Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

OM KONGSBERG GRUPPEN

Neste generasjons løsninger

Kongsberg Digital

Kongsberg Digital (KDI) ble etablert i 2016 for å levere neste generasjons programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, olje og gass og fornybar energi. KDI har ledende domene- og digitalkompetanse innen områder som støtter økt automatisering og autonome operasjoner i industrien.

"Et viktig år for Kongsberg Digital"

Hege Skryseth – Administrerende direktør i Kongsberg Digital

Vessel Insight and Maritime Digital Ecosystem

Gitt KONGSBERGs omfattende maritime fotavtrykk, er det naturlig at konsernet har påtatt seg ambisjonen om å skape en standardisert skip-til-sky datainfrastruktur og etablere et digitalt økosystem for maritim sektor. Infrastrukturen kalles Vessel Insight og bygger på Kognifai.

I tillegg til å være en datainfrastruktur, gir Vessel Insight tilgang til et økosystem av applikasjoner og løsninger for å skape verdi. Samlet setter Vessel Insight kunden i stand til å koble opp skip, hente data til bruk i analyser, samt utvikle eller hente verdiskapende applikasjoner på toppen.

Kognitwin Energy – Dynamic Digital Twin for heavy asset industries

En digital tvilling er en digital replika av prosesser og enheter som muliggjør innsikt og samhandling på tvers av fagdisipliner og nivåer knyttet til driften av et industrielt anlegg. Avanserte digitale tvillinger, som den markedsledende Kognitwin Energy, inneholder i tillegg løsninger for betydelig reduserte driftskostnader, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og økt produksjon av olje og gass. Våre nøyaktige strømnings- og prosess-simulatorer, satt sammen med dynamiske data fra automasjonssystemene, i det som kalles “hybrid analytics”, muliggjør løpende automatisk testing av ulike driftsscenarioer, prediksjon av uheldige hendelser og produksjons-optimalisering. Kognitwin Energy muliggjør automatisering av prosesser, fjernstyring av komplekse anlegg og høyere grad av autonomi i prosesskontrollsystemene.

KDI inngikk en internasjonal rammekontrakt for leveranse av digitale tvilling-løsninger, Kognitwin Energy, med Shell Global Solutions. 

Sitecom – Remote Drilling Operation for Oil & Gas

Med Sitecom leverer KDI et programvareprodukt for datainnsamling og visualisering av boreoperasjoner i sanntid, samt applikasjoner for driftsanalyse og avansert beslutningsstøtte. I tillegg leverer KDI løsninger som forbedrer produksjonseffektiviteten ved hjelp av sanntidssimulatorer for design, flerfasestrømning og operatør-opplæring. Dette er systemer som til sammen gir boreoperatørene betydelig økt brønnsikkerhet og økt effektivitet under boreprosessen.

Power Grid Optimization

Innen kraftsektoren jobber vi sammen med en rekke større bransjeaktører med å utvikle en dynamisk digital tvilling og smartgridfunksjonalitet for nettselskapene. KDI benytter dynamiske fysiske modeller, data-drevne analyser og virtuelle sensorer for å gi nettselskapene gode verktøy for nøyaktige lastprediksjoner, beslutningsstøtte rundt balansering av nettet, samt råd til mulige forbedringer for økt utnyttelse og fleksibilitet i nettet.

Maritime Simulation

KDI har markedsledende simulatorløsninger som sikrer virkelighetsnær og grundig opplæring av personell og studenter innenfor maritim-, marine- og offshoremarkedet. Denne delen av virksomheten har hatt et utfordrende år som følge av Covid-19 og nedstenging av utdannings- og treningsinstitusjoner.

Simulatorløsningene brukes også til verifisering og som beslutningsstøtte, for eksempel ved forstudier og forskningsprosjekter innen design, sikkerhet og kostnadsoptimalisering, samt i utviklingen av autonome fartøy og maritime digitale tvillinger.


Vessel-Insight-w-dashboard-u-grid.jpg

Vessel Insight samler og 
strukturerer data fra skip og gir tilgang til applikasjoner som skaper verdi for mannskap, skipsoperatør og -eier.

Til toppen