Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

Teknologi for et grønnere havrom

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime (KM) leverer teknologien, utstyret og tjenestene som er nødvendige i bærekraftige maritime operasjoner. Markedet er bredt – og dekker avanserte offshore- og forskningsfartøy, handelsskip og store fiskefartøy, samt offshoreinstallasjoner innen akvakultur, olje og gass, og vindkraft.

"Maritim næring er klar for fremtiden"

Egil Haugsdal – Administrerende direktør i Kongsberg Maritime

KM er tilstede i 34 land og har ca. 7.000 ansatte. Omtrent 1.500 av disse er Field Service Engineers som støtter kundene der de er. Med rundt syv tusen medarbeidere og virksomhet i 34 land, skaper KM den maritime fremtiden med sine produkter og integrerte løsninger, samt et servicenettverk i verdensklasse. Over 30.000 fartøy verden rundt seiler med utstyr levert fra KM.

Den globale pandemien har påvirket den maritime industrien og gitt usikkerhet, men KM har sett fremover og nådd viktige teknologiske milepæler i 2021. Solid ordreinngang har gitt økt ordrereserve, og KM er nå godt posisjonert til å bidra positivt til en mer bærekraftig havnæring.


Integrated Solutions (ISOL) – kobler alt sammen

KM har en stolt historie som ledende leverandør av nyskapende produkter innen dynamisk posisjonering, kontrollsystemer for propulsjon, automasjon, brosystemer, elektriske og digitale løsninger. I kombinasjon med KMs øvrige produkter og tjenester utgjør dette basen for en lang rekke unike, integrerte løsninger.

Kundeverdi skapes gjennom sømløs integrering av en bred portefølje med kritiske produkter og systemer, og dette gir bærekraftige konkurransefortrinn både for KM og kundene. Våre integrerte løsninger er utviklet i samarbeid mellom erfarne brukere og faglige spesialister. Resultatet gir økt driftseffektivitet, sikkerhet og bærekraft.

Det maritime markedet har mye å hente på digitalisering, og for KM er den digitale dimensjonen en nøkkel i våre integrerte løsninger. Med utgangspunkt i produkter forberedt for digitalisering og en digital plattform, utvikler vi avanserte maritime produkter, applikasjoner som er spesielt tilpasset ulike markedssegmenter, samt heldigitale løsninger. Målet er å utnytte vår status som en digital spydspiss sammen med fordelen av å være en ledende integrator.

Global Customer Support (GCS) – serviceheltene

GCS støtter kundene våre globalt gjennom et verdensomspennende nettverk av mer enn tusen serviceingeniører, teknisk support, delesalg og oppgradering av eksisterende fartøy. Dette bidrar til rask og kompetent støtte der kunden til enhver tid befinner seg.

GCS jobber tett med kundene våre gjennom et eller flere fartøys levetid for å sikre kostnadseffektive oppgraderinger, sikker drift og miljøvennlige løsninger tilpasset operasjonsprofilen. Løsningene og tjenestene bygger på lang erfaring med produkter og systemer fra bro til propell. Det omfatter batteri, fremdrift, dekksmaskineri, skipsdesign, kontrollsystemer, dynamisk posisjonering samt elektro- og energistyring. Gjennom KONGSBERGs digitale løsninger tilbyr vi også støtte og service uten å gå om bord i fartøyet. Dette sikrer oppetid for fartøyet og bidrar til positive miljøeffekter.

Markedet for slepebåter (tugs) er et av flere der KM har hatt suksess med kryss-salg etter oppkjøpet av Commercial Marine i 2019. Det leder til et større leveranseomfang per kontrakt.

Propulsion & Engines – gir skyv og kraft

KM er en verdensledende leverandør av fremdriftssystemer og gir skyv i overgangen til mer bærekraftige løsninger. Produktene fra Propulsion & Engines møter kravene til ytelse, kostnadseffektivitet og bærekraft for kunder i et globalt marked. Dette skjer ved hjelp av renere drivstoff, høy effektgrad, elektrifisering, vind-støttet fremdrift, og teknologier for lav støy som integreres i våre produkter. Divisjonen har en global leveringskjede og produksjon i tre nordiske land. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene, og også sammen med ledende universitetsmiljøer. Teknologiteamet omfatter internasjonalt ledende ekspertise innen hydrodynamikk og materialteknologi – og et team dedikert til nyskapende elektrisk propulsjon som benytter permanent magnetteknologi.

Produktområdene er propeller, ror, thrustere inkludert elektriske pods og vannjetter – til offshore-, handels- og forsvarsmarkeder. KM er også salgskanal for de velrenommerte medium-speed motorene som produseres av Bergen Engines.

Hydrogen er blant frem­tidens drivstoff for skip, og KONGSBERG trer frem som en ledende teknologileverandør. Sammen med partnere i det EU-støttede HySeas III-­prosjektet har KM kjørt fullskala tester på land av en ny hybrid drivlinje med hydrogen-­brenselsceller. Neste steg er installasjon om bord i en skotsk ferge som er under bygging. 

Sensors & Robotics – henter kunnskap fra havrommet

KMs portefølje av sensorer og sensorløsninger er sentrale for å kartlegge, overvåke og forstå miljøet i havrommet. Dette bidrar til trygg og pålitelig kontroll av fartøy som opererer på og under havoverflaten. I porteføljen ligger også løsninger for kommunikasjon under og over vann.

Sensors & Robotics tilbyr ulike robotiserte plattformer, som den autonome undervannsfarkosten (AUV) HUGIN. Slike plattformer bringer sensorene frem til de mest fjerntliggende og utilgjengelige delene av havrommet. Et annet eksempel er Eelume, et deleid selskap som tilbyr disruptiv teknologi for inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner under vann med hjelp av en slangerobot som er utstyrt med KMs sensorteknologi. Skybaserte løsninger er dessuten en stadig viktigere del av teknologien for å kunne konvertere data fra sensorene til lett tilgjengelig kunnskap om havrommet – kunnskap som er nødvendig for en bærekraftig forvaltning av havressursene.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet vil snart kunne høste større mengder havdata av høyere kvalitet. De har bestilt to autonome undervannsfarkoster (AUV) og to ubemannede overflatefarkoster av typen USV Sounder (bilde). Sammen vil disse levere en sømløs strøm av data fra flere sensorer gjennom en skybasert løsning. 

Deck Machinery & Motion Control (DMMC) – sørger for effektiv håndtering

DMMC tilbyr en rekke sikkerhetskritiske produkter og systemer innen dekksmaskineri. Fra fortøynings- og ankervinsjer til ankerhåndtering, spesialiserte vinsjer og håndteringssystemer til offshore, frakt, tugs, fiskeri, marinefartøy og mange andre typer skip og offshoreinstallasjoner. Produktene kan utstyres med både hydrauliske og elektriske motorer, og de blir grundig testet for å takle ekstreme værforhold. “Sikkerhet først” er et mantra for divisjonens produktutvikling. Effektiv og bærekraftig drift er sentrale drivere i markedet.

Området Motion Control har et bredt adresserbart marked. Her har DMMC en portefølje av styremaskiner egnet for alle typer skip av alle størrelser. Et annet produkt er stabilisatorfinner som bidrar til sikker last, stabile marinefartøy og trygge og behagelige cruise-reiser.

Til toppen