Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

Neste generasjons løsninger

Kongsberg Digital

Kongsberg Digital (KDI) ble etablert i 2016 for å levere neste generasjons programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, olje og gass og fornybar energi. KDI har ledende domene- og digitalkompetanse innen områder som støtter økt automatisering og autonome operasjoner i industrien.

Kognifai – Kongsberg Digital Platform

Kognifai er KONGSBERGs digitale og skybaserte økosystem. Kognifai er skreddersydd for industrielt bruk, spesielt den delen som omfatter asset data, tidsserier, alarmer og hendelser. Kognifai harmoniserer og standardiserer informasjon på en strukturert måte, noe som gjør det enkelt for kunder og tredjeparter å benytte dataene til verdiskaping.

Maritime Digital Ecosystem and Vessel Insight

Gitt KONGSBERGs omfattende maritime fotavtrykk, er det naturlig at konsernet har påtatt seg ambisjonen om å skape en standardisert skip-til-sky datainfrastruktur og etablere et digitalt økosystem for maritim sektor. Infrastrukturen kalles Vessel Insight og bygger på Kognifai.

I tillegg til å være en datainfrastruktur, gir Vessel Insight tilgang til et økosystem av applikasjoner og løsninger for å skape verdi. Samlet setter Vessel Insight kunden i stand til å koble opp skip, hente data til bruk i analyser, samt utvikle eller hente verdiskapende applikasjoner på toppen.

Kognifai Dynamic Digital Twin for heavy asset industries

En digital tvilling i sin enkleste form er en digital replika av prosesser og enheter. Avanserte digitale tvillinger, som Kognifai Dynamic Digital Twin, inneholder løsninger for betydelig reduserte driftskostnader, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og økt produksjon av olje og gass. Våre nøyaktige strømnings- og prosess-simulatorer, satt sammen med dynamiske data fra automasjonssystemene, i det som kalles “hybrid analytics”, muliggjør løpende automatisk testing av ulike driftsscenarioer, prediksjon av uheldige hendelser og produksjons-optimalisering. Kognifai Dynamic Digital Twin muliggjør automatisering av prosesser, fjernstyring av komplekse anlegg og høyere grad av autonomi i prosesskontrollsystemene.

Kognitwin Energy er vår digitale tvilling. Løsningen muliggjør økt samarbeid, effektivitet og sikkerhet for menneskene som jobber på eller med et anlegg.

Remote Drilling Operation for Oil & Gas

KDI leverer systemer for datainnsamling og visualisering av boreoperasjoner i sanntid, samt applikasjoner for driftsanalyse og avansert beslutningsstøtte. I tillegg leverer KDI løsninger som forbedrer produksjonseffektiviteten ved hjelp av sanntidssimulatorer for design, flerfasestrømning og operatøropplæring. Dette er systemer som til sammen gir boreoperatørene betydelig økt brønnsikkerhet og økt effektivitet under boreprosessen

Renewable energy and power grid optimization

Innen kraftsektoren jobber vi sammen med en rekke større bransjeaktører med å utvikle en dynamisk digital tvilling og smartgridfunksjonalitet for nettselskapene. KDI benytter dynamiske fysiske modeller, data-drevne analyser og virtuelle sensorer for å gi nettselskapene gode verktøy for nøyaktige lastprediksjoner, beslutningsstøtte rundt balansering av nettet, samt råd til mulige forbedringer for økt utnyttelse og fleksibilitet i nettet.

Maritime Simulation

KDI har markedsledende simulatorløsninger som sikrer virkelighetsnær og grundig opplæring av personell og studenter innenfor maritim-, marine- og offshoremarkedet. Simulatorløsningene brukes også til verifisering og som beslutningsstøtte, for eksempel ved forstudier og forskningsprosjekter innen design, sikkerhet og kostnadsoptimalisering.Vessel Insight samler og strukturer data fra skip og gir tilgang til applikasjoner som skaper verdi for mannskap, skipsoperatør og -eier.


“Posisjonert for vekst”

Hege Skryseth – Administrerende direktør i Kongsberg Digital

“Posisjonert for vekst”

Kongsberg Digital legger bak seg et viktig år med solid utvikling innenfor eksisterende forretningsvirksomhet og kraftig fremgang på nyere, strategiske satsingsområder.

