Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

KONGSBERG fokuserer på kvalitetsledelse og ‑kontroll

Organisasjon og styringssystemer

KONGSBERGs overordnede styringssystem er nært knyttet til “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”. Nedenfor følger en oversikt over styringssystemer og organisering knyttet til bærekraft og samfunnsansvar.

  • Generalforsamlingen

    Generalforsamlingen er øverste myndighet i konsernet. Her kan aksjeeierne påvirke hvordan arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar skal utøves i KONGSBERG.

  • STYRET

    Styret er beslutningstaker i alle vesentlige saker og har overordnet ansvar for strategi og forvaltning av selskapet. Styret vedtar konsernets etiske retningslinjer, strategi for bærekraft og samfunnsansvar, og bærekraft­rapporten behandles og godkjennes av styret.

  • Konsernledelsen

    Konsernledelsen har overordnet ansvar for å iverksette konsernets strategi, utvikling og operativ ledelse. Konsernsjefen har ansvaret for at innholdet i konsernets strategi for bærekraft og samfunns­ansvar følges opp, etterleves og integreres i konsernets ordinære strategiarbeid.

Forretningsområdene

Forretningsområdene har ansvaret for å følge opp og etterleve policy, mål og styringsdokumenter knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. Det praktiske arbeidet blir i hovedsak utført i forretningsområdene med støtte av konsernstaben.

Etisk råd

Konsernets etiske råd skal bidra til å sikre høy etisk bevissthet, god adferd og et godt omdømme i og for KONGSBERG. Rådet skal i første rekke behandle saker av prinsipiell art og spørsmål knyttet til policyer og bestemmelser. Styret godkjenner sammensetningen av Etisk råd.

Forum for ansvarlig forretningsdrift

Forumet er et bindeledd mellom forretningsområdene, konsernstaben og konsernledelsen i spørsmål knyttet til forretningsetikk, compliance, bærekraft og samfunnsansvar. Hovedoppgaven til forumet er å bidra til å fremme, videreutvikle og koordinere konsernets arbeid innen dette området.

Kvalitetsledelse

KONGSBERG fokuserer på kvalitetsledelse, kvalitetskontroll og kontinuerlig forbedring. Våre ledelsessystemer for kvalitet styrer alle våre aktiviteter for å kunne levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. Alle forretningsområdene har integrerte ledelsessystemer som dekker relevante funksjoner som kvalitet, ytre omgivelser, helse, miljø og sikkerhet, compliance, bærekraft, samfunnsansvar og informasjonssikkerhet. Vår kvalitetsledelse tilstreber kvalitet i prosjekter og produkter, og omfatter kvalitetsplanlegging, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Ledelsessystemet sikrer at vi jobber effektivt og leverer produkter som er i henhold til de mål og krav som er satt til tid, kost og ytelse. Det gjennomføres systematiske revisjoner av kvalitet i hele vår verdikjede.

Forretningsområdene har følgende sertifiseringer

KDA er sertifisert iht. AS9100, ISO9001, AQAP2110, AQAP2210, ISO14001 og ISO27001.

KM og KDI er sertifisert iht. ISO9001, ISO14001, ISO 45001 (erstatter OHSAS18001) og ISO27001.

Til toppen