Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

KONGSBERG er åpen om tilnærmingen vi tar til å betale skatt og våre skatteposisjoner

Ansvarlig skatt – vår Tax Policy

KONGSBERGs internasjonale tilstedeværelse betyr at vi må etterleve mange forskjellige skattesystemer i mange ulike land. Vi mener at en ansvarlig tilnærming til beskatning er avgjørende for våre langsiktige aktiviteter i landene vi er operative i. Dette omfatter å identifisere og etterleve gjeldende skattelovgivning, formidle all nødvendig informasjon til relevante myndigheter og innta forsvarlige skatteposisjoner der lovgivningen åpner for ulike tolkninger eller valg.

Vår målsetting er å overholde skatte­­lovgivningen på en ansvarlig måte og å ha åpne og konstruktive relasjoner med skatte­myndighetene i de landene vi driver forretninger i.

Skattestyring

Vår målsetting er å overholde skattelovgivningen på en ansvarlig måte, og å ha åpne og konstruktive relasjoner med skattemyndighetene i de landene vi driver forretninger i.

KONGSBERG har en sentral skatteavdeling som rapporterer til konsernledelsen, og hvis primære formål er å sikre etterlevelse av vår Tax Policy i hele konsernet. Skatteavdelingen og lokal ledelse i konsernets selskaper sikrer etterlevelse av lokale krav til skatterapportering i de land KONGSBERG opererer i, i samarbeid med internasjonalt anerkjente skatterådgivere. Skatteavdelingen følger opp de eksterne rådgiverne regelmessig.

Vår holdning til skatteplanlegging

  • Vi benytter effektiv skatteplanlegging som støtter virksomheten vår og gjenspeiler vår kommersielle og økonomiske aktivitet.
  • Vi benytter ikke kunstige skattekonstruksjoner.
  • Vi følger relevante skatteregler og deres hensikt.
  • Vi jobber for å minimere risikoen for usikkerhet eller uenighet.
  • Vi utfører transaksjoner og allokering av overskudd mellom forretningsområdene i KONGSBERG i henhold til gjeldende OECD-prinsipper.

Vi etablerer enheter i land som er egnet for konsernets investeringer, tatt i betraktning vår type virksomhet og våre krav, samt det regelverket som er tilgjengelig.

Skatteinsentiver og skattefritak blir noen ganger gjort tilgjengelige av myndighetene for å støtte investeringer, sysselsetting og økonomisk utvikling. Der de finnes og blir gjort tilgjengelige for oss, har vi som mål å bruke dem på tiltenkt måte.


Risikostyring

KONGSBERG har virksomhet i bransjer og land som kan innebære ulike typer risiko. Vi gjennomfører risikoanalyser og søker å prioritere og håndtere risikoene for å forebygge og avverge disse i størst mulig grad.

En ansvarlig tilnærming til beskatning er avgjørende for våre langsiktige aktiviteter i landene der vi er operative.

Vi styrer dette arbeidet gjennom aktuelle risikostyringsprosesser, kontroller og retningslinjer. Vi følger opp styringen av skatterisiko primært gjennom den regulære skatterapporteringen som gir oss en effektiv mulighet til sporing av skatterisiko.

Skatteavdelingen jobber for å levere klare og relevante forretningsråd om skattesaker, til rett tid. Vi søker eksterne skatterådgivere om råd der det er tvil rundt tolkningen av skatteregler, etter først å ha etablert egen forståelse av posisjonen. Skatteavdelingen vil også, når det er relevant, søke å løse usikkerheten gjennom direkte dialog med skattemyndighetene.

Vår tilnærming til skatterisiko følger de samme prinsippene som gjelder for all annen forretningsrisiko. Vi tar hensyn til omdømme og samfunnsansvar, samt rent økonomiske virkninger. Når vi tar beslutninger vedrørende skatt, foretar vi en samlet vurdering av vesentlighet, samt kostnadene tilknyttet aktiviteter for å redusere skatterisiko. Vi søker å minimere skatterisiko gjennom å overholde lokale skatteregler, og ved å aktivt følge med på endringer av slike skatteregler.


Relasjoner med myndigheter og åpenhet

KONGSBERG er åpen om tilnærmingen vi har til å betale skatt og våre skatteposisjoner. Vi tar sikte på å bygge og opprettholde relasjoner med skattemyndigheter som er konstruktive og basert på gjensidig respekt. Vi gjør vårt beste for å samarbeide med skattemyndigheter der det er mulig for å oppnå enighet og forutsigbarhet, samt for å forhindre og løse konflikter.

Vi etterstreber at vår skatterapportering skal samsvare med lokal skattelovgivning, så vel som med internasjonale rapporteringskrav og relevante regnskapsstandarder, som for eksempel IFRS. KONGSBERG sin skatteavdeling leverer Land-for-land-rapport (CbCR) til Norske myndigheter hvert år, hvilket har som formål å danne grunnlag for overordnede risikoanalyser og statistikk for skattemyndighetene. Rapporten deles automatisk med andre lands skattemyndigheter hvor KONGSBERG er representert, og inneholder opplysninger om inntekt og skatt fordelt på land, i tillegg til en beskrivelse av aktiviteten i hvert enkelt land og det enkelte foretaket i landene. Datainnsamling gjøres som en del av konsernets årsrapportering. Se kapittel Nøkkeltall for bærekraft for informasjon om skattekostnad fordelt på regioner.

KONGSBERG støtter internasjonalt arbeid med å øke den offentlige tilliten til skattelovgivningen og skattehåndteringen av multinasjonale virksomheter, herunder Global Reporting Initiatives standard utvikling.

Til toppen