Kongsberg Digital legger bak seg et solid år. Innenfor eksisterende virksomheter ser vi omsetningsrekord for flow assurance-simulatoren LedaFlow, stabil utvikling på prosessimulatorsalget og over 50 prosent økning i omsetningen av drillingsoftware. Også innenfor salg av treningssimulatorer til maritim sektor ser vi en omsetningsvekst på 17 prosent sammenlignet med 2018. Samlet viser tallene en svært positiv utvikling. I 2019 omsatte vi for MNOK 800, hvilket tilsvarer en vekst på 25 prosent. Utover dette, har 2019 vært et år preget av fremgang innenfor nyere, strategiske forretningsområder, noe som posisjonerer selskapet for vekst i årene som kommer.

Den første virkelig store milepælen i 2019 var lansering av en datainfrastrukturløsning for maritim sektor, Vessel Insight, under Nor-Shipping i juni. Kongsberg Gruppen så tidlig at man stod overfor en bransjeutfordring når det gjaldt å gjøre skip “digitalklare”. Med Kongsberg Maritime sin posisjon som stor leverandør av automasjonssystemer for verdens handelsflåte, satte Kongsberg Digital i gang arbeidet med å bygge en standardisert datainfrastruktur for maritim sektor som på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne gjøre skip “digitalklare”. Før Vessel Insight ville dette vært mulig fra et teknisk ståsted, men ofte for kostnadskrevende til å være verdt investeringen på det enkelte skip. Slik Ford gjorde bilen til “allemannseie” ved å gjøre produksjonsprosessen rimelig nok, kan Vessel Insight muliggjøre digitalisering for bredden av maritim sektor. Responsen i markedet har vært svært positiv og hver uke kobles flere skip opp. Vi har også inngått intensjonsavtaler med DNV GL, MAN og MacGregor om samarbeid rundt digitale løsninger for maritim sektor, selvfølgelig med kunden som premissgiver rundt hvilke data som deles.

Gjennom de siste to årene har vi gjennomført en rekke prosjekter på digital tvilling-løsninger til operatører innenfor olje og gass, både for å teste teknologien og sikre at løsningen er robust. Den andre viktige milepælen for 2019 var Kongsberg Digitals første kommersielle salg av Kognifai Dynamic Digital Twin, hvor tvillingen settes i produksjon for Norske Shells gassprosesseringsanlegg Nyhamna. Digitale tvillinger er virtuelle representasjoner av en fysisk enhet, som en plattform eller et anlegg, og er et hett tema i olje og gass om dagen. Det finnes etter hvert mange tilbydere som selger ulike varianter av løsningen. Spekteret går fra visualiserings- og dokumentasjonsverktøy for tungindustrielle enheter, til mer avanserte digitale verktøy for optimalisering av drift, energiforbruk, vedlikehold, økt fjernstyring og automasjon. Kongsberg Digitals versjon bruker historiske og sanntidsdata i kombinasjon med gjennomtestede fysiske modeller i det man kaller hybrid analytics. Hybrid analytics er en forutsetning for å ta i bruk for eksempel maskinlæringsmodeller, og muliggjør økt grad av autonomi. Vi opplever stor interesse for løsningen i markedet, og ser frem til et spennende samarbeid med Norske Shell i årene som kommer. Kontrakten for Nyhamna løper over fem år og har en verdi på MNOK 100.

Det å muliggjøre autonomi har også vært et fokusområde for Kongsberg Digitals maritime simulatorvirksomhet i året som gikk. Teknologien, som i dag og historisk har vært brukt i opplæring- og treningsøyemed for mannskap, er en viktig komponent i utviklingen av “digitale sjøkapteiner”. Før sjøsetting av fremtidens autonome fartøy må algoritmene som skal styre skipet trenes på ulike scenarioer, og her er simulatorteknologien i Maritime Simulation et naturlig startpunkt. Ved siden av eksisterende virksomhet jobber vi nå med utvikling av dette, i tett samarbeid med Kongsberg Maritime.

Alt i alt har 2019 vært et viktig år for Kongsberg Digital. Vi har levert godt innenfor eksisterende virksomhet, samtidig som vi har posisjonert oss for vekst innenfor nyere, strategiske satsingsområder. De viktige milepælene vi har nådd gir oss styrket selvtillit forut for 2020 og fremover.

Til toppen