Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

VIRKSOMHETSSTYRING

Policy

Kongsberg Gruppen

KONGSBERG er underlagt rapporteringskrav om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b samt “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”, jf. løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 7. Regnskapsloven er tilgjengelig på www.lovdata.no. “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”, sist revidert 14.10.21, er tilgjengelig på www.nues.no.

Denne redegjørelsen vil i henhold til allmennaksjeloven § 5–6 bli gjenstand for behandling på ordinær generalforsamling i KONGSBERG den 11.5.22. Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal kommenteres og gjøres tilgjengelig for konsernets interessenter.

Den norske stat, som eier 50,004 prosent av konsernet, legger også til grunn at alle selskaper hvor Staten har eierandel følger “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”.

I og med at Staten har en eierandel på 50,004 prosent, forholder konsernet seg også til stortingsmeldinger for statlig eierskap, herunder st.meld. nr. 8 (2019-2020) “Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning” og st.meld. nr. 27 (2013–2014) “Et mangfoldig og verdiskapende eierskap”, Statens 10 eierprinsipper for god eierstyring og til OECDs retningslinjer vedrørende statlig eierskap og eierstyring. Policyen er besluttet i konsernets styre.

Følgende elementer er bærende i KONGSBERGs policy innenfor området eierstyring og selskapsledelse:

  • KONGSBERG skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • KONGSBERG skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse.
  • Det skal legges vekt på at det ikke foreligger interessekonflikter mellom eiere, styret og administrasjonen.
  • KONGSBERG skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen.
  • Alle aksjeeiere skal behandles likt.

Konsernets arbeid med bærekraft og samfunnsansvar ses på som en integrert del av prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse. Det er i tråd med statens syn slik det fremkommer i “Eiermeldingen”.

Til toppen