Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Det er grunn­leggende viktig for oss å drive vår virksom­het ansvarlig

Ansvarlig forretningsdrift

KONGSBERG har over 200 års tradisjon og historie som produsent av forsvarsmateriell og som teknologibedrift. Det er grunnleggende viktig for oss å drive vår virksomhet ansvarlig. Det innebærer å følge de lover og regler som gjelder i de land vi opererer i, våre egne forretningsetiske retningslinjer, nasjonale og internasjonale prinsipper og rammeverk for ansvarlig næringsliv.

Vi har virksomhet i bransjer og land som kan innebære ulike typer risiko. Vi gjennomfører risikoanalyser og søker å prioritere og håndtere disse for å forebygge og avverge risiko i størst mulig grad.

Forsvarsindustrien

Det norske Forsvaret skal ivareta viktige samfunnsoppgaver både i fredstid, krise, væpnet konflikt og i krig. Et moderne totalforsvar krever moderne forsvarssystemer, og KONGSBERGs systemer og produkter for forsvarsformål er en viktig del av dette. KONGSBERGs rolle som leverandør av forsvarsprodukter må ses i sammenheng med Norges sikkerhetspolitikk, og Norges internasjonale forpliktelser som medlem av FN og NATO. Forsvaret og KONGSBERG samarbeider i stor grad om å utvikle tilpassede systemer for Norges spesifikke behov. KONGSBERG har utviklet høyteknologiske forsvarssystemer som også er viktige i internasjonal sammenheng. I 2021 sto forsvarsvirksomheten for 37 prosent av vår omsetning.

Eksport av forsvarsmateriell

Norske regler for eksport av forsvarsmateriell er blant de strengeste i verden. Stortinget har vedtatt at forsvarsprodukter kun kan selges til forhåndsgodkjente land. Åpenhet om eksport av forsvarsmateriell er et viktig prinsipp i Norge. Dagens norske eksportkontrollregelverk er strengt og tydelig, og gir samtidig den nødvendige forutsigbarheten. KONGSBERG forholder seg løpende til de krav Utenriksdepartementet stiller til søknadsprosess, rapportering og statistikk.

Et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll er helt avgjørende for å sikre en troverdig forsvarsevne som bidrar til trygghet og sikkerhet for nasjonen og innbyggerne, og for å sikre Forsvaret tilgang til teknologi, kompetanse og infrastruktur i fred, krise og krig.

KONGSBERG har andel i selskaper, samarbeidspartnere, leverandører og kunder i andre land. Andre lands eksportkontrollregelverk må derfor også overholdes. KONGSBERG har en omfattende internkontroll og opplæring i forbindelse med vår eksportvirksomhet.

Maritim virksomhet

60 prosent av inntektene for 2021 relaterer seg til KONGSBERGs maritime virksomhet. Verden vil ha behov for energi så vel som transport fremover, men med vekt på lavutslippsløsninger. Dette gir forretningsmessige muligheter for bærekraftige, nyskapende løsninger som vi søker å utvikle sammen med samarbeidspartnere og kunder. KONGSBERGs systemer og produkter er i betydelig grad relatert til optimalisering, sikkerhet, styring og kontroll av maskiner, produksjonsprosesser og utstyr. Vi leverer systemer og tjenester som bidrar til bedre utnyttelse av ressursene, mer effektive seilingsruter og sikrere drift av kompliserte fartøy og installasjoner. Les mer om dette i kapittelet om “Bærekraftig innovasjon”.

Autonomi og kunstig intelligens (AI: Artificial Intelligence1))

KONGSBERG utvikler avansert teknologi som omfatter autonome systemer og AI, eksempelvis innenfor transport til havs og droneteknologi. Kunstig intelligens i form av maskinlæring brukes innenfor trygge rammer av våre simulatorer. Der teknologien tas i bruk for autonome løsninger er det alltid menneskelig overvåkning. Temaet reiser etiske spørsmål som vi har høy oppmerksomhet på. Vårt Etiske råd har problemstillingen på agendaen, og vi er med i den internasjonale diskusjonen gjennom vårt medlemskap i Ifbec2). Autonomi og AI påvirker samfunnet, arbeidslivet og lovgivningen. Vår tilnærming til AI er å engasjere oss i utviklingen, ivareta normer og verdier i tråd med våre retningslinjer for etikk og forretningsadferd, samt overholde nasjonale og internasjonale lover og reguleringer.KONGSBERG stiller krav til at konfliktmineraler kun skal kjøpes fra dokumenterbare ansvarlige kilder.

Konfliktmineraler

KONGSBERG støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og vi skal sikre at vi har tiltak som gjør at vi ikke blir involvert i menneskerettighetsbrudd. Vi stiller krav til at våre leverandører gjør det samme.

For å overholde regulatoriske krav og kundekrav om forbud og begrensning av konfliktmineraler forbyr KONGSBERG bruk av slike mineraler, med mindre mineralene kjøpes fra ansvarlige kilder.

Vi skal bruke Responsible Minerals Initiatives (RMI) sin Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) til å legge til rette for informasjonsinnhenting gjennom verdikjeden om 3TG (tinn, tantal, wolfram og gull, inkludert deres derivater) opprinnelsesland, samt smelteverkene og raffineriene som benyttes.

Vi vil videreutvikle våre due-diligence-systemer til å omfatte innkjøp av materialer utover 3TG. Som et første skritt har vi utvidet vårt materialstyringssystem til å inkludere kobolt, som brukes i produksjonen av litiumbatterier, og bruker verktøyene og programmene til RMI.


1) AI er definert av EU som "Kunstig intelligenssystemer (AI) er programvare (og muligens også maskinvare) designet av mennesker som, hvis gitt et komplekst mål, handler i fysiske eller digitale dimensjoner ved å oppfatte sitt miljø gjennom datainnsamling, tolke de innsamlede strukturerte eller ustrukturerte data, resonnere på denne kunnskapen, eller behandling av informasjonen, avledet fra disse dataene og bestemme de beste handlingen(e) å ta for å oppnå det gitte målet."
2) The International Forum on Business Ethical Conduct for the AeroSpace and Defence Industry.

Til toppen