Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

Neste generasjons løsninger

Kongsberg Digital

Kongsberg Digital (KDI) arbeider for å digitalisere verdens industrier. Selskapet, som ble etablert i 2016, leverer neste generasjons programvare og digitale løsninger til komplekse industrier, inkludert maritim sektor, olje og gass, prosessering, og fornybar energi. KDI har ledende domene- og digitalkompetanse, og alle produkter og løsninger er bygget på sikker datainfrastruktur som gir tilgang til pålitelige data. Med KDIs digitale løsninger får industrien mulighet til å effektivisere prosesser, redusere utslipp og øke sikkerhet rundt drift.

"Året hvor vi virkelig befestet vår posisjon"

Hege Skryseth – Administrerende direktør i Kongsberg Digital

KDI er tilstede i seks land og har omtrent 700 ansatte. Vessel Insight og Kognifai Marketplace – Et digitalt økosystem for rederiet

Etterspørselen etter KDIs “skip til sky”-løsning, Vessel Insight, har vært økende i 2021. Den maritime industrien står foran et enormt press for å omstille seg for å kunne møte stadig strengere globale bærekraftskrav. Utslippskutt, komplekse rapporteringsprosesser, og strengere krav til sikkerhet er faktorer som fartøyseiere må forholde seg til. Samtidig opererer de i en bransje med stor konkurranse der effektivisering er nødvendig for å være konkurransedyktig. Digitalisering er en av løsningene på disse utfordringene, og markedet har for alvor fått øynene opp for mulighetene digitalisering gir.

I tillegg til å være en datainfrastruktur, gir Vessel Insight tilgang til et økosystem av applikasjoner og løsninger for energieffektivisering, vedlikehold, markedsinnsikt, compliance, med mer. Disse ligger tilgjengelig for kunden på KDI’s markedsplass, Kognifai Marketplace.

Samlet setter Vessel Insight kunden i stand til å koble opp skip mot skyen, hente data til bruk i analyser, samt utvikle eller hente verdiskapende applikasjoner på toppen. I 2021 har KDI inngått flere nye avtaler med fartøyseiere, som Olympic Subsea, Island Offshore, Güngen, Marinvest, Kystverket, Höegh Autoliners og Dorian LPG (DK). I tillegg har selskapet inngått flere avtaler med applikasjonspartnere til markedsplassen som; ABS, ABB Tekomar, Marine Benchmark, Vessel Performance Solutions, Zegaba, Bunkermetric, med flere.

Gjennom sky-løsningen Vessel Insight og markedsplassen Kognifai Marketplace får rederiet tilgang til et økosystem av applikasjoner og løsninger for blant annet energieffektivisering, vedlikehold, markedsinnsikt og compliance.

Kognitwin Energy – En dynamisk digital tvilling for energibransjen

Kongsberg Digitals markedsledende dynamiske tvillingløsning for energisektoren, Kognitwin Energy, er en avansert digital tvilling. I tillegg til å gi innsikt, inneholder den løsninger som kan gi betydelig reduserte driftskostnader, og forbedre og effektivisere arbeidsprosesser. Dette kan igjen gi økt produksjon av olje og gass. Ved å gi en nøyaktig oversikt over energiressurser er Kognitwin Energy et viktig verktøy for å optimalisere drift og redusere utslipp fra industrianleggene.

Med “hybrid analytics” er det mulig å utføre løpende testing av ulike driftsscenarioer, forutsi uheldige hendelser og sikre produksjonsoptimalisering. Dette sørger strømnings- og prosessimulatorer, satt sammen av dynamiske data fra automasjon, for. Med Kognitwin Energy er det i tillegg mulig å sikre automatisering av prosesser, fjernstyre komplekse anlegg og oppnå høyere grad av autonomi i prosesskontrollsystemene.

Etterspørselen etter Kognitwin Energy har økt i 2021. I løpet av året som har gått har KDI signert en avtale med ExxonMobil som skal installere og evaluere Kognitwin på et av sine Guyana-anlegg. Kognitwin®Energy tas i bruk når “Norske Shell” lager en virtuell fremstilling av dypvannsgassfeltet Ormen Lange. Sammen med den digitale tvilling-løsningen på land, utviklet ved Nyhamna prosessanlegg, vil de to tvillingene bli verdens første fullintegrerte tvillingløsning fra reservoar til marked. Dette vil bli den første fullt integrerte tvillingen som tar for seg hele prosessen fra oppstrøm til nedstrøm.

