Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

BÆREKRAFT

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden

Bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden omfatter leverandørenes forhold til etiske retningslinjer, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og klima og miljø. Et systematisk og godt arbeid med samfunnsansvar i leverandørkjeden inngår i vår strategi for ansvarlig forretningsdrift. Dette medvirker til redusert risiko samt økt kvalitet i verdikjeden.

Våre ambisjoner 

Vi har satt oss mål og indikatorer for å understøtte våre ambisjoner, og sikre etterlevelse og oppfølging.

Vår ambisjon er å bidra til en samfunnsansvarlig leverandørkjede ved å støtte bærekraftig etablering av arbeidsplasser og reduksjon av klimautslipp og miljøforurensning.

 • Vi vil bidra til en ansvarlig leverandørkjede, med særlig vekt på menneskerettigheter, mangfold og likestilling, helse og sikkerhet, samt arbeidsrettigheter og arbeidsforhold.
 • Vi vil sørge for at våre leverandører opptrer i samsvar med våre prinsipper for leverandøradferd gjennom våre prosesser, kontrakter og revisjoner.
 • Vi vil samarbeide med våre strategiske leverandører for å leve opp til høye miljømessige og bærekraftige standarder, inkludert reduksjon av klimautslipp.
 • Indikatorer for 2021

  KONGSBERGs “Prinsipper for leverandøradferd” (SCP) skal være integrert i leverandør­avtaler.

 • Indikatorer for 2021

  Gjennomføre risikooppfølging av leverandører, inkludert revisjoner i henhold til interne prosesser, samt opplæring.

 • Indikatorer for 2021

  Samarbeid med våre strategiske leverandører for å redusere klimautslipp.

Vår tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar i leverandørkjeden

Verdiskaping gjennom vår leverandørkjede

KONGSBERG har over 8.500 leverandører verden over, hvor circa halvparten er norske. Det betyr at vi er med på å sikre arbeidsplasser og bygge kompetanse, ikke bare der vi har egne aktiviteter, men også i betydelig grad der vi benytter leverandører. Leverandørene er en viktig del av vår verdiskaping, samtidig som vi er viktige og i mange tilfeller helt avgjørende for deres verdiskaping. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som deler vårt syn og krav til ansvarlig forretningsdrift. Dette er nedfelt i våre “Prinsipper for leverandøradferd” som inngår som en del av våre leverandøravtaler.

Våre utfordringer

Vårt utgangspunkt er at vi har et etisk ansvar for at hele verdikjeden knyttet til våre produkter tilfredsstiller våre krav til bærekraft og samfunnsansvar, mens det juridiske ansvaret bæres av den enkelte leverandør. Les mer om vår tilnærming til den norske Åpenhetsloven i kapittelet om menneskerettigheter.

Det er en utfordring å sikre at alle underleverandører, helt til det siste ledd i verdikjeden, tilfredsstiller våre krav. Vi følger opp vårt ansvar gjennom klare krav i våre avtaler med leverandører, samt risikobasert oppfølging og revisjoner. Våre leverandører forplikter seg til å stille tilsvarende krav til sine underleverandører.

KONGSBERG har en stor og variert gruppe av under­leverandører som vi samarbeider med for å skape de beste teknologiske produktene.

Covid-19 og leverandørkjeden

Gjennom covid-19-pandemien har vi opprettholdt leveranser til kundene våre gjennom aktiv styring av leverandørkjeden og logistikk på tvers av virksomhetene våre. Vi har jobbet på tvers av hele verdikjeden for å minimere forstyrrelser. Vi har også opprettholdt våre prioriteringer for ESG- og HMS-forhold gjennom pandemien, og gjennomført våre innkjøpsprosesser, risikovurderinger og risikoreduserende tiltak, understøttet av vårt revisjonsprogram og lansering av en ny bærekraftportal for leverandører.

Vi har over 8.500 leverandører verden over. Våre 100 største leverandører utgjør circa 87 prosent av vårt totale innkjøp av varer og tjenester. Av de 100 største leverandører utgjør norske leverandører circa 50 prosent, og europeiske (inkl. norske) leverandører 73 prosent.


Vår risikoprofil og risikovurderinger

Våre 100 største leverandører utgjorde i 2021 circa 87 prosent (64 prosent i 2020) av vårt totale innkjøp av varer og tjenester. Av disse utgjør norske leverandører circa 50 (44) prosent, og europeiske (inkl. norske) leverandører til sammen 73 (77) prosent.

Våre forretningsområder har etablert prosesser og systemer for å risikovurdere våre leverandører. Vi deler inn vår totale leverandørportefølje i ulike risikoklasser hvor blant annet volum på innkjøp, land, og i hvor stor grad vi er avhengig av de varer og tjenester vi kjøper utgjør vurderingsfaktorer. Vi anser, på generelt grunnlag, at våre største potensielle risikoer i leverandørkjeden knytter seg til korrupsjon og menneskerettigheter. Risikovurderingen omfatter eksisterende og nye leverandører og inkluderer vurderinger av miljøforhold, menneske- og arbeidstakerrettigheter, HMS, forretningsetikk og antikorrupsjon (ESG). Vi har etablerte retningslinjer og prosesser for å gjøre due-diligence vurderinger, som gjør det mulig å avdekke uønskede forhold på et tidlig stadium og gjøre nødvendige tiltak som også inkluderer avslutning av avtaleforhold. Basert på resultatet av den innledende risikovurderingen, følges leverandørene opp med ytterligere vurderinger og tiltak, inklusive revisjon. Leverandører som på grunn av innledende risikovurderinger ble fulgt nærmere opp utgjorde i 2021 circa 20 (15) prosent av vår totale leverandørportefølje. Alle identifiserte forhold som ble kategorisert med høy risiko ble avklart og konkludert innenfor gitte tidsfrister.

Vårt program for leverandørrevisjoner og egenerklæringer for samfunnsansvar har fortsatt så langt som mulig under pandemien, med gjennomføring av “desk-top” revisjoner der reising ikke har vært mulig. I 2021 ble det gjennomført totalt 111 revisjoner av våre leverandører, som inkluderer en modul for ESG. Ved behov utfører vi utvidede revisjoner med særskilt fokus på ESG. I 2021 ble fem slike revisjoner gjennomført, noe som var færre enn planlagt på grunn av covid-19 situasjonen. 

Til toppen