Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

VIRKSOMHETSSTYRING

Vedtekter

Kongsberg Gruppen ASA

Senest revidert på bakgrunn av vedtak på ordinær generalforsamling 6. mai 2021

 1. Selskapets navn er Kongsberg Gruppen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 2. Selskapets forretningskontor er i Kongsberg.
 3. Kongsberg Gruppen ASA er et selskap med formål å drive teknologisk og industriell virksomhet innen maritime, forsvar og tilknyttede områder. Selskapet kan delta i og eie andre selskaper.
 4. Selskapets aksjekapital er NOK 223.541.807,50 fordelt på 178.833.446 aksjer, hver pålydende NOK 1,25. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
 5. Styret skal ha fra 5–8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 3 medlemmer og varamedlemmer for disse velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre.
 6. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eventuelt nestleder og et av styremedlemmene i fellesskap.
 7. Generalforsamlinger holdes i Kongsberg eller i Oslo, og innkalles skriftlig med minst 21 dagers varsel. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 8. Den ordinære generalforsamlingen skal:
  1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
  3. Velge aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre.
  4. Velge medlemmene til valgkomitéen.
  5. Velge én eller flere revisorer etter forslag fra generalforsamlingen.
  6. Fastsette styrets godtgjørelse og godkjenne godtgjørelse til revisor.
  7. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
   I innkallingen kan fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal melde seg innen en frist som angis i innkallingen. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. 
   Generalforsamlingens møter ledes av styrets leder, eller om han har forfall, av nestleder. Har begge forfall, velger generalforsamlingen en møteleder.
 9. Valgkomiteen skal bestå av 3–4 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i en valgperiode kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen.
  Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen.
Til toppen