En annen sentral kontrakt er avtalen med The Metals Company om utviklingen av en digital tvilling for 3D-visualisering av dypvannsmiljøer. Høsten 2021 har KDI også gått inn i to nye strategiske partnerskap med henholdsvis Data Gumbo og FutureOn. I tillegg har KDI flere pågående “proof of concept” (POC) avtaler hvor kunden skal teste og evaluere Kognitwin på enkelte installasjoner.

Kongsberg Digitals markedsledende digitale tvillingløsning for energisektoren, Kognitwin Energy, er en avansert digital tvilling som gir innsikt, forbedrer og effektiviserer arbeids­prosesser.

SiteCom – Sanntidsvisualisering av boreoperasjoner i skyen

Med SiteCom leverer KDI et programvareprodukt for datainnsamling og visualisering av boreoperasjoner i sanntid, samt applikasjoner for driftsanalyse og avansert beslutningsstøtte. Med SiteComs skyløsning får brukere enkelt tilgang til sanntidsdata fra ulike lokasjoner, rigger og leverandører. I tillegg leverer KDI løsninger som forbedrer produksjonseffektiviteten ved hjelp av sanntidssimulatorer for design, flerfasestrømning og operatør-opplæring. Dette er systemer som til sammen gir boreoperatørene betydelig økt brønnsikkerhet og økt effektivitet under boreprosessen. I 2021 har KDI signert kontrakt med blant andre den brasilianske boreentreprenøren Ocyan og utvidet samarbeidet med Aker BP.

For å nå målene om reduksjon i klimagassutslipp, vil man se økt grad av elektrifisering i transportsektoren og bruk av nye energikilder. Dette vil legge et stort press på et allerede aldrende og høyt belastet strømnett. Fremfor å bygge ut nettet, er en mer effektiv løsning å benytte seg av digitale tvillinger som muliggjør presis og datadrevet innsikt i sanntid slik at operatørene kan forutse spesifikke behov, innføre tiltak for å balansere nettet og forhindre strømbrudd. Potensialet i markedet for digitale løsninger for kraftsektoren er derfor stort.

Lanseringen av Kognitwin Grid, en digital tvilling av strømnettet, var dermed en viktig milepæl for KDIs satsning mot kraftbransjen. Kognitwin Grid bygger på KDIs arbeid med digitalisering av energisektoren, og et flerårig forskningsprosjekt hvor KDI har jobbet sammen med Microsoft, SINTEF, og flere norske nettselskap. Etter forskningsprosjektet ble avsluttet i 2021, signerte nettselskapene BKK Nett og Tensio hver sin FOU-avtale for videreutvikling og testing av Kognitwin Grid.

I tillegg har KDI, med prosjektpartnere, fått tildelt midler fra Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge for et toårig prosjekt hvor målet er utnytte eksisterende nettkapasitet bedre gjennom bruk av fleksibilitet. Systemet for fleksibilitet skal bygge på KDIs digitale tvilling for kraftbransjen, Kognitwin Grid. 

Digitale tvillinger gir presis og datadrevet innsikt i strømnettet. Dette betyr at nett­selskapene kan forutse spesifikke behov, innføre tiltak, få oversikt over kapasitet i nettet og forhindre strømbrudd. 

Maritime Simulation – Maritim simulering og utdanning

Kongsberg Digital har markedsledende simulatorløsninger som sikrer virkelighetsnær og grundig opplæring av studenter og personell innenfor maritim-, marine- og offshoremarkedet. Som følge av covid-pandeminen og nedstenging av utdannings- og treningsinstitusjoner hadde denne delen av virksomheten utfordrende år i 2020 og i 2021. Etter restriksjonene har lettet i løpet av 2021, er etterspørselen økende, og KDI har inngått en rekke nye kontrakter for levering av simulatorer til både eksisterende og nye kunder verden over. Utvikling og introduksjon av skybaserte simulatorløsninger åpner for utvidelse av markedet og styrker i tillegg den eksisterende produktportefølje. 

Simulatorløsningene brukes også til verifisering og som beslutningsstøtte, for eksempel ved forstudier og forskningsprosjekter innen design, sikkerhet og kostnadsoptimalisering, samt i utviklingen av autonome fartøy og maritime digitale tvillinger.

Til toppen