikler teknologi og løsninger hvor vi enten er verdensledende eller har ambisjon og potensial til å bli verdensledende på sikt. For å styrke og utvikle konkurransefortrinn er effektiv drift, posisjonering i eksisterende og nye markeder, og nye initiativer våre høyeste prioriteringer. Vår forretningskultur kjennetegnes av høy etisk standard og integritet, og utgjør grunnlaget for våre strategiske beslutninger og forretningsmessige valg.

KONGSBERG skaper verdier gjennom organisk vekst og oppkjøp. Den organiske veksten baseres på videreutvikling og utvidelse av eksisterende produkter, tjenester og markedsposisjoner, samt utvikling av nye produkter og nye markeder.

Bærekraft og hensyn til miljø, mennesker, samfunn og ansvarlig selskapsledelse er forankret og integrert i vår forretningsstrategi. Dette er sentralt i både utviklingen av eksisterende posisjoner og nye forretningsmuligheter. FNs bærekraftmål og Paris-ambisjonen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader er viktige premisser for vår retning. KONGSBERG ønsker å bidra til å løse utfordringene samfunnet står overfor og med vår teknologikompetanse skal vi levere bærekraftige løsninger til våre kunder, på tvers av bransjer. KONGSBERG vil skape konkurransefortrinn ved å ta en ledende rolle som teknologiselskap i det grønne skiftet.

KONGSBERG har forpliktet seg til å støtte Parisavtalens ambisjon om netto null klimagassutslipp i 2050. Ved å sette tydelige og ambisiøse mål for utslippsreduksjoner både i egen virksomhet og i vår verdikjede, ønsker vi å være i front av både markedsmessige og regulatoriske krav. Dette gjør vi fordi vi kan og vil, og fordi vi mener at dette er det beste for miljøet, våre ansatte og eiere. Vi samarbeider med Science Based Targets initative som representerer internasjonal beste praksis for kvalitetssikring av klimarelaterte mål i tråd med ambisjonene i Parisavtalen.

For at KONGSBERG skal lykkes med ambisjonene våre og levere på strategien vår, er det avgjørende at vi beholder og tiltrekker oss høyt kompetente og dedikerte mennesker. En sentral del av vår strategi omhandler derfor å være en attraktiv arbeidsgiver. Ansattes engasjement, lederutvikling, og en sterk kultur hvor mangfold, kontinuerlig læring, forbedring og utvikling står høyt på agendaen, er viktig for KONGSBERG. 

Overordnet strategisk fokus 

Vi skal:

 • Utvikle nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet og styrke markedsposisjonen i eksisterende markeder.
 • Skape langsiktige verdier gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp.
 • Ha en smidig og fleksibel organisasjon som består av mennesker med verdensledende kompetanse.
 • Ta ledende posisjoner innen digitale løsninger i våre industrisegmenter.
 • Prioritere bærekraftig innovasjon, teknologi og løsninger i forskning- og utviklingsarbeid på tvers av hele konsernet for å utvikle konkurransefortrinn.
 • Sikre utslippsreduksjoner i tråd med mål om netto null i 2050.
 • Ha en inkluderende og samarbeidsorientert arbeidskultur preget av høy etisk standard.Strategisk prioritering for konsernets forretningsområder

 • Kongsberg Defence & Aerospace

  Sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske områder både gjennom egen aktivitet og sammen med partnere. KONGSBERG skal fortsette å være en strategisk partner for Norge, bli en ledende forsvarsleverandør i Nord-Europa og forsterke vår posisjon i USA. Vi skal identifisere og utvikle bærekraftige løsninger som bidrar til det grønne skiftet og som ivaretar vårt samfunnsoppdrag innenfor sikkerhet og forsvar.

 • Kongsberg Maritime

  Være en ledende global maritim teknologileverandør, med bærekraftig innovasjon rettet mot grønne løsninger og banebrytende konsepter. Vi skal bidra til å forme den maritime fremtiden ved å utvikle nye muligheter i hele havrommet. Fortsette å øke marginer gjennom god gjennomføring av identifiserte effektivitetstiltak.

 • Kongsberg Digital

  Skal drive digital transformasjon av kapitalintensive industrier ved å skape den ledende digitale arbeidsflaten. Vi skal ta den ledende posisjonen innen digitalisering av maritim-, energi-, og fornybarindustri, med fokus på Vessel Insight, Digital Twin og Kognifai-plattformen. 

Til toppen